Grantová agentura ČR vyhlašuje dodatečnou výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticího panelu P107 a P409 GA ČR

P107 Kovové materiály – příprava a vlastnosti
P409 Vědy o umění (odborník se specializací architektura)

Návrhy na členy hodnoticího panelu mohou na formulářích GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků. Předložené nominace musí obsahovat seznam všech pracovišť kandidáta a prohlášení zaměstnavatele, že s nominací souhlasí a je připraven kandidáta v případě jeho jmenování uvolňovat na zasedání panelů, případně dalších poradních orgánů předsednictva GA ČR, která mohou vyplynout z titulu členství v panelu. Z důvodu vyloučení střetu zájmů při hodnocení projektů, je GA ČR nucen upřednostňovat kandidáty s menším počtem afiliací.  Délka členství v hodnoticím panelu se stanovuje zpravidla na 2 roky a každý zvolený člen panelu může tuto činnost vykonávat nejvýše po dvě funkční období. Grantová agentura přivítá vyšší zastoupení žen, podobně jako cizojazyčných pracovníků působících na našich institucích, v podaných nominacích na členy hodnoticích panelů.

Jedním z důležitých požadavků na člena hodnoticího panelu je ochota a schopnost umět s určitým nadhledem posoudit v rámci panelu širší úsek oboru, tedy nejen specializaci vlastní vědecko‐výzkumné činnosti. Dále je třeba zdůraznit, že člen hodnoticího panelu je nominován jako vědecká osobnost, nikoli jako zástupce instituce, v níž působí. Očekává se tudíž schopnost posuzování výhradně podle odborných hledisek. Povinností člena hodnoticího panelu je vyjádřit se ke značnému počtu projektů, seznámit se se všemi předloženými projekty a dále zúčastnit se všech zasedání hodnoticího panelu. Členství v panelu je tedy náročné na časové i pracovní zatížení. Členům panelů náleží za jejich práci finanční odměna.

GA ČR využívá webovou aplikaci pro zpracování grantových přihlášek, dílčích i závěrečných zpráv pro řešitele a dále i pro hodnocení projektů členy panelů. Proto je nezbytné, aby kandidáti na členství v hodnoticích panelech byli schopni a ochotni tento elektronický systém používat.

Návrhy do hodnoticích panelů pro nadcházející funkční období začínající 1. dubna 2020 je třeba zaslat Kanceláři GA ČR v písemné formě nebo elektronicky na formuláři GA ČR podepsaném osobou oprávněnou jednat jménem zaměstnavatele (lze i prostřednictvím Informačního systému datových schránek – ISDS: a8uadk4) na e-mailovou adresu podatelna@gacr.cz nejpozději do 6. února 2020.

Návrhový list je k dispozici na webových stránkách GA ČR nebo ke stažení na https://gacr.cz/file-download/43831.

Neúplně vyplněné návrhy nebo návrhy, které nebudou podány na stanoveném formuláři, GA ČR nebude akceptovat.

Není třeba zdůrazňovat, že úroveň členů panelů má zásadní význam pro kvalitu hodnoticího procesu.

LA projekty – přehled pravidel

Letošním rokem naše agentura rozšiřuje spolupráci na projektech hodnocených na principu Lead Agency. Současná spolupráce zahrnovala pouze rakouskou agenturu FWF a naše agentura byla v dosavadních letech vždy v roli partnerské agentury, hodnocení vědecké části projektu a rozhodnutí o financování tedy bylo v rukou rakouské agentury. Pro lepší přehled přinášíme krátké shrnutí novinek:

SNSF

Ve výzvě pro rok 2020 s počátkem řešení 2021 je spolupráce se švýcarskou agenturou stejná jako dosavadní spolupráce s FWF – GA ČR je v roli partnerské agentury a SNSF je v roli Lead Agency. Platí tedy, že český navrhovatel podá potřebné informace prostřednictvím aplikace GRIS a kopii vědecké části projektu, která je švýcarským partnerem podávána k SNSF. Do aplikace GRIS jsou také nahrána zvláštní povolení, pokud je práce na projektu vyžaduje. Zvlášť datovou schránkou se ještě zasílá potvrzení o způsobilosti.

Na straně GA ČR bude provedena formální kontrola a kontrola financí, které se řídí dokumentem Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2021. Pravidla budou zveřejněna na konci února. Odborné hodnocení vědecké stránky projektu proběhne na švýcarské straně. Pro výzvu v roce 2021 bude v roli Lead Agency vystupovat GA ČR.

CEUS

Spolupráce s rakouskou agenturou FWF od letošního roku spadá pod iniciativu CEUS (Central European Science Partnership). CEUS zahrnuje také nové agentury polskou NCN a slovinskou ARRS. Změna spočívá tedy ve třech rovinách:
1) rozšíření spolupráce o nové agentury
2) možnost si podat projekt u GA ČR, která vystupuje poprvé jako Lead Agency
3) možnost si podat nejen bilaterální projekt (česko-rakouský, česko-polský, česko-slovinský), ale i trilaterální (česko-polsko-slovinský, česko-rakousko-polský, česko-rakousko-slovinský)

GA ČR jako partnerská agentura

Pokud je GA ČR partnerskou agenturou, platí stejný postup jako u spolupráce se švýcarskou agenturou SNSF.

GA ČR jako Lead Agency

Pokud je GA ČR v roli Lead Agency postup pro podávání a hodnocení projektů je uveden v dokumentu Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2021, která vychází ze zadávací dokumentace pro Mezinárodní (bilaterální) projekty. Uchazeči vyplní přihlášku v aplikaci GRIS. Do aplikace GRIS jsou také nahrána zvláštní povolení, pokud je práce na projektu vyžaduje. Zvlášť datovou schránkou se ještě zasílá potvrzení o způsobilosti.

V rámci bilaterálního i multilaterálního rámce pro LA spolupráci bude hlavním kritériem pro určení „Lead“ agentury výše rozpočtu mezinárodního týmu, prostřednictvím kterého je návrh projektu podáván. Na základě tohoto „Lead“ kritéria si vědci sami určí národní LA agenturu, která provede hodnocení návrhu projektu.

  • Bilaterální projekty: u „Lead“ agentury musí být požadováno nejméně 40 % celkových nákladů projektu.
  • Trilaterální projekty: u „Lead“ agentury musí být požadováno nejméně 25 % celkových nákladů projektu.

Důležitým dokumentem k rozhodnutí, která z uvedených agentur se stává Lead Agency, je vyplněná excelovská tabulka COST SHEET nahraná do aplikace GRIS jako příloha.

Určení špatné Lead Agency neodpovídající výše uvedenému pravidlu znamená vyřazení projektu z formálních důvodů.

Za účelem dosažení vysoké úrovně kvality návrhů LA projektů doporučených k financování budou LA návrhy hodnoceny společně se standardními projekty.

Podrobná pravidla budou uveřejněna na konci února 2020 v okamžiku vyhlášení všech veřejných soutěží.

GA ČR jako Lead Agency GA ČR jako partnerská agentura
CEUS CEUS, SNSF
Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2021 – Lead agentura Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2021 – partnerská agentura
CEUS Cost Sheet (GRIS) Prohlášení o způsobilosti (datová schránka)
Prohlášení o způsobilosti (datová schránka) Kopie zahraničního návrhu podávaného k LA (GRIS)
Deadline pro podávání dle instrukcí GA ČR Deadline pro podávání dle instrukcí dané Lead Agency
GRIS – vyplnit hodnoticí panel GRIS – vyplnit panel ÚK (úsek kontroly)

 

Na základě vašich dotazů budeme tento text průběžně aktualizovat a tvořit FAQ. Dotazy je možné zaslat na la@gacr.cz.

Termín vyhlášení finálních výsledků projektů s ruskou partnerskou agenturou

Vzhledem k množícím se dotazům vás informujeme o tom, že ruská agentura RFBR rozhodne o finálních výsledcích na zasedání jejich předsednictva dne 31. 1. 2020. Jelikož jde o mezinárodní bilaterální projekty, je nutné počkat na shodu obou agentur, až poté je možné začít s financováním vybraných projektů. Výsledky se na našem webu objeví v následujících dnech. Děkujeme za pochopení.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Výzva k podání švýcarsko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Skupina grantových projektů mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency („LA granty“)

Švýcarská agentura Swiss National Science Foundation (SNSF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních švýcarsko-českých projektů základního výzkumu.

Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena. Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency (LA) principu. To znamená, že návrhy projektů jsou hodnoceny pouze jednou z agentur. Návrh projektu musí být připraven v souladu s formálními pokyny a předpisy LA agentury (agentury, k níž je projekt podáván). LA agentura zajistí celý hodnoticí proces v souladu se svými běžnými procedurami, pravidly a rozhodovacími procesy. GA ČR a SNSF uděleným projektům financují příslušnou národní část projektu stanovenou v návrhu rozpočtu.

Na základě předběžné dohody bude v soutěži vyhlášené v roce 2020 s počátkem řešení projektů v roce 2021 v roli LA švýcarská SNSF. Navrhované projekty jsou tříleté. Počátek lhůty pro podávání návrhů je 14. ledna 2020, konec lhůty pro podávání návrhů projektů je 1. dubna 2020. Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu v následujících oborech:

  1. technické vědy
  2. vědy o neživé přírodě
  3. lékařské a biologické vědy
  4. společenské a humanitní vědy
  5. zemědělské a biologicko-environmentální vědy

 

Rozpočet navrhovaného projektu

Rozpočet projektu musí být navržen zvlášť pro švýcarskou a českou stranu, a to v souladu s pravidly každé z jednotlivých agentur. Pravidla pro sestavení rozpočtu na české straně jsou ke stažení zde.

Způsob podání návrhu projektu

Společný návrh projektu popisující podrobně celý plánovaný výzkum za českou a švýcarskou stranu je podáván SNSF nejpozději do 1. dubna 2020, a to v souladu s pravidly podání projektu SNSF, které jsou ke stažení zde.

Návrhy projektů musí obsahovat kromě kritérií popsaných v pravidlech SNSF navíc informace následujícího charakteru:

– přesné rozdělení práce na výzkumu mezi oběma partnery
– popis přidané hodnoty deklarované spolupráce
– přesné zdůvodnění obou částí rozpočtu projektu (českého i švýcarského).

Veškeré formuláře pro podání návrhu projektu jsou ke stažení na stránkách SNSF:
http://www.snf.ch/en/funding/projects/lead-agency/czech-republic/Pages/default.aspx

Formulář pro vyplnění české části návrhu rozpočtu a dalších údajů potřebných pro evidenci projektu najdete na stránkách http://gris.cz. Přes aplikaci nahrajete i kopii zahraničního návrhu jako přílohu v PDF.

Česká část návrhu projektu včetně příloh musí být podána prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky GA ČR s identifikátorem ntq92qs nejpozději
posledního dne lhůty pro podávání návrhů projektů.

Navrhovatelé po vyplnění a podání návrhu projektu SNSF zašlou GA ČR datovou schránkou a8uadk4:

a to nejpozději do 1. dubna 2020. Předmět zprávy je „LA SNSF – způsobilost“.

K prokázání způsobilosti k řešení navrhovaného projektu podle ustanovení § 18 odst. 2 písm. c) až f), h) a i) a u fyzických osob, také podle odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, předloží český účastník GA ČR čestné prohlášení, jehož formulář je ke stažení zde https://gacr.cz/formulare-cestnych-prohlaseni/.

Oprávnění k činnosti podle ustanovení § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb. předkládají ti uchazeči, kteří nejsou zřízeni podle zvláštního zákona, jiného obecně závazného předpisu, nebo zveřejněného rozhodnutí (uvedené doklady nepředkládají např. veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, organizační jednotky ministerstev a příspěvkové organizace ministerstev), a to dokladem o oprávnění k podnikání nebo jiným požadovaným oprávněním.

Vyžaduje-li řešení grantového projektu speciální oprávnění podle zvláštního právního předpisu (např. povolení k nakládání s jadernými materiály podle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo oprávnění k chovu či používání pokusných zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, předkládají takové oprávnění všichni uchazeči (případně spoluuchazeči) bez ohledu na právní formu v prosté kopii.

Uchazeč, který je právnickou osobou, předloží informaci o osobách v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a to ve formě čestného prohlášení, jehož vzor je ke stažení zde.

V průběhu řešení projektu odevzdává řešitel přehled čerpání finančních prostředků a stručné zhodnocení průběhu řešení projektu za jednotlivé roky.

Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2021

FAQ a KONTAKT

Obecný e-mailový kontakt na dotazy k LA spolupráci: la(at)gacr.cz

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GA ČR písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách
Po – Čt: 9 –  16:00; Pá: 9 – 15:00 na tel. č. 227 088 841.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Ministry of Science and Technology (Tchaj-wan)

Grantová agentura České republiky vyhlašuje rozhodnutí o udělení podpory na řešení projektů, které uspěly v soutěži SGA0202000003 – Mezinárodní (bilaterální) projekty vyhlašované na základě bilaterální dohody se Ministry of Science and Technology (MOST), Tchaj-wan. Projekty budou podpořeny za podmínky, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.

Seznam podpořených projektů

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů se São Paulo Research Foundation (FAPESP)

Grantová agentura České republiky vyhlašuje rozhodnutí o udělení podpory na řešení projektů, které uspěly v soutěži SGA0202000003 – Mezinárodní (bilaterální) projekty vyhlašované na základě bilaterální dohody se São Paulo Research Foundation (FAPESP). Projekty budou podpořeny za podmínky, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.

Seznam podpořených projektů

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu

Grantové agentuře České republiky byly předány partnerskou rakouskou agenturou – Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) výsledky hodnocení LA grantů s počátkem řešení 2020.

V případě, že příslušnými uchazeči bude prokázáno splnění zákonných požadavků způsobilosti, bude na řešení těchto projektů poskytnuta podpora. Toto rozhodnutí je přijato s podmínkou, že zákonem  o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši, si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo, poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.

Seznam financovaných projektů

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura České republiky vyhlašuje rozhodnutí o udělení podpory na řešení projektů, které uspěly v soutěži SGA0202000003 – Mezinárodní (bilaterální) projekty vyhlašované na základě bilaterální dohody s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo. Projekty budou podpořeny za podmínky, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.

Seznam podpořených projektů

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Zpřístupnění hodnocení návrhů projektů veřejných soutěží – STD, JUN

Grantová agentura ČR v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů zpřístupnila účastníkům veřejných soutěží na podporu grantových projektů se začátkem řešení v roce 2020 hodnocení návrhů projektů u standardních projektů a juniorských grantů.

Navrhovatelé naleznou hodnocení projektů po přihlášení do aplikace pro podávání a správu grantových projektů na adrese http://www.gris.cz.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA (NRF)

Grantová agentura České republiky vyhlašuje rozhodnutí o udělení podpory na řešení projektů, které uspěly v soutěži SGA0202000003 – Mezinárodní (bilaterální) projekty vyhlašované na základě bilaterální dohody s National Research Foundation of Korea (NRF). Projekty budou podpořeny za podmínky, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.

Seznam podpořených projektů

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY