Vědci z Polska a České republiky začnou společně řešit dalších 14 projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně s polskou agenturou Narodowe Centrum Nauki (NCN) od 1. října 2021 podpoří 14 tříletých polsko-českých projektů. Tyto projekty byly vybrány metodou Lead Agency, která spočívá v tom, že návrhy projektů prochází hodnoticím procesem pouze u jedné z agentur a druhá výsledky hodnocení přejímá. V roli Lead Agency byla v tomto případě NCN. Již dříve byly oznámeny podpořené česko-polské projekty hodnocené GA ČR.

Projekty doporučené k financování*

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
21-44862L Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Trojrozměrná elektronová difrakce se potkává s kvantovou krystalografií 3 roky
21-42225L Mgr. Helena Fulková, Ph.D. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Genomická stabilita v savčích oocytech a somatických buňkách 3 roky
21-45227L prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně Holistický přístup k procesu absorpce v rotačním loži (RPB) s využitím 3D CFD, vizualizačních experimentů a experimentů přenosu hmoty 3 roky
21-44843L Mgr. Ing. Jan Cimbálník, Ph.D. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Záznam a modulace vysokofrekvenční neurofyziologické aktivity při kódování a obnovení lidské paměti. 3 roky
21-45648L Ing. David Kubička, Ph.D., MBA Fakulta technologie ochrany prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vliv vlastností katalyzátoru na hydrogenační přeměny kyslíkatých látek získaných z cukrů 3 roky
21-43070L Ing. Petr Lepcio, Ph.D. Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně Pokročilé fotopolymerizované nanokompozitní materiály zpracované aditivní výrobou 3 roky
21-42021L Ing. Ivo Doskočil, Ph.D. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze Sardinky a šproty jako potenciální zdroj živin potřebných pro podporu správné funkce imunitního systému v in vitro a in vivo modelech 3 roky
21-44815L Vladyslav Usenko, Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Bezpečná kvantová komunikace v multiplexovaných optických sítích 3 roky
21-45465L doc. Ing. Libor Pekař, Ph.D. Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Metaheuristicky založená parametrická optimalizace modelů a řídicích systémů s dopravním zpožděním 3 roky
21-45431L Dr. Ing. Ivan Kašík Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. Nová nanostrukturovaná optická vlákna pro vláknové lasery pracující na dvou vlnových délkách 3 roky

 

21-45567L Mgr. Jiří Dědeček, CSc., DSc. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Využití kooperativity kovových iontů v binukleárních centrech přechodných kovů 3 roky
21-45624L Dr. Jan Jakub Surman Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. Československo-polské vědecké sítě v čase Studené války mezi velkou politikou a individuálními strategiemi 3 roky
21-45236L Ing. Michal Kubík, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně Reologie magnetoreologických kapalin v neuniformních magnetických polích – režim sevření 3 roky
21-45449L Mgr. Jana Franková, Ph.D. Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Funkční gradientové materiály připravené metodou 3D a 4D tisku pro regeneraci osteochondrálních defektů 3 roky

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání polsko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (*.pdf)

Výzva k podávání polsko-českých projektů byla vyhlášena na základě iniciativy Central European Science Partnership (CEUS), která byla v letošním roce nahrazena iniciativou Weave. Díky ní se do roku 2025 propojí 12 evropských agentur podporujících základních výzkum. Vědci nově budou moci podávat i trilaterální projekty.

Zjistěte více o projektech mezinárodní spolupráce pro rok 2021

 

* Grantová agentura České republiky si vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé výše uvedené grantové projekty ze zákonných důvodů omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.