Vědecká rada projednala hodnocení a financování projektů

V pátek 9. října zasedala Vědecká rada Grantové agentury České republiky (GA ČR), která se jakožto koncepční orgán stará o vědeckou úroveň GA ČR a předkládá předsednictvu návrhy na zlepšování činnosti GA ČR. Na programu jednání byl postup v hodnocení návrhů projektů, které mají být podporovány od příštího roku, i možnosti zlepšení grantových soutěží. Mimo členů vědecké rady se jednání zúčastnila také předsedkyně GA ČR RNDr. Alice Valkárová, DrSc. a člen předsednictva doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.

 

Bylo vypracováno téměř 5 tisíc zahraničních posudků návrhů projektů

„Proces výběru projektů probíhá ve dvou kolech, aby vedl k co největší objektivitě a transparentnosti. Nyní končí druhé kolo hodnocení, kdy návrhy projektů, které postoupily z prvního kola, hodnotili odborníci na danou oblast ze zahraničí. Získáváme tak pohled významných zahraničních expertů v daném oboru, který není zatížen českou perspektivou. I na základě těchto hodnocení se pak určuje, které projekty budou financovány,“ podotkla předsedkyně GA ČR.

Letos GA ČR hodnotila téměř 3 tisíce návrhů projektů z různých typů výzev. Do druhého kola jich byla doporučena více než polovina. Na tyto návrhy bylo vypracováno více než 4,8 tisíc posudků od zahraničních hodnotitelů, tj. v průměru 3,1 posudků na jeden návrh. V letošním roce se nám podařilo získat dva a více zahraničních posudků na 99,6 % návrhů postupujících do druhého kola hodnocení. „Zahraniční posudky není vždy úplně jednoduché získat, a to obzvláště letos, protože kvůli prodloužení lhůty pro podávání návrhů projektů, kterou jsme zavedli s ohledem na pandemii nemoci COVID-19, jsme měli méně času na oslovování vědců,“ říká Alice Valkárová a dodává: „Rekordem je, že jsme museli oslovit 67 zahraničních odborníků, abychom získali na jeden konkrétní projekt alespoň jeden zahraniční posudek.“

Financovány budou jen nejlepší projekty

Vyhlášení výsledků soutěží EXPRO a JUNIOR STAR proběhne nejpozději v prvním týdnu v listopadu. Financované standardní projekty budou známy nejpozději na začátku prosince. „Přestože ještě hodnoticí proces probíhá, již nyní víme, že příští rok budou financovány jen ty nejlepší projekty z nejlepších. Kvůli rozpočtovým důvodům totiž nebudeme schopni podpořit stejné množství projektů jako minulé roky. Věřím ale, že vědci na nás nezanevřou – to, že pro příští rok grant nezískají, nutně neznamená, že by návrh jejich projektu byl špatný, jen na něj nemusel být dostatek finančních prostředků,“ upozorňuje předsedkyně GA ČR.

„Vědecká rada usiluje o to, aby vědci, kteří v prvním kole hodnocení neuspějí, dostali zprávu co nejdříve, ideálně hned po tom, co nepostoupí do druhé fáze hodnocení ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích. Bohužel to podle zákona, kterým se GA ČR řídí, není možné a všechny výsledky musí být vyhlášeny najednou,“ dodává předseda vědecké rady prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.

Lepší podmínky pro žadatele

Vědecká rada dává doporučení pro zlepšování podmínek pro žadatele a příjemce. „Dnes jsme například diskutovali, jak by bylo možné podpořit ‚vysoce rizikové‘, tak zvané high risk – high gain, projekty. Jsou to projekty, které mohou přinést průlomové poznatky, ale zároveň je u nich vysoké riziko, že se plánovaného cíle nepodaří dosáhnout, protože se převratná hypotéza, s kterou přichází, nepotvrdí. Přesto právě takové projekty posouvají hranice lidského poznání nejdále a má smysl je podporovat,“ tvrdí Jaroslav Doležel a dodává: „Dnes jsme se také zaměřili i na možnosti zjednodušení zadávací dokumentace a zefektivnění hodnoticího procesu návrhů projektů. Věnovali jsme se také otázkám optimalizace náplně hodnoticích panelů a jejich počtu.“

Příští zasedání vědecké rady je naplánováno na 2. prosince 2020 – jedním ze stěžejních témat jednání budou genderové perspektivy ve vědě a možnosti harmonizace pracovního a rodinného života vědců a vědkyň.

 

O vědecké radě GA ČR

Vědecká rada GA ČR má dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda. Funkční období jejích členů je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Vědecká rada navrhuje předsednictvu ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření. Zasedá zpravidla čtyřikrát ročně. V současné době probíhá doplnění vědecké rady o dva členy.