Výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje doplňující výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR.

Návrhy se předkládají do následujících hodnoticích panelů:

P101 – Strojní inženýrství

P102 – Elektrotechnika a elektronika

P105 – Stavební mechanika a konstrukce, mechanika tekutin a geotechnika

P106 – Technická chemie – doplnění pro obory mimo oblast katalýzy

P107 – Kovové materiály- příprava a vlastnosti

P108 – Materiálové vědy a inženýrství

P209 – Vědy o atmosféře, hydrologie, fyzická geografie a geofyzika se specializací

  • fyzika atmosféry
  • seismologie

P409 – Vědy o umění se specializací

  • středověké umění (malba, sochařství, iluminace),
  • hudební věda (středověk, raný novověk),
  • hudební věda (moderní hudba),
  • film a filmové umění.

P504 – Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů

Návrhy na členy hodnoticích panelů mohou na formulářích GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků. Předložené nominace musí obsahovat seznam všech pracovišť kandidáta a prohlášení zaměstnavatele, že s nominací souhlasí a je připraven kandidáta v případě jeho jmenování uvolňovat na zasedání panelů, případně dalších poradních orgánů předsednictva GA ČR, která mohou vyplynout z titulu členství v panelu. Z důvodu vyloučení střetu zájmů při hodnocení projektů, je GA ČR nucen upřednostňovat kandidáty s menším počtem afiliací.  Délka členství v hodnoticím panelu se stanovuje zpravidla na 2 roky a každý zvolený člen panelu může tuto činnost vykonávat nejvýše po dvě funkční období. Grantová agentura přivítá vyšší zastoupení žen, podobně jako cizojazyčných pracovníků působících na našich institucích, v podaných nominacích na členy hodnoticích panelů.

Jedním z důležitých požadavků na člena hodnoticího panelu je ochota a schopnost umět s určitým nadhledem posoudit v rámci panelu širší úsek oboru, tedy nejen specializaci vlastní vědecko‐výzkumné činnosti. Dále je třeba zdůraznit, že člen hodnoticího panelu je nominován jako vědecká osobnost, nikoli jako zástupce instituce, v níž působí. Očekává se tudíž schopnost posuzování výhradně podle odborných hledisek. Povinností člena hodnoticího panelu je vyjádřit se ke značnému počtu projektů, seznámit se se všemi předloženými projekty a dále zúčastnit se všech zasedání hodnoticího panelu. Členství v panelu je tedy náročné na časové i pracovní zatížení. Členům panelů náleží za jejich práci finanční odměna.

GA ČR využívá webovou aplikaci pro zpracování grantových přihlášek, dílčích i závěrečných zpráv pro řešitele a dále i pro hodnocení projektů členy panelů. Proto je nezbytné, aby kandidáti na členství v hodnoticích panelech byli schopni a ochotni tento elektronický systém používat.

Návrhy do hodnoticích panelů pro nadcházející funkční období začínající 1. dubna 2021 je třeba zaslat Kanceláři GA ČR v písemné formě nebo elektronicky na formuláři GA ČR podepsaném osobou oprávněnou jednat jménem zaměstnavatele (lze i prostřednictvím Informačního systému datových schránek – ISDS: a8uadk4) na e-mailovou adresu podatelna@gacr.cz nejpozději do 31. ledna 2021.

Návrhový list je k dispozici na webových stránkách GA ČR nebo ke stažení na https://gacr.cz/wp-content/uploads/2020/10/formular_navrhovy-list_panel_2020-1.docx.

Neúplně vyplněné návrhy nebo návrhy, které nebudou podány na stanoveném formuláři, GA ČR nebude akceptovat.

Není třeba zdůrazňovat, že úroveň členů panelů má zásadní význam pro kvalitu hodnoticího procesu.

Text výzvy ke stažení

Ve spolupráci s Tchaj-wanem bude GA ČR financovat 3 nové technické projekty

Příští rok budou Grantovou agenturou České republiky (GA ČR) a tchaj-wanským Ministry of Science and Technology (MOST, dříve National Science Council – NSC) financovány tři projekty z oblasti technických věd. Na jejich řešení se budou podílet vědci z obou států. Projekty byly vybrány k financování jako tzv. bilaterální projekty, tedy na rozdíl od projektů hodnocených formou Lead Agency prošly nezávislým hodnoticím procesem provedeným jak GA ČR, tak MOST. Partnerství obou organizací trvá již od roku 2008 – za tuto dobu byly financovány již desítky společných projektů.

Financované projekty*

Reg. číslo Navrhovatel Název Uchazeč Doba trvání
21-12994J Ing. Ivo Stachiv, Ph.D Smart MEMS/NEMS rezonátory s vrstvami funkčních materiálů využívající lokální a globální nelinearity pro ultracitlivé (bio)senzorické aplikace Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 3
21-32122J Ing. Shota Urushadze, Ph.D. Monitorování stavu závěsné mostni konstrukce skenování vozidlem Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. 3
21-33041J prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D. Učení plánování pohybu ve složitých úlohách České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická 3

Seznam projektů financovaných ve spolupráci s MOST (*.pdf)

Zjistěte více o projektech mezinárodní spolupráce pro rok 2021

 

____

* Projekty budou podpořeny za podmínky, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši nebo z jiných zákonných důvodů si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Weave: Nový způsob financování zahraničního výzkumu

Dvanáct organizací zabývajících se financováním vědy dnes ve spolupráci se Science Europe spustilo Weave – evropskou iniciativu, jejímž cílem je financovat a podporovat excelentní mezinárodní výzkumné projekty. Rozsah sítě, která bude podporovat bilaterální a trilaterální vědeckou spolupráci napříč Evropou, je unikátní.

Cílem Weave je zjednodušit podávání návrhů a proces výběru společných projektů – hodnocení bude provádět vždy jen jedna organizace. Využity budou již stávající struktury agentur pro hodnocení i financování projektů. Navazování zahraniční spolupráce by tak pro vědce mělo být jednodušší. Ambicí iniciativy je také rozšířit příležitosti badatelů svobodně si určit složení, zaměření a obsah jejich projektů napříč Evropou.

„Iniciativu Weave vědci určitě ocení, protože usnadní již tak velmi čilou zahraniční spolupráci. Jejím hlavním přínosem je rozšíření okruhu zemí, z nichž mohou vědci na projektech spolupracovat. V současné době máme navázanou spolupráci s Německem, Rakouskem, Polskem, Slovinskem, Švýcarskem a také řadou mimoevropských států. K nim se díky Weave přidá do konce roku 2025 dalších šest institucí z evropských zemí. Vzniká tak pan-evropské propojení institucí financujících základní výzkum,” řekl předseda GA ČR prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.

Weave staví na principu Lead Agency, prostřednictvím kterého jedna organizace hodnotí návrhy předložené mezinárodním týmem vědců a doporučuje partnerským organizacím jejich financování. Vědci si zvolí jednoho žadatele – koordinátora, který podá společný návrh projektu „Lead“ agentuře nebo instituci, která se na iniciativě Weave podílí, ze svého státu.

„Plně podporujeme iniciativu Weave a snahu podněcovat bilaterální a trilaterální vědeckou spolupráci v Evropě,” řekla Lidia Borrell-Damian, generální tajemnice Science Europe. „Inovativní projekty jako Weave silně přispívají k posilování mezinárodní výzkumné spolupráce a realizaci Evropského výzkumného prostoru.”

Zapojené agentury za podpory Science Europe vyvinuly interaktivní online nástroj určený pro badatele, který jim pomůže určit relevantní možnosti financování pro jejich projekty. Nástroj je dostupný na http://www.weave-research.net.

 

Přečtěte si více o Weave

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Čeští a slovinští badatelé budou příští rok společně řešit 10 projektů

V letošním roce Grantová agentura České republiky (GA ČR) poprvé vyhlásila společnou výzvu se slovinskou agenturou Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Díky této spolupráci se v příštím roce začne řešit 10 projektů, na kterých se budou zároveň podílet vědci z České republiky a Slovinska. Jejich řešení začne 1. března 2021.

Projekty byly hodnocené formou Lead Agency – tedy návrhy projektů byly doporučeny k financování jednou agenturou a druhá výsledky jejího hodnocení převzala. V roli hodnoticí agentury byla v této výzvě GA ČR.

K financování byly doporučeny následující projekty*

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
21-30949K prof. Ing. František Wald, CSc. Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze

 

Zuhelnatění dřeva při plně rozvinutém přirozeném požáru – stochastické modelování 3 roky
21-24268K prof. Ing. Kamila Kočí Ph.D. Institut environmentálních technologií, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

 

Přeměna CO2 na užitečné chemikálie katalytickými a fotokatalytickými procesy v přítomnosti vysoce aktivních materiálů 3 roky
21-11439K Ing. Jiří Kubásek Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vývoj pokročilých bioabsorbovatelných materiálů na bázi zinku postupy práškové metalurgie 3 roky
21-20008K doc. RNDr. Pavel Matějíček Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

 

Metallakarboranové klastry pro přípravu funkčních nanostruktur a polymerních materiálů 3 roky
21-20110K Ing. Jiří Hlinka Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

 

Heterostruktury s přechodem polovodič – dielektrikum pro fotoelektrolýzu vody 3 roky
21-08009K prof. Ing. Ivana Kolingerová Dr. Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni Zobecněné symetrie a ekvivalence geometrických dat 3 roky
21-06744K Dr.rer.nat.  Lukáš Palatinus Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

 

Struktury sloučenin vzácných plynů určené pomocí 3D elektronové difrakce 3 roky
21-29531K prof. Ing. Jaroslav Kvíčala CSc. Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Pokročilá činidla pro (asymetrickou) nukleofilní fluoraci 3 roky
21-16423K RNDr. Petr Malý CSc. Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.

 

Malé proteiny blokující dráhu IL-23/IL-17 jako inhibitory střevního zánětu sekretované probiotickými bakteriemi. 3 roky
21-30350K Václav Šmidrkal Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. Živit vítězství: Zásobování potravinami a postimperiální přechod v Českých zemích a ve Slovinsku, 1918-1923 3 roky

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání slovinsko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (.pdf)

V současné době je možné podávat další návrhy česko-slovinských projektů v nově otevřené výzvě.

Zjistěte více o projektech mezinárodní spolupráce pro rok 2021
___

* Toto rozhodnutí je přijato s podmínkou, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši nebo z jiných zákonných důvodů, si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo, poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Rybníkářství reprezentuje jeden z nejekologičtějších způsobů výroby potravin

Kapr je nejen součástí štědrovečerní večeře, ale je také jedním z tradičních obyvatelů českých rybníků. Právě na jejich studium se zaměřili vědci Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve svém projektu “Rybníky jako modely pro studium diversity a dynamiky planktonu hypetrofních mělkých jezer”.

Ve světě, kde je potravinová bezpečnost a čistota výroby skutečnou výzvou, jsme si uvědomili staré dobré přednosti chovu ryb v rybnících. Mezi systémy produkce potravin v EU má nejmenší environmentální stopu.

Rybníkářství představuje nejen unikátní formu živočišné výroby, ale může poskytovat i významné ekosystémové služby jako je podpora biodiversity, retence živin, regulace teploty, zadržování vody v krajině či ochranu před povodněmi. Jmenované celospolečenské funkce (a mnoho dalších) mají mnohdy vyšší hodnotu než samotná tržba z prodeje ryb. Produkční hodnota vylovené biomasy ryb činí ∼1043 € ha−1 zatímco ekosystémové služby v rybnících se odhadují na ∼1257 € ha−1 (Obrázek 2). Ekosystémové služby i produkce rybníků samotná je ovšem ovlivněna rybničním hospodařením. Rybářští hospodáři jsou často obviňováni za současný stav rybníků a jsou mnohdy restrikcemi a nařízeními tlačeni ke snížení obsádek až k úplnému zastavení (např. v rezervacích) obhospodařování rybníku. Pokud by ale rybník obhospodařován nebyl, došlo by k přirozené eutrofizaci (akcelerované antropogenními vlivy), končící jeho zazeměním. Přišli bychom tudíž o některé ekosystémové služby, které nám rybník, tedy i rybářské hospodaření, přináší.

Výlov rybníka

Obrázek 1: Výlov rybníka.

Z pohledu čistoty potravin a potravinové bezpečnosti reprezentuje rybníkářství jeden z potenciálně nejekologičtějších způsobů výroby potravin v celé Evropě. Produkce skleníkových plynů při výrobě 1 kg rybího masa je ∼4 x nižší v porovnání s produkcí drůbeže či skotu. Často zmiňované znečištění dusíkem a fosforem z rybničního hospodaření je ∼4–6×, resp. ∼1,5–2,4× nižší zátěž než rostlinná výroba nebo chov hospodářských zvířat (Obrázek 3). Navíc efektivita využití dusíku (bílkovin) a fosforu je u kapra obecného vyšší.

Graf - hodnota ekosystémových služeb kaprového hospodářství

Obrázek 2: Hodnota (v €) pozitivních (pravá strana tečkované čáry) a negativních (levá strana) ekosystémových služeb kaprového hospodářství (Roy a kol., 2020).

Přitom současné rybniční hospodaření (v minulém století silně intenzifikované) stěží splňuje optimální požadavky kapra obecného na fosfor. Paradoxně je rybniční management kritizován (často bohužel právem) za znečišťování životního prostředí. Rybník je totiž komplexní systém. Pokud by byl vhodně obhospodařován, včetně přikrmování, emise by mohly být přinejmenším neutrální. Skrze hlavní transformační článek – zooplankton a zoobentos – by totiž byly živiny z rybníků vhodně transformovány skrze potravní řetězec a vytěženy jako biomasa ryb. Navíc by se bioremediovaly i živiny přitékající do rybníků. Bez rybářských hospodářů a (upraveného) rybničního managementu to tedy nejde. Jenže rybniční akvakultura má svá omezení: na začátku vegetační sezóny je vysoce hodnotný protein z přirozené potravy spotřebován jako energie (a vyloučen jako odpadní dusík) místo toho, aby byl zabudován do biomasy. V této situaci, kdy chybí energie a převažuje protein je role přikrmování obilovinami jako zdroje energie nepostradatelná. V druhé polovině vegetační sezóny je scénář opačný – v nedostatku je přirozená potrava, resp. protein, zároveň rybáři intenzivně přikrmují (většinou obilím). Nastává situace, kde je v nedostatku protein a v nadbytku energie.

Graf - znečištění dusíkem a fosforem

Obrázek 3: Znečištění (a) dusíkem a (b) fosforem (Roy a kol., 2020)

To vede k přílišnému ztučnění ryb, které je také nežádoucí. Zároveň vlivem sníženého růstu ryb a nestravitelnosti fytátového fosforu, dochází k nadbytečnému vylučovaní fosforu. Z obou situací vyplývá, že žádoucí je vyvážit poměry živin optimální pro rybu v jednotlivých obdobích vegetační sezóny. Tím se zamezí vylučování nadbytečného fosforu a dusíku do vodního prostředí a sníží se riziko živinového znečištění.

Optimalizací hustoty obsádky a eliminací invazivních druhů ryb (např. Pseudorasbora parva) lze v rybničním ekosystému udržet zooplankton a bentos a vhodným doplněním přirozené potravy přikrmováním lze dosáhnout ekologicky čisté produkce ryb s minimem odpadních látek. Z toho by profitovali jak rybáři, tak vodohospodáři i široká veřejnost. Rybník, důležitý krajinotvorný prvek, by byl vhodně udržován, zároveň by bylo zvýšeno využití přirozené potravy, resp. živin, tím by byly sníženy náklady na přikrmování s lepším přírůstkem. Rybníkářství, jež má dlouholetou tradici a přináší ekosystémové služby celé společnosti, je možné zachovat, zároveň i splnit environmentální nároky dnešní doby.

Obrázek 4: Kapr obecný (Cyprinus carpio)

 

Odborná literatura Roy, K., Vrba, J., Kaushik, S.J., Mraz, J., 2020. Nutrient footprint and ecosystem services of carp production in European fishponds in contrast to EU crop and livestock sectors. J. Clean. Prod. 270, 122268. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122268

Kontakt: doc. Ing. Jan MRÁZ, Ph.D.; Laboratoř výživy, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Na Sádkách 1780; 370 05 České Budějovice; jmraz@frov.jcu.cz /+420 737 221 913

Autoři textu: Kajgrová, L., Roy, K., Vrba, J., Mráz, J.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency (ARRS)

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Výzva se týká projektů ve spolupráci se slovinskou agenturou ARRS v rámci iniciativy CEUS. V této výzvě vystupuje slovinská agentura ARRS jako Lead Agency.

Soutěžní lhůta začíná 11. 12. 2020.

Českou část přihlášky v rámci iniciativy CEUS je možné podávat nejpozději do 19. 2. 2021, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 12. 2. 2021, který stanovila pro slovinské uchazeče agentura ARRS. Předpokládaný počátek projektů bude 1. 8. 2021.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Zadávací dokumentace“.

Vstup do aplikace pro podávání české části přihlášky.

Originální text výzvy na stránkách ARRS.

FAQ A KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GA ČR písemně (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách Po – Čt: 9 – 16:00; Pá: 9 – 15:00 na tel. č. 227 088 841. Dále se můžete obrátit na pracovníky Oddělení mezinárodní spolupráce na e-mailu la@gacr.cz.

Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2021 – GA ČR vystupuje v roli partnerské agentury (CEUS, SNSF)

Rules – partner organization

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti zasílejte GA ČR datovou schránkou a8uadk4 a to nejpozději do 19. 2. 2021,  předmětem zprávy je „LA CEUS – způsobilost“.

Další informace

Spolupráce CEUS

Přehled pravidel k LA projektům

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Příští rok bude financováno 12 společných projektů s německou agenturou DFG a 2 projekty s jihokorejskou agenturou NRF

Grantová agentura České republiky se dohodla na základě nezávislých hodnocení na financování dalších 14 projektů mezinárodní spolupráce. Dva z projektů budou řešit čeští vědci společně s vědci z Jižní Koreje, dalších 12 projektů pak ve spolupráci s německými badateli.

Financování společných projektů s německou agenturou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) i jihokorejskou agenturou National Research Foundation of Korea (NRF) je výsledkem dlouhodobé spolupráce, která mezi agenturami trvá již od roku 2005. Projekty byly vybrány k financování jako tzv. bilaterální projekty, tedy na rozdíl od projektů hodnocených formou Lead Agency prošly nezávislým hodnoticím procesem provedeným jak GA ČR, tak partnerskou organizací.

 

Projekty financované ve spolupráci s NRF (Jižní Korea)*

Reg. Číslo Navrhovatel Název Uchazeč Doba trvání
21-23131J doc. Ing. Karel Friess, Ph.D.

 

Nové superhydrofobní perfluorované nanomateriály pro pokročilé mikro a bio aplikace Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská 2
21-28470J RNDr. Jan Kunc, Ph.D. Ultra-rychlé detektory pro časově rozlišenou terahertzovou spektroskopii Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 2

Seznam projektů financovaných ve spolupráci s NRF (*.pdf)

 

Projekty financované ve spolupráci s DFG (Německo)**

Reg. číslo Navrhovatel Název Uchazeč Doba trvání
21-35764J doc. RNDr. David Mašín, M.Phil., Ph.D. Experimentální a numerické studium sdruženého termo-hydro-mechanického chování jílu s důrazem na cyklické zatěžování Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 3
21-06012J Mgr. Michal Macek, PhD Efekty narušení Oberbeck-Boussinesquovy aproximace v turbulentní konvekci za vysokých Rayleighových čísel v kryogenním héliu Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. 3
21-11931J Mgr. Ján Žabka, CSc. Hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením pro analýzu dat z minulých a budoucích vesmírných misí. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. 3
21-13882J prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. Hierarchické plánování: od verifikace plánů k rozpoznávání plánů Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 3
21-28876J Mgr. Kamil Olejník, Ph.D. Studium přepínání antiferomagnetu do zamrzlého metastabilního stavu metodami s vysokým prostorovým a časovým rozlišením Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 3
21-31978J RNDr. Peter Košovan, Ph.D. Simulace reakčních rovnováh v polymerních systémech – vývoj simulačních metod a jejich aplikace Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 3
21-20293J doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. Vliv lokalizovaného působení gravitačních vln na střední atmosféru – vznik, dopady a dlouhodobý vývoj (MATELO-FILE) Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 3
21-19503J Dr. Martin Zoltner Mapování interakcí mRNP-NUP během jaderného exportu pomocí unikátního přístupu mRNA-trap Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 3
21-23337J doc. Dr. Hans Rainer Sepp Eugen Fink a francouzská fenomenologie Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií 3
21-09334J RNDr. Vendula Brabcová, Ph.D. Vliv mikroklimatu na rozklad mrtvého dřeva, mikrobiální diversitu a adaptační mechanismy s ohledem na důležité procesy lesního ekosystému Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. 3
21-22810J prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc. Vztah mezi chemickým složením rozpuštěné organické hmoty a cyklem živin v lesních povodích mírného pásma Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 3
21-25163J Mgr, Karel Říha, Ph.D. Funkce a dynamika telomér v rostlinné meióze Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut 3

Seznam projektů financovaných ve spolupráci s DFG (*.pdf)

 

Další mezinárodní projekty, a to jak bilaterální, tak hodnocené formou Lead Agency, budou oznámeny v příštích týdnech a měsících. Zjistěte více o projektech mezinárodní spolupráce pro rok 2021.

___

* Grantová agentura České republiky dokončila vyhodnocení návrhů projektů v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu – Mezinárodní projekty – 2021 (SGA0202100007) a rozhodla o financování následujících projektů realizovaných ve spolupráci s National Research Foundation of Korea. Projekty budou podpořeny za podmínky, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši nebo z jiných zákonných důvodů si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.

** Grantová agentura České republiky dokončila vyhodnocení návrhů projektů v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu – Mezinárodní projekty – 2021 (SGA0202100007) a rozhodla o financování následujících projektů realizovaných ve spolupráci s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo. Projekty budou podpořeny za podmínky, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši nebo z jiných zákonných důvodů si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Profesor Jaroslav Koča se stává předsedou GA ČR

Strukturní biolog prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., se dnes na základě jmenování vlády ČR ujímá vedení Grantové agentury České republiky (GA ČR). Na pozici nahradil jadernou fyzičku RNDr. Alici Valkárovou, DrSc., která i nadále zůstává členkou předsednictva GA ČR. Profesor Koča do GA ČR přinese nejen své manažerské zkušenosti z pozice vědeckého ředitele Středoevropského technologického institutu (CEITEC), ale jeho cílem je i nadále rozvíjet mezinárodní spolupráci a připravovat další grantové možnosti.

„GA ČR podporuje český základní výzkum již od roku 1993. Za tu dobu agentura podpořila tisíce projektů, na kterých se podíleli desetitisíce vědců ze stovek institucí. Troufám si tak tvrdit, že na GA ČR stojí velká část našeho základního výzkumu. Přestože se jedná o výzkum zpravidla prováděný v České republice, věda sama je mezinárodní, a tak je nutné, aby česká věda byla také vědou světovou. Mým cílem tak je nadále podporovat excelentní projekty a dále rozvíjet mezinárodní spolupráci. Za nesmírně důležité považuji také neustále zdokonalovat systém grantové podpory tak, aby dokázal významným způsobem podpořit začínající vědce, následně provázet vědce v každé další fázi jejich kariéry a aby umožnil reagovat na aktuální celospolečenské či globální výzvy,“ řekl předseda GA ČR Jaroslav Koča.

„Jaroslav Koča není jen uznávaný vědec, ale má mnohé zkušenosti i z vedoucích pozic – aktuálně působí také jako vědecký ředitel CEITEC. Za důležité považuji, že již od roku 2016 byl členem předsednictva GA ČR. To, že je nyní GA ČR v dobré kondici, je i jeho zásluha. Aktivně se totiž na jejím rozvoji podílel – včetně významného rozšíření mezinárodní spolupráce, které bude i nadále pokračovat, a přípravy vysoce výběrových výzev EXPRO a JUNIOR STAR. Jsem ráda, že roli předsedy mohu předat někomu, kdo GA ČR velmi dobře zná,“ podotkla předchozí předsedkyně Alice Valkárová, která zůstává členkou předsednictva.

Jaroslav Koča v průběhu své dosavadní vědecké kariéry publikoval více než 200 původních vědeckých prací v mezinárodních časopisech a vedl přes 40 doktorských studentů a postdoků. Působil na řadě zahraničních pracovišť, na několika z nich dlouhodobě (Norsko, Francie a USA). Získal a vedl také několik velkých domácích i zahraničních vědeckých projektů v objemu desítek či stovek milionů korun. Profesuru obhájil v roce 1995 na Masarykově univerzitě v Brně v oboru organická chemie. Zastával několik pozic v managementu vědy, od roku 2015 je vědeckým ředitelem CEITEC, v této funkci 31. 12. 2020 končí. V roce 2016 byl prof. Koča vládou ČR jmenován členem předsednictva GA ČR a od 10. prosince 2020 působí jako její předseda.

O předsednictvu GA ČR

Předsednictvo GA ČR je jmenováno vládou ČR na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Je složeno z pěti členů, kteří zastupují pět základních vědních oborů – technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy a zemědělské a biologicko-environmentální vědy. Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě funkční období po sobě následující. Statutárním orgánem GA ČR je její předseda. Předsednictvo schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji a rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory, tedy o udělení grantů vědeckým projektům na základě hodnocení oborových komisí a panelů GA ČR. Předsednictvo dále koordinuje činnost těchto poradních orgánů, jmenuje a odvolává jejich členy. Více informací o předsednictvu GA ČR.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Oznámení termínů podání dílčích (finančních) a závěrečných zpráv za rok 2020

Vážení řešitelé,

v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zpřístupněny formuláře dílčích a závěrečných zpráv.

Termín pro odevzdání dílčích zpráv je 18. 1. 2021.
Termín pro odevzdání závěrečných zpráv je 1. 2. 2021.
Termín pro odevzdání dílčích finančních zpráv pro granty EXPRO je 1. 2. 2021.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GA ČR:
telefonicky v úředních hodinách na tel. č. 227 088 841
Po – Čt: 9 – 16:00
Pá: 9 – 15:00

písemně (info@gacr.cz – pro všeobecné dotazy) / (kontakty@gacr.cz – pro hesla, založení nových účtů v GRIS a změny osob a institucí)

Helpdesk

Nejčastěji kladené otázky k dílčím a závěrečným zprávám

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY