Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Skupina grantových projektů mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency („LA granty“)

Rakouská agentura pro vědu Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu.

Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena. Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency (LA) principu. To znamená, že návrhy projektů jsou hodnoceny pouze jednou z agentur. Návrh projektu musí být připraven v souladu s formálními pokyny a předpisy LA agentury (agentury, k níž je projekt podáván). LA agentura zajistí celý hodnoticí proces v souladu se svými běžnými procedurami, pravidly a rozhodovacími procesy. GA ČR a FWF uděleným projektům financují příslušnou národní část projektu stanovenou v návrhu rozpočtu.

Na základě předběžné dohody bude v soutěži vyhlášené v roce 2016 s počátkem řešení projektů v roce 2017 v roli LA rakouská FWF. Navrhované projekty mohou být maximálně tříleté. Počátek lhůty pro podávání návrhů je 14. ledna 2016, konec lhůty pro podávání návrhů projektů je 18. března 2016. Navrhovatelé musí kopii podaného návrhu projektu zaslat GA ČR na níže uvedený kontakt. Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu v následujících oborech:

  1. technické vědy
  2. vědy o neživé přírodě
  3. lékařské a biologické vědy
  4. společenské a humanitní vědy
  5. zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Rozpočet navrhovaného projektu

Rozpočet projektu musí být navržen zvlášť pro rakouskou a českou stranu, a to v souladu s pravidly každé z jednotlivých agentur. Pravidla pro sestavení rozpočtu na české straně jsou ke stažení zde.

Způsob podání návrhu projektu

Společný návrh projektu popisující podrobně celý plánovaný výzkum za českou a rakouskou stranu je podáván FWF nejpozději do 18. března 2016, a to v souladu s pravidly podání projektu FWF, které jsou ke stažení zde:
application guidelines of the FWF stand-alone projects/Einzelprojekte.

Návrhy projektů musí obsahovat kromě kritérií popsaných v pravidlech FWF navíc informace následujícího charakteru:

– Přesné rozdělení práce na výzkumu mezi oběma partnery
– Popis přidané hodnoty deklarované spolupráce
– Přesné zdůvodnění obou částí rozpočtu projektu (českého i rakouského). Veškeré formuláře pro podání návrhu projektu jsou ke stažení na stránkách FWF:
http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/antragstellung/internationale-programme/joint-projects-era-net-calls/

Formulář pro vyplnění české části návrhu rozpočtu a dalších údajů potřebných pro evidenci projektu v GA ČR je ke stažení zde/:

Navrhovatelé po vyplnění a podání návrhu projektu FWF zašlou GA ČR elektronickou formou:

  • kopii navrhovaného projektu,
  • českou část návrhu rozpočtu
  • doklady k prokázání způsobilosti

na e-mail: la.fwf(at)gacr.cz, a to nejpozději do 18. března 2016.

K prokázání způsobilosti k řešení navrhovaného projektu podle § 18 odst. 2 písm. c), d), f) a g) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, předloží český účastník GA ČR čestné prohlášení, jehož formulář je ke stažení zde https://gacr.cz/mezinarodni-aktivity/la-spoluprace/ .

Dále účastník předloží dle ust. § 18 odst. 2 písm. e) ve spojení s ust. § 18 odst. 4 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb. výpis z Rejstříku trestů, přičemž v případě právnických osob se prokazuje u těchto osob a současně u osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena s výjimkou osob, u kterých jsou pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jeho člena stanoveny jiným právním předpisem obdobné podmínky (např. § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích).

Oprávnění k činnosti podle § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb. předkládají ti uchazeči, kteří nejsou veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí, a to dokladem o oprávnění k podnikání nebo jiným požadovaným oprávněním (např. zakládací nebo zřizovací listina nebo jiný obdobný doklad o zřízení nebo založení, výpis z veřejného rejstříku); vyžaduje-li řešení grantového projektu případně kopii oprávnění podle zvláštního právního předpisu, předkládají takové oprávnění všichni uchazeči (případně spoluuchazeči) bez ohledu na právní formu. (Například v případě, že řešení grantového projektu vyžaduje „oprávnění k používání pokusných zvířat“ uchazeč musí v době podání návrhu dodat „oprávnění k používání pokusných zvířat“ (dřívější akreditace uživatelského zařízení) s platností minimálně do začátku řešení projektu).

Uchazeč, který je právnickou osobou, předloží informaci o osobách v souladu s § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a to ve formě čestného prohlášení, jehož vzor je ke stažení zde.

V průběhu řešení projektu odevzdává řešitel přehled čerpání finančních prostředků a stručné zhodnocení průběhu řešení projektu za jednotlivé roky.

Obě agentury upozorňují na to, že prostředky, které bude možné na základě této soutěže udělit, budou velmi omezené, celkový předpokládaný počet podpořených projektů by neměl překročit devět projektů.

FAQ a KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách
Po – Čt: 9 – 11:30 12:30 – 16:00; Pá: 9 – 11:30 12:30 – 15:00 na tel.č. 227 088 841.

Před zadáním dotazu si prosím nejprve pročtěte příslušné FAQ, kde jsou zodpovězeny nejčastěji řešené dotazy viz. příloha této zprávy.

PŘÍLOHY

536 KB Datum přidání: 10. 3. 2016