Ceny předsedy GA ČR uděleny vynikajícím vědcům již podvacáté

Předseda Grantové agentury České republiky (GA ČR) spolu s ministryní pro vědu, výzkum a inovace ocenil při jubilejním dvacátém udílení Ceny předsedy GA ČR včera (12. října 2023) v Martinickém paláci pět nejlepších vědeckých projektů. Oceněné projekty ze všech oblastí základního výzkumu přispěly k výraznému prohloubení znalostí v dané oblasti a povedou k dalšímu uplatnění.

Oceněné projekty přispějí k pochopení černých děr, fungování mozku obratlovců, ale i k porozumění komunikačním strategiím politiků. Další oceněné badatelské počiny mají potenciál přispět k vyšší účinnosti léčby rakoviny a zlepšení mazání kloubní chrupavky.

„Již dvacet let oceňujeme nejlepší projekty – za tu dobu jsme jich ocenili již devadesát. Šíře oceněných projektů ukazuje, že česká věda dosahuje ve všech oborech bádání světové úrovně,“ řekl předseda GA ČR prof. Petr Baldrian. „I letos bylo nesmírně obtížné vybrat ty nejlepší projekty, protože pokud projekt financování GA ČR získá, je díky našemu hodnoticímu systému téměř zaručeno, že se bude jednat o vysoce kvalitní výzkum.“

Cena předsedy GA ČR je pravidelně udělována od roku 2003 jako ocenění mimořádných výsledků dosažených při řešení grantových projektů ukončených v předchozím roce. Laureáti jsou vybíráni na doporučení několika stovek vědců, kteří hodnotí projekty financované GA ČR. Každý laureát obdrží v rámci ocenění finanční odměnu ve výši 100 000 Kč. Ceny jsou udělovány v pěti oblastech základního výzkumu: technické vědy; vědy o neživé přírodě; lékařské a biologické vědy; společenské a humanitní vědy a zemědělské a biologicko-enviromentální vědy.

Předávání oceňování proběhlo v rámci oslav 30 let GA ČR, kterého se mimo ministryně pro vědu výzkum a inovace Heleny Langšádlové zúčastnil i předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil, zástupci univerzit, Akademie věd České republiky a desítky dalších významných hostů.

Oceněné projekty

Technické vědy

prof. Ing. Martin Vrbka, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Vliv viskosuplementace kloubní kapaliny na tření a mazání

Viskosuplementace je léčba osteoartrózy, která spočívá v injekci přípravku na bázi kyseliny hyaluronové mezi chrupavky kloubu. Oceněný projekt zkoumal, zda může tento způsob léčby zlepšit kloubní pohyblivost. V rámci projektu byl vytvořen simulátor kloubu, který analyzoval tření a mazací film mezi kloubními chrupavkami. Projekt objasnil mechanismus viskosuplementace a přinesl nové poznatky pro vylepšení léčby osteoartrózy.

 Vědy o neživé přírodě

Roman Konoplya, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, Fyzikální ústav

Testování silné gravitace prostřednictvím černých děr

Projekt vyvinul novou metodu popisu černých děr v různých teoriích gravitace, včetně těch, které se liší od převládající Einsteinovy teorie. Odlišnosti mezi teoriemi se nejvíce projevují v extrémně silné gravitaci kolem černých děr. Tato nová metoda umožňuje studovat tyto rozdíly a spojovat teorii s experimentem, což pomáhá pochopit gravitaci v extrémních podmínkách. Projekt tak přispívá k plnému pochopení gravitace a jejího potenciálního využití v energetice a dalších oblastech výzkumu.

 Lékařské a biologické vědy

Mgr. Jakub Rohlena, Ph.D., Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Faktory limitující de novo syntézu pyrimidinů: úloha mitochondriální respirace

Projekt zkoumal metabolismus rakovinných buněk, který ovlivňuje jejich schopnost tvořit nádory a reagovat na léčbu. Bylo zjištěno, že řetězec zodpovědný za buněčné dýchání má rozdílnou funkci v dělících se a klidových buňkách — v prvně jmenovaných podporuje tvorbu organických sloučenin, v klidových pak odolnost vůči stresu. Tento rozdíl má důležitý dopad na léčbu rakoviny, která může zasáhnout nejen rakovinové, ale i zdravé buňky. V rámci projektu byla také objevena nová metabolická dráha, která produkuje klíčovou látku pro růst rakovinných buněk – kyselinu asparagovou. Tato zjištění mohou přispět k novým inovativním léčebným metodám nádorů.

 Společenské a humanitní vědy

Mgr. Alena Kluknavská, Ph.D., Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Soutěž o pravdu: Veřejný diskurz o migraci ve střední Evropě v post-faktuální éře

Oceněný projekt se zabýval relativizací pravdy v politické komunikaci, kde fakta ustupují názorům. Byl vytvořen teoretický rámec a nástroj pro analýzu post-faktické komunikace politiků, zejména v kontextu polarizujících témat jako například migrace. Vědci a vědkyně kombinací manuální a­ automatické textové analýzy zjistili, že post-faktická komunikace má blízko k populismu i dezinformacím. Projevuje se především nepřátelským antielitářským obviňováním oponentů z­ vytváření a ­šíření nepravdivých informací a­ lží a­ zaměřením na emocionalitu, negativitu a ­neslušnost místo faktů a odbornosti.

 Zemědělské a biologicko-enviromentální vědy

Mgr. Pavel Němec, Ph.D., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Evoluce komplexity a procesní kapacity mozku u obojživelníků a plazů: Kvantitativní přístup k porozumění evoluce mozku u čtyřnožců

Mozek a jeho neuronová kapacita jsou klíčové pro evoluční úspěch živočišných druhů. Avšak i druhy s malými mozky mohou být inteligentní, a to díky vysoké hustotě neuronů v mozku. Řešitelé projektu zjistili, že u ptáků a savců — na rozdíl od obojživelníků a plazů — docházelo během evoluce ke zvětšení mozku a zvýšení počtu neuronů, které bylo umožněno zvýšením metabolismu druhů s konstantní teplotou těla. Dále byla prokázána souvislost mezi množstvím neuronů v koncovém mozku a mozečku a inovativností ptáků při získávání potravy.

 

Na fotografii (zleva): Mgr. Pavel Němec, Ph.D.; v zastoupení Mgr. Aleny Kluknavské, Ph.D. prorektor prof. Ph.Dr. Jiří Hanuš, Ph.D.; Mgr. Jakub Rohlena, Ph.D.; Roman Konoplya, Ph.D.; prof. Ing. Martin Vrbka Ph.D.

Čeští vědci budou pracovat s USA v oblasti kyberbezpečnosti

Grantové agentuře České republiky (GA ČR) se podařilo rozšířit spolupráci s nejvýznamnější americkou grantovou agenturou National Science Foundation (NSF). Nově tak budou moci vědci z obou zemí společně pracovat na vědeckých projektech v oblasti kyberbezpečnosti. Očekává se, že na podporu tohoto tématu půjde několik milionů korun ročně.

„Ve světle současné celosvětové bezpečnostní situace je kyberbezpečnost jednou z klíčových oblastí, na kterou je nezbytné se zaměřit. To, že jsou Američané ochotni spolupracovat s českými vědci právě v této oblasti, je jasným důkazem toho, že USA považují Českou republiku za důvěryhodného partnera,“ řekl předseda GA ČR prof. Petr Baldrian.

Čeští a američtí vědci mohou již od srpna 2021 žádat o společné financování vědeckých projektů z oblasti umělé inteligence, nanotechnologií, věd o plazmatu či astronomie a astrofyziky. „Americká agentura si pečlivě vybírá, s kým spolupráci naváže. Tuto největší vědeckou spolupráci mezi oběma státy trvalo dohodnout přes dva roky. Věříme, že se nám ji do budoucna podaří rozšířit i na další oblasti výzkumu, nejen o kyberbezpečenost,“ říká předseda GA ČR.

O náklady na jednotlivé projekty se budou agentury dělit – českou část projektu bude financovat GA ČR a americkou NSF. Očekává se, že každá z agentur podpoří vědecké projekty v oblasti kyberbezpečnosti několika miliony korun ročně.

O Grantové agentuře České republiky

Grantová agentura ČR jako jediná instituce v ČR poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu výhradně na projekty základního výzkumu – v letošním roce ve výši přibližně 4,7 mld. Kč. V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak erudovaných vědců a jejich týmů, tak mladých a začínajících vědeckých pracovníků. Každý rok GA ČR podpoří stovky výzkumných projektů, a to na základě několikastupňového transparentního výběrového procesu.

O National Science Foundation

National Science Foundation (Národní vědecká nadace) je nezávislá vládní agentura v USA, založená v roce 1950, která je odpovědná za podporu základního výzkumu. V roce 2023 hospodaří s přibližně 9,9 mld. USD, její granty jsou zdrojem pro zhruba 25 % univerzitního základního výzkumu v USA. V rámci vysoce prestižních soutěží podporuje agentura přibližně 11 000 projektů ročně. Financování NSF stálo u zrodu mnoha ve své době revolučních technologií, za dobu své existence podpořila 258 pozdějších držitelů Nobelovy ceny.

Čeští vědci vyluštili záhadný genetický kód nově objeveného parazita

Nový druh cizopasníka objevený v plošticích na Turnovsku představuje mimořádný objev. Ukázalo se totiž, že parazit má naprosto nepředvídatelnou a výraznou odchylku od genetického kódu, který je jinak úplně stejný u drtivé většiny organismů včetně člověka. Rozluštění této genetické záhady, o něž se postarali výhradně čeští molekulární biologové především z Mikrobiologického ústavu AV ČR a Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR s podporou Grantové agentury ČR, otiskl prestižní odborný časopis Nature.

Ačkoli nově popsaný parazitický prvok Blastocrithidia nonstop nenapadá přímo člověka, je blízce příbuzný trypanozomám, které způsobují řadu závažných chorob, například spavou nemoc. Díky své genetické „úchylce“ je nový prvok velmi cenný pro další biologický výzkum, protože může vědcům umožnit dosud nepředstavitelné manipulace s genetickým kódem.

Plostice Eysarcoris aeneus FOTO Miroslav Fiala

Ploštice Eysarcoris aeneus , foto: Miroslav Fiala

Genom je jako kniha plná vět – genů

Genetická informace je uložena v molekulách DNA, jejichž jednotlivé úseky označujeme jako geny a jejich soubor v daném organismu se nazývá genom. Každý gen v sobě obsahuje recept na výrobu jedné bílkoviny, která vzniká různými kombinacemi dvaceti základních aminokyselin procesem zvaným proteosyntéza. Pro jednoduchost si lze gen představit jako jednu větu začínající velkým písmenem a končící tečkou, zatímco genom je kniha vyprávějící celý příběh. Velká písmena a tečky oddělují jednotlivé věty a dávají tak celému příběhu jasnou strukturu a smysl (viz obr.).

Obr.: Leoš Valášek, Mikrobiologický ústav AV ČR

Nedávno se však ukázalo, že existují organismy, do jejichž vět pronikly tečky navíc, a to tak, že nahradily specifická písmena libovolných slov (E a V, které značí konkrétní aminokyseliny).
V důsledku toho jsou čtenáři (v případě genomu se jedná o buněčné luštitele genetického kódu – tzv. ribozomy) zmateni, kde věty skutečně končí, a příběh se stává zcela nesrozumitelným (viz obr.). V přeneseném slova smyslu by se dalo říci, že u nich došlo k biblickému zmatení jazyků jako v pradávné říši Babylonské.

Snad nejzmatenější ze všech je právě nově popsaný druh trypanozomy, parazitující v českých plošticích. Vědci z Parazitologického ústavu Biologického centra a Mikrobiologického ústavu AV ČR objevili molekulární mechanismus, který se u tohoto prvoka vyvinul, aby čtenář (ribozom) mohl procházet jeho genetickými větami tak, jako by v nich žádné tečky navíc nebyly. Věty jsou však natolik specificky zašifrované, že čtenáři (ribozomy) žádných jiných organismů nedokážou příběh (genetickou informaci) správně rozluštit.

„Trik spočívá v povaze a délce molekuly transferové RNA (tRNA), která ribozomu běžně slouží jako luštitelská příručka, a v jedinečné úpravě jedné bílkoviny, která v buňkách za normálních okolností zajišťuje rozpoznávání teček, tedy přesné ukončení proteosyntézy,“ vysvětluje Leoš Valášek z Mikrobiologického ústavu AV ČR. Součinností těchto dvou upravených molekul pozná ribozom tohoto prvoka, kdy má, nehledě na spoustu teček, větu správně ukončit, a kdy má tečky naopak nahradit dvěma původními písmenky (E a V), což příběhu (genetické informaci) vrátí smysl (viz obr.).

Blastocrithidia obr 02 FOTO Jan Votýpka

Parazitický prvok Blastocrithidia nonstop, foto: Jan Votýpka

 

„Vypadá to tak trochu jako opravený diktát nepozorného žáka základní školy, ale jak přesvědčivě ukazuje studovaná trypanozoma, dá se s tím dobře žít. Jedná se o naprosto nečekaný a dramatický odklon od standardního genetického kódu, který je podstatou všeho živého,“ dodává další z autorů objevu, Zdeněk Paris z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR.

Tento objev je důležitý nejen pro základní biologický výzkum, ale i pro nejnovější vědecké trendy, jakým je např. syntetická biologie, jejímž cílem je uměle vytvořit a vylepšit produkci a vlastnosti biologických látek pro nejrůznější účely.

„Cílená podpora excelentní vědy a vědeckých projektů umožňuje dosáhnout výsledků, které, jako je to v tomto případě, mění pohled na základní fungování světa. Jsem rád, že naše financování umožňuje českým vědcům dosáhnout těchto fascinujících objevů,“ dodává Petr Baldrian, předseda Grantové agentury ČR, která financuje excelentní základní výzkum.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

GA ČR podpoří od ledna přes 500 nových vědeckých projektů

Ve své největší grantové soutěži Grantová agentura České republiky (GA ČR) od příštího roku podpoří 459 nových projektů ze všech oblastí výzkumu. Na tyto projekty v příštích třech letech připadne 3,5 mld. Kč. Mimo standardních projektů jsou vyhlášeny výsledky soutěží pro začínající vědce POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Spolu s projekty EXPRO a JUNIOR STAR, které byly vyhlášeny před měsícem, GA ČR podpoří od příštího roku přes 500 vědeckých projektů za celkem 4,5 mld. Kč.

„Chtěl bych srdečně poblahopřát všem navrhovatelům, kteří uspěli v naší soutěži o standardní projekty a popřát jim, ať s podporou GA ČR dosáhnou svých cílů a získají zajímavé výsledky. Uspět v této naší soutěži, kterou vyhlašujeme každým rokem již téměř 30 let, je velmi obtížné – v letošním roce uspěla zhruba jen jedna pětina nejlepších návrhů,“ řekl předseda GA ČR Petr Baldrian. „I díky vhodně nastavenému výběrovému procesu – kdy všechny úspěšné projekty musí získat jak podporu domácích hodnotitelů, tak nezávislých zahraničních specialistů – máme jistotu, že vybíráme ty nejlepší projekty a finanční prostředky směřující do základního výzkumu jsou efektivně využity.“

Staňte se členy hodnoticích panelů

Standardní projekty

Standardní projekty tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v České republice. Od roku 2023 GA ČR podpoří 459 nových standardních projektů za 3,5 mld. Kč. Návrhy projektů s délkou řešení až tři roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na jejich věk a zkušenosti. Tento druh projektů je podporován již od roku 1993.

Projekty podpořené od roku 2023

Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazečDoba trváníOborová komise
23-04712Sprof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D.Význam stochastických interakcí ve výpočtových modelech stavební mechanikyVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-04724SFrantišek ŠebekVýpočtové modelování tvárného porušování identických tvářených a tištěných kovových materiálů při ultra-nízko-cyklové únavěVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3OK1 – technické vědy
23-04744Sprof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.Výzkum imobilizace těžkých kovů v alternativních nízkouhlíkových kompozitechČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-04772Sprof. Ing. Robert Černý, DrSc.Fyzikální a chemické procesy v alkalicky aktivované keramice vystavené vysokým teplotámČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-04806SMgr. Ing. Oleg Heczko, Dr.Hyperjemné pole - nová sonda pro zkoumání Heuslerových slitinFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-04824SIng. Lenka Mészárosová, Ph.D.Vliv alternativních surovinových komponent na zlepšení fyzikálně mechanických vlastností autoklávovaného pórobetonuVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-04928SIng. Petr Čermák, Ph.D.Biokompozity na bázi lignocelulózy a mycélia: od kinetiky růstu mycélia po fyzikálně-mechanické vlastnosti kompoizitu (MyBiCo)Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta3OK1 – technické vědy
23-04951Sdoc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D.Modifikace reologických vlastností alkalicky aktivovaných materiálů novými typy organických přísadVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-04971Sprof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D.Predikce mechanického chování struktur tvořených 3D tiskem slitiny titanu s betastrukturouČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-04974Sprof. Ing. Miroslav Vořechovský, Ph.D.Sdružený chemo-mechanický model normálního a nádorového mikroprostředíVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-05002Sprom. fyz. Jiří Vacík, CSc., Ph.D.Černé kovy povrchově dekorované MXeny jako citlivé vrstvy chemirezistorůÚstav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05082SRNDr. Theodor Staněk, Ph.D.Výzkum kombinovaného účinku oxidů síry, mědi a lithia na tvorbu a vlastnosti slínku portlandského cementu.Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.3OK1 – technické vědy
23-05104Sprof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.Multi-robotické plánování cest a jejich exekuceUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
23-05122SMgr. Martin Boháč, Ph.D.Vliv kombinace tavidel, mineralizátorů a SCMs na vlastnosti nízkoenergetického slínkuVýzkumný ústav stavebních hmot, a.s.3OK1 – technické vědy
23-05126Sdoc. Ing. Pavel Novák, Ph.D.Slinuté silicidy jako budoucí nástrojové materiályVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK1 – technické vědy
23-05128SIng. Kamil Souček, Ph.D.Vliv strukturních a texturních prvků na porušování transverzálně izotropních hornin zkoumaný pomocí 4D výpočetní tomografieÚstav geoniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05139Sprof. Ing. Pavel Lejček, DrSc.Struktura a vlastnosti metastabilních kompozitů s kovovou matricí produkovaných z "core-shell" práškůFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05154Sprof. RNDr. David Lukáš, CSc.Interakce prokaryotických a eukaryotických buněk s nanovlákny s různou morfologií a strukturou Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická3OK1 – technické vědy
23-05235SIng. Michal Zeleňák, Ph.D.Studium mechanismu vzniku stabilních vysokofrekvenčních kmitů generovaných v kapalině za vysokých tlakůÚstav geoniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05266Sprof. Dr. Ing. Josef KrýsaStudie klíčových faktorů ovlivňujících účinnost fotoelektrochemických cel využívající sluneční světlo pro syntézní reakce a čištění vodVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK1 – technické vědy
23-05338SProf. Yannis Dafalias, Ph.D.Mechanické a strukturní vlastnosti 3D tištěné slitiny AlSi10Mg v závislosti na míře recyklace práškuÚstav termomechaniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05372Sprof. Ing. Sergej Hloch, Ph.D.Povrchová a podpovrchová eroze způsobená vícenásobným dopadem kapekÚstav geoniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05435Sprof. Ing. Jiří Němeček, Ph.D.Účinky radiačního působení na nanomechanické vlastnosti cementových kompozitů v proměnných podmínkách prostředíČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-05500SM.Sc. Oleg Babčenko, Ph.D.Vliv povrchových úprav druhotných surovin na bázi křemíku na jejich působení v cementových kompozitechFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05507SIng. Jan Mrázek, Ph.D.Pokročilé anorganické nanokompozity pro distribuované senzory škodlivého zářeníÚstav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05575SRNDr. Lukáš Chrpa, Ph.D.Řízení dopravy v obydlených oblastech pomocí automatického plánováníČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 – technické vědy
23-05592SIng. Jaroslav Čapek, Ph.D.Vliv povrchových modifikací na funkční vlastnosti biodegradabilních materiálů na bázi zinku pro aplikace v oblasti kostních rekonstrukcíFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05615SRNDr. Eva Mihóková, CSc.Scintilační multimodální materiály a kvantové heterostruktury.Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05646Sdoc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D.Inteligentní přidělovaní rádiových prostředků a řízení mobility založené na federovaném učeníČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 – technické vědy
23-05662SRNDr. Petr Harcuba, Ph.D.Studium deformačních mechanismů v kovových materiálech pokročilými mikromechanickými metodamiUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
23-05701Sdoc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D.Překonání teplotních omezení thuliových vláknových laserů s vysokým výkonemÚstav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05736SRNDr. Michal Pavelka, Ph.D.Geometrická multiškálová termodynamika komplexních tekutinUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
23-05818SRNDr. Jan Demel, Ph.D.Aktivní boran jako katalyzátor s Lewisovsky kyselými centryÚstav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05845SIng. Helena Škutková, Ph.D.Určování infekčních hrozeb v reálném čase ze surových nanoporových signálů pomocí technik strojového učeníVysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3OK1 – technické vědy
23-05878SIng. Jan Vlček, Ph.D.Tenké vrstvy molekulárních komplexů přechodných kovů s vakacemi v ligandovém poli pro senzoriku plynůFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05895SIng. Jiří Červenka, Ph.D.Vývoj pokročilých rozhraní elektroda-elektrolyt pro vysokonapěťové vodné baterie nové generaceFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05915SIng. Ján Lančok, Ph.D.Transport elektrického náboje v heterostrukturách polovodičových oxidů s halogenidy mědiFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05918SIng. Dana Koňáková, Ph.D.Chytré bydlení - systémy akumulace energie ukryté v budovách jako součást základních stavebních prvkůČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-05947Sdoc. Mgr. Pavel Souček, Ph.D.Teorií směřované studium povlaků keramik stabilizovaných vysokou entropií založených na těžkotavitelných kovechMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK1 – technické vědy
23-06016Sdoc. Ing. Martina Eliášová, CSc.Povrchová úprava skla a její vliv na spolehlivost lepených spojů pro skleněné konstrukce za zvýšené teplotyČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-06070Sdoc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.Základní výzkum v návrhu CMOS prvků fraktálního řáduVysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3OK1 – technické vědy
23-06152SIng. Michal Kohout, Ph.D.Modulární přístup k chirálním membránám pro rozšiřitelnou enantioseparaci racemických léčivVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK1 – technické vědy
23-06157SIng. Lenka Scheinherrová, Ph.D.Vliv C3A na počáteční pevnosti cementuČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-06159SIng. Jakub Šístek, Ph.D.Vírové struktury: pokročilé metody identifikace a efektivní numerické simulaceMatematický ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-06167SIng. Ivo Kuběna, Ph.D.Vysokoteplotní degradační mechanismy niklové superslitiny vyrobené laserovou fúzí v práškovém ložiÚstav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-06169SIng. Tomáš Prošek, Ph.D.Vliv precipitátů na transport vodíku a vodíkem vyvolané zkřehnutí hliníkových slitin Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Účelová celoškolská výzkumná a vzdělávací pracoviště3OK1 – technické vědy
23-06220Sprof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.Flexoelektrické periodické struktury pro transport tekutin a sběr energieZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3OK1 – technické vědy
23-06263SMgr. Petr Klapetek, Ph.D.Termofyzikální charakterizace tenkých vrstevČeský metrologický institut3OK1 – technické vědy
23-06285SMgr. Jakub Holovský, Ph.D.Nové iontové krystaly a jejich povrchy jako klíč k fotovoltaickým materiálům budoucnosti (NicePV)České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 – technické vědy
23-06352Sprof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.Cílená elektromagnetická orientace rozptýlených vláken sloužící k dosažení optimální odolnosti betonových konstrukčních prvkůČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-06476Sprof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.Analýza diskrétních a spojitých dynamických systémů se zřetelem na problematiku identifikaceVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3OK1 – technické vědy
23-06506Sprof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.Pokročilá analýza a verifikace pro pokročilý softwareVysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií3OK1 – technické vědy
23-06543SRNDr. Milan Dopita, Ph.D.Sktrukturní změny způsobené light-soaking efektem ve směsných halogenidových perovskitechUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
23-06548Sprof. Ing. Roman Jambor, Ph.D.Superhydrofobní materiály na bázi heteroboroxinůUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3OK1 – technické vědy
23-06562SMgr. Jan Hynek, Ph.D.Optimalizace protonové vodivosti v zirkoničitých metaloorganických sítích pomocí periferní substituce porfyrinových ligandůÚstav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-06644Sprof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.Fluorescenční materiály pro chlazení vyzařováním: vývoj, testování a aplikaceUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
23-06691SRNDr. Jakub Zázvorka, Ph.D.Vývoj senzoru využívající magneto-optickou difrakci na uspořádaných magnetických texturáchUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
23-06746SMgr. Dana Kubies, CSc.Polyelektrolytické vícevrstevnaté filmy syntetických polykationtů s nestálým nábojem a heparinu pro doručování růstových faktorůÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-06793SDr. Hanna SophaInženýring technologie bipolární elektrochemie pro další generaci TiO2 nanotrubicových vrstevUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3OK1 – technické vědy
23-06843Sdoc. Dr. Ing. Petr KlusoňPokročilé tenkovrstvé fotokatalyzátory na bázi grafitického karbon nitriduÚstav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-06856SIng. Václav Pouchlý, Ph.D. Ing. Paed. IGIPKompozičně komplexní keramické oxidové materiály: Ab initio design a experimentální ověřeníVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3OK1 – technické vědy
23-06912SRNDr. David Mareček, Ph.D.Identifikace a prevence nechtěné genderové zaujatosti v neuronových jazykových modelechUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta2OK1 – technické vědy
23-06920Sprof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.Funkčně biomimetický exoskelet lidské horní končetiny pro selektivní podporu svalůČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní3OK1 – technické vědy
23-06925SMgr. Daniil Nikitin, Ph.D.Odporové přepínání v kovových nanokapalinách: nový přístup v neuromorfním inženýrstvíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
23-06957SIng. Michal Mikl, Ph.D.Nové strategie ve zpracování multi-echo fMRI datMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK1 – technické vědy
23-07013SIng. Richard Pokorný, Ph.D.Charakterizace vývoje plynů a vzniku sklo-tvorné taveniny za účelem pochopení a minimalizace primárního pěnění při tavení sklaVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK1 – technické vědy
23-07071SDr. Raul ZazpeDvou-dimenzionální fosfidy na bázi přechodných kovů pomocí depozice atomárních vrstevUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3OK1 – technické vědy
23-07228SIng. Michal Novotný, Ph.D.Nové termoelektrické, termovoltaické a fononelektrické systémy pro konverzi tepla na bázi polovodičů nitridůFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-07235SIng. Miroslav Šmíd, Ph.D.Manipulace mikrostruktury austenitickych oceli pomocí techniky laserové fúze praškového ložeÚstav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-07244Sdoc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.Anizotropní magnetoreologické elastomery s řízenými elektrickými vlastnostmiUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut3OK1 – technické vědy
23-07280Sdoc. Ing. Michal Hajžman, Ph.D.Identifikace a kompenzace nepřesností a efektů tření ve vazbách mechatronických systémůZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3OK1 – technické vědy
23-07292SRNDr. Viliam Kolivoška, Ph.D., MBAAditivní nebo subtraktivní výroba: která z nich je účinnější pro dosažení stabilní elektroredukce oxidu uhličitého při vysokých reakčních rychlostech?Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-07294Sprof. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.Od perceptronu k percepci: psychoakusticky motivovaná rekonstrukce audio signálu s využitím prvků hlubokého učeníVysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3OK1 – technické vědy
23-07299SIng. Ondřej Kuželka, Ph.D.Statistické relační učení v dynamických doménáchČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 – technické vědy
23-07356SIng. Ondřej Kašpar, Ph.D.Vývoj inhalovatelných nosičů pro in-situ tvorbu přírodních antibiotikVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3OK1 – technické vědy
23-07361SIng. Lukáš Münster, Ph.D.Syntéza zlatých nanočástic pro SERS a katalýzu řízená pomocí selektivně oxidovaných polysacharidůUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut3OK1 – technické vědy
23-07384SIng. Robert Macků, Ph.D.Několikavrstvé grafenové senzory plynu se zadním hradlem: transport náboje a jeho fluktuace pro zlepšení vlastnostíVysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3OK1 – technické vědy
23-07415SIng. Libor Sitek, Ph.D.Studium erozní odolnosti hornin pomocí zrychlené hydro-abrazivní a kavitační simulaceÚstav geoniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-07425Sprof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.Anisotropní a elektricky vodivé biomateriályUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut3OK1 – technické vědy
23-07445SMgr. Elena Miliutina, Ph.D.Příprava, charakterizace a využití hybridních MOF-Me nanostrukturních materiálůVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK1 – technické vědy
23-07517SDr. rer. nat. Martin SaskaAgilní roje létajících robotů se spolehlivým multimodálním vnímáním a estimací svého stavuČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 – technické vědy
23-07518Sdoc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.Pokročilé struktury a metody charakterizace nelineárního zpětného rozptylu pro identifikaci a snímáníČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 – technické vědy
23-07574SIng. Miloš Krbal, Ph.D.Optické vlastnosti amorfních, tepelně a laserem krystalizovaných materiálů na bázi chalkogenidů a jejich optimalizace pro fázově řízenou nanofotonikuUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3OK1 – technické vědy
23-07617Sprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.2D monokrystaly typu „MXenes“Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3OK1 – technické vědy
23-07722SIng. Milan Maly, Ph.D.Pokročilé energeticky účinné modifikace dvoumédiových trysekVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3OK1 – technické vědy
23-07772Sprof. Dr. Ing. Václav MatoušekStruktura a pohyb dnových splavenin nad erodovaným rovným dnem v korytě: vliv různozrnnostiČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-07781Sdoc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.Samoadaptivní správa vícemodelových databázíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
23-07785Sprof. Ing. Tomáš Polcar, Ph.D.Superlubricita: tření 2D materiálůČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 – technické vědy
23-07848SDr. Alexander MozalevNové samouspořádané pole nanotyčinek anodických oxidů molybdenu, sloučenin a heterostruktur jako vznikající víceúčelové elektronické nanomateriályVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3OK1 – technické vědy
23-07879SIng. Karel Slámečka, Ph.D.Výzkum vlivu nitridace na únavové chování aditivně vyrobených titanových hierarchických porézních strukturVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3OK1 – technické vědy
23-07953SIng. Andrea Konečná, Ph.D.Tvarované svazky pro novou éru elektronové mikroskopie a spektroskopieVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3OK1 – technické vědy
23-07962SIng. Vladislav Krzyžánek, Ph.D.Pokročilá kryo-optofluidní platforma pro korelativní světelnou a elektronovou mikroskopii (CLEM)Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-07971SIng. Štěpán Kment, Ph.D.Bezolovnaté dvojité perovskitové nanokrystaly pro fotokatalytickou redukci CO2Univerzita Palackého v Olomouci, Český institut výzkumu a pokročilých technologií3OK1 – technické vědy
23-08001SIng. Pavel Procházka, Ph.D.Laditelné nábojově-transportní mezivrstvy pro efektivní přenos náboje přes rozhraní mezi kovovou elektrodou a organickým polovodičemVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3OK1 – technické vědy
23-08020SRNDr. Petra Veselá, Ph.D.Tomografie rozhraní tenkých vrstev pomocí náhodného pikosekundového sonaruÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3OK1 – technické vědy
23-08038SIng. Petr Tej, Ph.D.Optimalizované uspořádání výztuže v cementových kompozitechČeské vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav3OK1 – technické vědy
23-04659SIng. Petr Beier, Ph.D.Využití organických fluorovaných azidů pro syntézu neobvyklých dusíkatých heterocyklůÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-04679Sprof. Ing. Daniel Klír, Ph.D.Studium fyziky z-pinčového plazmatu pomocí nových diagnostických metod využívající rychlé iontyČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-04683SChristopher Lambie-Hanson, Ph.D.Kompaktnost v teorii množin a její aplikace v algebře a teorii grafůMatematický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-04703Sdoc. RNDr. Michal Roth, CSc.Alternativní příprava kapilárních monolitických kolon z diskrétních částic s využitím superkritické vodyÚstav analytické chemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-04720Sprof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.Jemné vlastnosti funkcí, operátorů a prostorů funkcíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-04734SAlessandro FabbrizioExperimentální určení difuzivity beryllia v pyroxenech a plagioklasech: nový nástroj pro geospeedometriiUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-04746Sdoc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.Teorie magnetických systémů v elektrických a elektromagnetických políchÚstav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-04766SDoc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D., DSc.Variační přístupy k dynamickým úlohám v mechanice kontinuaÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-04776Sprof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.Interakce algebraických, metrických, geometrických a topologických struktur na Banachových prostorechUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-04825SNeil ThapenLogika a nesplnitelnostMatematický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-04946SMgr. Josef Ďurech, Ph.D.Studium vývojových drah asteroidů řízených negravitačními silami pomocí fotometrických pozorováníUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05051Sprof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.Kovy a jejich izotopy v prostředí aktivních a opuštěných důlních oblastí subsaharské Afriky – pochopení jejich geochemie a environmentálních dopadůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05083SRNDr. Jindřich Fanfrlík, Ph.D.Modelování biologicky aktivních heteroboranových klastrůÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05111Sprof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.Syntéza a fotofyzikální a (foto)chemické vlastnosti nových derivátů cyaninůMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05146SMgr. Jindřich Karban, Ph.D.Studium interakcí galektinů s glykany pomocí fluoroglykomimetikÚstav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05148Sdoc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.Homologická a strukturní teorie v geometrických kontextechUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05207Sprof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.Vývoj spolehlivých výpočetních metod vhodných pro zkoumání interakcí tekutina/pevná látka zaměřených na řešení důležitých kardiovaskulárních problémůUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05217Sprof. RNDr. Katarína Holcová, Ph.D.Fosilní podmořské louky – opomíjený fanerozoický ekosystém: jeho příspěvek k biodiverzitě šelfu a identifikace ve fosilním záznamuUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05241Sdoc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.Regulace transkripce onkoviru Epstein–Barrové – biofyzikální implikace pro léčbu cílenou na transkripční regulátor RtaMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05242Sprof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.Oscilační teorie na hybridních časových doménách s aplikacemi ve spektrální teorii a maticové analýzeMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05271Sprof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.Chemická modifikace bambusurilů pro úpravu jejich vazebné afinity a selektivityMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05293SIng. Jan Rohlíček, Ph.D.Posouvání hranic složitosti při řešení krystalových struktur pomocí kombinace XRPD a ssNMRFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05378SDr. Tao WuSyntéza a charakterizace lanthanidové luminescenční sondy pro biomolekulární Ramanovu spektroskopii a zobrazováníÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05439Sprof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.Rekombinace astrofyzikálně významných iontů ve specifickém kvantovém stavu s elektronyUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05443SIng. Ctirad Červinka, Ph. D.Výpočetní návrh metal-organických porézních kapalin pro adsorpci plynů a katalýzuVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05486Sdoc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.Syntéza na površích a charaketrizace polyradikálních molekulUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05557SRNDr. Michal Kolář, Ph.D.Vstříc atomárnímu pochopení prvních okamžiků života proteinuVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05577SDr. Catherine AnnenVznik, rozsah a trvání permeabilních krystalových suspenzí v korovém sloupciGeofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05578SValentyn Laguta, DrSc.Řízení spinových qubitů v kvantových paraelektrikách pomocí elektrického poleFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05586Sdoc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.Nanovlákna jako pokročilé extrakční materiály v chromatografické analýzeUniverzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05639Sprof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.Molekulové simulace RNA: od statických struktur k molekulárním souborůmBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05640Sdoc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D.Tunelování elektronů v interagujících polovodičových nanostrukturách ovládané rezonancí plasmonu na terahertzových frekvencíchUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05651Sdoc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.ChromeXplore: interaktivní vizuální prozkoumávání chromatinuMasarykova univerzita, Fakulta informatiky3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05688Sdoc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.Elektrochemické senzory na bázi nanostrukturovaných a funkcionalizovaných sp2 a sp3 uhlíkových povrchů pro (bio)analytické aplikaceUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05737Sdoc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.Fourierova analýza funkcionálních datUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05784SRNDr. Pavel Galář, Ph.D.Intermitence ve fotoluminiscenci nanokrystalů: objasnění dynamiky nosičů náboje na dlouhé časové škále pomocí ultrarychlých procesůFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05798SMgr. Hana Engstová, Ph.D.Fluorescenční nanoskopie beta buněk pankreatuFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05827SIng. Jakub Vícha, Ph.D.Zvýšení vědeckého potenciálu observatoře gama záření SWGO Čerenkovskými teleskopyFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05837SRNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D.Fononová recyklace v polovodičových kvantových tečkáchFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05891SHéctor Vázquez, Ph.D.Návrh molekulárních obvodů ze simulací a strojového učeníFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05914Sprof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.Pokročilé techniky aplikované na přesné prostoročasy s černými dírami a gravitačními vlnamiUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05940SProf. Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc. DSc.Katalytické metalopeptidy coby propojení světa nízkomolekulárních katalyzátorů a metaloenzymůÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05972SRNDr. Pavel Kubáň, Ph.D. DSc.Pokročilé techniky pro plně autonomní analýzy suchých krevních skvrnÚstav analytické chemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05983SRNDr. Jitka Myšková, Ph.D.Směrovost nelineárních optických vlastností fluorescentních proteinůUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06115SRNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.Vývoj elektroanalytických metod interakcí galektinů a glykomimetických ligandů - Nových potenciálních protinádorových léčivBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06177Sprof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.J-dimery u ftalocyaninůUniverzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06198Sprof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.Reakce středněpaleozoických faunistických společenstev na významné změny prostředí: studie Mulde, Lau a Chotečského eventu v pražské pánviČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06224Sprof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.Semiklasická nelineární elektro-optická levitaceÚstav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06308Sprof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.Jednofononová kvantová akustikaUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06345Sprof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.Seismo-geodynamické modelování Helénské subdukceUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06364Sdoc. Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer. nat., DSc.Molekulová dynamika excitovaných stavů s neadiabatickými a spinorbitálními efekty s asistencí strojového učeníÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06369SDR Artur SlobodeniukRole dekoherence v nelinárních optických interakcích vysokého řáduUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06370SMgr. Petr Kolínský, Ph.D.Zjišťování vzdálených rychlostních anomálií ve svrchním pláštiGeofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06401Sprof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.Kde a jak je sluneční vítr urychlován a zahříván a jak tyto procesy ovlivňují jeho vývoj?Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06430SIng. Ivana Kolmašová, Ph.D.Síla přírody: extrémní bleskové výbojeÚstav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06437SMgr. Štěpán Timr, Ph.D.Alosterie a prostorová organizace v glykolýze: úloha fosfofruktokinázy 1Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06439Sdoc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.Kolektivní dynamika jaderných elektromagnetických excitacíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06451SGregory RuetenikVzájemné působení relativní hladiny moře a povrchových procesů: porovnání reakcí v tektonicky ak- tivních a neaktivních terénechGeofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06465Sprof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.Spojení fotochemie a elektrochemie v redoxní katalýze na bázi flavinůVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06498SLinus WulffDuality a derivace vyšších řádůMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06530SRNDr. Stanislav Musil, Ph.D.Unikátní metody ultrastopové analýzy vybraných technologicky-kritických prvkůÚstav analytické chemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06600SRNDr. Petr Šimek, CSc.Nové přístupy v cílené metabolomické analýze nestabilních metabolitů s keto skupinou: značení kvarterní amoniovou skupinou a stabilními izotopyBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06708Sprof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.Stáří detritických zirkonů jako nástroj pro interpretaci provenance teránůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06718Sprof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc., FRSCRigidní a funkční ferrocenové fosfinyUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06755SRNDr. Martin Lepšík, Ph.D.Porozumění vazbě peptidový‎ch hormonů k jejich receptorům na atomární úrovni a návrh mimetik pomocí pokročilých vý‎počtů a experimentálního ověřeníÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06770SMgr. Michal Kovaľ, Ph.D.Testy standardního modelu v experimentu NA62Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06866SRNDr. Karel Škoch, Ph.D.Boreniové kationty a (hetero)boraalkeny jako sensory, aktivátory malých molekul a katalyzátoryÚstav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06909Sprof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.Grand-kánonický popis chemických reakcí při konstantním pH.Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07031SDoc. Ing. Michal Šprlák, PhD.Elipsoidické modelování planetárních gravitačních políZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07043SRNDr. Martin Kološ, Ph.D.Magnetosféra černých děrSlezská univerzita v Opavě, Fyzikální ústav v Opavě3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07066Sprof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.Časově závislé simulace pro časově rozlišené elektronové spektroskopieVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07110SMgr. Jiří Kvita, Ph.D.Aplikace strojového učení ve fyzice vysokých energií a astročásticové fyziceUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07152SYuliya VystavnaZranitelná místa nedostatku vody ve střední Evropě na základě složení izotopů vody v jezerech: hydrologické, klimatické a socioekonomické determinantyBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07154Sprof. Ing. Pavel Lhoták, CSc.Chalkogenové analogy calix[n]arenů coby nové makrocykly pro supramolekulární chemiiVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07169Sprof. Ing. Igor Jex, DrSc.Vícečásticová kvantová dynamika na grafech a hypergrafech – teorie a aplikaceČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07175Sdoc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.Semikoordinace: cesta k chemicky stabilním molekulárním nanomagnetůmUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07254Sprof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.Tvar mobilitních píků jako nástroj pro odlišení izomerů iontovou mobilitou-hmotnostní spektrometriíUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07310SProf. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.Největší rozsedání skalního masivu na Zemi: proč v aridní Patagonii?Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07334SIng. Štěpán Štverák, Dr.Vlivy interakce s plazmatem na elektronová měření na družici Solar OrbiterÚstav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07430Sprof. RNDr. Martin Kotora, CSc.Nový typ uhlíkatých planárně chirálních 3D polyaromátů: syntéza a využitíUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07432SDr. techn. Eric Glowacki, MSc.Faradayův Skalpel: precizní ablace mozkové tkáně pomocí elektrochemické redukce kyslíkuVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07457SMgr. David Kubizňák, Ph.D.Skryté symetrie a chemie černých děrUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07499Sdoc. RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D.Studium kvark-gluonového plazmatu pomocí tvrdých sond a podmínek jeho vznikuÚstav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07563SIng. Miroslav KrůsBorany: Cesta k inerciální proton-borové fúziÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07565SIng. Ondřej Lengál, Ph.D.Reprezentace Booleovských funkcí pomocí adaptabilní datové strukturyVysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07581SDoc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D.Vícerozměrná proteomická analýza proteinů a peptidůMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07605Sdoc. Ernst Paunzen, PhDOsud galaktických otevřených hvězdokupMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta2OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07616Sprof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.Operando modelování zeolitů: za hranice chemické intuiceUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07625SDr. sc. nat. Tomáš MagnaPředvariské oceánské pánve Českého masívu – sjednocení petrologie, geochronologie a netradičních stabilních izotopových systémůČeská geologická služba3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07703SMgr. Marek Piliarik, Ph.D.Bezznačková superrozlišovací mikroskopie vycházející z fluktuace jednotlivých proteinů a její využití k analýze obálek tau proteinůÚstav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07821SMgr. Pavlína Hasalová, Ph.D.Pervazivní tok taveniny kontinentální kůrou: mikroskopický proces s rozsáhlými důsledkyČeská geologická služba3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07931SDavid Fernández DuqueTransfinitní certifikáty konvergenceÚstav informatiky AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07947SMgr. Jakub Mareček, Ph.D.Identifikace modelu kvantového systému jako problém nekomutativní polynomiální optimalizaceČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-08049SDr. Ulf BüntgenStředoevropské HYDRoklima na základě stabilních izotopů z dubových letokrůhů za posledních 8000 let – HYDRO8Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-08056Sprof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.Sledování dynamiky vývoje suchých epizod a jejich klasifikace v globálním měřítku - DynamicDroughtÚstav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-08249SRNDr. Pavla Štípská, Ph.D.Původ relaminantu v Českém masivu během variské orogenezeČeská geologická služba3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-04655Sprof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.Role prenylace a glykosylace v protizánětlivé aktivitě a metabolismu přírodních fenolových látekMasarykova univerzita, Farmaceutická fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-04662Sprof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., DrSc.Monoterpenoidy jako nová třída negativních alosterických modulátorů aryl uhlovodíkového receptoru v terapii kolorektálního karcinomuUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-04670SMgr. Jan Jakubík, Ph.D.Vývoj nových dlouhodobě působících antagonistů muskarinových receptorů na základě jejich strukturních vlastnostíFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-04671Sprof. Ing. Jiří Neužil, CSc.Metabolický zvrat u regenerace jaterBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-04686SRNDr. Veronika Obšilová, Ph.D.Úloha vápníku a proteinu 14-3-3 v regulaci lidské ubikvitin ligásy Nedd4-2Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-04755SMgr. et Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.Charakterizace nové signální dráhy regulující sestřih pre-mRNAMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-04769Sprof. M.Sc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.Biologie telomer u trypanosomatid: protikladné rysy ukazují na různé strategieOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-04876Sdoc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.Nanodiamanty jako selektivní proteinové pasti k regulaci poruch způsobených aberantní signalizací FGF2Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-04918SDr. Nicola SilvaMechanismus založený na modifikaci chromatinu osvětluje novou dráhu pro vytvoření meiotické synapse chromozomůMasarykova univerzita, Lékařská fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-04922Sprof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.In vitro and in vivo studie důsledků mutací NMDA receptoru spojených s onemocněním a pokus o jejich farmakologické ovlivněníFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05070Sprof. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.Vývoj cirkadiánních hodin v neuronech a gliích fetálního mozku a jejich citlivost k mateřskému stresuFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05257Sdoc. Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D.Proléčiva na bázi feritinu jako nanovakcíny pro synergickou imunoterapii solidních nádorůVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05274Sprof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.Terapeutická modulace exprese miRNA u epilepsie: dopad na excitabilitu a jiné procesy v mozkuMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05284Sdoc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. natRozluštění vztahu mezi homologní rekombinací a umlčením genůMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05303SMgr. Štěpána Boukalová, Ph.D.Využití metabolických poruch pro léčbu karcinomů s deficitem sukcinát dehydrogenázyBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05327SIng. Lukáš Valihrach, Ph.D.Komunikace astrocytů a mikroglií jako cíl terapie cévní mozkové příhodyBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05377Sprof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.Transkriptomika na úrovni jednotlivých buněk jako nástroj pro studium subklonální heterogenity a klonálního vývoje u lymfomu z plášťových buněkUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05389SRNDr. Miroslav Kvasnica, Ph.D.Nové CB2 a BChE modulátory proti Parkinsonově chorobě a souvisejícím patologiímÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05462Sdoc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.Inhibice FLT3 novými duálními inhibitory jako možný přístup k léčbě akutní myeloidní leukemie s přestavbou genu MLLUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05474Sprof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.Modulace kináz pro cílenou léčbu hematologických a dalších malignitUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05540SDr. Jessica Kwok, PhD.Modulace extracelulární matrix, zvyšující neurální plasticitu, jako nástroj prevence deficientní paměti v rámci stárnutíÚstav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05609SKari Hemminki, M.D. Ph.D.Objasnění metastatického potenciálu kolorektálního karcinomu pomocí celoexomového sekvenování a profilu imunitních buněk a telomerUniverzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05622SMgr. Jarmila Hnilicová, Ph.D.Nové regulační RNA interagující s bakteriálním trankripčním systémemMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05634SRNDr. Branislav Večerek, PhD.Přínos regulačních RNA k patogenezi Bordetella pertussisMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05645SMgr. Klára Kostovčíková, Ph.D.Působení ketogenní diety na imunitní odpověď a na schopnost vyrovnat se s cizorodými látkami (xenobiotiky) v experimentálním modeluMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05764Sprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.Organelární translace jako evoluční hřištěOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05805SRNDr. Lenka Žáková, Ph.D.Ligandy pro mannosa-6-fosfát/insulin podobný růstový faktor 2 receptor a jejich in vitro efektů v patologických a nervových procesesÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05857SMgr. Eugenie Nepovimová, Ph.D.Alzheimerova nemoc a stárnutí: dokáží inhibitory mTOR zabít dvě mouchy jednou ranou?Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05951SPhilip John Coates, Ph.D.Mechanismy a účinky inverzní regulace TAp63 a ΔNp63Masarykův onkologický ústav3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05963SRNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D.Transkripční a epigenetická regulace ve vývoji sluchových neuronůBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06027SRNDr. Lukáš Alán, PhDÚloha Vwa8 proteinu v regulaci mitochondriálního lipidového metabolismuFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06051SMgr. Tomáš Perečko, PhDElektrofilní nitrované mastné kyseliny jako ochrana proti poškození krvetvorby způsobené ionizujícím zářením: ovlivnění dráhy NRF2Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06129Sdoc. Mgr. David Staněk, Ph.D.Identifikace molekulárních defektů způsobených mutacemi v sestřihových faktorech spojených s degenerací sítniceÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06160SMgr. Jan Křivánek, Ph.D.Fluktuace mikroprostředí kmenových buněk jako zdroj tkáňové adaptability ve zdraví a nemociMasarykova univerzita, Lékařská fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06208SRNDr. Katarína Smolková, Ph.D.Úloha metabolismu glycerolfosfolipidů v rozvoji rezistence k tamoxifenu u karcinomu prsuFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06269SIng. Miroslava Anděrová, CSc.Narušená regulace mTOR signálni dráhy u gliových buněk po ischemickém poškození mozkuÚstav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06295SIng. Jan Dohnálek, Ph.D.Kde se setkává transkripce s translacíBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06299Sprof. RNDr. Petr Volf, CSc.Přenosové cykly Leishmania major v přirozených rezervoárových hostitelích: od lokálních analýz po globální výstupyUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06307SMgr. Vojtěch Novohradský, PhD.Sloučeniny na bázi kovů jako kandidáti pro antimetastatickou chemoterapiiBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06316Sprof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.Lékařská biofyzika a biochemie světlem-aktivovatelných metalofamak pro cílenou protinádorovou terapii.Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06368SRNDr. Libuše Váchová, CSc.Mezibuněčná koordinace a konkurence v prostorově strukturovaných populacích kvasinek: Procesy a regulaceMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06472SMgr. Karel Souček, Ph.D.Objasnění interaktomu kinázy Haspin a její role v kontextu buněčné plasticityBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06536SMgr. Ivo Fabrik, Ph.D.Pnpt1 jako regulátor metabolického reprogramování ve fagocytechFakultní nemocnice Hradec Králové3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06546SRNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D.Úloha parvalbumin-pozitivních interneuronů v potkaním modelu schizofrenie indukovaném maternální imunitní aktivacíNárodní ústav duševního zdraví3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06558SDoc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.Úloha signalizace spojené s poškozením DNA v rozvoji antracyklinové kardiotoxicity a její farmakologické ovlivněníUniverzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06571SMgr. Karel Doležal, Dr., DSc.Co nás mohou naučit orangutani: protiamébová a protigiardiová aktivita rostlin používaných orangutany k možné sebemedikaciÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06605SRNDr. Dominik Filipp, CSc.Koordinace cytoskeletonu a membranové morfologie během formování imunologické synapseÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06638SRNDr. Jan Dvořák, Ph.D.Sekretované proteiny vajec Schistosoma mansoni: komparativní přístup k identifikaci bioaktivních molekul lidského parazita.Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06675Sdoc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.Plicní stres a regeneraceMasarykova univerzita, Lékařská fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06676SMgr. Tomáš Brdička, Ph.D.Adaptorový protein PSTPIP2 a chronická multifokální osteomyelitida u myších modelů a lidských pacientůÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06884SRNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.Charakterizace ribozomu překládajícího pre-spliced mRNA pro syntézu antigenních peptidových substrátů pro dráhu MHC-IMasarykův onkologický ústav3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06888SMgr. Pavel Doležal, Ph.D.Biosyntéza železosirných klastrů v mitosomech Giardia intestinalis a jejich role v buněčném metabolismu a rezistenci vůči antibiotikům.Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06913SKonstantinos Tripsianes, Ph.D.Pochopení vztahu strukturně uspořádaných a neuspořádaných částí proteinu Dishevellled pro jeho funkci v signalizaci WntMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07021Sprof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.Kultivace původce syfilis v podmínkách in vitro: nový nástroj pro studium genetiky a interakcí Treponema pallidum s eukaryotickými buňkamiMasarykova univerzita, Lékařská fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07056SRNDr. Zbyněk Kozmik, CSc.Evoluční historie mezodermu laterální ploténky obratlovců: vhled ze studia bazálního strunatce kopinatceÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07074SIng. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.Symetrie mozkové konektivityNárodní ústav duševního zdraví3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07094Sprof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.Užívání cannabis v těhotenství; vliv na endokrinní a imunitní funkce placentyUniverzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07096SIng. Kvido Stříšovský, Ph.D.Mechanistická a strukturní analýza komplexu ADAM17-iRhom2 pro nové protizánětlivé strategieÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07141SPanagiotis Alexiou, PhDVýpočetně-experimentální přístup k vazbám Ago2 mimo miRNAMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07149SRNDr. Cyril Bařinka, Ph.D.Studium mechanismu polyglutamylace mikrotubulů prostřednictvím TTLL11Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07160Sprof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.Molekulární patogeneze alimentární infekce virem klíšťové encefalitidy.Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07184Sdoc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.Cirkadiánní regulace enzymů kynureninové dráhy v mozku a periferních orgánech potkanaUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07212SMgr. Vladimír Soukup, Ph.D.Nové organizátory ve vývoji tělních extremit obratlovcůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07273SMUDr. Jiří Bártek, CSc., Dr.h.c.Objasnění role nukleolárního kompartmentu PML při udržování rDNA v normálních a rakovinných buňkáchÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07277SMgr. Vladimír Hampl, Ph.D.Prostorová proteomika Euglena gracilis se zaměřením na strukturu pelikuly a import do chloroplastuUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07370SMgr. Vladimír Varga, PhDNutriční stress jako spouštěč buněčné diferenciace procyclické formy Trypanosoma bruceiÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07372Sprof. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.Identifikace a úloha proteinů v kontrole a degradaci RNA a regulaci genové expreseMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07396SDr. Teije Middelkoop, PhDPřevod točivého momentu na molekulární úrovni na narušení symetrie organismu zleva dopravaÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07532SRNDr. Dávid Drutovič, Ph.D.Regulace výstavby acentriolárního dělícího vřeténka a segregace chromozomů v meióze lidských a myších oocytůÚstav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07631SMgr. Michaela Bosáková, Ph.D.Úloha kinázy GRK2 ve vývoji a homeostáze kostiÚstav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07674Sdoc. Hassan Hashimi, Ph.D.Jak systematické změny v membránovém proteomu a kardiolipinu ovlivňují vývoj mitochondriálních kristBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07736SRNDr. Petr Dráber, DrSc.Nové signalizační dráhy indukované u žírných buněk cytolysiny závislými na cholesteroluÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07810SMgr. Michaela Fenckova, PhDHabituace u drozofily jako nástroj pro vyplnění mezery v genetické diagnostice neurodevelopmentálních onemocněníJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07850SRNDr. Daniel Sojka, Ph.D.Hlavní proteázy řídící funkci apikálního komplexu BabesiíBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07990SRNDr. Roman Kuchta, Ph.D.Sekretomika: odhalení modulačních mechanismů u evolučně vzdálených parazitů a jejich hostelůBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-08039SRNDr. Martin Palus, Ph.D.Role nestrukturního virového proteinu 1 v neuropatogenezi klíšťové encefalitidyBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-04719Sdoc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.Vývoj slabičných sonor v češtiněMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-04764SMgr. Jana Obrovská, Ph.D.Adresování individuálních vzdělávacích potřeb všech žáků: Etnografie tříd na druhém stupni základních školMasarykova univerzita, Pedagogická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-04781SProf. PhDr. Pavel ZatloukalOd obelisku k střídmosti. Brněnská architektura 19. stoletíOstravská univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-04833Sdoc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.Specializace v zahraniční a bezpečnostní politice malých států EUUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-04955Sdoc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.Vlivové působení Ruské federace v prostoru západního Balkánu a jeho dopad na balkánský bezpečnostní komplexMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-04979Sdoc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.Šlarafie: prvek hry v kultuře 19. stoletíSlezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-04980SIng. Mgr. Petr Pytlík, Ph.D.Funkce paratextů při recepci autorů skupiny Gruppe 47 v Československu mezi lety 1948-1989Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-04986SMgr. Klára Bártová, Ph.D. et Ph.D.Sexuální orientace či nikoli? Mapování kognitivních, psychosociálních a psychofyziologických aspektů asexualityUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-04988Sdoc., Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D.Gramatika jazyka A Fala založená na primárních datech a spolupráci s komunitouTechnická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-04989SMgr. Marie Peterková Hlouchová, Ph.D.Staroegyptské pohřební schrány ze Staré říše a První přechodné doby. Evoluce, kontextualizace a významUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05005SFil.dr Mgr. Anežka KuzmičováDětská nonfikce o přírodě jako nástroj imaginace (WONDER)Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05042SMgr. Radka Heisslerová, Ph.D.„Český Vasari“ Jan Jakub Quirin Jahn (1739–1802) a jeho pojetí dějin výtvarného umění v ČecháchNárodní galerie v Praze3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05045SPhDr. Bc. Věra Dvořáčková, Ph.D.Symboly vědy 1945–1970Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05047Sdoc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.Instituce stárnoucích mužůMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05096SRNDr. Robert Osman, Ph.D.Geografie krip temporalit: čas v každodennosti lidí s postiženímMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05138SMgr. Adéla Ebersonová, Ph.D.Středověké knihovny řeholních kanovníků sv. Augustina v Čechách v kontextu střední EvropyUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05178SMgr. Matyáš Havrda, Ph.D.Věrohodné lékařství: Galénova metoda zkoumání a důkazuFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05181Sdoc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.Archeologie textů. Tradice, transmise a transformace na starověkém Předním východěUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05238SMgr. et Mgr. Marie Mikulová, Ph.D.Funkce a formy okolnostních určeníUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05240SMgr. Barbora Štěpánková, Ph.D.Prostředky vyjadřování epistémické modality a evidenciality v češtiněUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05243SAlberto Virdis, Ph.D.Fragmentované obrazy. Ke kořenům umění vitrážíMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05248SPhDr. Jan Mergl, Ph.D.Transfer znalostí jako základ multikulturalismu a jeho role při proměnách českého uměleckého průmyslu v letech 1850–1930Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05300SMgr. Eva Taterová, M.A., Ph.D.Československá diplomacie a arabsko-izraelský konflikt v letech 1948-1989Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05312Sdoc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.Výzkum vnímané pracovní schopnosti u učitelů 2. stupně základních školMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05334SMgr. Pavel Burgert, Ph.D.Metabazit typu Jizerské hory jako transkulturní spojovatel pravěkých komunit střední EvropyArcheologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05374SMgr. Filip Jaroš, Ph.D.Nové kontexty filosofické antropologie: Hledání antropologické diference mimo dichotomii příroda/kulturaUniverzita Hradec Králové, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05379SZsófia Csajbók, M.A., Ph.D.Dynamika depresivních symptomů v partnerských vztazíchUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05408SMgr. Vít Třebický, Ph.D.Vztah mezi atraktivitou a fyzickou zdatností napříč percepčními modalitamiUniverzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05437SPhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.Literární kritika v českých zemích v době formování národních kánonů (1806-1858)Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05448Sprof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.Falibilismus a jeho imanentní strukturaUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05449Sdoc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.Lidé jako my? Reverzní sociologie migrace v České republiceMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05519SRNDr. Šárka Kaňková, Ph.D. Míra „disgustu“ před a po otěhotnění: imunologické a hormonální koreláty a dlouhodobý vliv na zdraví matky a dítěteUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05562SMgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.Kdo vzdělává budoucí učitele geografie? Sociální reprezentace učitelů a učitelství v učitelské přípravěMasarykova univerzita, Pedagogická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05587Sdoc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.Filosofická legitimizace vědy v raném osvícenství: Fontenelle a jeho současníciMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05617Sdoc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.Pojetí výuky geografie: ověřování ekologické validity výzkumného nástrojeMasarykova univerzita, Pedagogická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05637SMgr. Viktor Ber, Ph.D.Hrdelní zločiny v Deuteronomickém zákoníku a jejich raná jazyková rekontextualizaceJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05641SMgr. Pavel Baloun, Ph.D.Trestat nebo napravovat? Gender, práce a disciplinace v donucovací pracovně v českých zemích (1918-1950)Historický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05655SMgr. Martin Lang, Ph.D.Psychologie signalizace: Výzkum komputací umožňujících kooperativní komunikaciMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05753SMgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.Minuty mezi životem a smrtí: Proměny zdravotnické záchranné služby a profesní identita jejích zaměstnanců v českých zemích 1952–2003Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05769SPhDr Ayaz Zeynalov, PhDSnižování rizika firemních bankrotů: role efektu disciplínyVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05777SPetr JakubíkNové výzvy v oblasti makroobezřetnostních politik pro evropský pojišťovací sektorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05800SMgr. David Černín, Ph.D.Velká historie a její filozofický potenciálOstravská univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05873SMartin Komarc, Ph.D.Motivace v tělesné výchově u středoškoláků z České republiky: longitudinální vztahy k psychosociálním prediktorům a kognitivním následkůmUniverzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05880Sdoc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.Interkulturní a interdisciplinární transfer na pomezí historických epoch: intelektuální biografie Joachima MoraseMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05893SMgr. Miroslav Hanke, Ph.D.Vědění a pochybování: tradice britské epistemické logiky v pozdním středověkuFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05924SMgr. Jana Nosková, Ph.D.Mezi "Východem" a "Západem" – zkušenosti s hranicí a narativy o hranici na česko-slovenském a slovensko-ukrajinském pomezíEtnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05958Sdoc. Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D.Sebelegitimizační praktiky institucí EU v době permanentní krize: diskurzivní perspektivaMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06062SMgr. Petr Kadlec, Ph.D.Modernizace komerčního vzdělávání v Předlitavsku v letech 1848-1918: projevy, trendy, mechanismyOstravská univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06139SMgr. Vladimír Holý, Ph.D.Dynamické modely založené na skóre v operačním výzkumuVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06150SMgr. Tereza Matějčková, Ph.D.Opakování matkou původnosti? Kopie a její nejistý příslibUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06170Sdoc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D.Role různých typů sociálních norem ve zlepšování konfliktních meziskupinových vztahůPsychologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06180SMgr. Jaromír Mazák, Ph. D.Vliv legitimity organizací občanské společnosti na dobrovolnictví: případ Česka v postkomunistickém kontextuUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06187SMgr. Stanislav Popelka, Ph.D.Identifikace bariér v procesu komunikace prostorových sociálně-demografických informacíUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06213SSmaranda PanteaDigitalizace veřejného sektoru: dopady na růst a inovace domácích IT sektorůVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06243SJUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M.Digitální řešení civilních sporů a garance práva na spravedlivý procesUniverzita Karlova, Právnická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06264SPhDr. Martina Mysíková, Ph.D.Příjmová chudoba: Výdaje a zadluženost domácností v evropských zemíchSociologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06280SMichal HolčapekNové přístupy pro předvídání finančních časových řad v rámci fuzzy-pravděpodobnostního prostředíOstravská univerzita, