Proces hodnocení návrhů projektů

PROCES HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ V GA ČR

Cíl:

 • profesionalizace a zvýšení účinnosti systému hodnocení návrhů projektů;
 • vzájemné porovnávání návrhů projektů;
 • standardizace kritérií úspěšnosti;
 • posílení transparentnosti a nezávislosti posuzování;
 • identifikace zvláštní kategorie velmi nekvalitních, hluboce podprůměrných projektů (Cn).

Proces hodnocení splňuje tyto podmínky:

 • zákonem stanovená hodnoticí lhůta 8 měsíců;
 • tříetapový systém hodnocení:
  – rozhodujícím orgánem je předsednictvo;
  – oborové komise jsou odbornými poradními orgány dle zákona č. 130/2002 Sb.;
  – hodnoticí panely jsou expertními orgány oborových komisí;
 • zákonem stanovený počet minimálně dvou nezávislých posudků pro každý návrh projektu;
 • pokud možno dva zahraniční posudky u projektů postupujících do druhé fáze posuzování;
 • účastníci hodnoticího procesu jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

Panely:

 • velikost panelu je zpravidla 8 až 12 členů, včetně předsedy;
 • typicky panel vyhodnocuje desítky návrhů projektů;
 • návrhy na členy panelů z řad významných odborníků mohou předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu;
 • požadavky na člena panelu: vysoká odborná úroveň posuzovaná v prvé řadě podle publikační činnosti a dalších výsledků, ochota a schopnost umět s nadhledem posoudit v rámci panelu širší úsek oboru, schopnost posuzování výhradně podle odborných hledisek;
 • člen panelu je nominován jako vědecká osobnost s širokým rozhledem, nikoli jako zástupce instituce;
 • členové panelu jsou jmenováni do funkce na období dvou let s možností odvolání v případě neplnění povinností vyplývajících ze Statutu a jednacího řádu oborových komisí a hodnoticích panelů Grantové agentury České republiky;
 • návrhový list na člena hodnoticího panelu obsahuje:
  – životopis, odborné zaměření, přehled a citovanost výsledků;
  – souhlas zaměstnavatele s uvolňováním na zasedání panelů;
  – závazný souhlas nominovaného s aktivní účastí na zasedáních panelu ve stanovených termínech a s tím souvisejícími povinnostmi;
 • členy panelu vybírá z předložených nominací pracovní komise složená z:
  – člena předsednictva zodpovědného za příslušný obor;
  – zástupce Rady pro výzkum, vývoj a inovace;
  – zástupce vědecké rady GA ČR;
 • člen panelu může panelu podávat návrh projektu (v takovém případě je však návrh projektu člena panelu navíc posuzován zahraničními experty, kteří sledují korektnost hodnocení v panelu);
 • předseda a místopředseda panelu nemůže podat projekt do panelu spadajícího pod stejnou OK;
 • při projednávání jednotlivých projektů všichni panelisté, kteří mohou být ve střetu zájmů, opouštějí jednací místnost;
 • oborové komise jsou složeny z předsedů a místopředsedů jednotlivých panelů jmenovaných předsednictvem; kandidáty na předsedy a místopředsedy navrhují jednotlivé panely na základě tajné volby.

Hodnocení návrhů projektů

(probíhá ve třech etapách; první etapa má dvě fáze)

