REPORTÁŽ: Jak probíhala diskuse mladých vědkyň s předsedkyní GA ČR?

Jsou ženy ve vědě ostýchavější a méně průbojné než muži? Lze navýšit jejich podíl v odborných hodnoticích panelech poskytovatele finanční podpory a je mateřství pro ženu – vědkyni potenciální krizová situace? V unikátních prostorách dejvické vily Lanna proběhla 18. srpna 2020 diskuse předsedkyně Grantové agentury České republiky a jaderné fyzičky Alice Valkárové s mladými vědkyněmi. Akce byla jistým způsobem výjimečná. Jako jediný formát pod taktovkou Národního kontaktního centra – gender a věda byla určena výhradně ženskému publiku.

Počet žen v hodnoticích komisích ovlivňují nominace mateřských institucí
Projekty základního výzkumu, které mohou získat veřejnou finanční podporu, hodnotí v Grantové agentuře České republiky (GA ČR) více než 400 odborníků a odbornic, kteří jsou nominováni domovskou institucí. Mezi nimi je přibližně 22 % žen. Konečné slovo o udělení podpory po několikastupňovém hodnocení projektů má předsednictvo GA ČR v čele s vědkyní Alicí Valkárovou.

V posledních letech se na řídicích pozicích ve vědě a výzkumu u nás objevuje více žen. I podle Alice Valkárové je to dobře. „Z mé zkušenosti mají ženy tendenci nikam se netlačit, aby to nevypadalo divně, že jsou moc ctižádostivé, nejspíše to nemají ani v povaze. Je ale faktem, že když je někdo postrčí, pak dělají svoji práci velmi dobře, často i lépe, než jejich mužští kolegové. Každopádně v posledních letech vnímám nárůst počtu žen ve vědě a jsem za to ráda,“ říká.

Ženy jsou v mnoha ohledech ostýchavější, než muži. Někdy potřebují trochu „popostrčit“.

V pořadí již třetí brunch pro začínající vědkyně pořádaný NKC – gender a věda letos přilákal na padesát vědkyň z nejrůznějších oborů napříč republikou.

Živá a uvolněná diskuse se týkala například možností navýšení účasti žen v odborných hodnoticích panelech GA ČR. Vědkyně se shodly, že ženy jsou v mnoha ohledech ostýchavější než muži, zároveň často nemají dostatečnou podporu mateřských institucí – mnohdy nejsou nominovány. „Účast žen, ale také třeba cizinců, v našich panelech rozhodně vítáme. Apelujeme v tomto ohledu také na spolupracující instituce. Z mé zkušenosti však mohu říci, že sestavit hodnoticí panely z těch nejvíce erudovaných odborníků mnohdy opravdu není snadné a striktně doplňovat jakákoli konkrétní kritéria vnímám jako problematické,“ upřesňuje svůj náhled z pozice předsedkyně GA ČR Alice Valkárová.

Mateřství = krizová situace?
V úvodním slovu předsedkyně jediné instituce v naší zemi, která poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu, představila administrativní a strategické změny související s koronavirovou pandemií. Publikum přivítalo, že se agentura v rámci komplikovaného období snažila vědecké obci maximálně vyjít vstříc a změny zavčas i průběžně komunikovala.

Některé přítomné vědkyně – matky otevřely téma, zda by některé dočasné změny nemohly být zavedeny natrvalo. Konkrétně navrhovaly prodloužení doby řešení projektu ze tří na čtyři roky pro ženy na mateřské dovolené, a to při zachování stejného financování a objemu projektu. Vědkyně se shodly, že by takovou možnost jako matky malých dětí velmi uvítaly. Jejich cílem není projekt přerušit, což prý často ani není možné. Chtěly by si po určitou dobu snížit úvazek, a tak efektivněji kombinovat vědeckou práci a péči o dítě.

Možná s trochou nadsázky se v publiku ozval názor, že mateřství je vlastně také krizová situace, i když samozřejmě v jiném ohledu, než poslední měsíce ovlivněné pandemií.
Část přítomných vědkyň se podělila o pozitivní zkušenost, že mateřství, ani to, že jsou ženy, jim na překážku v kariéře nebylo. Druhá skupina naopak mateřství vnímá jako jednoznačné zbrzdění vědecké kariéry. Publikum se neshodlo také na tom, zda by případná pozitivní „diskriminace“ vědkyň, co se týká jejich výběru do vedoucích pozic, byla ku prospěchu.

Těší mě, že žádosti o grant podává stále více mladých vědkyň.

Zahraniční stáže přináší jedinečnou zkušenost
Alice Valkárová dále mluvila o potřebnosti získávání pracovních zkušeností v zahraničí. Příznivější podmínky pro vědkyně – matky a celkově rodiny poskytuje například nová skupina grantových projektů JUNIOR STAR. „Nově je ‚dostačující‘ významná mezinárodní zkušenost mladého vědce nebo vědkyně oproti bývalému nastavení, kdy badatelé museli strávit půl roku v zahraničí, a to až po získání doktorského titulu. To rozhodně vnímám jako méně omezující a pro matky i rodiny celkově přívětivější. Zahraniční stáže a pobyty však i díky své praxi mohu jen doporučit. Přinesou vám úplně jiný druh zkušeností. Nově plánujeme vypsat finanční podporu začínajícím vědcům také prostřednictvím Postdoc Individual Fellowship projektů. Jedná se o dvouleté zahraniční vědecké pobyty vědkyň a vědců, i s podporou rodinných příslušníků. Druhá forma podpory bude představovat hrazení pobytu vědců přicházejících ze zahraničí na naše instituce.“ upřesňuje.

GA ČR podporuje sladění rodinného a profesního života
GA ČR od svého vzniku stále rozšiřuje škálu možností, které navrhovatelům a řešitelům projektů mohou pomoci lépe sladit rodinný a profesní život, jako je například nezapočítávání mateřské nebo rodičovské dovolené do relevantních lhůt (např. lhůta 8 let od získání titulu Ph.D.), možnost změny řešitele iniciované řešitelem (s možností návratu), snížení jeho úvazku nebo i přerušení řešení projektu po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené.

Již nyní agentura obecně umožňuje zahrnout náklady na péči o děti osob podílejících se na řešení projektu do doplňkových (režijních) nákladů u všech skupin grantových projektů, pokud jsou tyto náklady zdůvodněné, účetně prokazatelné a z nezbytné pro řešení projektu.

Apelujeme na spolupracující instituce, aby do hodnoticích panelů vysílaly ženy – vědkyně.

Alice Valkárová publiku poskytla vhled do financování grantových projektů a procesu hodnocení. „Třeba ve zmíněné grantové skupině projektů JUNIOR STAR bude pravděpodobně mnoho mladých vědkyň a vědců zklamaných. Úspěšnost projektů vychází totiž na méně než 10 %, a to kvůli vysokému počtu přihlášených projektů. Letos jich je 355. Alokace financí pro podporu základního výzkumu se však mnoho let nezměnila. Ráda bych ovšem zdůraznila a vyzdvihla význam standardních projektů. Právě na jejich základě může dle mého názoru vyrůst vědecká excelence.“

Stále více mladých vědkyň žádá o granty
Diskuse proběhla pozitivně a konstruktivně. Vědkyně se shodly, že by uvítaly více edukačních i propagačních akcí zaměřených na ženy ve vědě, s čímž souhlasily také organizátorky. „Toto byla třetí akce určená jen pro ženské publikum. A proč jsme se pro toto „omezení“ rozhodly? Naše zkušenost je taková, že některé ženy se při diskusi více otevřou a jsou celkově uvolněnější,“ vysvětluje volbu netradičního formátu Hana Tenglerová z NKC – gender a věda.

„Znám mnoho žen, které všechny životní i kariérní překážky ustály a jsou mnohdy průbojnější a úspěšnější než muži. Taková soutěž by ale neměla být obecně cílem. Dnešní účast i reakce mladých vědkyň mě potěšily. Jsem také ráda, že mladé ženy v posledních letech stále více podávají žádosti o granty. Přeji vám, ať vydržíte a zvládnete všechny výzvy co možná nejlépe,“ uzavřela setkání Alice Valkárová.

Genderová témata ve vědě a výzkumu jsou aktuálně intenzivně řešena také v rámci meziresortní skupiny při přípravě Strategie rovnosti žen a mužů 2021–2030: Vzdělávání a výzkum – Rovnost ve vzdělávání a výzkumu jako cíl. GA ČR se jednání účastní a spolupracuje na reflektování genderové dimenze ve vědě a výzkumu i s dalšími institucemi.

FOTOGALERIE: BRUNCH S ALICÍ VALKÁROVOU

Autorka reportáže: Mgr. Renata Třísková

Odstávka aplikace GRIS

Dovolujeme si Vás informovat o plánované výluce Grantového informačního systému (GRIS) Grantové agentury České republiky ve dnech 7. srpna od 12:00 až 10. srpna 8:00 z důvodu údržby systému a upgrade technologií.

Po dobu odstávky nebude systém dostupný.

Děkujeme za pochopení.