Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Skupina grantových projektů mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency („LA granty“)

Rakouská agentura pro vědu / Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu.

Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena. Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency (LA) principu. To znamená, že návrhy projektů jsou hodnoceny pouze jednou z agentur. Návrh projektu musí být připraven v souladu s formálními pokyny a předpisy LA agentury (agentury, k níž je projekt podáván). LA agentura zajistí celý hodnoticí proces v souladu se svými obvyklými procedurami, pravidly a rozhodovacími procesy. GA ČR a FWF uděleným projektům financují každá příslušnou národní část projektu stanovenou v návrhu rozpočtu.

Na základě předběžné dohody bude v soutěži vyhlášené v roce 2015 s počátkem řešení vítězných projektů v roce 2016 v roli LA rakouská FWF. Navrhované projekty mohou být maximálně tříleté. Počátek lhůty pro podávání návrhů je 22. prosince 2014, konec lhůty pro podávání návrhů projektů je 24. února 2015. Navrhovatelé musí kopii podaného návrhu projektu zaslat GA ČR na níže uvedený kontakt. Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu v následujících oborech:

a) technické vědy

b) vědy o neživé přírodě

c) lékařské a biologické vědy

d) společenské a humanitní vědy

e) zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Rozpočet navrhovaného projektu 

Rozpočet projektu musí být navržen zvlášť pro rakouskou a českou stranu, a to v souladu s pravidly každé z jednotlivých agentur. Pravidla pro sestavení rozpočtu na české straně jsou ke stažení zde: http://www.gacr.cz/mezinarodni-aktivity/la-spoluprace/ .

Způsob podání návrhu projektu 

Společný návrh projektu popisující podrobně celý plánovaný výzkum za českou a rakouskou stranu je podáván do FWF nejpozději do 24. února 2015, a to v souladu s pravidly podání projektu FWF, které jsou ke stažení zde: http://www.fwf.ac.at/fileadmin/files/Dokumente/Antragstellung/Einzelprojekte/p_application-guidelines.pdf

Návrhy projektů musí obsahovat kromě kritérií popsaných v pravidlech FWF navíc informaci následujícího charakteru:

– Přesné rozdělení práce na výzkumu mezi oběma partnery

– Popis přidané hodnoty deklarované spolupráce

– Přesné zdůvodnění obou částí rozpočtu projektu (českého i rakouského)

Veškeré formuláře pro podání návrhu projektu jsou ke stažení na stránkách FWF zde:

http://www.fwf.ac.at/en/research-funding/application/international-programmes/joint-projects-era-nets/

Formulář pro vyplnění české části návrhu rozpočtu a dalších údajů potřebných pro evidenci projektu v GA ČR je ke stažení zde http://www.gacr.cz/mezinarodni-aktivity/la-spoluprace/ .

Čeští navrhovatelé po vyplnění a podání návrhu projektu k FWF, zašlou elektronickou formou kopii navrhovaného projektu na GA ČR na e-mail: la.fwf(at)gacr.cz.

K prokázání způsobilosti k řešení navrhovaného projektu podle § 18 odst. 2 písm. c), d), f) a g) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, předloží český účastník GA ČR čestné prohlášení, jehož formulář je ke stažení zde http://www.gacr.cz/mezinarodni-aktivity/la-spoluprace/

Dále účastník předloží dle ust. § 18 odst. 2 písm. e) ve spojení s ust. § 18 odst. 4 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb. výpis z Rejstříku trestu, přičemž v případě právnických osob se prokazuje u těchto osob a současně u osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena s výjimkou osob, u kterých jsou pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jeho člena stanoveny jiným právním předpisem obdobné podmínky (např. § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích).

Oprávnění k činnosti podle § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb. předkládají ti uchazeči, kteří nejsou veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí, a to dokladem o oprávnění k podnikání nebo jiným požadovaným oprávněním (např. zakládací nebo zřizovací listina nebo jiný obdobný doklad o zřízení nebo založení, výpis z veřejného rejstříku); vyžaduje-li řešení grantového projektu případně oprávnění podle zvláštního právního předpisu, předkládají takové oprávnění všichni uchazeči (případně spoluuchazeči) bez ohledu na právní formu;

Uchazeč, který je právnickou osobou, předloží informaci o osobách v souladu s § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a to ve formě čestného prohlášení, jehož vzor je ke stažení zde http://www.gacr.cz/mezinarodni-aktivity/la-spoluprace/

Obě agentury upozorňují na to, že prostředky, které bude možné na základě této soutěže udělit, budou velmi omezené, celkový předpokládaný počet podpořených projektů by neměl překročit šest projektů.