Další krok na cestě k vývoji autonomních nanobotů

Sen o sestrojení inteligentních mikroskopických strojů je zase o kousek blíž skutečnosti. Zásluhu na tom má tým vědců z Univerzity v Lipsku a Univerzity Karlovy. Ti stojí za vývojem nového systému, jenž v sobě kombinuje techniku strojového učení s přesnou kontrolou mikroskopických částic. Jejich studii, která vzešla z projektu podpořeného GA ČR a německou agenturou DFG, zveřejnil prestižní časopis Science Robotics.

Vývoj molekulárních strojů schopných jednotlivě vykonávat různé úkony, jako třeba dávkovat léčiva či opravovat poškozenou tkáň, patří k dlouhodobým cílům moderní vědy. Nejvyšší metou je pak sestrojení inteligentních a autonomních nanobotů, kteří budou umět reagovat na své okolí a v koordinovaných skupinách plnit ještě daleko složitější úkoly.

Důležitý mezikrok na cestě k jejich vývoji představuje nová studie Reinforcement Learning with Artificial Microswimmers, která vznikla pod vedením profesora Franka Cichose z Univerzity v Lipsku. Jeho tým vytvořil speciální částice o velikosti v řádu mikrometrů, jejichž pohyb dokáže přesně řídit.

Podobně jako například bakterie žijí částice těchto velikostí v tzv. brownovském světě. Ten odděluje makrosvět, známý z našeho každodenního života, od mikrosvěta, který se řídí pravidly kvantové mechaniky. I brownovský svět má svá specifická pravidla. Brownovské částice jsou dost malé na to, aby se viditelně pohybovaly díky nárazům okolních molekul vykonávajících tepelný pohyb. Směr a síla těchto srážek jsou přitom náhodné. Zároveň pokud na brownovskou částici nepůsobí síla, ta se vlivem velkého tření prakticky ihned zastaví.

Brownovské částice, které fyzici vyvinuli, jsou menší nežli třicetina průměru lidského vlasu a k pohybu využívají teplo zachycené prostřednictvím zlatých částeček na svém povrchu.

„Naše metoda používá symetrické částice, jež je možno lokálně zahřát na libovolném místě jejich povrchu pomocí laseru. Částice se pak pohybují směrem od zahřátého místa vlivem toku kapaliny způsobeného indukovaným rozdílem teplot, tzv. ‚termoforéze‘,“ vysvětluje dr. Viktor Holubec z MFF UK, jenž je spoluautorem studie.

Tuto novou experimentální metodu fyzici zkombinovali s algoritmem strojového učení (tzv. reinforcement learning; zpětnovazební učení) běžícím v počítači, který pomocí laseru částice kontroluje. „‚Mozky‘ našich částic se nenacházejí uvnitř částic samotných. Dalším krokem tedy bude miniaturizovat učící se a kontrolní část systému a implementovat ji přímo do mikročástic,“ nastiňuje směr dalšího výzkumu dr. Holubec. To se z nynějšího pohledu může zdát jako poměrně složitý úkol. „Podobně nedosažitelně se však ještě donedávna jevila i možnost precizní kontroly, kterou nyní nad našimi mikročásticemi máme,“ říká český zástupce, který na Univerzitě v Lipsku strávil tři a půl roku jako postdoktorand a nyní působí na Katedře makromolekulární fyziky MFF UK.

Navržený systém přesného řízených mikroskopických objektů v reálném prostředí za pomoci algoritmů strojového učení by však neměl najít uplatnění jen při samotném vývoji inteligentních nanobotů. Měl by také umožnit lépe pochopit, jak mikrosvět vlastně funguje.

„Náš výzkum ukazuje, jak může podobná kombinace počítačové simulace pomocí částic žijících v reálném světě pomoci odhalit klíčové aspekty dynamiky těchto částic, které nám dosud unikaly. My jsme například popsali důležitou roli zpoždění mezi zpracováním informace o poloze částice v počítači a spuštěním laseru,“ nastiňuje dr. Holubec další výsledek výzkumu. „Díky tomuto zpoždění se v Brownově světě k vytyčenému cíli nedostane jako první nejrychleji se pohybující částice. Naopak, existuje jistá optimální rychlost daná velikostí zpoždění. Podobný jev již byl popsán pro pohyb živých bakterií,“ dodává. Důkladnější pochopení zákonitostí, které řídí mikrosvět, pak zpětně pomůže k optimalizaci vyvíjených mikročástic.

Výzkum je součástí bilaterálního projektu „Dynamika a termodynamika umělých a přírodních aktivních systémů se zpožděním“ financovaného Grantovou agenturou ČR (GAČR) a Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

 

Více o experimentální metodě pro kontrolu částic zde:

 

Autor: Matematicko-fyzikální fakulta UK

Etika vede podle Kanta nevyhnutelně k náboženství

Projekt „Proměny vztahu etiky a náboženství v díle Immanuela Kanta“ byl Grantovou agenturou České republiky hodnocen jako vynikající. Zkoumání vztahu etiky a filosofie náboženství v díle německého filosofa Immanuela Kanta (1724-1804) se věnoval doc. Jakub Sirovátka z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Německý filosof Kant je znám jako velký systematický etik. Méně známá je jeho filosofie náboženství, která s Kantovým etickým systémem bytostně souvisí. Jakub Sirovátka si ve svém individuálním grantu dal za cíl prozkoumat vztah etiky a filosofické metafyziky v celém Kantově díle. Zkoumána tak nebyla pouze díla, která Kant vydal již za svého života jako například Základy metafyziky mravů nebo Kritika praktického rozumu. Projekt se zaměřil i na přednášky, které byly zrekonstruovány na základě zápisků Kantových žáků, nebo na dílo z pozůstalosti, které bylo vydáno pod názvem Opus postumum. Čerpáno bylo přitom z nejrozsáhlejšího vydání Kantových děl, které představuje tzv. akademické vydání (Akademie-Ausgabe) Kantových sebraných spisů, které je dodnes vydáváno ve fraktuře, v novogotickém lomeném písmu.

Ukázka textu
Ukázka textu

Vztah etiky a filosofie náboženství se v Kantově díle proměňoval. Zpočátku byl Kant toho názoru, že etika předpokládá určitý typ metafyziky nebo ji alespoň potřebuje k dodržování toho, co etika přikazuje. Ve své konečné pozici však Kant jasně říká, že etika Boha nepředpokládá: mravní zákon platí pro každého člověka jako rozumné bytosti bez odkazování na metafyziku nebo náboženství. Skutečnost, že každý jedinec má mravní vědomí, pokládá Kant za zkušenostní fakt, který však není faktem empirickým, nýbrž faktem rozumovým. Etický imperativ, že mám něco udělat, platí kategoricky a bezpodmínečně. Zároveň však Kant překvapivě připojuje, že etika nevyhnutelně k náboženství nebo určitému typu metafyziky vede. Když Kant používá pojem náboženství, tak je nutno vědět, že pojem nesmí být chápán ve smyslu dnešní religionistiky. Kant ve svém díle provádí filosofickou rekonstrukci pojmu náboženství, to znamená, že se snaží postihnout to, co by náboženství mělo obsahovat z hlediska rozumové reflexe bez odkazu na Boží zjevení, které vždy obsahuje historický, a tudíž nahodilý prvek. Kant je toho názoru, že každé náboženství – i ta zjevená – v sobě musí obsahovat jakési rozumové prakticko-etické jádro. Projekt se snažil ukázat, že Kantova etika ústí do specifické filosofie náboženství, která tvoří konstruktivní a konstitutivní součást Kantova etického systému.

Kant je přesvědčen o tom, že není možné, aby byl svět absurdní a že svět jako celek musí být systematicky a konsistentně myslitelný. Přirozenost rozumu nás nutí postupovat systematicky, tedy vytvářet systematickou jednotu myslitelného pod jednotícími idejemi. Rozum se nespokojuje pouze s nalézáním podmínek podmíněného, nýbrž hledá ke každému podmíněnému nepodmíněné. S ohledem na účel vůle tak rozum hledá – jako svou potřebu – konečnou jednotu všech účelů sjednocenou do systematického celku. Skrze tento systematický celek účelů pak člověk chápe smysl svého mravního určení, které je pro Kanta tím zásadním lidským určením.

Kniha J. Sirovátky: Ethik und Religion bei Immanuel Kant
Kniha J. Sirovátky: Ethik und Religion bei Immanuel Kant

Každá vůle se musí nutně vztahovat k nějakému účelu jako objektu svého chtění. V morálním ohledu určuje vůli výhradně mravní zákon. Mravní zákon nemůže zároveň přikazovat něco, co by nebylo možné realizovat a co by nemělo smysl. Protože ale z příkazu mravního zákona plyne příkaz realizace nejvyššího účelu, musí být pojmenovány i podmínky, za nichž je toto uskutečnění nejvyššího účelu myslitelné. Nejvyšším účelem člověka je vytvoření morálního světa jako nejvyššího dobra. Podmínky pro vytvoření konečného účelu jsou dvě: existence Boha a nesmrtelnost duše. Proč? Mravní zákon nám přikazuje, aby se naše vůle co nejvíce orientovala na mravní dobro. Máme se stát mravně dokonalými.

Mravně charakterní člověk je zároveň ten, který je hoden toho, aby byl šťastný. Kant je toho názoru, že spojení mravnosti a štěstí musíme myslet jako spojení nutné. Za našeho života však nikdy nedosáhneme mravně dokonalé vůle a tento svět není schopen zaručit, že se mravně dobrým lidem dostane toho štěstí, které si zaslouží. Proto je nutno přijmout v prakticko-rozumové víře, že existuje nesmrtelnost duše a že existuje Bůh.

Kant je přesvědčen, že si nelze představit rozum, který formuluje bezprostředně platný mravní zákon, z něhož vyplývá onen konečný účel, aniž by byly myslitelné podmínky pro skutečnou realizaci tohoto konečného účelu. Člověk je „účelem o sobě“ a zároveň má konečný účel: má se pokusit o uskutečnění morálního světa jako nejvyššího dobra, přičemž je nutno chápat představu morálního světa ve dvou polohách. Na jedné straně je morální svět již nyní přítomen v tomto světě. Jedná se o snahu všech lidí s dobrou vůlí, kteří jsou ve svém individuálním snažení zároveň spojeni v pomyslném mravním společenství. Na druhé straně představuje morální svět nedosažitelný ideál, který navzdory úsilí tolika lidí není možno uskutečnit úplně.

Proto je nutno přijmout předpoklad existence Boha a nesmrtelnosti duše jako dvě nutně myslitelné podmínky pro vytvoření dokonalého morálního světa, který však náš svět přesahuje. S fenoménem náboženství ve smyslu určitých metafyzických pozic otevírá Kant perspektivu naděje, smyslu a poslední spravedlnosti.

doc. Jakub Sirovátka, Dr.phil.

doc. Jakub Sirovátka, Dr.phil.

Studoval filosofii a teologii v Německu a Itálii, doktorát a habilitaci z filosofie získal na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Od roku 2013 učí filosofii na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V letech 2017-2019 pracoval zároveň v Oddělení pro studium novověké racionality Filosofického ústavu AV ČR. Od roku 2020 učí externě na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Badatelsky se zaměřuje na etiku a filosofii náboženství; na myšlení Immanuela Kanta, německou a francouzskou fenomenologii, především na dílo Emmanuela Levinase.

GA ČR podpoří dalších 60 standardních projektů

Předsednictvo GA ČR rozhodlo o financování 60 standardních projektů přihlášených do soutěže vyhlášené v minulém roce. Tyto projekty ze všech oblastí základního výzkumu se přidají k dalším téměř 300 již oznámeným projektům. Jejich realizace začne v nejbližších měsících.

„Myslím, že je pro všechny skvělá zpráva, že se ze soutěže z minulého roku podařilo financovat dalších šest desítek projektů. V listopadu, když jsme rozhodovali o tom, jaké projekty podpoříme a jaké ne, nebylo jasné, kolik prostředků můžeme na nové projekty dát. Nebylo totiž ještě ukončené hodnocení zahraničních projektů. Museli jsme si tak nechat finanční rezervu,“ řekl předseda GA ČR prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., a dodal: „To, že se podařilo financovat všech šedesát projektů, je dobrá zpráva nejen pro jejich řešitele, ale i pro ty, kdo podávají návrh projektu letos, protože se jim alespoň o něco sníží již tak velká konkurence.“

Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazečOborová komise
21-01401SIng. Patrycja Magdalena Bober, Ph.D.Inovativní kompozity na bázi vodivých polymerů pro čištění vodyÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.OK1 – Technické vědy
21-02550SProf. Ing. Martin Orendáč, CSc.Plazmonem indukované zachycení excitovaného spinového stavu v komplexech se spinovým krosoveremVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologieOK1 – Technické vědy
21-03194Sdoc. RNDr. Josef Pešička, CSc.Nové trendy ve studiu komplexně koncentrovaných slitin.Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaOK1 – Technické vědy
21-05259Sdoc. Ing. Ivan Richter, Dr.Nanostrukturované multivrstvy s řízenou plazmonickou odezvou pro senzorické aplikace a kvantové technologieČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrskáOK1 – Technické vědy
21-11965Sdoc. Ing. Jiří Němeček, Ph.D.Výzkum mikrostruktury a simulace sdružených fyzikálních polí v betonu při elektromigračním léčeníČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavebníOK1 – Technické vědy
21-14886Sprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.Vliv materiálových vlastností vysokopevnostních ocelí na trvanlivost inženýrských staveb a mostůVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavebníOK1 – Technické vědy
21-21935Sprof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.Výpočtové modelování pulzačního proudění v poddajných trubicích s aplikací na tandemovou stenózu karotidyVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrstvíOK1 – Technické vědy
21-27338Sprof. Ing. Martin Lísal, DSc.Kapacitní deionizace: Porozumění pomocí molekulárního modelováníÚstav chemických procesů AV ČR, v.v.i.OK1 – Technické vědy
21-31000SMgr. Karla Štěpánová, Ph.D.Multimodální reprezentace robotických akcí aplikovaná v učení pomocí demonstracíČeské vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetikyOK1 – Technické vědy
21-00477SDoc. Ing. Tomáš Čajka, Ph.D.Vodík-deuteriová výměna ve spojení s hmotnostní spektrometrií (HDX-MS) k identifikaci neznámých metabolitů detekovaných necílenou metabolomikouFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.OK2 – Vědy o neživé přírodě
21-00902Sdoc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.Nové triterpeny s protinádorovou aktivitou - syntéza, aktivita, studium mechanizmu účinkuUniverzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakultaOK2 – Vědy o neživé přírodě
21-01976Sprof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.Geometrická a harmonická analýza 2Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaOK2 – Vědy o neživé přírodě
21-03156SMgr. Antonín Hlaváček, Ph.D.Foton-upkonverzní značky pro mikrofluidní jednomolekulové imunostanovení proteinových biomarkerůÚstav analytické chemie AV ČR, v.v.i.OK2 – Vědy o neživé přírodě
21-03538SVincent Mortet, Ph.D.Nové perspektivy v syntéze dopovaného diamantu v mikrovlnné plazměFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.OK2 – Vědy o neživé přírodě
21-07954Sdoc. RNDr. Radan Huth, DrSc.Měnící se proměnlivost atmosféryUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultaOK2 – Vědy o neživé přírodě
21-09458Sdoc. Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan RatschanKvazirozhodovací procedury pro logické teorie reálných funkcíÚstav informatiky AV ČR, v.v.i.OK2 – Vědy o neživé přírodě
21-12598SMgr. Roman Čurík, Ph.D.Teorie pro disociativni rekombinaci chladných molekulárních iontůÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.OK2 – Vědy o neživé přírodě
21-15936SMgr. Ing. Eva Krupičková Pluhařová, Ph.D.Vliv shlukování makromolekul na strukturu a kinetiku enzymůÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.OK2 – Vědy o neživé přírodě
21-26463Sprof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.Procesy na magnetopauze, jejich příčiny a následkyUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaOK2 – Vědy o neživé přírodě
21-27987SRNDr. Ondřej Maršálek, Ph.D.Přesná molekulární dynamika kapalin a solvatace pomocí strojového učení ab initio interakcíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaOK2 – Vědy o neživé přírodě
21-03810SMgr. Michal Behuliak, Ph.D.Účinky inhibice acetylcholinesterázy na kardiovaskulární systém a ischemickou toleranci srdce u spontánně hypertenzních potkanůFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.OK3 – Lékařské a biologické vědy
21-06553Sdoc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.Inhibice onkogenních kinas malým molekulamiUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakultaOK3 – Lékařské a biologické vědy
21-08985SIng. Olga Zimmermannová, Ph.D.Eukaryotní antiportery Na+/H+ - klíčové prvky jejich struktury určující aktivitu, biogenezi a fyziologické funkceFyziologický ústav AV ČR, v. v. i.OK3 – Lékařské a biologické vědy
21-19060Sprof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.Protinádorově aktivní koordinační sloučeniny s multimodálním účinkemUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakultaOK3 – Lékařské a biologické vědy
21-21413SRNDr. Matouš Hrdinka, Ph.D.Komplexní funkční analýza deubiquitináz (DUBs) založená na CRISPR v procesech buněčné transformace pro identifikaci nových cílů v terapii rakovinyFakultní nemocnice OstravaOK3 – Lékařské a biologické vědy
21-21612SMgr. Lukáš Čajánek, PhDSouhra mezi regulacemi buněčného cyklu a ciliogenezeMasarykova univerzita, Lékařská fakultaOK3 – Lékařské a biologické vědy
21-25504SVáclav VopálenskýLineární plasmidy kvasinek jako model transkripce poxvirůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultaOK3 – Lékařské a biologické vědy
21-27902SMUDr. Ludmila Vodičková, CSc.Homeostáza telomer od kolorektálního adenomu po metastatický nádor.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.OK3 – Lékařské a biologické vědy
21-32608SMUDr. Martin Brunovský, Ph.D.Charakterizace stavového repertoáru a dynamiky spontánní mozkové aktivity neurozobrazovacími metodamiNárodní ústav duševního zdravíOK3 – Lékařské a biologické vědy
21-00215SMgr. Michal Topor, Ph.D.Robert Saudek. Trasy písmaInstitut pro studium literatury, o.p.s.OK4 – Společenské a humanitní vědy
