Termín pro podání chorvatsko-českých projektů o týden prodloužen

Návrhy projektů je nově možné posílat do výzvy pro podávání chorvatsko-českých projektů, vyhlášené 28. 3. 2024 společně s chorvatskou agenturou Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) v rámci iniciativy Weave, do 24. 5. 2024 (pro část projektu podávanou GA ČR) a do 17. 5. 2024 (pro část projektu podávanou HRZZ).

GA ČR oslavila 30 let

Grantová agentura České republiky (GA ČR) za dobu své třicetileté existence financovala přes 20 tisíc projektů základního výzkumu za více než 71 mld. Kč. Jak si své výročí v minulých měsících připomenula?

GA ČR: Cesty excelence v základním výzkumu

Více než sedmdesátistránková publikace obsahuje fakta a zajímavosti týkající se minulosti, přítomnosti, ale i budoucnosti GA ČR. Kterých milníků agentura za 30 let dosáhla? Jaké je její poslání a v jakých soutěžích projekty financuje? Co podpořené projekty přinesly? Jak vypadají konkrétní vědecká témata? To a mnohem více zjistíte v publikaci.

Publikace GA ČR: Cesty excelence v základním výzkumu

 

30 osobností přeje GA ČR ke 30. výročí

Na sociální síti Facebook od září minulého roku probíhal seriál přání význačných vědeckých osobností. Co GA ČR popřáli?

Zvláštní příloha časopisu Vesmír

Ve spolupráci s časopisem Vesmír vyšla u příležitosti 30 let GA ČR zvláštní příloha věnovaná tomuto výročí. Mimo infografiky příloha také podrobně seznamuje s pěti podpořenými projekty z různých oblastí výzkumu.

Vesmír - 30 let GA ČR

 

GA ČR si své výročí připomínala také pomocí upraveného loga. V duchu oslav tohoto jubilea proběhlo v minulém roce i předávání Cen předsedy GA ČR.

Zveřejněny protokoly hodnocení dílčích a závěrečných zpráv

V aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zveřejněny protokoly hodnocení dílčích a závěrečných zpráv pro Standardní projekty, Mezinárodní (bilaterální) projekty, a Lead agency projekty (CEUS/WEAVE). Hodnocení najdete v detailu projektu v záložce „Progress Reports, Final Reports“ na řádku dílčí/závěrečné zprávy za rok 2023 (2023 Progress/Final Report ) ve sloupci „Protocol (Public)“.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Nové česko-německé projekty se zaměří na finanční modely a studium vrozených srdečních vad

Grantová agentura České republiky (GA ČR) podpoří ve spolupráci se svou partnerskou agenturou z Německa Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) dva nové výzkumné projekty. Cílem prvního je vyvinout finanční modely, které budou schopny zachytit komplexní jevy na finančních trzích. Druhý z nově podpořených projektů se pak zaměří na výzkum vrozených srdečních vad.

Oba projekty se začnou řešit ještě v letošním roce. Návrhy projektů prošly hodnocením formou Lead Agency, kdy návrh projektu hodnotí pouze jedna ze zúčastněných agentur a druhá od ní hodnocení přebírá. GA ČR vystupovala jako hodnoticí agentura u projektu RNDr. Hany Kolesové, Ph.D., u projektu prof. Iriny Perfiljevy, CSc., jí byla německá agentura DFG. Každá z agentur financujte náklady na řešení z jejího státu.

Česko-německý projekt (GA ČR–DFG)

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč Doba trvání Oborová komise
24-12330K RNDr. Hana Kolesova, Ph.D. Inovativní přístup ke studiu patologií vrozených srdečních vad Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta 3 OK3 – lékařské a biologické vědy

 

Německo-český projekt (DFG–GA ČR)

Registrační číslo Navrhovatel Název projektu Uchazeč Doba řešení
24-10177L Prof. Irina Perfiljeva, CSc. Frakční a fuzzy-frakční transport v neuspořádaném prostředí Ostravská univerzita, Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování 3 roky

 

Spolupráce s Německem, ale i dalšími zeměmi, probíhá díky iniciativě WEAVE, která vznikla s cílem odstranit bariéry přeshraniční vědecké spolupráce a propojit celkem 12 evropských agentur.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Belgická agentura hledá zahraniční experty do panelů

Belgická agentura Research Foundation Flanders (FWO) hledá zahraniční hodnotitele do svých panelů, a to napříč všemi obory základního výzkumu.

Je možné se přihlásit do 28. dubna 2024.

Více informací naleznete na stránkách FWO.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Čeští vědci budou pracovat na pěti nových projektech s vědci z Německa, Rakouska a Švýcarska

Grantová agentura České republiky (GA ČR) podpoří společně s partnerskými agenturami pět nových mezinárodních projektů. Jedná se o dva projekty s německou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), jeden s rakouskou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a dva se švýcarskou Swiss National Science Foundation (SNSF).

Všechny projekty se začnou řešit ještě v letošním roce a jejich předpokládaná doba trvání jsou tři roky. Návrhy projektů byly hodnoceny formou Lead Agency, kdy jsou projekty hodnoceny pouze jednou ze zapojených agentur a druhá od ní hodnocení přebírá. GA ČR vystupovala jako Lead Agency v případě jednoho česko-německého projektu, u ostatních obdržela hodnocení návrhů od partnerských agentur. Každá z agentur bude hradit tu část nákladů, která připadne na vědce z její země.

 

Projekt financovaný GA ČR a DFG

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč Doba trvání Oborová komise
24-10511K doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, Ph.D. Recepce francouzské liturgické hudby ve střední Evropě ve vrcholném středověku Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. 3 OK4 – společenské a humanitní vědy

 

Projekt financovaný DFG a GA ČR

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
24-13677L Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební Pokročilá kombinace dat z oportunistických senzorů a geostacionárních satelitů pro kvantitativní odhad srážek (MERGOSAT) 3 roky

 

Projekt financovaný FWF a GA ČR

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
24-13238L RNDr. Pavla Sojková, Ph.D. Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Potrava nebo nepřítel: interakce rybomorek
s červenými krvinkami
3 roky

 

Projekty financované SNSF a GA ČR

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
24-14077L prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni Vývoj dvouvrstvého polymerového patche pro prevenci jizevnatého hojení anastomóz 3 roky
24-14097L RNDr. Štefan Vajda, CSc., Dr. habil. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Překonání bariér mezi modelovými a skutečnými katalyzátory pro suché reformování metanu 3 roky

 

Tyto a další mezinárodní spolupráce probíhají díky iniciativě Weave, které je GA ČR zakládajícím členem a jejímž cílem je propojit celkem 12 evropských agentur podporujících základní výzkum.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Termíny pro odevzdání zahraničních částí návrhů projektů – bilaterální projekty

V souladu se zadávací dokumentací pro mezinárodní projekty na rok 2025 (čl. 3.2. odst. (4)) musí uchazeč po podání návrhu projektu předložit Grantové agentuře České republiky v elektronické podobě (skrze ISDS s identifikátorem „ntq92qs“) návrh projektu zahraničního navrhovatele podaného k zahraničnímu poskytovateli (pokud není v době podání českého návrhu projektu k dispozici). Jako předmět zprávy uveďte název agentury – zahraniční část.

Zahraniční část návrhu projektu s tchajwanskou NSTC je nutné zaslat nejpozději do 17. 4. 2024 a s korejskou NRF nejpozději do 14. 7. 2024.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Výzva pro podávání chorvatsko-českých projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s chorvatskou agenturou Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje chorvatská agentura HRZZ jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

 Přihláška

Soutěžní lhůta začíná 28. 3. 2024. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 17. 5. 2024 24. 5. 2024 (aktualizováno), tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 10. 5. 2024 17. 5. 2024 (aktualizováno), který stanovila agentura HRZZ pro chorvatské uchazeče.

Poznámka: V současné době je také otevřená výzva, ve které vystupuje GA ČR jako Lead Agency. Tato výzva má deadline pro české uchazeče 3. 4. 2024.

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti zasílejte GA ČR datovou schránkou a8uadk4, a to nejpozději do 7 dnů od podání návrhů u HRZZ. Předmět zprávy je „Způsobilost“. Je nutné také doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů. Pokud uchazeč způsobilost v letošním roce již doložil a nedošlo k žádné změně, není třeba ji dokládat znovu.

Projekt je potřeba založit v aplikaci pro podání návrhu projektu GRIS ve výzvě Lead Agency – Partner Organization – 2025.

Upozorňujeme, že je nezbytné ze strany společného mezinárodního týmu zajistit podání přihlášky ve výše uvedených lhůtách jak k HRZZ (podle příslušných pravidel HRZZ), tak ke GA ČR, tj. chorvatským navrhovatelem k HRZZ a českým navrhovatelem ke GA ČR. Nedojde-li ke spárování obou žádostí o grant, je přihláška z hodnocení vyřazena. U trilaterálních projektů musí být přihláška podána také ke třetí příslušné agentuře.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce Zadávací dokumentace.

Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, nebo 36 měsíců.

Souběhy návrhů projektů

Pro souběhy návrhů projektů, ve kterých vystupuje stejná osoba navrhovatele nebo spolunavrhovatele, platí pravidlo stanovené v čl. 3 odst. 12 Pravidel.

Návrhy projektů podané do této výzvy se budou započítávat do maximálního počtu návrhů projektů podaných do výzev s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025.

Potřebujete poradit?

Helpdesk GA ČR

Oddělení mezinárodních vztahů

 Další informace a odkazy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Dva nové mezinárodní projekty se zaměří na zapamatovatelnost obrázků a symbiózu lišejníků

Grantová agentura České republiky (GA ČR) podpoří společně se svou partnerskou agenturou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) dva nové česko-německé projekty. Cílem prvního je zjistit, jak odlišnost nebo podobnost obrázků ovlivňuje jejich zapamatovatelnost. Druhý z nově podpořených projektů se pak zaměří na paradox lišejníkové symbiózy s cílem objasnit mechanismy vzniku tohoto vztahu.

Začátek řešení projektů je plánován ještě v letošním roce s očekávanou dobou trvání projektů tři roky. Hodnocení návrhů projektů proběhlo formou Lead Agency, kdy byly projekty hodnoceny pouze jednou ze zúčastněných agentur — v tomto případě GA ČR, která následně své hodnocení předala německým kolegům. Každá z agentur bude financovat tu část nákladů, která připadne na vědce z jejího území.

Česko-německé projekty (GA ČR – DFG)

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč Doba trvání Oborová komise
24-11506K Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. Typičnost při rozpoznávání vizuálních scén: Srovnání neuronových sítí a lidských vzpomínek Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. 3 OK4 – společenské
a humanitní vědy
24-10510K doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D. Paradox lišejníkové symbiózy Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 3 OK5 – zemědělské
a biologicko-environmentální vědy

 

Mezinárodní spolupráce probíhá díky iniciativě WEAVE, která vznikla s cílem odstranit bariéry přeshraniční vědecké spolupráce a propojit celkem 12 evropských agentur.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Videonávody poradí, jak podat projekt v aplikaci GRIS

Aktualizovali jsme sérii videonávodů, které žadatele o grant provedou aplikací GRIS. V pětidílné sérii se zájemci seznámí s kompletním procesem podání návrhu standardního projektu, a to od prvních kroků, jako je založení vlastního profilu, přes stanovení rozpočtu až po finalizaci a případné úpravy již podaného návrhu.

Podání návrhu standardního projektu v aplikaci GRIS:

  1. Založení projektu, přiřazení navrhovatele a uchazeče
  2. Vyplnění základních údajů, abstraktu a finančních položek
  3. Osobní a investiční náklady, zdůvodnění finančních položek
  4. Bibliografie, vyplnění údajů o výsledcích
  5. Vložení příloh, správa uživatelů, finalizace a odeslání

Do videonávodů budou v příštích dnech doplněny anglické a české titulky.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY