30 osobností přeje GA ČR ke 30. výročí

Na sociální síti Facebook od září minulého roku probíhal seriál přání význačných vědeckých osobností. Co GA ČR popřáli?

GA ČR oslavila 30 let

Grantová agentura České republiky (GA ČR) za dobu své třicetileté existence financovala přes 20 tisíc projektů základního výzkumu za více než 71 mld. Kč. Jak si své výročí v minulých měsících připomenula?

GA ČR: Cesty excelence v základním výzkumu

Více než sedmdesátistránková publikace obsahuje fakta a zajímavosti týkající se minulosti, přítomnosti, ale i budoucnosti GA ČR. Kterých milníků agentura za 30 let dosáhla? Jaké je její poslání a v jakých soutěžích projekty financuje? Co podpořené projekty přinesly? Jak vypadají konkrétní vědecká témata? To a mnohem více zjistíte v publikaci.

Publikace GA ČR: Cesty excelence v základním výzkumu

 

30 osobností přeje GA ČR ke 30. výročí

Na sociální síti Facebook od září minulého roku probíhal seriál přání význačných vědeckých osobností. Co GA ČR popřáli?

Zvláštní příloha časopisu Vesmír

Ve spolupráci s časopisem Vesmír vyšla u příležitosti 30 let GA ČR zvláštní příloha věnovaná tomuto výročí. Mimo infografiky příloha také podrobně seznamuje s pěti podpořenými projekty z různých oblastí výzkumu.

Vesmír - 30 let GA ČR

 

GA ČR si své výročí připomínala také pomocí upraveného loga. V duchu oslav tohoto jubilea proběhlo v minulém roce i předávání Cen předsedy GA ČR.

Zveřejněny protokoly hodnocení dílčích a závěrečných zpráv

V aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zveřejněny protokoly hodnocení dílčích a závěrečných zpráv pro Standardní projekty, Mezinárodní (bilaterální) projekty, a Lead agency projekty (CEUS/WEAVE). Hodnocení najdete v detailu projektu v záložce „Progress Reports, Final Reports“ na řádku dílčí/závěrečné zprávy za rok 2023 (2023 Progress/Final Report ) ve sloupci „Protocol (Public)“.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Nové česko-německé projekty se zaměří na finanční modely a studium vrozených srdečních vad

Grantová agentura České republiky (GA ČR) podpoří ve spolupráci se svou partnerskou agenturou z Německa Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) dva nové výzkumné projekty. Cílem prvního je vyvinout finanční modely, které budou schopny zachytit komplexní jevy na finančních trzích. Druhý z nově podpořených projektů se pak zaměří na výzkum vrozených srdečních vad.

Oba projekty se začnou řešit ještě v letošním roce. Návrhy projektů prošly hodnocením formou Lead Agency, kdy návrh projektu hodnotí pouze jedna ze zúčastněných agentur a druhá od ní hodnocení přebírá. GA ČR vystupovala jako hodnoticí agentura u projektu RNDr. Hany Kolesové, Ph.D., u projektu prof. Iriny Perfiljevy, CSc., jí byla německá agentura DFG. Každá z agentur financujte náklady na řešení z jejího státu.

Česko-německý projekt (GA ČR–DFG)

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč Doba trvání Oborová komise
24-12330K RNDr. Hana Kolesova, Ph.D. Inovativní přístup ke studiu patologií vrozených srdečních vad Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta 3 OK3 – lékařské a biologické vědy

 

Německo-český projekt (DFG–GA ČR)

Registrační číslo Navrhovatel Název projektu Uchazeč Doba řešení
24-10177L Prof. Irina Perfiljeva, CSc. Frakční a fuzzy-frakční transport v neuspořádaném prostředí Ostravská univerzita, Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování 3 roky

 

Spolupráce s Německem, ale i dalšími zeměmi, probíhá díky iniciativě WEAVE, která vznikla s cílem odstranit bariéry přeshraniční vědecké spolupráce a propojit celkem 12 evropských agentur.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Světlo a organické látky jako motor pro chemické reakce

Chemik Radek Cibulka z Vysoké školy chemicko-technologické se snaží položit základy nových metod pro fotochemické redukce, díky kterým bychom v budoucnu mohli v některých chemických syntézách nahradit toxické nebo drahé kovy. V loňském roce za svůj projekt získal čestné uznání předsedy Grantové agentury České republiky.

 V syntetických chemických reakcích, které nám umožňují připravit řadu užitečných látek, například léčiv, barviv nebo organických materiálů, se uplatňují rozličná činidla a katalyzátory. Ty jsou často vysoce účinné a selektivní, ale mohou být problematické z hlediska životního prostředí z důvodu jejich toxicity a nebezpečnosti, nebo jsou velmi drahé a s omezenou dostupností.

Výzkum Radka Cibulky nás přiblížil k možnosti provádět redukce v organické syntéze ekologičtější cestou pomocí světla a jednoduchých organických látek, které se běžně vyskytují v buňkách živých organismů, a které nazýváme flaviny. Flaviny jsou obsažené ve více než tisícovce enzymů, kde zastávají řadu funkcí, zejména při přenosu elektronů. Nejznámější z flavinů je vitamín B2, riboflavin, který si řada organismů vyrábí. Člověk tuto schopnost nemá, a proto jej musí přijímat v potravě.

Světlo jako zdroj energie

Doménou Radka Cibulky je fotoredoxní katalýza, tedy oblast chemie, která využívá světlo a katalyzátory k pohánění chemických reakcí. Princip fungování takových reakcí není složitý: když na molekulu katalyzátoru posvítíme viditelným světlem, tak jej pohltí a dostane se do vyššího energetického stavu, ve kterém je reaktivnější než ve stavu základním, a ochotněji tak reaguje s okolními látkami.

Fotoredoxní katalyzátory mohou výchozí chemické látky buď oxidovat, nebo redukovat. Známe řadu silných fotochemických oxidačních činidel, ovšem skutečně silné fotoredukční činidlo nám bylo ještě donedávna neznámé. „V době, kdy jsme žádali o grant, už byly známé redukční systémy fungující na bázi organických molekul a světla, ale rozhodně nebyly dostatečně silné. Naším cílem bylo najít katalyzátor, který by umožňoval redukce chemicky těžko opracovatelných systémů, jako jsou například elektronově bohaté halogenbenzeny,“ vysvětluje Radek Cibulka hlavní smysl jeho výzkumu. „V průběhu řešení projektu se začaly objevovat zahraniční práce na podobné téma, které nám potvrdily, že jde o důležitý a atraktivní směr výzkumu a konkurenční prostředí.“

Flavin jako klíč

Vhodné organické redukční činidlo začal Radek Cibulka hledat mezi flaviny. „Vycházeli jsme z toho, že flaviny vystupují v přírodě jako oxidační i redukční činidla, a navíc jsou schopná absorbovat viditelné záření. Chemici je běžně využívají v oxidačních reakcích, ale my jsme měli na základě předchozích výzkumů signály, že by mohly mít daleko větší uplatnění při redukcích,“ popisuje jeden z důležitých momentů.

Prvním krokem k úspěchu výzkumu Radka Cibulky a jeho kolegů bylo nalezení vhodného derivátu flavinů. Kromě svých zkušeností a popisu vlastností jednotlivých derivátů využíval také kvantově chemické výpočty. „Odhalit správný derivát byl asi nejtěžší krok celého projektu. Nejprve jsme zkoušeli využít analoga vitamínu B2, ale s výsledky jsme nebyli spokojeni, a proto jsme se uchýlili k jinému derivátu, deazaflavinu.“ Ten se vyskytuje ve fotosběrných systémech některých enzymů, a jeho redoxní potenciál je daleko zápornější, což indikuje, že je vhodnější pro redukce. „Jakmile jsme to zjistili, tak se projekt rozběhl na plné obrátky,“ popisuje Radek Cibulka.

V další fázi bylo nutné katalyzátory syntetizovat a otestovat na modelových reakcích. „První pokusy neměly příliš vysoké výtěžky, ale jak já říkám, když je výtěžek 10 %, tak proč by nemohl být 90 %,“ přibližuje Radek Cibulka své odhodlání. Zvýšit výtěžek se chemikům podařilo díky vhodné úpravě struktury deazaflavinových katalyzátorů, optimalizaci rozpouštědel a také množství aditiv přidávaných do reakční směsi. Nalezenou metodiku pro redukce pak ve skupině Cibulky vyzkoušeli na širokém spektru substrátů, aby zjistili její případná omezení.

Zásadní a velmi náročnou částí projektu bylo prokázání reakčního mechanismu, který musel Radek Cibulka a jeho kolegové znát, aby mohli metodu dále rozvíjet. Bylo potřeba ukázat, které zásadní meziprodukty se v reakční směsi vyskytují. „Ve fotoredoxní katalýze to často bývají radikály a molekuly v excitovaném stavu, což jsou částice žijící jen velmi krátkou dobu. Jejich prokázání tedy není jednoduché a výzkum je časově náročný,“ vysvětluje Cibulka. Mechanismus reakce řešil ve spolupráci s kolegy z Univerzity v Regensburgu a jeho znalost navíc pomohla výsledky opublikovat v prestižním odborném časopise.

Před tím, než budeme moci flaviny při redukcích běžně využívat, třeba v průmyslovém měřítku, čeká chemiky ještě dlouhá cesta. „Zatím se pohybujeme v oblasti základního výzkumu a širší využití bude vyžadovat další zkoumání. Budeme muset například vyřešit otázku stability flavinů, protože většina z nich je mimo enzym relativně nestabilní. Když je porovnáme s tradičními kovovými redukčními katalyzátory, tak zjistíme, že vydrží jenom omezený počet katalytických cyklů,“ uzavírá svůj výzkumný příběh chemik Cibulka.

Díky grantové podpoře se mohlo do výzkumu Radka Cibulky zapojit několik magisterských i doktorských studentů, vznikla knižní publikace a také několik kvalitních odborných článků, včetně dvou velmi prestižních publikací v časopisech Nature a Nature Communications.


prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.
prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.

O výzkumu Radka Cibulky můžete zhlédnout video, které bylo natočeno Nadací Experientia při příležitosti udělení Ceny Rudolfa Lukeše Českou chemickou společností za články z oblasti flavinové katalýzy.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Belgická agentura hledá zahraniční experty do panelů

Belgická agentura Research Foundation Flanders (FWO) hledá zahraniční hodnotitele do svých panelů, a to napříč všemi obory základního výzkumu.

Je možné se přihlásit do 28. dubna 2024.

Více informací naleznete na stránkách FWO.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vědci popsali nový mechanismus syntézy hlavního „protistresového“ proteinu

Při nedostatku kyslíku nebo živin buňky podléhají stresu. Osud stresované buňky z velké míry řídí protein ATF4. Ten zajišťuje, aby se buňky ze stresu rychle vzpamatovaly a nestaly se pro své okolí nebezpečné – například nekontrolovaným dělením a vznikem nádorových onemocnění. Vědci z Mikrobiologického ústavu AV ČR teď za podpory Grantové agentury České republiky (GA  ČR) významně rozšířili popis již víc než dvacet let ustanoveného molekulárního mechanismu, kterým buňka hlavní „protistresový“ protein vytváří, a popsali novou, mnohem složitější cestu k jeho tvorbě. Výsledky, které publikoval časopis Cell Reports, jsou klíčové pro pochopení, jak naše těla reagují na stres. Mohou tak v budoucnu napomoci výzkumu léčebných terapií proti řadě onemocnění.  

Buňka, stejně jako lidské tělo, podléhá v nepříznivých podmínkách stresu. Protein ATF4 je důležitým nástrojem, jenž slouží k tomu, aby se buňka dokázala se stresem vyrovnat. „Protistresovým“ proteinem a mechanismem jeho produkce se deset let zabývala Laboratoř genové exprese v Mikrobiologickém ústavu AV ČR. Vědci do detailu popsali molekulární mechanismus, kterým buňka protein tvoří, a to pouze v okamžiku, kdy se ocitne ve stresové situaci.

Zatímco během stresové situace se syntéza velké většiny proteinů v buňce prakticky zastaví, syntéza ATF4 se naopak „rozjede“ na plno. Děje se tak díky speciálním regulačním prvkům, které se nacházejí na začátku mRNA, jež tento protein kóduje,“ vysvětluje vedoucí laboratoře Leoš Shivaya Valášek z Mikrobiologického ústavu AV ČR.

Protein, který řídí osud stresovaných buněk

Buňky si jako reakci na stresové situace vyvinuly různé mechanismy. Příkladem jsou signální dráhy, které po aktivaci cíleně ovlivňují a mění chování buňky.

Právě ATF4 protein je klíčovým průsečíkem několika takových signálních drah, který udává, co se stane se stresovanou buňkou hned v několika ohledech.

Tento protein umožní buňce v okamžiku úplně přeprogramovat její činnost, aby všeho nechala a veškerou energii soustředila na vyrovnání se s daným stresem. Pokud se jí to v přesně daném časovém okamžiku nepodaří, ATF4 spustí tzv. programovanou buněčnou smrt, aby se takto stresovaná buňka nestala pro své okolí nebezpečnou – např. zhoubnou, tedy nekontrolovaně se dělící,“ vysvětluje Anna Smirnová z Mikrobiologického ústavu AV ČR.

Nově popsaný mechanismus významně rozšiřuje předchozí teorii

Mechanismus, jakým buňka ve stresových situacích ATF4 syntetizuje, popsaly ve dvou prestižních publikacích už v roce 2004 hned dvě vědecké skupiny – skupina Dr. Ronalda Weka v Indiana University School of Medicine a skupina Dr. Davida Rona v University of Cambridge.

„Dlouho se pak mělo za to, že tato mnoho let trvající záhada byla jednou pro vždy vyřešena. Časem se ale začaly hromadit výsledky jiných studií, které naznačovaly, že molekulární mechanismus regulace syntézy tohoto důležitého bojovníka proti stresu je mnohem složitější, než se původně zdálo,“ říká Leoš Shivaya Valášek.

Na základě těchto studií začali vědci v Mikrobiologickém ústavu AV ČR jejich desetiletý výzkumný projekt. „Shodou okolností den poté, co byl tento článek přijat, přednášel člen Britské královské společnosti David Ron v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR jako zvaný řečník. Sešel jsem se s ním a čerstvě přijatý manuskript mu předal s věnováním a přáním, aby mu cesta zpět domů s tímto manuskriptem v ruce rychle utekla,“ dodává badatel.

Přizpůsobení budoucích terapií 

Objev je důležitý při zkoumání nových léčebných terapií. „Vzhledem k tomu, že deregulovaná syntéza ATF4 provází různé patologické stavy, včetně nádorových onemocnění, naše práce jasně ukazuje, že při zvažování vhodných terapií, které cílí na ATF4, je třeba brát na zřetel komplexnost kontroly syntézy tohoto klíčového regulátoru života či smrti stresovaných buněk,“ doplňuje.

 

Zdroj: AV ČR

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Čeští vědci budou pracovat na pěti nových projektech s vědci z Německa, Rakouska a Švýcarska

Grantová agentura České republiky (GA ČR) podpoří společně s partnerskými agenturami pět nových mezinárodních projektů. Jedná se o dva projekty s německou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), jeden s rakouskou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a dva se švýcarskou Swiss National Science Foundation (SNSF).

Všechny projekty se začnou řešit ještě v letošním roce a jejich předpokládaná doba trvání jsou tři roky. Návrhy projektů byly hodnoceny formou Lead Agency, kdy jsou projekty hodnoceny pouze jednou ze zapojených agentur a druhá od ní hodnocení přebírá. GA ČR vystupovala jako Lead Agency v případě jednoho česko-německého projektu, u ostatních obdržela hodnocení návrhů od partnerských agentur. Každá z agentur bude hradit tu část nákladů, která připadne na vědce z její země.

 

Projekt financovaný GA ČR a DFG

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč Doba trvání Oborová komise
24-10511K doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, Ph.D. Recepce francouzské liturgické hudby ve střední Evropě ve vrcholném středověku Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. 3 OK4 – společenské a humanitní vědy

 

Projekt financovaný DFG a GA ČR

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
24-13677L Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební Pokročilá kombinace dat z oportunistických senzorů a geostacionárních satelitů pro kvantitativní odhad srážek (MERGOSAT) 3 roky

 

Projekt financovaný FWF a GA ČR

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
24-13238L RNDr. Pavla Sojková, Ph.D. Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Potrava nebo nepřítel: interakce rybomorek
s červenými krvinkami
3 roky

 

Projekty financované SNSF a GA ČR

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
24-14077L prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni Vývoj dvouvrstvého polymerového patche pro prevenci jizevnatého hojení anastomóz 3 roky
24-14097L RNDr. Štefan Vajda, CSc., Dr. habil. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Překonání bariér mezi modelovými a skutečnými katalyzátory pro suché reformování metanu 3 roky

 

Tyto a další mezinárodní spolupráce probíhají díky iniciativě Weave, které je GA ČR zakládajícím členem a jejímž cílem je propojit celkem 12 evropských agentur podporujících základní výzkum.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Termíny pro odevzdání zahraničních částí návrhů projektů – bilaterální projekty

V souladu se zadávací dokumentací pro mezinárodní projekty na rok 2025 (čl. 3.2. odst. (4)) musí uchazeč po podání návrhu projektu předložit Grantové agentuře České republiky v elektronické podobě (skrze ISDS s identifikátorem „ntq92qs“) návrh projektu zahraničního navrhovatele podaného k zahraničnímu poskytovateli (pokud není v době podání českého návrhu projektu k dispozici). Jako předmět zprávy uveďte název agentury – zahraniční část.

Zahraniční část návrhu projektu s tchajwanskou NSTC je nutné zaslat nejpozději do 17. 4. 2024 a s korejskou NRF nejpozději do 14. 7. 2024.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY