Ve spolupráci s Tchaj-wanem bude GA ČR financovat čtyři nové projekty

Grantová agentura České republiky (GA ČR) se s tchaj-wanským Ministry of Science and Technology (MOST, dříve National Science Council – NSC) dohodla na financování čtyř společných projektů od roku 2022. Podpořené projekty úspěšně prošly hodnoticím procesem každé z institucí. Na jejich řešení se budou podílet vědecké týmy z České republiky a Tchaj-wanu – každá z institucí bude financovat tu část, kterou řeší badatelé z daného území. Řešení bude probíhat 3 roky.

Projekty určené k financování od roku 2022

Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazeč
22-00987JIng. Lukáš Fiala, Ph.D.Multifunkční necementové kompozity se sníženým dopadem na životní prostředí pro speciální stavební aplikaceČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
22-14387Jdoc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.Návrh a výroba 4D metamateriálů založených na tištěných strukturách s integrovanými prvky ze smart materiálůVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
22-24206JMgr. Ivo Baroň, Ph.D.Koseismické sesuvy v pohořích aktivních a stabilizovaných akrečních klínůÚstav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
22-30456JJakub Dostálek, Ph.D.Plazmonický biosenzor pro kontinuální monitoring analytů s nízkou molekulární hmotnostíFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

 

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů Mezinárodní projekty – 2022 – the Ministry of Science and Technology (Tchaj-wan) – MOST (*.pdf)

 

Vyhlášení další společné výzvy GA ČR a MOST je plánováno na únor 2022.

 Rozhodnutí o podpoře uvedených projektů je přijato s podmínkou, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši již schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši nebo z jiných zákonných důvodů si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout. Grantové prostředky budou jednotlivým příjemcům poskytovány na základě smluv o poskytnutí podpory, které nemohou být s příjemci uzavírány dříve, než po nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, tedy po skončení případného rozpočtového provizoria.

Foton-upkonverzní nanočástice: Nová generace luminiscenčních značek pro analytickou chemii a mikrofluidiku

Začátkem léta se v lesích a údolích objevují svatojánské mušky – světlušky (Lamprohiza splendidula). Jejich těla vydávají zelené světlo, kterému říkáme luminiscence. Trochu odborněji bychom mohli říci, že světlušky mají luminiscenční značky. I když jejich světlo je slabé, velmi dobře je vidíme. To je způsobeno okolní tmou, kdy nás neruší žádné jiné záření, tedy není přítomno rušivé pozadí. Stejný princip můžeme použít i při pozorování tak nepatrných objektů, jako jsou molekuly. Právě na něj se ve svém projektu podpořeném GA ČR, který byl hodnocen jako vynikající, zaměřil tým Antonína Hlaváčka z Ústavu analytické chemie AV ČR.

Fluorofory – klasické značky

Některé molekuly – fluorofory – také mohou vydávat luminiscenci, kterou nazýváme fluorescence. Luminiscence molekuly jednoho fluoroforu je velmi slabá, ale při nízkém pozadí je dostatečná dokonce i pro pozorování v optických mikroskopech. Fluorofor můžeme použít jako luminiscenční značku pro molekuly, kterým vlastnost luminiscence chybí. Tímto označováním si vybíráme, které molekuly můžeme pozorovat a které zůstanou skryté. Fluorofory jsou proto velmi významné a v řadě případů umožňují získat vynikající výsledky. Fluorescenci však vykazují i látky, které se běžně vyskytují v živých organismech a přírodních materiálech. Tyto přirozené fluorofory potom zvyšují pozadí a brání úspěšnému experimentu – je to jako bychom hledali svatojánské mušky se svítilnou na čele!

Foton-upkonverzní nanočástice – nová generace značek

Řešením tohoto problému se zabývá i Antonín Hlaváček. Jeho pozornost upoutaly především nanočástice, které vykazují zvláštní typ luminiscence – fotonovou upkonverzi. Fotonová upkonverze je zvláštní jev, kdy nanočástice absorbují neviditelné infračervené záření a vyzařují ho v podobě viditelného světla různých barev. Foton-upkonverzní nanočástice jsou velmi malé krystaly s velikostí přibližně 5-100 nm. „Díky obsahu vybraných lanthanoidů mají schopnost postupně absorbovat několik fotonů s nízkou energií – neviditelné infračervené záření. Nanočástice tak získá dostatek energie pro vyzáření fotonů viditelného světla,“ vysvětluje Antonín Hlaváček.

Luminiscence disperzí

Luminiscence disperzí různých foton-upkonverzních nanočástic vyvolaná tenkým paprskem neviditelného infračerveného laseru (zleva emise iontů europitých, thulitých, erbitých).

Využití foton-upkonverzních nanočástic

Velikost některých molekul, jako jsou proteiny, je s velikostí foton-upkonverzních nanočástic srovnatelná, a tak je možné je použít k jejich značkování. Jestliže foton-upkonverzními nanočásticemi označíme molekuly, můžeme je pozorovat a neruší nás žádné jiné zdroje záření na pozadí – jsou jako světlušky za bezměsíčné noci. Díky nízkému pozadí mohou být takto označené molekuly pozorovány dokonce jednotlivě, a to i s poměrně nenáročnou instrumentací. Tímto způsobem označené molekuly se uplatňují například v imunohistochemii, která umožňuje studium mikroskopické struktury živočišných tkání a rostlinných pletiv. Imunohistochemie umožňuje v mikroskopických preparátech specificky označit vybrané molekuly a pozorovat jejich prostorové rozložení. Podobně můžeme měřit i koncentraci molekul v imunochemických detekčních metodách. V tomto případě měříme intenzitu fotonové upkonverze označených molekul, ze které můžeme určit koncentraci stanovované látky.

Kromě zeleně zářících světlušek existují i další světélkující organismy, které vyzařující světlo různých barev. Něčeho podobného se Antonín Hlaváček pokouší dosáhnout ve světě nanočástic a molekul. Zabývá se vývojem foton-upkonvezních nanočástic, které mohou vydávat záření různých barev. Jedná se o takzvané multiplexování, které umožňuje současně pozorovat několik typů molekul.

Optická mikroskopie

Optická mikroskopie modrých a zelených foton-upkonverzní nanočástic adsorbovaných na skleněném substrátu. Velikost nanočástic je přibližně 25 nm.

V současné době Antonín Hlaváček využívá multiplexování v mikrofluidních experimentech, kdy s jeho pomocí může označovat (kódovat) mikrokapkové reaktory. To umožňuje provádět velké množství například biochemických experimentů a vyhodnocovat jejich výsledky během zlomků vteřiny. V navazujícím projektu ve spolupráci s Ústavem biochemie Masarykovy univerzity v Brně vyvíjí nové imunochemické metody. S využitím multiplexování s foton-upkonverzními nanočásticemi a automatizace na mikrofluidních čipech může být zlepšena detekce klinicky významných proteinových markerů. „V těchto experimentech je důležité detekovat minimální množství cílových molekul. Proto možnost pozorovaní a počítání jednotlivých molekul nachází skvělé uplatnění“, zamýšlí se doktor Hlaváček závěrem.

Antonín Hlaváček s týmem

Experti fotonové upkonverze na Ústavu analytické chemie AV ČR (zleva Julie Weisová, Antonín Hlaváček a Jana Křivánková). Antonín Hlaváček vystudoval obor biochemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti se věnuje přípravě nanočástic a vývoji instrumentace pro analytickou chemii. Antonín Hlaváček si velmi váží podpory GA ČR, výborného prostředí na Ústavu analytické chemie AV ČR a vynikajících kolegů, bez kterých by výzkum nebyl možný.

 

Autor textu: Ústav analytické chemie AV ČR

Výzva pro podávání slovinsko-českých projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci se slovinskou agenturou Slovenian Research Agency (ARRS) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje slovinská agentura ARRS jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Přihláška

Soutěžní lhůta začíná 24. 12. 2021. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 7. 3. 2022, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 28. 2. 2022, který stanovila pro slovinské uchazeče agentura ARRS. Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti/výpis z evidence skutečných majitelů na základě § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)[1] zasílejte do datové schránky a8uadk4 do výše uvedeného termínu podání české části přihlášky, jako předmět zprávy uveďte „LA – způsobilost“.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce „Zadávací dokumentace„.

Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, nebo 36 měsíců.

Souběhy návrhů projektů

Pro souběhy návrhů projektů, ve kterých vystupuje stejná osoba navrhovatele nebo spolunavrhovatele, platí pravidlo stanovené v čl. 3 odst. 14 Pravidel.

[1] Uchazeč je podle ustanovení § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel povinen předložit údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů), a to ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

 

Potřebujete poradit?

Helpdesk GA ČR

 e-mail: info@gacr.cz

Oddělení mezinárodních vztahů

 

Další informace a odkazy

Iniciativa Weave

LA spolupráce

Přehled možností podávání LA projektů 2022

LA projekty – přehled pravidel

Prezentace pro uchazeče

FAQ GA ČR Partner 2022

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

GA ČR přeje krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2022

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Výzva k podávání návrhů kandidátů na člena/ku předsednictva GA ČR – technické vědy

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vypsala výzvu k podávání návrhů k doplnění předsednictva. Návrhy na člena/členku předsednictva se zaměřením na technické vědy je možné podávat do 31. ledna 2022. Nový člen předsednictva nahradí na této pozici prof. Ing. Rostislava Drochytku, CSc., MBA, dr. h. c.

Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě po sobě následující období .

Předpokládané zahájení výkonu funkce je březen / duben 2022.

Podívejte se na podrobnosti výzvy na stránkách RVVI.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Informace pro příjemce účelové podpory na řešení grantových projektů

Pro upřesnění financování běžících projektů čeká GA ČR na rozhodnutí Ministerstva financí ČR, kdy jí budou v rámci rozpočtového provizoria poskytnuty finanční prostředky na financování grantových projektů.

U nově udělených grantů budou náklady vzniklé od data zahájení řešení projektu dle smlouvy o poskytnutí účelové podpory (1. 1. 2022) do doby uzavření této smlouvy a nabytí její účinnosti při splnění všech ostatních požadovaných podmínek považovány za způsobilé a uznané náklady projektu.

Smlouvy o poskytnutí podpory nemohou být s příjemci uzavírány dříve než po nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, tedy po skončení případného rozpočtového provizoria.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Výzva pro podávání lucembursko-českých projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s lucemburskou agenturou Luxembourg National Research Fund (FNR) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje lucemburská agentura FNR jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Přihláška

Soutěžní lhůta začíná 17. 12. 2021. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 28. 4. 2022, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 21. 4. 2022 (14:00), který stanovila pro lucemburské uchazeče agentura FNR. Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti/výpis z evidence skutečných majitelů na základě § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)[1] zasílejte do datové schránky a8uadk4 do výše uvedeného termínu podání české části přihlášky, jako předmět zprávy uveďte „LA – způsobilost“.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce „Zadávací dokumentace„.

Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, nebo 36 měsíců.

Souběhy návrhů projektů

Pro souběhy návrhů projektů, ve kterých vystupuje stejná osoba navrhovatele nebo spolunavrhovatele, platí pravidlo stanovené v čl. 3 odst. 14 Pravidel s tím rozdílem, že projekty podané do této výzvy se budou započítávat do maximálního počtu návrhů projektů podaných do výzev s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023.

Návrhy projektů podané do této výzvy se nebudou započítávat do maximálního počtu návrhů projektů podaných do výzev s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022.

[1] Uchazeč je podle ustanovení § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel povinen předložit údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů), a to ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

 

Potřebujete poradit?

Helpdesk GA ČR

Oddělení mezinárodních vztahů

 

Další informace a odkazy

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Rakousko-český projekt se zaměří na analýzu dat

Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně s rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) podpoří mezinárodní badatelský projekt vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzita Palackého v Olomouci a z Technické univerzity ve Vídni. Tříletý projekt s názvem „Zobecněná relativní data a robustnost v Bayesových prostorech“ bude společně s rakouskými kolegy řešit prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D. Projekt se zaměří na vývoj statistických metod, které umožní analyzovat složité datové struktury a také povede k lepšímu pochopení výsledků těchto analýz.

Návrh projektu byl hodnocen na principu Lead Agency, který spočívá v tom, že pouze jedna agentura provede hodnocení projektů a druhá výsledky hodnocení přejímá. V roli hodnoticí agentury byla rakouská agentura FWF.

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (*.pdf)

Rakouská agentura FWF má otevřenou kontinuální výzvu pro podávání návrhů rakousko-českých projektů a provádí jejich průběžné hodnocení během celého roku. Financované projekty s FWF jsou z toho důvodu oznamovány postupně.

Výzva je vyhlášena v rámci nové iniciativy Weave, díky které se do roku 2025 propojí dvanáct evropských agentur podporujících základních výzkum.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Oznámení o podpoře společného projektu matematiků ze Soulu a Prahy

Již od roku 2005 Grantová agentura České republiky (GA ČR) spolupracuje s jihokorejskou agenturou National Research Foundation of Korea (NRF). Ve výzvě vyhlášené v letošním roce uspěl v hodnoticím procesu obou agentur projekt s názvem „Kvalitativní teorie MHD a příbuzných rovnic“. Jeho řešitelem v ČR se stane prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc., z Matematického ústavu AV ČR, který bude spolupracovat s vědci ze soulské Univerzity Jonse. Projekt se primárně zaměří na rovnice magnetohydrodynamiky, které popisují pohyb elektricky vodivé kapaliny za přítomnosti magnetického pole. Jeho řešení bude probíhat dva roky. Na financování se budou podílet obě agentury.

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů Mezinárodní projekty – 2022 – the National Research Foundation of Korea (Korea) – NRF (.pdf)

Vyhlášení další společné výzvy GA ČR a NRF je naplánováno na únor příštího roku. Další podpořené mezinárodní projekty zveřejní GA ČR v příštích týdnech a měsících.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Informace pro řešitele: Termíny podání dílčích, průběžných a závěrečných zpráv za rok 2021

V aplikaci pro podávání a správu grantových projektů GRIS byly zpřístupněny formuláře dílčích (finančních), průběžných (odborných) a závěrečných (odborných) zpráv.

Termín pro odevzdání dílčích zpráv: 17. 1. 2022
Termín pro odevzdání závěrečných zpráv: 31. 1. 2022
Termín pro odevzdání dílčích finančních a průběžných odborných zpráv pro projekty EXPRO a JUNIOR STAR: 31. 1. 2022

V případě zjištění nesrovnalostí ve formuláři zprávy nebo jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na Helpdesk GA ČR:

Tel: 227 088 841 (Po–Čt: 9–16 h; Pá: 9–15 h)

E-mail: info@gacr.cz (pro všeobecné dotazy) nebo kontakty@gacr.cz (pro hesla, založení nových účtů v GRIS a změny osob a institucí)

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY