Výzva k podání návrhů na tři členy předsednictva GA ČR

Během prosince a ledna končí funkční období třem z pěti členů předsednictva Grantové agentury České republiky (GA ČR) – současné předsedkyni RNDr. Alici Valkárové, DrSc., která zastupuje vědy o neživé přírodě, prof. RNDr. Jaroslavu Kočovi, DrSc. zastupujícímu lékařské a biologické vědy a doc. RNDr. Petru Baldrianovi, Ph.D. za zemědělské a biologicko-environmentální vědy. Návrhy kandidátů, kteří v rámci předsednictva budou zastupovat dané obory, je možné podávat do 31. srpna 2020 Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

Předsednictvo schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji a rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory, tedy o udělení grantů vědeckým projektům na základě hodnocení oborových komisí a panelů GA ČR. Dále koordinuje činnost těchto poradních orgánů, jmenuje a odvolává jejich členy.

Předsednictvo GA ČR je jmenováno vládou ČR na návrh RVVI. Je složeno z pěti členů, kteří zastupují pět základních vědních oborů – technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy a zemědělské a biologicko-environmentální vědy. Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě funkční období po sobě následující. Statutárním orgánem GA ČR je její předseda.

Bližší informace k podání návrhů na členy předsednictva naleznete na www.vyzkum.cz.

Podpora mladých vědců GA ČR: reakce na článek Kateřiny Falk: Jak založit výzkumnou skupinu

Grantová agentura České republiky (GA ČR) si uvědomuje potřebu financování a podpory začínajících vědců. Proto pro ně také připravuje grantové soutěže, které jim umožní nastartovat jejich vědeckou kariéru. Článek Kateřiny Falk: Jak založit výzkumnou skupinu publikovaný 2. 7. 2020 na portále vedavyzkum.cz je sdílením osobních zkušeností se získáváním financování výzkumu. Některá tvrzení týkající se GA ČR se ale nezakládají na faktech.

GA ČR vyhlašuje každý rok několik typů soutěží pro podporu základního výzkumu. Mezi nimi jsou již řadu let soutěže na podporu začínajících vědeckých pracovníků. Letos poprvé mohli badatelé žádat o podporu v soutěži nové skupiny grantových projektů JUNIOR STAR, a to až do výše 25 mil. Kč. Tyto pětileté projekty mají excelentním mladým vědcům pomoci vytvořit nezávislý badatelský tým. Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu a jejich téma volí navrhovatel. V současné době je také připravována soutěž v rámci skupiny grantových projektů POSTDOC Individual Fellowship, o které bude možné poprvé zažádat v příštím roce.

Mimo standardní projekty, které tvoří největší část podpořených projektů, a mezinárodní projekty GA ČR podporuje také grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO (od roku 2019). Tyto pětileté projekty jsou primárně určeny, obdobně jako projekty JUNIOR STAR, k podpoře excelentního výzkumu. V případě těchto projektů je možné žádat až o 50 mil. Kč. Přestože je možné, že o tyto druhy grantů nebylo možné žádat v době, kdy badatelka hledala možnosti podpory, nyní tato možnost již existuje.

V roce 2019 GA ČR obdržela celkem 2 634 návrhů projektů, z nichž jich bylo financováno 641, tedy přibližně čtvrtina. Přestože by GA ČR ráda financovala více projektů, neumožňuje jí to výše přidělených prostředků z veřejných zdrojů. Projekty prochází několikakolovým hodnocením, kde jsou vybírány ty nejlepší. Žadatelé tak musí věnovat náležitou pozornost zpracování projektu, aby v této konkurenci uspěli.

Proces hodnocení je inspirován procesem hodnocení prováděným Evropskou výzkumnou radou (ERC) a je nastavený tak, aby byl co nejobjektivnější a nejtransparentnější, přičemž je velký důraz kladen na doporučení nezávislých zahraničních odborníků. Každý projekt hodnotí minimálně čtyři hodnotitelé. V případě, že projekt projde první fází, je hodnocen přinejmenším dalšími dvěma externími oponenty. Na základě těchto anonymních hodnocení doporučují další postup projektu hodnoticí panely a následně oborové komise složené z odborníků na danou oblast (v případě projektů EXPRO a JUNIOR STAR složené výhradně ze zahraničních odborníků). Nakonec o udělení grantu rozhoduje předsednictvo GA ČR.

Hodnotitelé projektů jsou vybíráni automatizovaným systémem, který předchází možnému střetu zájmů. Není přípustné, aby například návrh projektu posuzoval hodnotitel, který je zaměstnán u instituce podávající žádost. Dále není možné, aby byl blízkým kolegou žadatele (např. jeho školitelem nebo s ním společně publikoval). Každé hodnocení je pak plně odůvodněno. Informace o procesu hodnocení návrhů projektů naleznete na: https://gacr.cz/proces-a-kriteria-hodnoceni-zadosti-o-grant/

GA ČR bere velmi vážně otázku genderové rovnosti. Od doby svého vzniku stále rozšiřuje škálu možností, které navrhovatelům a řešitelům projektů mohou pomoci lépe sladit rodinný a profesní život, jako je například nezapočítávání mateřské nebo rodičovské dovolené do relevantních lhůt (např. lhůta 8 let od získání titulu Ph.D.), možnost změny řešitele iniciované řešitelem (s možností návratu), snížení jeho úvazku nebo i přerušení řešení projektu po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené. GA ČR dále umožňuje zahrnout náklady na péči o děti nebo náklady na pobyt nezletilých dětí na zahraničním pobytu mezi způsobilé náklady. V současné době GA ČR ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) a dalšími institucemi pracuje i na zakotvení ostatních aspektů genderové perspektivy do financování výzkumu.

Ať už je příjemcem grantu fyzická nebo právnická osoba, klíčovou roli při čerpání přidělených grantových prostředků hraje hlavní řešitel projektu (principal investigator), přičemž instituce se mu zavazuje zajistit vhodné infrastrukturní a administrativní zázemí pro řešení projektu. Řešitel má navíc možnost působiště změnit a grant na něj převést. Není tedy pravda, že by „finance z grantu mohly být dokonce institucí žadateli odebrány a přiděleny komukoli jinému“. Škoda, že si pisatelka některé informace, které poskytuje potenciálním mladým vědcům, vůbec neověřila.

Neplatí ani, že GA ČR očekává publikování v prvním roce podpory. Tato podmínka není a nikdy nebyla v zadávací dokumentaci nebo v jiných dokumentech zakotvena a ani vyžadována. Naopak se podařilo do zákona zakotvit prodloužení lhůty pro dodání výstupů projektů základního výzkumu, a to až do dvou let po skončení řešení projektu.

Jedním z nejdůležitějších cílů GA ČR je i zapojení českých vědců do mezinárodního výzkumu – s tímto záměrem připravila GA ČR řadu grantových schémat (více viz https://gacr.cz/zakladni-informace/).

Grantová agentura sice oceňuje snahu autorky podělit se o své zkušenosti, které by mohly vést ke zlepšení výzkumného prostředí v ČR, některé informace by si ale měla ověřit dříve, než je sdělí ostatním.

 

GA ČR pomáhá vědcům zvládnout situaci s COVID-19

Předsednictvo Grantové agentury České republiky (GA ČR) s ohledem na pandemii koronaviru COVID-19 průběžně přijímalo a upravovalo řadu pravidel pro realizaci projektů. Mezi změnami je například prodloužení termínů, rozšířená možnost změny úvazků nebo uznání dalších druhů nákladů. Podívejte se na kompletní přehled opatření.

„Současná situace je nestandardní například v tom, že se nemohou konat některé aktivity – třeba již dlouho plánované konference. Především ale představuje zvýšenou zátěž z mnohých důvodů pro nás všechny, včetně vědců. Hledali jsme tak možnosti, jak jim co nejvíce situaci usnadnit, aniž by změny měly negativní dopad na základní výzkum v ČR. Věřím, že balík přijatých opatření řešitelům projektů umožní situaci lépe zvládnout,“ podotkla předsedkyně GA ČR RNDr. Alice Valkárová, DrSc.

Vědci díky přijatým změnám mohou žádat o prodloužení doby realizace projektů, které mají letos končit, a to o půl roku. Zažádat mohou také o odklad termínu pro podání závěrečné zprávy – nově ji lze odevzdat na konci srpna. Posunutí termínů se týká i studentů doktorského studia, kteří žádají o podporu v rámci projektu JUNIOR STAR – pro ně se prodlužuje lhůta pro dokončení studia až do 15. prosince. Z grantu je možné nově hradit náklady na telekomunikace, které mají kompenzovat možnost osobních setkání. Součástí způsobilých nákladů mohou být i storno poplatky za aktivity, které nemohou být realizovány. GA ČR umožnil také flexibilnější změnu pracovních úvazků, díky které je možná až 35% změna pracovní kapacity týmu bez nutnosti schválení nebo uzavření dodatku ke smlouvě.

Detailní přehled jednotlivých opatření přijatých v souvislosti s pandemií:

Rozpočet

GA ČR již nyní podle příslušných zadávacích dokumentací umožňuje v souladu se zněním vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) čerpat nespotřebovanou účelovou podporu v dalších letech řešení, a to v neomezené výši. (Příjemce však musí využít jiného účetního postupu než zvýšení vykázaných nákladů formou navýšení fondu účelově určených prostředků nad zákonem stanovenou hranici.)

Přesuny mezi položkami základní skladby grantových prostředků přidělených příjemci, resp. dalšímu účastníkovi, a to až do výše 100 000 Kč, jsou možné do konce roku 2020 bez žádosti a není k nim zapotřebí dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí o poskytnutí podpor.

Přesuny nad 100 000 Kč jsou možné na základě individuální žádosti schválené předsednictvem a dodatku ke smlouvě.

Způsobilé náklady v roce 2020

Při cestě do zahraničí z důvodu řešení grantového projektu lze zahrnout mezi způsobilé náklady povinné testy na COVID-19. Výše způsobilých nákladů se bude příslušně krátit při cestě do zahraničí, která není zcela realizována za účelem řešení grantového projektu.

Mezi způsobilé náklady na řešení projektu lze zahrnout výdaje uskutečněné v průběhu řešení projektu (tj. uhrazené např. zálohově v době řešení projektu) související s aktivní účastí na konferenci, která byla v souvislosti s COVID-19 odložena a realizována po skončení řešení projektu, a to maximálně do jednoho roku.

Mezi způsobilé náklady lze zahrnout storno poplatky za zrušené konference i vynaložené cestovní náklady za neuskutečněné pracovní cesty, a to až do výše 100 % za podmínky, že ke zrušení pracovní cesty došlo v souvislosti s COVID-19.

V případě, že dojde ze strany dodavatele k refundaci nákladů, popř. k realizaci náhradní cesty (např. na základě voucheru) nesouvisející s řešením příslušného projektu, bude nutné tyto částky zahrnout do výnosů souvisejících s řešením projektu.

Do způsobilých nákladů hrazených z grantových prostředků lze do konce roku 2020 zahrnout náklady na služby telekomunikací, náklady na pořízení, opravu a údržbu přístrojů a zařízení z oblasti komunikační techniky a technologií (z položky věcných nebo investičních nákladů), vyjma nákladů na telefony, diktafony a čtečky.

Do způsobilých nákladů hrazených z grantových prostředků lze do konce roku 2020 zahrnout náklady na pořízení nebo odpisy dlouhodobého hmotného (vstupní cena vyšší než 40 000 Kč) a nehmotného majetku (vstupní cena vyšší než 60 000 Kč) s dobou použitelnosti delší než jeden rok, který je nezbytný pro řešení grantového projektu a je v přímé souvislosti s jeho řešením pořizován a používán.

Toto opatření dává možnost zařadit mezi způsobilé náklady, náklady na pořízení nebo odpisy dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (i u těch projektů, kde tato možnost není v zadávací dokumentaci uvedena) na rok 2020 z důvodu nouzového stavu a omezení osobní komunikace.

Způsobilým nákladem v projektech řešených v roce 2020 bude pořizovací cena majetku nebo její alikvotní část odpovídající využití pořizovaného majetku pro řešení projektu, a to jak z věcného, tak i z časového hlediska.

Úvazky

Změny v týmu odborných spolupracovníků zahrnující změnu souhrnné pracovní kapacity (úvazku) týmu nejvýše do 35 % ve smlouvě schválené souhrnné pracovní kapacity (úvazku) týmu, včetně změny úvazku řešitele, resp. spoluřešitele, se zachováním odborné kvality týmu, vyjma změny řešitele, resp. spoluřešitele jsou v roce 2020 možné bez žádosti a není k nim zapotřebí dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí o poskytnutí podpory, pokud není možné na projektu pracovat podle schváleného plánu v souvislosti s COVID-19.

Pokud není možné na projektu pracovat podle schváleného plánu v souvislosti s COVID-19, může příjemce požádat o snížení úvazku jednotlivých členů týmu na řešení projektu podle článku 5.1 přílohy č. 4 zadávací dokumentace.

Termíny

Požádal-li příjemce o prodloužení lhůty hodnocení závěrečné zprávy s termínem odevzdání závěrečné zprávy k 31. červenci 2020, prodlužuje se lhůta odevzdání závěrečné zprávy do 31. srpna 2020.

Pokud není možné na projektu pracovat podle schváleného plánu v souvislosti s COVID-19, může příjemce požádat o prodloužení doby řešení projektu o šest měsíců. Na financování nákladů vzniklých v době prodloužení přitom příjemce použije finanční prostředky nespotřebované v roce 2020, které GA ČR v souladu s příslušnou zadávací dokumentací umožňuje čerpat v následujícím období.

GA ČR již nyní umožňuje v souladu s vyhláškou o finančním vypořádání převádět a čerpat nespotřebovanou účelovou podporu do dalších let řešení, a to v neomezené výši.

Lhůta pro zaslání dokladu o získání akademického titulu Ph.D. (nebo jeho ekvivalentu) navrhovatele dle článku 3.1. odst. 5 Zadávací dokumentace grantových projektů JUNIOR STAR – 2021 se prodlužuje do 15. prosince 2020. To platí pro případy, kdy kvůli komplikacím vzniklým z důvodu přijetí opatření k zamezení šíření COVID-19 nebude možné uzavřít studium v plánovaném termínu a dodat potvrzení o získání titulu Ph.D. (nebo ekvivalentu) do 10. října 2020.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

NOVÁ OPATŘENÍ PRO PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2020

V souvislosti s celosvětovými omezeními proti šíření COVID-19, a ve snaze o zlepšení situace pro řešitele projektů podpořených Grantovou agenturou České republiky  (GA ČR), schválilo předsednictvo GA ČR další soubor přechodných opatření pro řešení grantových projektů.

Opatření, která jsme oznámili již dříve, naleznete na tomto odkazu.

Způsobilé náklady v roce 2020

Při cestě do zahraničí z důvodu řešení grantového projektu lze zahrnout mezi způsobilé náklady povinné testy na COVID-19.  Výše způsobilých nákladů se bude příslušně krátit při cestě do zahraničí, která není zcela realizována za účelem řešení grantového projektu.

Mezi způsobilé náklady na řešení projektu lze zahrnout výdaje uskutečněné v průběhu řešení projektu (tj. uhrazené např. zálohově v době řešení projektu) související s aktivní účastí na konferenci, která byla v souvislosti s COVID-19 odložena a realizována po skončení řešení projektu, a to maximálně do jednoho roku.

Úvazky

Změny v týmu odborných spolupracovníků zahrnující změnu souhrnné pracovní kapacity (úvazku) týmu nejvýše do 35 % ve smlouvě schválené souhrnné pracovní kapacity (úvazku) týmu, včetně změny úvazku řešitele, resp. spoluřešitele, se zachováním odborné kvality týmu, vyjma změny řešitele, resp. spoluřešitele jsou v roce 2020 možné bez žádosti a není k nim zapotřebí dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí o poskytnutí podpory, pokud není možné na projektu pracovat podle schváleného plánu v souvislosti s COVID-19.

Pokud není možné na projektu pracovat podle schváleného plánu v souvislosti s COVID-19, může příjemce požádat o snížení úvazku jednotlivých členů týmu na řešení projektu podle článku 5.1 přílohy č. 4 ZD.

Odložení hodnocení/prodloužení řešení projektu

Požádal-li příjemce o prodloužení lhůty hodnocení závěrečné zprávy s termínem odevzdání závěrečné zprávy k 31. červenci 2020, prodlužuje se lhůta odevzdání závěrečné zprávy do 31. srpna 2020.

Pokud není možné na projektu pracovat podle schváleného plánu v souvislosti s COVID-19, může příjemce požádat o prodloužení doby řešení projektu o šest měsíců. Na financování nákladů vzniklých v době prodloužení přitom příjemce použije finanční prostředky nespotřebované v roce 2020, které GA ČR v souladu s příslušnou zadávací dokumentací umožňuje čerpat v následujícím období.

GA ČR již nyní umožňuje v souladu se zněním vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) převádět a čerpat nespotřebovanou účelovou podporu do dalších let řešení, a to v neomezené výši. GA ČR tak již nyní umožňuje prostředky poskytnuté podle návrhu projektu v některém z předcházejících let řešení využít v následujících letech řešení.

 

Potvrzení o ukončení doktorského studia v projektech JUNIOR STAR

Lhůta pro zaslání dokladu o získání akademického titulu Ph.D. (nebo ekvivalentu) navrhovatele dle článku 3.1. odst. 5 Zadávací dokumentace grantových projektů JUNIOR STAR – 2021 se prodlužuje do 15. prosince 2020. To platí pro případy, kdy kvůli komplikacím vzniklým z důvodu přijetí opatření k zamezení šíření COVID-19 nebude možné uzavřít studium v plánovaném termínu a dodat potvrzení o získání titulu Ph.D. do 10. října 2020.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

VYHLAŠUJEME VÝZVU NRP 78 „Covid-19“

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19. Návrhy dvouletých projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu. Výzva je švýcarskou agenturou SNSF rozdělena do čtyř tematických celků:

Jedná se o mezinárodní spolupráci v rámci časově omezené výzvy NRP 78 „Covid-19“ švýcarské agentury SNSF – (Swiss National Science Foundation) vyhlášené dne 30. dubna 2020. Text výzvy je dostupný zde.

Předpokládaný harmonogram výzvy:

Návrhy projektu lze podávat kdykoliv až do 25. května 2020 dle pravidel švýcarské agentury SNSF, která jsou k dispozici zde.

Výzva je určena mezinárodním vědeckým týmům, které mohou podat společný bilaterální návrh projektu, a to vždy spolu švýcarským vědeckým týmem. Bližší informace k podmínkám mezinárodní spolupráce, které je nutné dodržet, jsou specifikovány zde.

Švýcarská agentura SNSF bude v této speciální výzvě jako jediná figurovat v roli Lead Agency. Na rozdíl od „klasických“ projektů hodnocených na principu Lead Agency s počátkem řešení v roce 2021, u kterých hodnoticí lhůta začíná běžet po skončení lhůty pro podávání návrhů projektů, bude hodnoticí proces probíhat průběžně od vyhlášení výzvy. SNSF zajistí zrychlený hodnoticí proces tak, aby zůstalo u obvyklých hodnoticích postupů včetně mezinárodního peer-review.

Případní zájemci z české strany se budou při realizaci projektu řídit Pravidly pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2021 pro případy, kdy GA ČR vystupuje v roli partnerské agentury. Každý účastník této výzvy může podat jen jeden návrh projektu a návrh takového projektu se nezapočítává do limitu podaných návrhů dle jednotlivých pravidel a zadávacích dokumentací pro ostatní výzvy a veřejné soutěže vyhlášené GA ČR v roce 2020.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů.

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti je nutné zaslat GA ČR do datové schránky „a8uadk4“ k datu podání návrhu projektu, jako předmět zprávy uvádějte „SNSF – urgent funding“. Formuláře čestných prohlášení jsou dostupné zde.

Přílohou k české části návrhu projektu musí být kopie návrhu projektu podaného k SNSF. Přílohy musí být vkládány do aplikace ve formátu PDF a doručeny nejpozději do 25. května 2020.

Dotazy týkající se této výzvy směřujte na e-mail la@gacr.cz.

 

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Nový partner ve výzvě „Urgent Funding SARS-CoV-2”

V rámci speciální výzvy „Urgent Funding SARS-CoV-2” je nově možné podávat projekty i s partnerem Provincial administration of South Tyrol/Alto Adige (Itálie, Jižní Tyrolsko).

Celé znění výzvy najdete zde.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vyhlášení výzvy „Urgent Funding SARS-CoV-2”

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19. Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu.

Jedná se o mezinárodní spolupráci v rámci časově omezené výzvy „Urgent Funding SARS-CoV-2” rakouské agentury FWF (Der Wissenschaftsfonds), vyhlášené dne 6. dubna 2020. Text výzvy je dostupný zde.

Financování prvních vybraných projektů předpokládáme již od podzimu tohoto roku, zejména díky zrychlenému hodnocení, které bude probíhat již během lhůty pro podávání návrhů.

Návrhy projektu lze podávat kdykoliv až do 30. září 2020 do 14:00 SEČ dle pravidel rakouské agentury FWF, která jsou k dispozici zde.

Výzva je určena mezinárodním vědeckým týmům, které mohou podat společný bilaterální až trilaterální návrh projektu, a to vždy spolu s rakouským vědeckým týmem a případně i vědeckým týmem některé z dalších zemí, které se k této výzvě připojily (Spolková republika Německo, Lucemburské velkovévodství, Polská republika, Slovinská republika, Švýcarská konfederace a Česká republika). Bližší informace k podmínkám mezinárodní spolupráce, které je nutné dodržet, jsou specifikovány na stránkách FWF v dokumentu pod názvem „FWF urgent funding on SARS-CoV-2 – involvement of international partners“.

Rakouská agentura FWF bude v této speciální výzvě jako jediná figurovat v roli Lead Agency. Na rozdíl od „klasických“ projektů hodnocených na principu Lead Agency s počátkem řešení v roce 2021, u kterých hodnoticí lhůta začíná běžet po skončení lhůty pro podávání návrhů projektů, bude hodnoticí proces probíhat průběžně od vyhlášení výzvy. FWF zajistí zrychlený hodnoticí proces tak, aby zůstalo u obvyklých hodnoticích postupů včetně mezinárodního peer-review. FWF se také zavazuje k tomu, že v rámci zrychleného přístupu bude její předsednictvo rozhodovat o financování projektů průběžně a využije k tomu např. virtuálních zasedání a dalších moderních prostředků.

Případní zájemci z české strany se budou při realizaci projektu řídit Pravidly pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2021 pro případy, kdy GA ČR vystupuje v roli partnerské agentury. Každý účastník této výzvy může podat jen jeden návrh projektu a návrh takového projektu se nezapočítává do limitu podaných návrhů dle jednotlivých pravidel a zadávacích dokumentací pro ostatní výzvy a veřejné soutěže vyhlášené GA ČR v roce 2020.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů. Pro založení projektu využijte položku “ Lead Agency – Partner Organization – 2021″.

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti je nutné zaslat GA ČR do datové schránky „a8uadk4“ k datu podání návrhu projektu, jako předmět zprávy uvádějte „LA – urgent funding“. Formuláře čestných prohlášení jsou dostupné zde.

Přílohou k české části návrhu projektu musí být kopie návrhu projektu podaného k FWF. Přílohy musí být vkládány do aplikace ve formátu PDF a doručeny nejpozději do 30. září 2020.

Dotazy týkající se této výzvy směřujte na e-mail la@gacr.cz.

 

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Grantová agentura podniká v souvislosti s epidemií další kroky

Předsednictvo Grantové agentury České republiky sleduje vývoj epidemie koronaviru a hledá cesty ke zmírnění komplikací, které tato situace vědecké obci působí. Vychází přitom z vlastních podnětů i podnětů svých poradních orgánů i vědecké obce.

Na základě průběžných analýz vývoje situace a ve snaze maximální mírou přispět ke stabilizaci současného stavu předsednictvo přijímá a již přijalo řadu opatření. Například zrušením běžících soutěží a vyhlášením nových (což se podařilo v takto krátkých  lhůtách také díky spolupráci s RVVI ) poskytlo navrhovatelům více času pro zpracování návrhů projektů a prostřednictvím úpravy pravidel čerpání dotace v roce 2020 umožnilo řešitelům reagovat na problémy, které jim současná situace působí při řešení běžících projektů.

Grantová agentura České republiky zamýšlí rovněž rychle a efektivně podpořit z grantových prostředků řešení projektů reagujících na situaci související s epidemií koronaviru SARS-CoV-2.  Toto však nebude jednoduché připravit a realizovat tak, aby to bylo v souladu s platnou českou legislativou. Jednou z cest by mohla být nová forma mezinárodní spolupráce. Předsednictvo a Kancelář na řešení tohoto úkolu intenzivně pracují a budou vědeckou veřejnost informovat.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Opatření předsednictva Grantové agentury ČR ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2020

Ve snaze o zlepšení situace pro řešitelské kolektivy předsednictvo Grantové agentury ČR, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, omezením pohybu a osobní komunikace, schválilo přechodné změny ve stanovení způsobilých nákladů.

Změny v průběhu řešení grantového projektu:

 

Do způsobilých nákladů hrazených z grantových prostředků lze do konce roku 2020 zahrnout níže uvedené náklady, pokud k nim došlo v přímé souvislosti s omezeními přijatými v souvislosti s bojem proti šíření epidemie koronaviru a onemocněním COVID-19:

 

Předsednictvo připomíná, že do způsobilých nákladů hrazených z grantových prostředků z doplňkových (režijních) nákladů lze zahrnout i další náklady vzniklé v souvislosti s řešením této krizové situace:

 

Předsednictvo dále připomíná, že do způsobilých nákladů hrazených z grantových prostředků z věcných, resp. osobních nákladů lze zahrnout další náklady vzniklé v souvislosti s řešením této krizové situace:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Zveřejněny protokoly hodnocení dílčích zpráv

Vážení řešitelé, v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zveřejněny protokoly hodnocení dílčích zpráv. Hodnocení najdete v detailu projektu v záložce „Progress Reports, Final Reports“ na řádku dílčí zprávy za rok 2019 ve sloupci „Protocol (Public)“.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY