Proces hodnocení návrhů projektů

Úkolem GA ČR je podporovat vědeckou excelenci napříč všemi obory. Hodnocení návrhů projektů probíhá podle kritérií stanovených v příslušné zadávací dokumentaci na základě „peer review“ a vzájemného porovnávání. Cílem je maximální profesionalizace, transparentnost a nezávislost posuzování. Hodnotitelé jsou vázáni přísným etickým kodexem.

Obecné principy

 • Minimálně dva nezávislé posudky pro každý návrh projektu; pokud možno dva zahraniční posudky pro návrhy projektů postupující do druhé fáze posuzování
 • Účastníci hodnoticího procesu jsou vázáni etickým kodexem, včetně mlčenlivosti a profesionality; v případě střetu zájmů jsou z hodnocení daných návrhů projektů vyloučeni
 • Zákonem stanovená délka hodnoticí lhůty max. 8 měsíců

Tři úrovně hodnocení

V každé fázi se hodnotí projekty na třech úrovních:

 • 1. předsednictvo GA ČR – rozhoduje s ohledem na doporučení odborných poradních orgánů, na finanční možnosti GA ČR a finanční požadavky projektů
 • 2. oborové komise – odborné poradní orgány dle zákona č. 130/2002 Sb.
 • 3. hodnoticí panely – expertní orgány oborových komisí

Schéma tří úrovní hodnocení

Požadavky na člena panelu

 • vysoká odborná úroveň
 • ochota a schopnost umět s nadhledem posoudit v rámci panelu širší úsek oboru
 • schopnost posuzování výhradně podle odborných hledisek
 • dodržování Etického kodexu pro hodnotitele GA ČR

Hodnoticí proces

Jak dále podporujeme objektivitu a transparentnost?

 • Proces hodnocení je inspirován procesem Evropské výzkumné rady (ERC)
 • Střet zájmů je automaticky hlídán aplikací GRIS
 • Panelisté se neúčastní projednávání projektů, u kterých jsou ve střetu zájmů
 • Jako hodnotitelé jsou vybíráni nejlepší vědci zástupcem předsednictva GA ČR, vědecké rady GA ČR a vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace
 • Funkční období panelistů je omezeno na dva roky, lze maximálně jednou zopakovat
 

Informační leták

 

  ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

  Prohlášení o přístupnosti
  Úřední deska
  English
     
  © 2024 GA ČR