PRVNÍ ETAPA HODNOCENÍ

První fáze

Hodnocení v první fázi

 • Každý návrh projektu je přidělen k posouzení čtyřem členům panelu: dvěma zpravodajům a dvěma posuzovatelům (v případě mezioborových projektů je navíc určen třetí zpravodaj z vedlejšího panelu) následujícím postupem:
  – předseda společně s místopředsedou panelu určí prvního zpravodaje pro každý návrh projektu;
  – druhý zpravodaj je určen náhodným výběrem aplikací GRIS;
  – oba posuzovatelé jsou určeni náhodným výběrem aplikací GRIS;
  – procedura náhodného výběru hodnotitelů zabraňuje přidělení projektu členovi panelu, který může být ve střetu zájmů;
 • zpravodajové prostudují návrh projektu a nezávisle vypracují vlastní posudek;
 • posuzovatelé prostudují návrh projektu;
 • každý z hodnotitelů nezávisle zařadí prostřednictvím aplikace GRIS všechny jemu přidělené návrhy projektů podle kvality do čtyř kategorií s pracovním označením A, B, C nebo Cn, a to v poměru: nejvýše 30 % A, nejméně 30 % C + Cn, B (zbytek), přičemž kategorie označují:
  – A – velmi kvalitní návrh projektu, hodnotitel doporučuje k postupu do druhé fáze;
  – B – kvalitní návrh projektu, hodnotitel doporučuje k postupu do druhé fáze;
  – C – návrh projektu není doporučen k postupu do druhé fáze;
  – Cn – hluboce podprůměrný velmi nekvalitní projekt;
 • členové panelu nesmějí žádnou formou sdělovat ostatním členům panelu informaci o posuzovaných projektech ani o jejich hodnocení do doby tří dnů před zasedáním panelu, kdy jsou hodnocení zveřejněna všem členům panelu;
 • každý z členů panelu tři dny před zasedáním panelu získá prostřednictvím aplikace GRIS přístup ke všem návrhům ze svého panelu, s výjimkou vlastního návrhu projektu a návrhů projektů, u nichž je ve střetu zájmů;
 • každý ze dvou zpravodajů přiřazených k danému návrhu projektu s využitím aplikace Reviewer Finder doporučí 2 – 3 vhodné zahraniční oponenty pro projekty, které zařadil do kategorie A nebo B.

Panelové hodnocení v první fázi

 • Na zasedání panelu je v panelové diskusi vytvořen seznam méně kvalitních návrhů projektů, které nejsou doporučeny do druhé fáze, a tudíž se nebudou zasílat k posouzení zahraničním oponentům. Výsledkem zasedání panelu je zařazení projektů do kategorií. Celkový počet projektů zařazených do kategorie A je nejvýše 30 %, počet C + Cn je nejméně 50 % ze všech návrhů projektů posuzovaných v panelu. Proporce mezi C a Cn není stanovena. Výstupem z jednání panelu je protokol ze zasedání panelu s návrhem zařazení jednotlivých projektů do kategorií A, B, C a Cn, tento protokol podepisuje vedení panelu. U projektů zařazených na zasedání panelu do kategorie C zpracuje hlavní zpravodaj po zasedání protokol hodnocení návrhu projektu. V protokolu hodnocení návrhu projektu musí být jasně formulován závěr kolektivního posouzení v panelu. Je přirozené, že s ohledem na nezávislé vypracování posudků zpravodaji se jejich hodnocení může lišit. Pokud je závěr posouzení v panelu v rozporu s některým z posudků zpravodaje, je třeba takový nesoulad v protokolu hodnocení návrhu projektu vysvětlit. Zejména u hodnocení C, Cn musí být protokol jednoznačný, je účelné kvalitu návrhu projektu vztáhnout k ostatním posuzovaným návrhům.
 • Panel na základě doporučení zpravodajů dále rozhodne o přidělení zahraničních oponentů pro projekty zařazené do kategorií A nebo B.
 • Panel předá příslušné oborové komisi tyto materiály:
  – protokol ze zasedání panelu s návrhem na zařazení projektů do kategorií A, B, C a Cn;
  – návrhy na zařazení do kategorií A, B, C, Cn od dvou nebo tří zpravodajů a dvou posuzovatelů, včetně posudků;
  – návrhy zpravodajů na zahraniční oponenty.

Hodnocení v oborové komisi v první fázi

 • Členové oborové komise se před zasedáním seznámí se zápisy z jednání panelů, posudky zpravodajů, s návrhy na zařazení do kategorií A, B, C, Cn od hodnotitelů a s návrhy na zahraniční oponenty.
 • Oborové komise projednají a navrhnou na vyřazení návrhy projektů, které nejsou doporučeny do druhé fáze první etapy posuzování (tj. kategorie C a Cn).
 • Návrhy projektů, které oborová komise nezařadila v první fázi hodnocení do kategorie C nebo Cn, jsou prostřednictvím Kanceláře GA ČR zaslány zahraničním oponentům.

Druhá fáze

 • jsou získány posudky od zahraničních oponentů;
 • před zasedáním panelu se všichni členové panelu seznámí se všemi návrhy projektů, které postoupily do druhé fáze posuzování, včetně všech podkladů k jednotlivým návrhům projektů, což jsou:
  – dva nebo tři posudky od zpravodajů panelu;
  – pokud možno dva posudky od zahraničních oponentů;
  – čtyři nebo pět hodnocení návrhu projektu z první fáze (zařazení do kategorií A, B);
 • každý člen panelu před zasedáním panelu nezávisle zařadí prostřednictvím aplikace GRIS všechny návrhy projektů daného panelu podle kvality do tří kategorií A, B, C, přičemž do kategorie A je zařazeno nejvýše 25 % návrhů projektů posuzovaných v druhé fázi; u kategorií B a C kvóta není stanovena. Kategorie označují:
  – A – vysoce kvalitní projekt, jednoznačně doporučen k financování;
  – B – kvalitní projekt, doporučen k financování;
  – C – průměrný návrh projektu, nedoporučen k financování.

Panelové hodnocení ve druhé fázi

 • nejprve zpravodajové každého návrhu projektu postupně prezentují jednotlivé návrhy projektů; po podrobné diskusi panel rozdělí všechny návrhy projektů do tří skupin:
  – projekty doporučené k financování (označení A) – nejvýše 25 %;
  – projekty doporučené k financování v případě dostatečných finančních prostředků (označení B);
  – projekty, které nejsou doporučeny k financování (označení C);
 • dále na základě diskuse a vzájemného porovnávání jednotlivých návrhů projektů panel navrhne pořadí projektů kategorie A a B;
 • u všech projektů kategorie A a B panel projedná adekvátnost požadovaných finančních prostředků a přiměřenost plánované pracovní kapacity;
 • o výsledku jednání panelu a o navrženém pořadí projektů ve 2. fázi hodnocení panel hlasuje a výsledek je zaznamenán v protokolu ze zasedání panelu;
 • průběh jednání je zaznamenán v zápise, který slouží jako podklad pro protokol hodnocení návrhu projektu; nezřídka nastává situace, že posudky zahraničních oponentů hodnotí návrh projektu příznivě, zatímco panel se shoduje na kritičtějším hodnocení; takovou situaci je nezbytné objektivně a podrobně v protokolu hodnocení návrhu projektu komentovat;
 • na závěr jednání je stanovisko panelu zapsáno do protokolu hodnocení každého návrhu projektu. Stejně jako v první fázi hodnocení musí být v protokolu hodnocení návrhu projektu jasně formulován závěr kolektivního posouzení v panelu. Pokud je závěr v rozporu s některým z posudků zpravodaje, je třeba nesoulad vysvětlit. Zejména u hodnocení C musí být protokol jednoznačný, je účelné kvalitu návrhu projektu vztáhnout k ostatním posuzovaným návrhům.

DRUHÁ ETAPA HODNOCENÍ

Druhá etapa hodnocení probíhá na úrovni příslušné oborové komise. V této etapě se již návrhy projektů nehodnotí individuálně, ale porovnávají se mezi sebou návrhy projektů všech panelů, které patří do oborové komise, a hlasováním se sestavuje pořadí návrhů projektů. Návrhy oborových komisí jsou předloženy předsednictvu k rozhodnutí.

TŘETÍ ETAPA HODNOCENÍ

Předsednictvo připraví, s přihlédnutím k návrhům oborových komisí, konečné rozhodnutí o financování projektů, které projedná za přítomnosti předsedů oborových komisí. Poté rozhodne a vyhlásí výsledky veřejné soutěže.

DODATEK

Kritéria uplatňovaná při hodnocení odborné úrovně návrhu projektu a zařazování návrhů projektů do kategorií A, B, C a Cn: (1) Při hodnocení návrhů projektů se posuzují:
a) především originalita, kvalita a úroveň navrhovaného grantového projektu;
b) schopnost uchazeče i spoluuchazečů řešit grantový projekt s ohledem na jejich technické a institucionální zázemí;
c) schopnost a předpoklady navrhovatele, případného spolunavrhovatele a jejich spolupracovníků, grantový projekt řešit, přičemž se posuzují odborné schopnosti, jejich tvůrčí přínos ve vědní oblasti podle zaměření návrhu projektu, a to s ohledem na jejich dosavadní výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji.

(2) Při hodnocení kvality a úrovně navrhovaného grantového projektu se posuzuje:
a) cíl návrhu projektu – zda byly vymezeny jasné a konkrétní cíle, jejich náročnost, významnost a proveditelnost; posuzuje se z hlediska přínosu pro odborné zaměření panelu, do kterého byl návrh podán; posuzuje se úměrnost šíře problému navrhovaného k řešení vzhledem k požadovaným prostředkům a času na řešení;
Cn:
– cíle projektu jsou vymezeny vágně nebo je nelze identifikovat;
– projekt postrádá základní atributy základního výzkumu (chybí jasně formulované hypotézy a cíle ve vazbě na dosavadní stav poznání);
– potenciální přínos projektu k poznání v dané oblasti je zanedbatelný nebo těžko identifikovatelný;
– projekt není založen na originální myšlence (navrhovatel buď není dostatečně obeznámen se stavem poznání v dané oblasti, nebo vědomě pouze replikuje již provedený výzkum);

b) návrh způsobu řešení:
1. jakým způsobem navrhovatel předpokládá dosažení stanovených cílů a výsledků (tj. koncepce, příprava a adekvátnost navrhované metodiky, včetně časového harmonogramu řešení);
2. přiměřenost (zejm. z hlediska výše úvazku a podílu jednotlivých členů týmu na předpokládaných výstupech grantového projektu) a kvalifikační složení pracovního týmu a vymezení role jednotlivých členů týmu při řešení problému;
Cn:
– z návrhu projektu není zřejmé, jak bude cílů (pokud jsou formulovány) dosaženo, jaké metody budou aplikovány a jak bude řešitelský tým postupovat;
– z návrhu projektu není zřejmé, jak se na dosažení cílů projektu a výstupech (publikace) budou podílet jednotliví členové řešitelského týmu;
– složení (velikost) řešitelského týmu je zřetelně předimenzované, projekt nese znaky skrytého institucionálního financování;

c) výstupy grantového projektu – předpokládaná publikační aktivita a dosažení dalších druhů výsledků základního výzkumu definovaných Metodikou 2017+;
Cn:
– předpokládané výstupy z projektu jsou zcela nedostatečné nebo nejasně vymezené;
– předpokládaná publikační aktivita očividně nekoresponduje s předchozí publikační aktivitou navrhovatele a členů řešitelského týmu (evidentní rozpor mezi sliby a možnostmi);
– navrhované výstupy nepatří mezi výsledky definované pro základní výzkum platnou Metodikou hodnocení výsledků;

d) zahraniční spolupráce – předpokládané zapojení zahraničních pracovišť do řešení grantového projektu, vzájemné využití přístrojového vybavení spolupracujících pracovišť a využití komplementárních přístupů a metodik;

e) průběh, výsledky a způsoby řešení předchozích grantových projektů uchazeče a spoluuchazečů a navrhovatele a spolunavrhovatelů při řešení grantových projektů s podporou poskytovanou poskytovatelem (pokud takové grantové projekty byly řešeny); je zohledňováno případné porušení pravidel ze strany uchazeče nebo spoluuchazeče či navrhovatele nebo spolunavrhovatele při hospodaření s poskytnutou účelovou podporou, plnění všech povinností vymezených smlouvou nebo rozhodnutím o poskytování účelové podpory, hodnocení již ukončených nebo aktuálně řešených grantových projektů;
Cn:
– jedná se o „recyklovaný“ projekt odmítnutý v předchozí soutěži a podaný do soutěže v prakticky nezměněné podobě nerespektující výhrady či doporučení expertních orgánů.

(3) Při hodnocení se posuzují navržené náklady:
a) přiměřenost navržených nákladů i výše úvazků ve vztahu k návrhu projektu a předpokládaným výsledkům;
b) opodstatněnost jednotlivých položek navržených nákladů;
c) podíl finančních prostředků požadovaných od poskytovatele na celkových navržených nákladech (tj. navržená míra podpory);
d) splnění požadavků na rozsah a vymezení způsobilých nákladů podle zadávací dokumentace.

  ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

  Prohlášení o přístupnosti
  English
     
  © 2022 GA ČR