Reakce na tiskovou zprávu ke KA č. 16/19 – 3. 4. 2017 Grantová agentura ČR nepodporovala větší provázanost výzkumu a praxe

Dne 3. dubna 2017 NKÚ zveřejnil tiskovou zprávu a kontrolní závěr z kontrolní akce týkající se Grantové agentury České republiky (GA ČR).

GA ČR považuje za nutné na tuto tiskovou zprávu reagovat a zdůraznit následující:

GA ČR nepřísluší určovat vědní politiku

Působnost a pravomoc GA ČR je vymezena v § 36 Zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), (dále jen „Zákon“). Tento Zákon rovněž stanoví práva a povinnosti GA ČR a další podmínky poskytovaní podpory výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Státní orgány, mezi které GA ČR patří, mohou svou pravomoc a působnost vykonávat v případech, v mezích a způsobem, který stanoví zákon. Není tedy myslitelné, aby GA ČR sama, bez zákonného zmocnění, určovala vědní politiku.

GA ČR nepřísluší určovat politiku výzkumu a vývoje ani určovat ty oblasti základního výzkumu, které mohou zlepšit využití nových poznatků, neboť každá oblast může potenciálně přinést nové poznatky s bezprostředním využitím pro praxi.

Zákon základním výzkumem rozumí experimentální nebo teoretickou práci vykonávanou především za účelem získání nových poznatků o základních principech jevů a pozorovatelných skutečností, která není zaměřena na přímé komerční uplatnění nebo využití (čl. II. bod 84 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 – GBER).

Dle Zákona lze účelovou podporu základního výzkumu poskytnout výhradně na grantový projekt, ve kterém si podle zákona „příjemce cíle a způsoby řešení v základním výzkumu stanovuje sám“ (§ 3 odst. 2 písm. a) Zákona). Všechny skupiny grantových projektů, na základě kterých GA ČR poskytuje účelovou podporu základnímu výzkumu, jsou včetně kritérií hodnocení i výše podpory schvalovány vládou ČR.

Otázka směřování podpory do tzv. orientovaného základního výzkumu je problematická, jednak proto, že ani zákonný ani podzákonný právní předpis takovou možnost neobsahuje a hlavně proto, že určení, zda určitá část podpory základního výzkumu nebo celá tato podpora bude směřovat do jedné či více prioritních oblastí s identifikovaným potenciálem, je otázkou politickou, kterou GA ČR nepřísluší posuzovat.

V souladu se zákonnou právní úpravou (§ 3 a § 36 Zákona) tak GA ČR poskytuje podporu základnímu výzkumu v rámci vládou schválených skupin grantových projektů formou financování grantových projektů, ve kterých „příjemce cíle a způsoby řešení v základním výzkumu stanovuje sám“.

GA ČR je organizací určenou k podpoře základního výzkumu, která v rámci schválených skupin grantových projektů nemůže při výběru projektů upřednostňovat některé oblasti výzkumu před jinými. Přihlášení se grantových projektů GA ČR k prioritám VaVaI tedy může probíhat pouze následně na základě získaných výsledků, což GA ČR činí a využívání výsledků základního výzkumu sleduje.

Za současného stavu legislativy není možné, aby GA ČR sama rozhodla, že určitou vědní oblast upřednostní před jinou oblastí nebo, že přihlášení se k určité prioritní oblasti bude pro vědce znamenat určitou výhodu v hodnoticím procesu. Toto by odporovalo hlavní definici základního výzkumu jako teoretické nebo experimentální práci prováděné zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi.

GA ČR nemůže směřovat určitou část finančních prostředků na činnost, kterou nemá v zákoně definovanou a ani vládou schválenou.

 

GA ČR sleduje kvalitu výsledků základního výzkumu

GA ČR sleduje počty i druhy výsledků základního výzkumu jak u jednotlivých projektů, tak v rámci jednotlivých oborů i celkově, protože je povinna následně tyto informace poskytovat v souladu se Zákonem do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, jehož účelem je mimo jiné hodnotit výsledky výzkumných organizací a výzkumných projektů a poskytovat tyto informace vládě a veřejnosti. Dopady GA ČR vyhodnocuje v souladu s vládou schválenou koncepcí a vládou schválených skupin grantových projektů.