Upozornění příjemcům podpory projektů pokračujících v roce 2018 nebo končících v roce 2018 na podstatnou změnu ve způsobu finančního vypořádání v souvislosti se změnou platné právní úpravy

Novelizace vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění účinném k 1. 1. 2018 přináší  zásadní změnu ve způsobu finančního vypořádání roku 2017, a tou je zavedení finančního vypořádání projektů výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) dle této vyhlášky až po ukončení jejich financování a nikoliv každoročně, jak tomu bylo doposud.

Upozorňujeme tak příjemce podpory projektů VaVaI, jejichž řešení pokračuje i v roce 2018, že již nejsou v souladu s výše uvedenou novelizovanou  vyhláškou povinni vracet nespotřebované finanční prostředky na účet GA ČR tak, jak byli doposud zvyklí v rámci každoročního finančního vypořádání. Nespotřebované finanční prostředky jsou tak příjemci nově povinni vrátit na účet GA ČR pouze za projekty, jejichž řešení bylo ukončeno k 31. 12. 2017.

Rovněž upozorňujeme příjemce, že výše uvedená vyhláška neřeší návaznost na tvorbu účelově určených prostředků a účtování nevyčerpaných prostředků, které je nutné provádět v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy, které tuto problematiku upravují.

Příjemcům podpory bude zaslán nový formulář Přehledu čerpání / Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemci na řešení grantových projektů GA ČR na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 s nově upravenými pokyny pro vyplnění jak pro končící, tak pro pokračující projekty podpory VaVaI.

Podívejte se na podrobnější informaci