21-03085SProf. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.Párové porovnání a data mining při podpoře rozhodovacích procesůSlezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v KarvinéOK4 – Společenské a humanitní vědy
21-07494SRNDr. Martin Branda, Ph.D.Účinnost politiky snižování emisí uhlíkuÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.OK4 – Společenské a humanitní vědy
21-08218SMgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D.Využití multimodální analytiky učení pro studium procesů seberegulovaného učení v systémech pro řízení výukyMasarykova univerzita, Filozofická fakultaOK4 – Společenské a humanitní vědy
21-08447SMgr. Martin Lakomý, Ph.D.Digitalizace na trhu práce: výzvy, možnosti a nerovnosti pro starší pracujícíMendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakultaOK4 – Společenské a humanitní vědy
21-11500Sdoc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.Budování „šťastné země“. Vznik a vývoj Frýdlantského vévodstvíUniverzita Karlova, Právnická fakultaOK4 – Společenské a humanitní vědy
21-12454SMgr. Zuzana Fonioková, Ph.DFakta a fikce v životních příbězích: narativní strategie autobiografického psaníMasarykova univerzita, Filozofická fakultaOK4 – Společenské a humanitní vědy
21-13323Sdoc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.Mikro předpovídání a změny režimu v ekonometrii - MiFReSEUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaOK4 – Společenské a humanitní vědy
21-13807SPhDr. Vojtěch Veselý, Ph.D.Sémantické typy a pragmatické aspekty recipročních sloves v češtině ve světle korpusových datÚstav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.OK4 – Společenské a humanitní vědy
21-14095Sprof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.Krize – reforma – (ne)stabilita. Jugoslávský socialistický systém v aktérské perspektivě (1980– 1986/1987)Univerzita Karlova, Filozofická fakultaOK4 – Společenské a humanitní vědy
21-14325SPhDr. Mgr. Kristýna Kaucká, Ph.D.Environmentální strategie urozených velkostatkářů při transformaci krajiny. Vichřice a kůrovec v oblasti „Böhmerwald“ 1868–1929Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.OK4 – Společenské a humanitní vědy
21-16304SMgr. Jan Blüml, Ph.D.Vývoj zkoumání populární hudby v českých zemích v kontextu středoevropské kultury a politiky od roku 1945Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakultaOK4 – Společenské a humanitní vědy
21-18014SMgr. Jana Klímová Chaloupková, Ph.D.Diverzita postojů a praktik péče o děti: jejich zdroje a dopadySociologický ústav AV ČR, v.v.i.OK4 – Společenské a humanitní vědy
21-22224Sprof. Mgr. Karel Novotný, MA, Ph.D."Tvář přírody" v současné francouzské fenomenologii. Výzvy nové meta-etiky a ekologieFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.OK4 – Společenské a humanitní vědy
21-23328SMgr. Karel Svoboda, Ph.D.Státem vlastněné firmy jako aktéři ekonomického státnictví? Případ RuskaUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědOK4 – Společenské a humanitní vědy
21-24234SMgr. Ivan Čižmář, Ph.D.Centrální aglomerace Němčice nad Hanou. Interdisciplinární výzkum klíčové lokality doby laténské na Moravě.Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.OK4 – Společenské a humanitní vědy
21-24776SMgr. Milan Hanyš, Ph.D.Felix Weltsch, Jindřich Kohn a intelektuální dějiny v meziválečném ČeskoslovenskuMasarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.OK4 – Společenské a humanitní vědy
21-28556SMgr. Markéta Supa, PhD, MA, PGCERole online médií v konstruování, vyjednávání a praktikování aktivního občanství dětíUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědOK4 – Společenské a humanitní vědy
21-30833SJUDr. Petr Podrazil, Ph.D.Gig ekonomika a její normativní rozměr v oblasti pracovněprávních vztahůUniverzita Palackého v Olomouci, Právnická fakultaOK4 – Společenské a humanitní vědy
21-31059Sdr hab. Konrad Talmont-KaminskiMeze náboženské kognice: Výzkum kognitivních a kulturních faktorů v české a polské společnostiFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.OK4 – Společenské a humanitní vědy
21-31490Sprof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.Celonárodní výzkum sexuálního chování, preferencí a wellbeingu obyvatel České republiky: aktuální situace a trendyNárodní ústav duševního zdravíOK4 – Společenské a humanitní vědy
21-03593Sdoc. Mgr. Andrej Pavlovič, PhD.Anestezie v rostlinách: signalizace a odpovědiUniverzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakultaOK5 – Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-07247SRNDr. Hana Hršelová, CSc.Recyklace nekromasy arbuskulárních mykorrhizních hub v půdě - mechanismy a funkceMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.OK5 – Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-15621Sprof. Ing. Eva Vlková, Ph.D.Definovaná minimální mikrobiota v ochraně proti potravinovému patogenu Salmonella entericaČeská zemědělská univerzita v Praze - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojůOK5 – Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-18794SIng. Hana Šimková, CSc.Celogenomové mapování cis-regulačních elementů kontrolujících transkripci v embryu ječmeneÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.OK5 – Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-22488Sdoc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D.Biologická kontrola rostlinných invazí a expanzí pomocí původních poloparazitických rostlinMasarykova univerzita - Přírodovědecká fakultaOK5 – Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-27454Sprof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.Dynamika primárních lesů: analýza faktorů ovlivňujících biomasu a indikátory biodiverzityČeská zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařskáOK5 – Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-28265SMgr. Eva Sýkorová, CSc.Úlohy ARM proteinů v signálních drahách a regulaci genové expreseBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.OK5 – Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-28946SProf. RNDr. Petr Horák, Ph.D.Vliv larev tasemnic na nádory a nádorové buňky u myšíUniverzita Karlova - Přírodovědecká fakultaOK5 – Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-29169SDoc. Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D.Strategie sladkovodních ektotermů pro oteplující se svět: pohled od jedince po společenstvaÚstav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.OK5 – Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-30043Sdoc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.Petrogeneze a vmístění hlubokomořských alkalických bazaltoidů: případ spodnokřídového magmatismu severní TethydyVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakultaOK2 – Vědy o neživé přírodě

Pokud byste rádi přihlásili i svůj návrh projektu do některé ze soutěží, všechny výzvy GA ČR jsou otevřeny až do 22. dubna.

Můžete se také podívat na seznam všech podpořených projektů.

 

Ke stažení

278 KB Datum přidání: 17. 3. 2021

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vědci z Akademie věd ČR budou řešit dalších pět projektů s kolegy z Rakouska

Grantová agentura České republiky se dohodla s rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung (FWF) na financování dalších pěti společných projektů. Projekty byly hodnocené formou Lead Agency – tedy návrhy projektů byly doporučeny k financování jednou agenturou a druhá výsledky hodnocení převzala. V roli hodnoticí agentury byla v této výzvě GA ČR. Vědci z České republiky se budou moci na řešení tříletých česko-rakouských projektů podílet již od 1. dubna 2021.

K financování byly doporučeny následující projekty:

Navrhovatel Instituce Název projektu
RNDr. Milan Paluš DrSc.

 

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. Struktury synchronizace v mnohorozměrných neurálních signálech: strojové učení a predikce účinnosti antidepresiv

 

Doc. RNDr. Martin Kružík Ph.D., DSc.

 

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. Škály a tvary v termomechanice continua

 

Mgr. Oto Brzobohatý Ph.D.

 

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Studium interakce levitujících částic v optické kavitě

 

Ing. Tomáš Riedel Ph.D.

 

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Plasmonický biosensor s digitálním výstupem (DIPLAB)

 

RNDr. Pavel Hrouzek Ph.D.

 

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Nové sinicové metabolity s chemoterapeutickým potenciálem získané metodou velkokapacitního screeningu: mechanismus a cíle jejich působení

 

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkum (.pdf)

Rakouská agentura FWF má otevřenou kontinuální výzvu pro podávání návrhů rakousko-českých projektů a provádí jejich průběžné hodnocení během celého roku. Další financované projekty s FWF z toho důvodu budou oznamovány postupně. Pro informace o dalších výsledcích sledujte i nadále naše stránky.

Pokud byste rádi přihlásili i svůj návrh projektu do některé ze soutěží GA ČR, podívejte se na aktuálně otevřené výzvy.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Startují prestižní projekty JUNIOR STAR: přibližujeme práci nadějných vědkyň a vědců

Grantová agentura České republiky loni poprvé podpořila 30 projektů grantové skupiny JUNIOR STAR. Do prvního ročníku výzvy přihlásili vědci celkem 355 návrhů. Granty jsou určeny badatelům, kteří dokončili doktorát maximálně před osmi lety, již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost.

Díky pětiletým projektům a možnosti čerpat až 25 milionů korun získají řešitelé možnost vědecky se osamostatnit, realizovat své vlastní originální myšlenky a přinést do české vědy nová výzkumná témata. To vše v raném stádiu své vědecké kariéry. Práci vybraných řešitelek a řešitelů, kteří byly vybráni na základě několikakolového výběrového procesu prováděného výhradně zahraničními odborníky, Vám postupně budeme představovat.

Reakce mikrobiálních komunit na měnící se klima v půdě Arktické tundry

RNDr. Jana Voříšková, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR

„Studium mikrobiální ekologie nám umožní lépe odhadnout, jaký vliv budou mít klimatické změny na naši planetu“

„Na naší planetě existují tisíce druhů miniaturních mikroorganismů, které se vyskytují všude v prostředí okolo nás. Pouhým okem jsou pro nás neviditelné. Hrají však velice významnou roli při regulaci klíčových funkcí v ekosystémech a ovlivňují fungování celé naší planety. Mohou například ovlivnit to, jak se naše planeta bude schopna vyrovnat s vlivem klimatických změn. Zda mikroorganismy přispějí k jejich urychlení nebo naopak změny zmírní, je pro nás, badatele, stále otázkou,“ říká Jana Voříšková.

Vědkyně zkoumá mikroorganismy arktické půdy v Grónsku. Dostupné modely klimatických změn odhadují, že nejvyšší nárůst teploty planetu čeká právě v těchto oblastech.

Projekt JUNIOR STAR by měl přinést informace o tom, jak budou mikroorganismy reagovat na předpokládané klimatické změny. Současné modely zahrnují řadu parametrů, nicméně vliv mikroorganismů tam často zohledněn nebývá. Zahrnutí výsledků projektu do klimatických modelů by mohlo pomoci zpřesnit odhady vývoje klimatu v budoucnosti.

„Dalším přínosem výzkumu bude obecné popsání mikroorganismů, které v arktické půdě žijí. Co se týká mikrobiálních studií, arktické oblasti nejsou totiž stále ještě zcela probádané,“ doplňuje vědkyně.

RNDr. Jana Voříšková, Ph.D.

Zdanění nadnárodních korporací v globalizovaném světě (CORPTAX), 

Doc. Petr Janský, Ph.D., Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, UK

„Náš výzkum odhaduje, kolik platí nadnárodní korporace na daních, jaká část je zaplacena v daňových rájích a které faktory jsou pro to důležité“

„Nadnárodní korporace jsou zásadní součástí našeho globalizovaného světa a významně ovlivňují životy lidí. Jejich zdanění je častým tématem nejen vědeckých, ale i veřejných diskuzí. Cílem projektu JUNIOR STAR je určit, kolik platí nadnárodní korporace na daních, jaká část je zaplacena v daňových rájích a které faktory jsou pro to důležité,“ vysvětluje Petr Janský.

Badatelé v projektu staví na hypotéze, že nadnárodní korporace se vyhýbají placení daní ze svého zisku využíváním kombinace globalizace a suverenity zemí určovat si své daňové politiky.

V návaznosti na tuto hypotézu navrhuje řešitel projektu s mezinárodním týmem nový teoretický rámec, který pomůže uchopit trilema korporátního zdanění. To podle nich spočívá v tom, že pouze dva ze tří cílů veřejných politik – globalizace, suverenita a daňový příjem – mohou být naplněny zároveň.

Na rozdíl od dřívějšího výzkumu chtějí vědci překonat nedostatky dostupných dat. Navrhli novou empirickou metodologii, v rámci které budou využívat data z tzv. podávání zpráv podle zemí (country-by-country reporting) pro velké nadnárodní korporace. Získaná data zkombinují s dalšími zdroji. Cílem je vytvořit dosud nejúplnější datový soubor o nadnárodních korporacích a jejich zdanění.


doc. Petr Janský, Ph.D.
doc. Petr Janský, Ph.D.

Univerzální kvadratické formy a třídová čísla

Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta, UK

„Chování třídových čísel je zatím velmi záhadné, i když úzce souvisí s řešením rovnic, jako je velká Fermatova věta“

Vítězslav Kala s týmem zkoumá „univerzální kvadratické formy“. To jsou kvadratické vzorce, u kterých se vědci snaží zjistit, která čísla vyjadřují. „Například už v roce 1770 Lagrange dokázal, že každé přirozené číslo jde vyjádřit jako součet čtyř druhých mocnin, tedy kvadratická forma x^2 + y^2 + z^2 + w^2 je univerzální. Tomuto tématu se během posledních dvou století věnovala řada významných matematiků, třeba Euler, Rámanudžan a Bhargava, nositel Fieldsovy medaile za rok 2014,“ ohlíží se do historie Vítězslav Kala.

V projektu JUNIOR STAR bude tým studovat „číselná tělesa“, která jsou podobná komplexním přirozeným číslům. Ve svém výzkumu v posledních pár letech řešitel projektu zjistil, že klíčovými objekty k porozumění univerzálním kvadratickým formám a číselným tělesům jsou takzvané „nerozložitelné prvky“. Těmto prvkům byla přitom doposud věnovaná jen minimální pozornost. V rámci projektu chtějí vědci důkladně prozkoumat jejich vlastnosti. „Pokud se to podaří, tak výzkum povede k vyřešení několika důležitých otevřených problémů v teorii čísel a projekt přispěje k porozumění třídovým číslům,“ uzavírá Vítězslav Kala.


Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.
Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.

Specifické bakteriální kmeny a definovaná postbiotika odvozená z bakterií pro zlepšení dlouhodobých následků podvýživy

Mgr. Martin Schwarzer, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR

„Zkoumáme, jak určité bakterie mléčného kvašení ovlivňují fungování organismu a jak mohou přispět k růstu podvyživených dětí“

„Růst a vývoj člověka v období po narození je určován příjmem živin a produkcí růstových hormonů. Jako klíčoví hráči podporující životně důležité procesy byly nedávno identifikovány střevní bakterie,“ říká Martin Schwarzer. Společně s týmem zkoumá na zvířecích modelech chronické podvýživy, jak konkrétní vybrané bakterie ovlivňují fungování mnohobuněčného hostitele.

Vědci využívají unikátní biologické modely – bezmikrobní myši a selata. Daná zvířata nemají ve svém trávicím traktu nebo na povrchu těla žádné živé bakterie ani jiné mikroorganismy.  Vědci si tedy mohou vybrat, kterými bakteriemi bezmikrobní zvíře takříkajíc „osadí“. Následně zjistí, jak tyto vybrané bakterie ovlivní fungování hostitele ve zdraví a v nemoci.

„Předchozí výzkum ukázal, že určitý kmen bakterie mléčného kvašení s názvem Lactobacillus plantarum je schopen podporovat růst mladých, chronicky podvyživených myší. Tuto schopnost má nejen u myší „osazených” pouze touto jednou bakterií, ale také při podávání jedincům chovaným v běžných podmínkách (tj. těm, kteří mají ve střevě další mikroorganismy). Zatím nepublikovaná data ukazují, že při denním podávání této bakterie u myší dochází ke zlepšení růstu,“ doplňuje vědec působící v Laboratoři gnotobiologie v Novém Hrádku v Orlických horách.

Cílem projektu JUNIOR STAR je mimo jiné určit, jak bakterie komunikují s hostitelským organismem a jakým způsobem mu umožňují zlepšit růst v období po narození. To by mohlo potenciálně zlepšit renutriční strategie u podvyživených dětí, urychlit růst hospodářských zvířat nebo pomoci ve zvládání proteinové energetické výživy u starších osob.

Mgr. Martin Schwarzer, Ph.D.
Mgr. Martin Schwarzer, Ph.D.

 

Autorka: Mgr. Renata Třísková

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

(Znovu)Vyhlašujeme nové výzvy grantových soutěží pro rok 2022

Aktualizace 10. 3. 2021: V souvislosti se šířením pandemie COVID-19 na území České republiky a zavedením nových vládních opatření, jako je omezení pohybu osob a zavření vzdělávacích zařízení, obzvláště mateřských škol, předsednictvo GA ČR na základě žádostí od vědecké veřejnosti rozhodlo o prodloužení lhůty pro podávání návrhů projektů již vyhlášených soutěží, respektive o jejich zrušení a opětovném vypsání. Prodloužení lhůty o 14 dní by mělo tuto mimořádnou situaci uchazečům umožnit lépe zvládnout.

 

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhů standardních projektů, projektů JUNIOR STAR a v nové soutěži POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Soutěžní lhůta trvá do 8. dubna 22. dubna. Vyhlášení výsledků proběhne v listopadu a prosinci letošního roku. Současně jsou vypsány výzvy na podávání mezinárodních návrhů projektů. Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od roku 2022.

„Letos jsme nově připravili soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Má českým vědcům, kteří relativně čerstvě dokončili doktorát, pomoci nabrat zkušenosti v zahraničí. Umožní ale také zahraničním vědcům přijet na česká pracoviště. Chceme tak pomoci ke sdílení zkušeností i výměně názorů a myšlenek. Bez toho se badatelé, pokud chtějí být úspěšní, neobejdou,“ řekl předseda GA ČR prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., a dodal: „Ze stejného důvodu rozšiřujeme zahraniční spolupráci. Významné rozšíření proběhlo již vloni, letos v něm pokračujeme a díky nově vzniklé iniciativě Weave, ve které jsme zakládajícím členem, bude počet agentur spolupracujících s GA ČR ještě narůstat.“

Návrhy projektů do jednotlivých soutěží je možné podávat do 8. dubna 22. dubna (u mezinárodních soutěží se mohou termíny lišit). Následně budou návrhy projektů posouzeny v několikastupňovém transparentním hodnoticím procesu, na kterém se mimo odborníků doporučených českými výzkumnými institucemi podílejí i zahraniční odborníci. V případě vysoce výběrových projektů JUNIOR STAR je tento proces v gesci pouze zahraničních expertů vybraných nezávislou agenturou Science Connect. „Neexistuje podpořený projekt, který by neměl alespoň jeden posudek od zahraničních hodnotitelů, v naprosté většině případů jich dokonce máme k dispozici více,“ dodává předseda GA ČR. Podpořené projekty budou oznámeny v listopadu a prosinci letošního roku.

Standardní projekty

Standardní projekty tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v České republice – každý rok jich GA ČR financuje několik stovek, a to již od svého vzniku v roce 1993. Prostřednictvím nich se podporuje nejlepší základní výzkum ve všech oblastech. Návrhy projektů s délkou řešení 3 roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na jejich věk a zkušenosti.

JUNIOR STAR

Výzva JUNIOR STAR byla poprvé vypsána v předchozím roce a zaznamenala obrovský zájem. Granty JUNIOR STAR jsou určeny pro excelentní začínající vědce (do 8 let od získání titulu Ph.D.) ze všech oblastí základního výzkumu, kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Díky pětiletému projektu s možností čerpat až 25 milionů Kč získají možnost se vědecky osamostatnit a případně založit i vlastní výzkumnou skupinu, která může do české vědy přinést nová výzkumná témata.

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP

Nejnovějším druhem výzev, kterou GA ČR letos vypíše poprvé, je POSTDOC INDVIDUAL FELLOWSHIP (PIF). Tento druh grantů je zaměřen na badatele, kteří dokončili doktorské studium v posledních čtyřech letech. Využít ho půjde buď jako výjezdový grant, který českým vědcům umožní bádat na jakémkoli výzkumném pracovišti ve světě s podmínkou jednoho dalšího roku stráveného na pracovišti v České republice, nebo jako příjezdový grant, díky kterému bude zahraniční vědec moci dva roky bádat na českém pracovišti.

Vyhlášení veřejné soutěže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING 2022

Vyhlášení veřejné soutěže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING 2022

Mezinárodní projekty

Návrhy mezinárodních projektů je možné podávat do soutěží vypsaných společně se zahraničními agenturami, se kterými má GA ČR uzavřenou dohodu o spolupráci. Návrhy projektů hodnotí buď obě agentury zároveň (bilaterální spolupráce), nebo jsou doporučeny k financování jen jednou agenturou a druhá její doporučení přejímá (Lead Agency spolupráce).

Zapojené agentury na principu bilaterální spolupráce

V letošním roce nebude vypsána výzva ruskou agenturou Russian Foundation for Basic Research (RFBR), a to z důvodů na její straně. Obnovení výzvy se předpokládá  příští rok.

Vyhlášení veřejné soutěže Mezinárodní-bilaterální projekty 2022

Zapojené agentury na principu Lead Agency

Výzva pro podávání projektů na principu Lead Agency 2022 (GA ČR v roli hodnoticí agentury)

Výzva pro podávání projektů na principu Lead Agency 2022 (GA ČR v roli partnerské agentury)

Další mezinárodní výzvy na základě spolupráce Lead Agency mohou být vypsány v průběhu roku.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Návrhy projektů bude možné podávat až do 22. dubna 2021

V souvislosti se šířením pandemie COVID-19 na území České republiky a zavedením nových vládních opatření, jako je omezení pohybu osob a zavření vzdělávacích zařízení, obzvláště mateřských škol, předsednictvo GA ČR na základě žádostí od vědecké veřejnosti rozhodlo o prodloužení lhůty pro podávání návrhů projektů již vyhlášených soutěží, respektive o jejich zrušení a opětovném vypsání. Prodloužení lhůty o 14 dní by mělo tuto mimořádnou situaci uchazečům umožnit lépe zvládnout.

Zrušeny a následně znovu vypsány budou veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING, standardních i mezinárodních bilaterálních projektů, které byly vyhlášené GA ČR dne 22. 2. 2021 v Obchodním věstníku. Znovuvyhlášení proběhne 10. 3. 2021.

GA ČR tímto krokem zajišťuje zákonné prodloužení soutěžní lhůty pro podávání návrhů projektů do 22. 4. 2021, které by za současného znění zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebylo jinak možné. Současně bude prodloužena lhůta pro podání mezinárodních LEAD AGENCY projektů. Podmínky nově vyhlašovaných veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích budou identické s těmi, k jejichž zrušení došlo. Ukončení hodnoticí lhůty, resp. vyhlášení výsledků veřejné soutěže proběhne nově u všech druhů soutěží 6. prosince 2021. Začátek řešení financovaných projektů se nemění, tj. projekty by měly být řešeny od 1. ledna 2022.

GA ČR tak postupuje s maximální snahou zachovat kontinuitu financování základního výzkumu a zároveň poskytnout všem zájemcům více času pro přípravu návrhů projektů. Předsednictvo si je vědomo skutečnosti, že GA ČR bude moci tyto závazky vůči vědecké veřejnosti plnit pouze za maximálního nasazení ze strany domácích a zahraničních hodnotitelů i zaměstnanců Kanceláře GA ČR a věří, že tento krok bude vědeckou veřejností pozitivně přivítán.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Videonávody poradí, jak podat projekt v aplikaci GRIS

Připravili jsme sérii videonávodů, které žadatele o grant provedou aplikací GRIS. V pětidílné sérii se zájemci seznámí s kompletním procesem podání návrhu standardního projektu, a to od prvních kroků jako je založení vlastního profilu, přes stanovení rozpočtu až po finalizaci a případné úpravy již podaného návrhu.

Podání návrhu standardního projektu v aplikaci GRIS:

  1. Založení projektu, přiřazení navrhovatele a uchazeče
  2. Vyplnění základních údajů, abstraktu a základních finančních položek
  3. Osobní a investiční náklady, zdůvodnění finančních položek
  4. Bibliografie, vyplnění údajů o dosažených a očekávaných výsledcích
  5. Vložení příloh, správa uživatelů, finalizace a odeslání

Videonávody obsahují i anglické a české titulky.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Nové polymerní biomateriály pro léčbu metastáz

Vědci z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky (ÚMCH AV ČR) úspěšně dokončili projekt financovaný Grantovou agenturou České republiky (GA ČR) zabývající se studiem multifunkčních polymerních biomateriálů využitelných v rámci nádorové terapie. Výsledky výzkumu zveřejnili v renomovaných časopisech Biomaterials, Journal of Controlled Release a Acta Biomaterialia.

Cílem mezioborového projektu, který spojuje chemii a technologii s biologií a medicínou, bylo vyvinout vhodná polymerní nanoterapeutika využitelná v protinádorové terapii. Zmíněná polymerní terapeutika by měla být vhodná pro účinnou léčbu pevných nádorů i pro terapii metastatických stavů. Vědci z Ústavu makromolekulární chemie společně s kolegy z Mikrobiologického ústavu AV ČR nejdříve identifikovali u nádorových onemocnění klíčové pochody, do kterých by chtěli pomocí nových biomateriálů zasáhnout a tím růst primárních nádorů nebo rozsev metastatických ložisek zablokovat.

Úkolem vědců bylo omezit pochody, které jsou navázány na specifické enzymy zvané matrix metalo proteinázy. Cílem bylo inhibovat jejich funkci tak, aby nádor neměl možnost „růst“ a „tvořit“ své vzdálené „klony“, metastáze. Vědci z ÚMCH AV ČR zároveň vyvíjeli takové biopolymerní nosiče, které by umožnily dopravu nesených léčiv do nádoru a zároveň nikterak neškodily zbytku organismu, a to ani imunitnímu systému. „Naopak, naše data ukazují, že při léčbě polymerními nanoterapeutiky může docházet k indukci specifické imunitní odpovědi proti nádoru a ustavení resistence k původnímu typu nádoru mediované hlavně paměťovými CD8+ T lymfocyty,“ vysvětluje Dr. Tomáš Etrych, vedoucí oddělení Biolékařských polymerů v ÚMCH AV ČR. V rámci projektu byla neméně důležitá také detailní rozvaha nad výběrem struktur a aktivních molekul. Posléze došlo na samotnou syntézu a navazující detailní fyzikálně-chemickou charakterizaci.

Tým kolegů z ÚMCH AV ČR pracujících na vývoji polymerních nosičů léčiv

Tým kolegů z ÚMCH AV ČR pracujících na vývoji polymerních nosičů léčiv

Posledním, nicméně velmi důležitým krokem bylo testování samotné biologické účinnosti a sledování vedlejších toxických projevů a biokompatibility vyvinutých nanoléčiv. „Projekt byl založen především na klíčové spolupráci s kolegy z Mikrobiologického ústavu AV ČR, a to konkrétně se skupinou Dr. Kováře. Na projektu jsme pracovali více než tři roky,“ říká Dr. Tomáš Etrych. Vědci z ÚMCH AV ČR úzce spolupracovali také se skupinou doc. Klenera a Dr. Šefce z 1. lékařské fakulty UK a se zahraničními kolegy, především z University of Wisconsin (USA) a Sojo University in Kumamoto (Japonsko).

Biomaterials, Journal of Controlled Release a Acta Biomaterialia

Jedná se o kvalitní, nadstandardně úspěšný projekt, což dokládá celkem 11 publikovaných článků s IF dle metodiky WOS s kumulativním IF 63,9 a jeden článek indexovaný v databázi SCOPUS. Zájem o tuto problematiku potvrzují i navázané spolupráce s univerzitami v Japonsku, Francii a USA,“ ocenila projekt ve svém hodnocení komise GA ČR. Výsledky výzkumu byly publikovány jako původní vědecké práce v renomovaných časopisech Biomaterials, Journal of Controlled Release a Acta Biomaterialia. „V publikovaných pracích jsme popsali jak nově vyvinuté polymerní biomateriály, tak také jejich fyzikálně-chemické a navazující biologické vlastnosti,“ doplňuje Dr. Tomáš Etrych. Články byly vědeckou veřejností přijaty velmi kladně a za poměrně krátkou dobu od zveřejnění nasbíraly 110 odborných citací.

Spolupracující tým z laboratoře nádorové imunologie z Mikrobiologického ústavu AV ČR

Spolupracující tým z laboratoře nádorové imunologie z Mikrobiologického ústavu AV ČR

Vzhledem ke slibným výsledkům vědci doufají, že by tato nová terapeutika mohla usnadnit a zefektivnit léčbu pacientů. Před samotným uvedením do klinické praxe čeká ovšem každé nové terapeutikum velmi dlouhá a strastiplná cesta detailního preklinického a klinického hodnocení. „Naše předchozí polymerní léčivo u pacientů prokázalo velmi slibnou aktivitu, proto věříme, že základní předpoklady pro vstup do klinického hodnocení mají i tato nově vyvinutá polymerní terapeutika,“ dodává Dr. Etrych.

RNDr. Tomáš Etrych, DSc., vystudoval obor makromolekulární chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Vede vlastní oddělení na Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky. Zaměřuje se na výzkum nových polymerních materiálů pro medicínu a věnuje se výchově studentů z Univerzity Karlovy a Vysoké školy chemicko-technologické.

 

Autor: Ústav makromolekulární chemie AV ČR

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Praktické informace pro uchazeče a navrhovatele projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING také v angličtině

Novou soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING mohou začínající vědci z celého světa využít jako příjezdový grant, díky kterému budou moci strávit tři roky na českém výzkumném pracovišti. Abychom jim usnadnili možnost podání projektu, připravili jsme pro ně praktické informace formou prezentace v anglickém jazyku.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY