Nové projekty s americkými, německými a švýcarskými vědci se začnou řešit od ledna

GA ČR od začátku příštího roku ve spolupráci s americkou National Science Foundation (NSF), německou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) a švýcarskou Swiss National Science Foundation (SNSF) podpoří další tři projekty mezinárodní spolupráce – s každou z dotčených agentur jeden. Jedná se o tříleté projekty a na řešení se budou podílet vždy vědci z České republiky a dané země.

Hodnocení projektů probíhalo na principu Lead Agency, kdy pouze jedna agentura projekt hodnotí a druhá výsledky hodnocení přebírá. Ve všech třech případech vystupovala GA ČR jako partnerská organizace, která výsledky hodnocení projektů přejala. Agentury financují vždy tu část projektu, kterou řeší vědci z jejího území.

 

Americko-český projekt (NSF – GA ČR)

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu
23-07137L prof. Ing. Petr Kočí, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská Od atomů k nanočásticím a zpět k atomům – předpověď vývoje aktivity katalyzátoru v proměnlivých podmínkách

 

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání americko-českých projektů (*.pdf)

 

Německo-český projekt (DFG – GA ČR)

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu
23-06855L RNDr. Martin Volf, Ph.D. Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Hybridizace jako cesta k úspěchu? Adaptivní hybridizace a její vliv na ochranu vrb před biotickými a abiotickými vlivy prostředí

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání německo-českých projektů (*.pdf)

 

Švýcarsko-český projekt (SNFS – GA ČR)

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu
23-06358L Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Od studentského internacionalismu k Erasmu. Globalizace a europeizace studentského života po roce 1945

 

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání švýcarsko-českých projektů (*.pdf)

 

Spolupráce GA ČR s americkou agenturou NSF probíhá od minulého roku – oznámený projekt je třetí, který díky ní získal podporu.

Podpora dalších dvou projetů (s německou DFG a švýcarskou SNSF) proběhne na základě evropské iniciativy WEAVE, která do roku 2025 propojí 12 evropských agentur.

Předseda GA ČR společně s ministryní pro vědu, výzkum a inovace ocenil pět nejlepších vědeckých projektů

Ve čtvrtek 29. září obdrželo Cenu předsedy Grantové agentury České republiky (GA ČR) za mimořádné výsledky pět vědců a vědkyn z různých oblastí základního výzkumu. Předávání probíhalo již po devatenácté – poprvé se ho ujal vloni jmenovaný předseda GA ČR Petr Baldrian, a to společně s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou.

Oceněné výzkumné projekty přinesly významné poznatky a metody, díky kterým je například možné na videu identifikovat a zaostřit rozmazané objekty, určit kvalitu půdy na základě satelitních dat či za pomoci strojového učení určit, které texty významných autorů nepocházejí z jejich per. Ocenění vědci prozkoumali také, jak probíhá zapínání a vypínání genů v buňce, které může vést k závažným chorobám, ale i to, co ovlivňuje rychlost stárnutí.

„Kvalita podpořených projektů – a tedy i české vědy – rok od roku roste. Tím spíše si ocenění badatelé zaslouží naše uznání – jejich projekty byly vybrány z desítek realizovaných vědeckých záměrů podpořených Grantovou agenturou, které všechny patří ke špičce nejen českého, ale mnohdy i světového výzkumu,“ řekl předseda GA ČR Petr Baldrian. „Potěšující je také to, že u řady projektů se rýsuje potenciální cesta dál, k aplikovanému využití nebo porozumění základním principům přírody a společnosti.“

Cena předsedy GA ČR je pravidelně udělována od roku 2003 jako ocenění mimořádných výsledků dosažených při řešení grantových projektů ukončených v předchozím roce. Laureáti jsou vybíráni na doporučení několika stovek vědců, kteří hodnotí projekty financované GA ČR. Každý laureát obdrží v rámci ocenění finanční odměnu ve výši 100 000 Kč. Ceny jsou udělovány v pěti oblastech základního výzkumu: technické vědy; vědy o neživé přírodě; lékařské a biologické vědy; společenské a humanitní vědy a zemědělské a biologicko-enviromentální vědy.

Přehled laureátů a oceněných projektů

Technické vědy

doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.

Řešení inverzních problémů vznikajících při analýze rychle se pohybujících objektů

V rámci oceněného projektu byla vyvinuta metoda, která umožňuje výrazně zlepšit kvalitu obrazu, a to i přes omezené technické možnosti záznamu. Metoda spočívá na skutečnosti, že z rozmazaného videa lze získat více informací než z jednoho ostrého snímku – jako je například 3D trajektorie a úhlová rychlost objektu. Díky tomu je možné rekonstruovat tvar, vzhled a pohyb rychle se pohybujícího objektu. Dodatečné zaostřování obrazu najde své využití také ve vědeckých experimentech, obraně, zdravotnictví a dalších oblastech.

Vědy o neživé přírodě

M.Sc. Asa Gholizadeh, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Hodnocení kontaminace půdy s využitím hyperspektrálních satelitních dat

Juniorský projekt přinesl průlomovou metodu identifikace kontaminované půdy za pomoci veřejně dostupných družicových dat o odrazu světla různých vlnových délek. Nově vzniklá metoda využívá pro zpracování dat i neuronové sítě a nástroje strojového učení – díky tomu umožňuje rychle, levně a ekologicky získat informace o kontaminaci půdy na rozlehlém území. Metoda umožní implementovat nové a přesné algoritmy do budoucích vesmírných senzorů, které je využijí k měření globální kontaminace půdy v reálném čase.

Lékařské a biologické vědy

doc. Ing. Václav Veverka, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Evoluční a funkční vztah mezi LEDGF/p75 a Pdp3

V rámci projektu vědci sledovali, jakým způsobem dokážou vybrané typy proteinových úseků, které dříve identifikovali při studiu leukémie a infekce HIV, ovlivňovat prodlužování řetězce RNA. Postupně rozpletli širokou síť vzájemně spolupracujících buněčných partnerů ovlivňujících tento proces. Podařilo se tak odhalit dosud opomíjenou roli nestrukturovaných oblastí bílkovin pro zajištění této spolupráce. Objev může přispět k lepšímu porozumění rakovinným, virovým či neurodegenerativním onemocněním a dalším stavům, které jsou způsobené narušením exprese genů.

Společenské a humanitní vědy

Mgr. Petr Plecháč, Ph.D. & Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Stylometrická analýza básnických textů

Projekt se zaměřil na určování autorství básnických textů pomocí strojového učení. Vedle běžně užívaných textových charakteristik, jako jsou například údaje o četnostech slov a slovních spojení, se vědci zaměřili i na formální rysy verše (veršový rytmus, rým), u nichž se jim podařilo prokázat, že významně zvyšují spolehlivost výsledků. Týmu se za pomoci strojového učení například podařilo určit, které pasáže veršovaných her Jindřich VIII. a Dva vznešení příbuzní jsou z pera Williama Shakespeara a které pocházejí od jeho spoluautora Johna Fletchera.

Zemědělské a biologicko-enviromentální vědy

prof. RNDr. Martin Reichard, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Zdroje vnitropopulační heterogenity ve stárnutí

Stárnutí je z biologického hlediska procesem zhoršování optimálního fungování organismu a zvyšování rizika selhání některé ze základních funkcí. Projekt odhalil příčiny různé rychlosti stárnutí samců a samic africké ryby halančíka tyrkysového v přírodě i laboratoři a popsal, jak můžou podmínky prostředí, průběh embryonálního vývoje a rychlost růstu ovlivnit proces stárnutí. Pochopení zdrojů rozdílů v rychlosti stárnutí je důležité také pro řešení aktuálních otázek současné stárnoucí lidské populace.

Grantová agentura České republiky

Grantová agentura České republiky (GA ČR) jako jediná instituce v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu výhradně na projekty základního výzkumu. Mezi cíle GA ČR patří financovat vědecké projekty základního výzkumu erudovaných vědců i začínajících mladých vědců a jejich týmů, vytvářet vhodné a atraktivní podmínky pro vědce a také podporovat a dále rozšiřovat mezinárodní vědeckou spolupráci. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993.

Ceny předsedy GA ČR 2022 – podklady

Foto z akce – výběr

Foto z akce – kompletní fotogalerie

 

 

Živý stream/záznam akce

Tisková zpráva

Leták k Cenám předsedy 2022

Program předávání Cen předsedy GA ČR 2022

Informace o laureátech a projektech

Video medailonek: Šroubek (Technické vědy)

Video medailonek: Gholizadeh (Vědy o neživé přírodě)

Video medailonek: Veverka (Lékařské a biologické vědy)

Video medailonek: Plecháč (Společenské a humanitní vědy)

Video medailonek: Reichard (Zemědělské a biologicko-enviromentální vědy)

Seznam nominovaných vědců (užší výběr)

 

Logo GA ČR

Základní informace o GA ČR (Infografika)

 

Kontakt:

Vojtěch Janů, Ph.D. – +420 733 690 777; vojtech.janu(at)gacr.cz

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Živý přenos předávání Ceny předsedy GA ČR 2022 (29. 9., od 14h)

Ve čtvrtek 29. září budou již po devatenácté uděleny Ceny předsedy GA ČR za vynikající základní výzkum. Odborníky na dané vědní oblasti bylo nominováno 15 projektů financovaných GA ČR ukončených v minulém roce. Jakých pět vědců cenu získá? To, se můžete dozvědět i díky živému on-line přenosu z Profesního domu Matematicko-fyzikální fakulty UK, který bude dostupný na této stránce od 14 hodin.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Kdo byl nominován na Cenu předsedy GA ČR v letošním roce?

Cena předsedy GA ČR je udělována jako ocenění mimořádných výsledků dosažených při řešení grantových projektů ukončených v předchozím roce. Na základě doporučení několika stovek vědců bylo do užšího výběru na Cenu předsedy GA ČR nominováno 15 projektů – tři za každou z pěti oblastí základního výzkumu: technických věd; věd o neživé přírodě; lékařských a biologických věd; společenských a humanitních věd a zemědělských a biologicko-environmentálních věd.

Kdo Ceny předsedy GA ČR z uvedených nominovaných vědců získá? Můžete se to dozvědět mezi prvními díky živému přenosu z předávání cen z Profesního domu, který začne ve čtvrtek 29. září 2022 ve 14 hod.

Seznam nominovaných řešitelů a projektů na Cenu předsedy GA ČR 2022

Technické vědy

Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

doc. Dr. Virginie Nazabal, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.

 

Vědy o neživé přírodě

M.Sc. Asa Gholizadeh, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

 

Lékařské a biologické vědy

prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., DrSc., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

RNDr. Dominik Filipp, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

doc. Ing. Václav Veverka, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

 

Společenské a humanitní vědy

PhDr. Hana Hašková, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D., Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

Mgr. Petr Plecháč, Ph.D. & Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

 

Zemědělské a biologicko-environmentální vědy

doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Martin Reichard, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Mgr. Tomáš Větrovský Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Výzva pro podávání polsko-českých projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

 

Přihláška

Soutěžní lhůta začíná 15. 9. 2022. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 22. 12. 2022, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 15. 12. 2022 (do 16:00), který stanovila pro polské uchazeče agentura NCN. Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti/výpis z evidence skutečných majitelů na základě § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů zasílejte do datové schránky a8uadk4 do výše uvedeného termínu podání české části přihlášky, jako předmět zprávy uveďte „Způsobilost“. Pokud uchazeč způsobilost v letošním roce již doložil a nedošlo k žádné změně, není třeba ji dokládat znovu.

Upozorňujeme, že je nezbytné ze strany společného mezinárodního týmu zajistit podání přihlášky ve výše uvedených lhůtách jak k NCN (podle příslušných pravidel NCN) tak ke GA ČR, tj. polským navrhovatelem k NCN a českým navrhovatelem ke GA ČR. Nedojde-li ke spárování obou žádostí o grant, je přihláška z hodnocení vyřazena. U trilaterálních projektů musí být přihláška podána také ke třetí příslušné agentuře.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce „Zadávací dokumentace“.

Upozorňujeme, že nesoulad informací na české a polské straně v počtu členů týmů a jejich zařazení včetně výše požadovaných mezd nebo v jiných uvedených informacích může na straně NCN být důvodem k vyřazení projektu z formálních důvodů.

[1] Uchazeč je podle ustanovení § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel povinen předložit údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů), a to ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

 

Souběhy návrhů projektů

Pro souběhy návrhů projektů, ve kterých vystupuje stejná osoba navrhovatele nebo spolunavrhovatele, platí pravidlo stanovené v čl. 3 odst. 17 Pravidel s tím rozdílem, že projekty podané do této výzvy se budou započítávat do maximálního počtu návrhů projektů podaných do výzev s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024.

Návrhy projektů podané do této výzvy se nebudou započítávat do maximálního počtu návrhů projektů podaných do výzev s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023.

 

Potřebujete poradit?

Helpdesk GA ČR

Oddělení mezinárodních vztahů

 

Další informace a odkazy

 

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Nové společné projekty s vědci z Německa a Rakouska

GA ČR od října podpoří další projekty ve spolupráci s německou agenturou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) a rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF). Projekty byly hodnoceny formou Lead Agency – tedy pouze jedna agentura projekty hodnotila a druhá, v tomto případě GA ČR, její hodnocení přejala. Každá z agentur financuje tu část projektů, kterou řeší vědci z jejího území.

 

Německo-české projekty (DFG – GA ČR) od 1. října 2022

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu
22-04242L Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D. Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut Struktura, biologie a medicínský potenciál ultra-krátké mimobuněčné DNA v krevní plasmě
22-23022L Mgr. Marta Bílková, Ph.D. Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. Koaliční a epistemické logiky: intenzionální přístup ke skupinám

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání německo-českých projektů (.pdf)

 

Rakousko-český projekt (FWF – GA ČR) od 1. října 2022

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu
22-04381L Dr. techn. Ing. Jan Legerský České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií Paradoxně pohyblivé realizace grafů

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů (.pdf)

 

Spolupráce dotčených agentur probíhá v rámci iniciativy Weave, která do roku 2025 propojí 12 evropských agentur.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Projekty JUNIOR STAR 2022 – I. díl

Grantová agentura České republiky již podruhé podpořila začínající vědce granty JUNIOR STAR. Projektů se začátkem řešení v roce 2022 bylo podpořeno 16 z celkových 315 návrhů. Vybrané projekty letos stejně jako minulý rok představíme ve webovém seriálu.

Díky pětiletým projektům a možnosti čerpat až 25 milionů korun mají řešitelé možnost vědecky se osamostatnit, realizovat své vlastní originální myšlenky a přinést do české vědy nová výzkumná témata. To vše v raném stádiu své vědecké kariéry – granty JUNIOR STAR jsou určeny pro badatele, kteří získali doktorát maximálně před osmi lety, publikovali v prestižním zahraničním vědeckém časopise a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost.

Dynamika rázů s využitím rychlé rentgenové radiografie a zábleskového rentgenového zdroje

Ing. Tomáš Fíla, Ph.D., Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze

„Chceme umožnit provádět v laboratoři experimenty, které jsou v současné době možné jen ve velmi omezené míře na pracovištích vybavených urychlovači částic a zařízeními pro dynamické testování materiálů.“

Projekt JUNIOR STAR Tomáše Fíly kombinuje pokročilé metody experimentální dynamiky s nejmodernějšími metodami rychlého časosběrného rentgenového zobrazování, přičemž je docíleno bezprecedentních možností výzkumu materiálů se složitou strukturou při dějích se střední a vysokou rychlostí deformace.

Příkladem experimentu v rázové dynamice je použití vzduchového děla. S jeho pomocí střílíme zkoumaný vzorek proti pevné překážce, kde dojde k jeho poškození nebo přímo destrukci. V průběhu experimentu měříme působící síly a navíc s využitím rychloběžné kamery a speciálního zdroje rentgenového záření můžeme pořizovat rentgenové snímky vzorku v průběhu jeho deformace. To nám umožňuje analyzovat, co se během rázu dělo uvnitř vzorku a využít toho pro popis jeho chování, analýzu poškození a návrh dokonalejších materiálů pro danou aplikaci,“ vysvětluje řešitel projektu Tomáš Fíla.

Na základě prováděných experimentů budou ověřeny nebo formulovány nové teorie o fungování složitých materiálů při rázovém zatížení, a to na základě přímo pozorovaných jevů. Získané poznatky budou využity při návrhu nových materiálů optimalizovaných pro různé aplikace, například pro deformační zóny dopravních prostředků či balistickou ochranu.

Tomáš_FílaIng. Tomáš Fíla, Ph.D.

Vliv změny klimatu na dynamiku periglaciálního prostředí v oblasti Antarktického poloostrova

Mgr. Filip Hrbáček, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

„Náš výzkum umožňuje sledovat vývoj a změny jednoho z vůbec nejvzácnějších prostředí na Zemi.“

Podpořený projekt si klade za cíl zhodnotit současný stav termálních podmínek v oblasti Antarktického poloostrova, srovnat ho s daty z minulosti a na základě zjištěných výsledků predikovat vývoj do roku 2100.

„Projekt nám umožní lépe pochopit, jaká je citlivost termálně-vlhkostních podmínek svrchní části půdy na probíhající klimatickou změnu napříč oblastí Antarktického poloostrova. Je předpoklad, že se do konce 21. století se plocha odledněných oblastí v regionu Antarktického poloostrova zdvojnásobí. Není ale vůbec jasné, jakým způsobem by měl environmentální vývoj těchto nově odledněných oblastí probíhat. Na základě našich výsledků bude možné vytvořit i určité analogie mezi jednotlivými oblastmi a vytvořit různé scénáře předpokládaných změn v terestriálním prostředí,“ uvádí Filip Hrbáček.

Výzkum bude probíhat na stanici Johana Gregora Mendela, kterou od roku 2007 na ostrově Jamese Rosse provozuje Masarykova univerzita. Pro řešitele projektu bude nadcházející antarktická expedice již 7. výpravou. Dohromady již v nehostinných podmínkách ledového kontinentu strávil téměř rok.

Filip_HrbáčekMgr. Filip Hrbáček, Ph.D.

Reakční sítě na fázových rozhraních pro dynamickou samoskladbu

Ing. Petr Kovaříček, Ph.D., Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Zajímá nás celý ‚chemický ekosystém‘ molekul, které spolu interagují, vyměňují si energii, náboj a dokonce i své součásti.“

Projekt Petra Kovaříčka odpoví na otázky, co se děje s energií a nábojem, když se molekuly organizují do pevného materiálu, jak se molekuly chovají na povrchu tohoto materiálu a jak se jejich přechod do pevného stavu projeví například v roztoku nad ním. Výsledky projektu mají potencionální využití pro aplikace v heterogenní katalýze, fotoredoxní katalýze a organické optoelektronice (například fotovoltaické články, diody).

„Organizace molekul na rozhraní pevná fáze/kapalina, obecně na fázových rozhraních, je zásadní proces, s nímž a jehož důsledky se každý z nás setkává neustále, aniž o tom uvažujeme či vůbec víme. Počínaje povrchem buňky, přes katalyzátor vašeho auta, po váš mobil a veškerou elektroniku vůbec, to vše jsou oblasti, které jsou založené na tom, jak spolu molekuly komunikují na fázových rozhraních,“ říká Petr Kovaříček.

Vědecký tým Petra Kovaříčka, který v reakci na válku na Ukrajině zaměstnává i dvě ukrajinské vědkyně, má domluvenou spolupráci s vědeckými skupinami v Bari v Itálii, v Montrealu v Kanadě, ale také v Curychu, Štrasburku, Lovani či sousední Bratislavě.

Petr_KováříčekIng. Petr Kovaříček, Ph.D.

Dešifrování počátků replikace DNA v integritě genomu

Mgr. Hana Sedláčková, Ph.D., Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

„Náš výzkum může pomoci navrhnout nové strategie v léčbě rakoviny.“

„Ve svém projektu se zabývám kopírováním DNA, takzvanou replikací DNA, přesněji řečeno, jak je tento složitý proces v buňce regulován, aby bylo dosaženo vzniku co nejvěrnější kopie DNA. Chyby při replikaci DNA neboli mutace patří k nejčastějším příčinám vzniku rakoviny. Současná literatura uvádí, že až dvě třetiny rakoviny jsou způsobeny právě chybami v replikaci DNA,“ představuje svůj projekt Hana Sedláčková.

Projekt se zaměřuje na první kroky procesu kopírování DNA, který je řízen takzvanými pre-replikativními proteinovými komplexy, které je možné si představit jako základní stavební kameny celé replikace. „Paradoxně regulace pre-replikativních komplexů je v lidských buňkách jen málo prozkoumána, tím se však otevírá prostor pro naše bádání. Porozumění, jak jsou tyto ‚stavební kameny‘ replikace DNA v buňce regulovány nám pomůže zase o něco blíže porozumět vzniku nádorového onemocnění – zejména těch, u kterých je hladina pre-replikativní komplexů zvýšena za účelem rychlého růstu nádoru,“ uvádí vědkyně.

Řešitelka projektu Hana Sedláčková má na svém kontě již několik významných úspěchů, za zmínku stojí prestižní mezinárodní ocenění The Undergraduate Awards, známé jako Nobelova cena pro mladé nebo stáž v prestižním Ph.D. programu na univerzitě v dánské Kodani.

Hana_SedláčkováMgr. Hana Sedláčková, Ph.D.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Nová publikace pomůže začínajícím vědcům orientovat se v grantových možnostech

Podpora začínajících vědců a vědkyň je jednou z priorit Grantové agentury České republiky (GA ČR). Aby zjednodušila těmto badatelům orientaci v grantových soutěžích a jejich podmínkách, připravila přehlednou publikaci „GA ČR pro začínající vědkyně a vědce“.

‚‚Cílem Grantové agentury České republiky je pěstovat u nás vědu na světové úrovni. K tomu vede jednoduchá cesta: podpora lidí, jejich nápadů a také mladých vědců a vědkyň, na nichž záleží budoucnost české vědy. Aby se snáze orientovali v tom, co agentura nabízí, připravili jsme přehlednou brožuru,“ říká předseda GA ČR doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. „Díky této publikaci zjistí, jaká soutěž je určena přímo pro ně – například pro čerstvé postdoky, kteří potřebují nabrat zkušenosti v zahraničí, je soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, mohou se ale díky ní vrátit i čeští badatelé, kteří třeba absolvovali doktorské studium v jiné zemi. Pro zkušenější vědce, kteří se chtějí badatelsky osamostatnit, je soutěž JUNIOR STAR. Ukazujeme také, že i pro začínající vědce jsou určeny takzvané standardní projekty.“

 V publikaci najdou zájemci i odpovědi na nejčastější otázky, ale také to, co má obsahovat návrh projektu, jak probíhá jejich hodnocení nebo jak GA ČR zohledňuje mateřství a rodičovství. Brožura „GA ČR pro začínající vědce a vědkyně“ je již nyní dostupná ke stažení níže, a to i v anglickém jazyce. Stáhnout si můžete také brožuru „GA ČR pod lupou“, která přehledně seznamuje s činností agentury.

Předseda GA ČR o podpoře začínajících vědců a vědkyň

Brožura ke stažení

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY