Dívky vnímají vůně jinak než chlapci; vůně které známe, jsou nám příjemnější

Jak se vyvíjí čich u dětí a jak se jejich čichové schopnosti a preference vyvíjejí s nástupem puberty, zjišťoval výzkum realizovaný v uplynulých několika letech Fakultou humanitních studií UK v Praze. Podle jeho zjištění u dětí předškolního věku vykazují dívky obecně lepší čichové schopnosti než jejich vrstevníci. Stejné zjištění bylo v dřívějších studiích prokázáno také u dospělých. U dětí v pubertě se ukázalo, že pokud se jim podařilo identifikovat daný pach, vnímaly ho také jako příjemnější, což platilo především u méně příjemných vůní. Výsledky výzkumu naznačují, že za mezipohlavní rozdíly mohou být do určité míry odpovědné jak biologické faktory, tak i některé genderově stereotypní aktivity, tedy například to, že dívky mají blíže k parfémům a kosmetice. Cílem projektu, který podpořila Grantová agentura ČR, bylo komplexněji porozumět čichovému vnímání u člověka.
Continue reading „Dívky vnímají vůně jinak než chlapci; vůně které známe, jsou nám příjemnější“

Kontrolní rada: předsednictvo GA ČR postupovalo při rozhodnutí o nefinancování dvou projektů v souladu se zákonem

Praha 20. března 2014 – Prosincové rozhodnutí předsednictva Grantové agentury ČR (GA ČR) nefinancovat dva projekty na podporu excelence v základním výzkumu v oboru společenských a humanitních věd nebylo v rozporu se zákonem ani vnitřními pravidly fungování GA ČR. Potvrdila to svým stanoviskem kontrolní rada GA ČR. Současně upozornila na to, že oborová komise pro společenské a humanitní vědy, která projekty k financování doporučovala, v nich neodhalila nedostatky, přestože na řadu z nich upozorňovali někteří zpravodajové. O nefinancování projektů po důkladném zvážení rozhodlo hlasováním předsednictvo za účasti předsedy kontrolní rady na svém prosincovém zasedání, přičemž Petr Matějů, předseda GA ČR zodpovědný za oblast společenských a humanitních věd, se hlasování zdržel. Ostatní členové předsednictva hlasovali jednomyslně.

Zpráva byla aktualizována o závěrečné stanovisko kontrolní rady GA ČR.

Náš kolega a předseda je v této věci licoměrně osočován ze střetu zájmů.

– Otomar Linhart, člen předsednictva GA ČR zastupující zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Předsednictvo je zodpovědné za racionální zacházení se státními prostředky, což se nemusí u navrhovatelů vždy setkávat s pochopením. Korektnosti systému, o kterou už pět let cílevědomě usilujeme, jsme se nikterak nedotkli, naopak, museli jsme zasáhnout, aby byla dodržena.

– Ivan Netuka, místopředseda GA ČR

Dávám pravidelně hlavu na špalek při rozhodování, které grantová agentura činí. Jsem navíc přesvědčen, že našimi pravidly a procedurami hodnocení kopírujeme světové instituce a trendy a v udělování státní finanční podpory na základní výzkum pracujeme na maximální transparentnosti. To ostatně potvrdil i mezinárodní audit české vědy.
Jednoznačně odmítám, že bych při projednávání projektů na podporu excelence v základním výzkumu mohl být ve střetu zájmů. K žádné instituci, která projekt na podporu excelence získala nebo naopak nezískala, nemám žádný vztah a z udělení žádného z projektů nemám a nemohu mít žádný osobní prospěch.

– Petr Matějů, předseda GA ČR

U obou humanitně zaměřených projektů usilujících o celkovou více než 100 milionovou podporu se výtky předsednictva týkaly především nepřiměřenosti požadovaných nákladů. Výhrady byly ale i k očekávaným výstupům, kterými měly být u nás vydávané publikace. U projektů na podporu excelence v základním výzkumu se totiž očekává především publikování v zahraničí nebo v prestižních nakladatelstvích. Přesné důvody pro neudělení podpory předsednictvo uvedlo v protokolech o hodnocení grantových projektů, ke kterým mají uchazeči přístup.

Namísto dvou zmíněných projektů se do financovatelného pásma dostaly dva návrhy projektů na bezprostředně následujících místech, které byly oborovou komisí rovněž navrženy k financování. Na základě stížnosti podané dvěma členy oborové komise, Marií Šedivou Koldinskou a Vojtěchem Kolmanem, který usiloval o financování jednoho z projektů pro instituci, v níž pracuje, kontrolní rada GA ČR po prostudování všech relevantních dokumentů a posouzení celkové situace vydala stanovisko, v němž, mimo jiné, předsednictvu GA ČR ukládá podpořit všechny čtyři projekty s tím, že u všech dojde ke krácení financí tak, aby jejich rozpočty byly uvedeny do souladu se Zadávací dokumentací a disponibilními prostředky GA ČR. Toto stanovisko je v plném znění na internetových stránkách agentury.

Kontrolní rada zároveň doporučila napříště zahrnout do systému hodnocení návrhů projektů také finanční audit, který posoudí nutnost a přiměřenost požadovaných finančních prostředků. Panely i oborové komise složené především z odborníků na danou oblast by se tak mohly plně soustředit na posuzování kvality návrhů projektů a předpokládaných výsledků. Možnou budoucí implementací tohoto návrhu se Grantová agentura bude zabývat.

Kontakt

Gabriela Bechynská
Grantová agentura ČR
Tel.: +420 775 038 045
E-mail: gabriela.bechynska@gacr.cz

Důležité upozornění pro navrhovatele grantových projektů

Grantová agentura ČR opět velice naléhavě upozorňuje všechny navrhovatele, aby pečlivě dbali na kontrolu při zasílání finálních verzí svých návrhů. Ty mohou být technicky zpracované pouze tehdy, jsou-li zaslány prostřednictvím informačního systému datových schránek. Identifikátor příslušné datové schránky GA ČR nazvané „Grantové projekty“ je ntq92qs. Dodávka prostřednictvím datové schránky bude označena v poli „Věc“ textem „Standardní projekt“, „Mezinárodní projekt“ nebo „Juniorský projekt“.
Continue reading „Důležité upozornění pro navrhovatele grantových projektů“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Reakce na prohlášení Akademické rady AV ČR a vedení Univerzity Karlovy k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží

Praha – Grantová agentura České republiky reaguje na prohlášení akademické rady AV ČR a vedení Univerzity Karlovy v Praze k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží.

Prohlášení Akademické rady AV ČR a vedení Univerzity Karlovy k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží Grantovou Agenturou České republiky (GA ČR) vychází ze zavádějící interpretace, že 30 % navrhovatelů projektů, kteří v grantové soutěži neuspějí, nebude moci v dalším roce předložit návrh projektu. Takové informace ve sdělení GA ČR obsaženy nejsou. Ve sdělení se mluví o návrzích podprůměrné vědecké kvality, které jsou nezřídka beze změn či jen s nepatrnými úpravami podávány do soutěží opakovaně. Kvalitu projektů posuzují odborné a poradní orgány GA ČR, které jsou schopny takovéto projekty specificky identifikovat.
Continue reading „Reakce na prohlášení Akademické rady AV ČR a vedení Univerzity Karlovy k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

GA ČR přijímá přihlášky do veřejné soutěže mezinárodních projektů s DFG

Praha – Veřejná soutěž na podporu mezinárodních bilaterálních projektů ve spolupráci s německou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) běží dle standardních podmínek už od 26. 2. 2014. Návrhy projektů je možné podávat prostřednictvím on-line aplikace GA ČR do 9. 4. 2014.

Grantová agentura ČR

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Stanovisko předsednictva GA ČR k diskusi nad zahraničními stážemi vědců usilujících o juniorské granty

Praha – Grantová agentura ČR (GA ČR) vnímá diskusi, která s přispěním především Národního koordinačního centra – ženy a věda vznikla v rámci odborné veřejnosti, a týká se jedné z podmínek pro účast v soutěži o juniorské granty. Tou je půlroční zahraniční stáž jako jedno ze stanovených kritérií pro získání podpory na vědecké projekty. Přesné podmínky juniorských grantů navrhla na základě konsenzu v široké vědecké obci a podle obrysů obdobných grantů udělovaných Evropskou radou pro výzkum (ERC) vědecká rada GA ČR a po příslušných procedurách následně dne 11. 9. 2013 schválila ve svém usnesení vláda ČR.
Continue reading „Stanovisko předsednictva GA ČR k diskusi nad zahraničními stážemi vědců usilujících o juniorské granty“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Komentář ke sdělení „GA ČR klade důraz na kvalitní přípravu návrhů projektů“ z 26. 2. 2014

Praha – Sdělení se v části odborné veřejnosti setkalo s negativní odezvou. Ta vychází z interpretace, že žádný navrhovatel projektu, který v grantové soutěži pro rok 2015 neuspěje, nebude moci předložit návrh projektu v dalším roce. Vyskytly se také obavy, že takto má být postiženo předem určené procento návrhů projektů. Takové informace však ve sdělení obsaženy nejsou. Mluví se v něm o návrzích podprůměrné vědecké kvality, které jsou nezřídka beze změn či s nepatrnými úpravami podávány do soutěží opakovaně. Předsednictvo GA ČR samozřejmě nehodlá počet takových návrhů projektů jakkoli předem kvantifikovat. Kvalita každého návrhu projektu bude v první fází hodnocení posuzována výhradně odbornými a expertními orgány GA ČR, jejichž členové jsou podle náročných kritérií vybíráni z nejlepších odborníků v této zemi, kteří jsou do GA ČR nominováni. O zavedení tohoto opatření, jež je obdobou principu již řadu let uplatňovaného v Evropské výzkumné radě (ERC), byla předem informována vědecká i kontrolní rada GA ČR.
Continue reading „Komentář ke sdělení „GA ČR klade důraz na kvalitní přípravu návrhů projektů“ z 26. 2. 2014“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

GA ČR klade důraz na kvalitní přípravu návrhů projektů

Praha – Objem disponibilních finančních prostředků přidělovaných GA ČR a dosavadní zkušenosti z průběhu hodnoticího procesu návrhů projektů vedou předsednictvo GA ČR k níže uvedenému opatření. Continue reading „GA ČR klade důraz na kvalitní přípravu návrhů projektů“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY