Lepší poznání mezibuněčné komunikace může pomoci léčit dosud neléčitelná rakovinová onemocnění

V roce 2014 byl jedním z laureátů ceny předsedy GA ČR Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. z Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ocenění získal za projekt Dynamika proteinů interagujících s Dishevelled a jejich význam pro Wnt signálování. Zásadním výstupem bylo poznání významu fosforylace kinázou CK1. Toto zjištění otevřelo možnosti pro využití inhibitorů CK1 v léčbě onemocnění způsobených deregulací signální dráhy Wnt, která v lidském organismu řídí řadu buněčných procesů a při jejímž poškození může v těle nastat nádorové bujení.

Laboratoř Vítězslava Bryji byla založena před osmi lety a věnuje se základnímu výzkumu fungování signální dráhy Wnt a možnostem, jak ji ovlivnit. Někteří pracovníci také sledují dráhu, která je pozměněná u nemocí, jako je například chronická lymfocytární leukémie. Díky poznání významu Wnt dráhy můžeme lépe určit mechanismus vzniku této nemoci a rychleji ji tak diagnostikovat a zvolit druh terapie. V Brně objevili možnosti, jak dráhu ovlivňovat a zasahovat do ní – což má potenciální uplatnění v rámci léčby těchto onemocnění. Bryjův tým spolupracuje s kolegy z Interní hematologické a onkologické kliniky FN v Brně a dalšími pracovišti.

Sám Vítězslav Bryja je nositelem několika významných ocenění v oblasti výzkumu Wnt dráhy. Jeho tým i nadále pokračuje ve výzkumu dosud neodhalených chemických detailů mezibuněčné komunikace, navazuje partnerství v komerční sféře a získal také několik patentů. Výsledky získané v rámci studií, které navázaly na oceněný projekt, byly publikovány na konci roku 2016 v prestižním časopise PNAS.

Zemřel bývalý předseda GA ČR, prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.

Se zármutkem si dovolujeme oznámit, že v ranních hodinách v pátek 16. června 2017 zemřel po dlouhé nemoci, ve věku nedožitých 67 let, profesor Petr Matějů, který v letech 2008 – 2014 zastával funkci předsedy GA ČR. Za jeho působení v roli předsedy se mimo jiné zasadil o zavedení panelového systému, který GA ČR dovedl k mezinárodním standardům peer-review posuzování. Pozůstalým tímto Grantová agentura České republiky vyslovuje upřímnou soustrast.

 

Laureát Ceny předsedy GA ČR Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. svou prací ovlivnil koncepci bydlení v České republice

V roce 2012 Cenu předsedy GA ČR získal Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. ze Sociologického ústavu AV ČR za projekt Sociální nerovnosti a tržní rizika vyplývající ze spotřeby bydlení. Aktuální a žádoucí reakce fiskální a monetární politiky státu. Ve své práci se Martin Lux věnoval tomu, jaké jsou nerovnosti a rizika v oblasti bydlení, jak jsou vážné a jaký mají dopad na českou ekonomiku. Hlavním výsledkem projektu bylo, že je zapotřebí posílit význam nájemního bydlení v bytovém systému České republiky a změnit orientaci bytové politiky, která do té doby upřednostňovala vlastnické bydlení, směrem k větší neutralitě k různým právním formám bydlení. Tento výsledek projektu se přímo odrazil v Koncepci bydlení ČR do roku 2020 schválené vládou již v roce 2011 (tedy ještě během trvání projektu), ale i v její upravené podobě schválené vládou v roce 2016. Nejednalo se však pouze o koncepci – od té doby se skutečně struktura výdajů státu směřující na různé nástroje bytové politiky postupně měnila ve prospěch nájemního bydlení a snižovaly se podpory v oblasti vlastnického bydlení, praktický důsledek pokračování projektu je tedy zřejmý. Byly přijaty nové nástroje (například podpora výstavby nájemních bytů alokovaná ze Státního fondu rozvoje bydlení), zvýšily se výdaje na příspěvek na bydlení (určený prioritně nájemníkům) a započala debata o sociálním bydlení. Výzkumný tým se částečně podílel na přípravě vládní Koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025 i na podobě zákona o sociálním bydlení, který se nyní připravuje ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Výsledky projektu, oceněném Cenou předsedy GA ČR, byly také využity a citovány v Koncepci prevence a řešení problematiky bezdomovectví do roku 2020, která byla vládou přijatá v roce 2013. Ta s odkazem na výstupy projektu poukazuje zejména na nutnost řešení dluhové pasti značné části domácností bezdomovců a přílišnou volnost při poskytování vysokoúročených spotřebitelských úvěrů – v této věci bylo vládou v roce 2016  navrženo zpřísnění podmínek, zejména při poskytování úvěrů bez ověřování bonity klienta. “Myslím, že jsme částečně přispěli také ke změně uvažování o orientaci bytové politiky i v dalších středoevropských a východoevropských zemích, kde dosud převažoval důraz na podporu vlastnického bydlení,” říká Martin Lux. “Soudím tak z odezvy výzkumníků a tvůrců bytových politik v těchto zemích a také z citačního ohlasu našich prací v zahraničí,” dodává. Martin Lux je hlavním řešitelem více než 10 projektů, napsal či editoval 13 knih, z nichž mnohé vyšly v zahraničí.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Unikátní experimentální zařízení Mgr. Michala Fárníka, Ph.D., vítěze Ceny předsedy GA ČR z roku 2014, umožňuje posouvat vědecký výzkum v oblasti nanočástic

Projekt Michala Fárníka oceněný Cenou předsedy GA ČR se zabýval solvatovanými elektrony, které vznikají při zachycení volného elektronu v prostředí kapaliny – solventu. Solvatované elektrony se účastní celé řady fyzikálních a chemických procesů a hrají v nich klíčovou úlohu. V technologiích se solvatované elektrony podílejí na důležitých procesech například při zpracování nukleárního odpadu, nebo se uplatňují v nanotechnologiích při vytváření třídimenzionálních kovových nanostruktur. Projekt Michala Fárníka se zabýval výzkumem solvatovaných elektronů, jejich vzniku, vlastností a reaktivity na velmi detailní molekulové úrovni. Výsledkem byl detailní záznam procesů reakcí se solvatovaným elektronem, které vedou například v atmosféře k ničení ozonu či k radiačnímu ničení DNA molekul v lidském těle.

Laboratoř doktora Fárníka se v této oblasti rozvíjí i po skončení oceněného grantového projektu. Experimenty, které se zde odehrávají, jsou ojedinělé i díky speciální aparatuře, kterou doktor Fárník vybudoval na základě experimentálního zařízení dovezeného z Německa. Toto zařízení získal během svého pobytu v Institutu Maxe-Plancka v německém Göttingenu a přivezl jej v roce 2005 do ÚFCH JH v Praze, při svém návratu z desetiletého zahraničního pobytu v laboratořích v Německu a USA. V České republice tak vzniklo světově ojedinělé experimentální zařízení, které umožňuje celou řadu různých experimentů s klastry a nanočásticemi. To dovoluje přímé srovnávání výsledků různých experimentů a tento multidimenzionální pohled na zkoumané nanočástice o nich přináší bezprecedentně detailní informace.

Nedávné experimenty v oblasti biologicky relevantního výzkumu týmu doktora Fárníka jednoznačně prokázaly ochranný vliv molekul vody při záchytu pomalých elektronů na biomolekulách – tento objev je relevantní z hlediska radiačního ničení DNA molekul v lidském těle. V posledních letech se celosvětově značný důraz klade na otázku vzniku života ve vesmíru. Na molekulové úrovni se tato otázka redukuje na tvorbu biomolekul v mezihvězdném prostoru, kterou skupina doktora Fárníka zkoumá na nanočasticích, jež simulují ledové a prachové částice ve vesmíru. Experimenty ukázaly, že interakcí fotonů a elektronů s nanočásticemi s deponovanými molekulami prekurzorů mohou vznikat komplexní molekuly s vazebnými motivy analogickými k DNA. Záchyt pomalých elektronů se rovněž uplatňuje v technologických procesech při nanofabrikaci. Provedené experimenty s nanopovrchy klastrů odhalily některé detaily interakce pomalých elektronů s prekurzory nanostruktur. Pochopení těchto mechanismů může vést k praktickému vylepšení dané technologie.

Základní výzkum, který je nezastupitelný pro současné i budoucí netušené aplikace ve skupině doktora Fárníka stále pokračuje a rozvíjí se. Chceme-li totiž porozumět procesům a aplikacím, které zahrnují například solvatované elektrony, neobejdeme se bez pochopení těchto procesů na detailní molekulové úrovni – bez něj zůstává i sebedokonalejší aplikovaný výzkum čistě na úrovni popisu studovaných jevů. Výsledky základního výzkumu týmu doktora Fárníka také pravidelně vycházejí v různých vědeckých publikacích.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Další krok ke spolehlivějším předpovědím změn v biologické rozmanitosti


V roce 2015 získal Cenu předsedy GA ČR Prof. David Storch, Ph.D., z Centra pro teoretická studia UK a AV ČR a Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za projekt Limity druhového bohatství: makroekologická analýza evolučních a ekologických procesů podmiňujících diverzitu na povrchu Země.

Tým Davida Storcha se zabýval rozdíly v biologické rozmanitosti na povrchu Země, terénní výzkumy probíhaly v České republice a v Africe. Výstupem projektu bylo zjištění, že rozdíly jsou způsobeny více faktory a nesouvisí jednoduše s produktivitou prostředí ani s teplotou. Existují ale obecné zákonitosti, díky nimž by mělo být možné předvídat změny v biologické rozmanitosti v souvislosti se současnými globálními změnami a postupným vyčerpáváním zdrojů lidstvem. Na projekt navázal v roce 2016 nový grant, z nějž také vzešlo několik publikací.

Článek, jehož spoluautorem je Ladislav Miko, bývalý ministr životního prostředí a v současnosti nejvýše postavený úředník Evropské komise, byl vydán v prestižním časopise Ecosystem Services. Zabývá se úbytkem rozmanitosti a dalšími důsledky lidského přivlastňování si produkce Země, autoři v něm na problematiku nahlížejí i z pohledu politiky.

Za zmínku také stojí článek The enigma of terrestrial primary productivity: measurements, models, scales and the diversity–productivity relationship o pevninské produktivitě a neschopnosti ji přesně a spolehlivě měřit. S článkem David Storch společně s hlavní autorkou Irenou Šímovou, Ph.D. vyhrál soutěž E4 (The Ecography Award for Excellence in Ecology and Evolution), kde zvítězil nad dalšími 44 články. Jejich článek ukázal, že tropické lesy jsou sice produktivnější než lesy v mírném pásmu, ale různé modely produktivity se od sebe liší a jejich předpovědi jsou velmi rozdílné, takže nelze přesně říci, jaké je rozložení produkce ekosystémů na povrchu Země.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Nová práce českých chemiků se hned po uveřejnění vyhoupla mezi 3 % nejcitovanějších vědeckých článků na světě

Praha, 29. května 2017 – Fyzikální chemici Martin Ferus a Svatopluk Civiš uspěli se svou poslední prací na světovém poli vědy. V moderních podmínkách zopakovali známý experiment S. L. Millera z roku 1953. Ten se jako první pokusil odpovědět na otázku, zda za podmínek před více než 4 miliardami let mohly vzniknout základní stavební kameny života. Experimentální část současného výzkumu probíhala na pražském laseru Asterix, který je největší ve střední Evropě a jeho výkon odpovídá několika tisícům jaderných elektráren.

“Teoreticky i experimentálně jsme dokázali, že základní stavební kameny RNA – guanin, adenin, cytosin a uracil – mohly vzniknout díky energii rázové vlny uvolněné při dopadu mimozemských těles, ale i působením elektrického výboje na jednoduché plyny – čpavek a oxid uhelnatý,” říká Martin Ferus, jehož nejnovější práce “očistila” “otce prebiotické chemie”, amerického vědce S. L. Millera. Proti provedení a výsledkům jeho 64 let starého experimentu se totiž vymezovala celá řada vědců. Tým Svatopluka Civiše  vycházel z nejnovějšího objevu dosaženého studiem prastarých drahokamů zirkonů. Ukázalo se, že prostředí podobné Millerově atmosféře přece jen muselo existovat, když byla naše planeta ještě v plenkách. Logickou otázkou bylo, zda a jakým způsobem mohou v této atmosféře složené z čpavku a oxidu uhelnatého (snad také i z methanu, kyanovodíku, vodíku a dalších tzv. redukčních plynů) vzniknout nukleové báze – podle dosavadních představ základ nejstaršího pozemského života. Jednoduchými analytickými metodami 50. let mohl totiž Miller vidět pouze aminokyseliny, ale kdyby měl k dispozici současné moderní technologie, snad by zjistil také přítomnost nukleových bází a jeho experiment by nebyl kritizován.

Laboratoř Svatopluka Civiše na Oddělení spektroskopie Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR se chemickou evolucí života na Zemi zabývá již téměř dvacet let, profesor Civiš patří mezi zakladatele tohoto oboru u nás. Čeští fyzikální chemici spolupracují v současné době s řadou světových pracovišť, mezi něž patří Astronomický ústav Univerzity v Cambridge či Univerzita Sorbonne v Paříži. Právě francouzští kolegové zajistili svými výpočty teoretickou část práce a pomohli odhalit reakční mechanismus, který Millerovi, ani nikomu dalšímu nebyl a nemohl být znám. Simulace pracující s energií uvolněnou při dopadu asteroidu byly provedeny na laseru Asterix, který náleží k Ústavu fyziky plazmatu AV ČR na pražském Ládví. Laserová jiskra má velikost fotbalového míče a rázová vlna, kterou vytvoří, odpovídá svou teplotou plazmatu, jež obklopuje padající asteroid.

Práci Martina Feruse, Svatopluka Civiše a jejich kolegů nedávno uveřejnil prestižní Sborník Národní akademie věd USA (PNAS). Zařadila se mezi 3 % nejcitovanějších článků na světě a referovala o ní také americká, ruská, německá a další světová média.  Martin Ferus začal pracovat v týmu prof. Civiše v roce 2005. Minulý rok by za své výsledky oceněn Prémií Otto Wichterleho, Cenou Učené společnosti ČR a v roce 2015 také Hlávkovou cenou pro mladé vědce. Výzkum týmu Svatopluka Civiše podporuje již přes deset let Grantová agentura ČR sérií několika projektů.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY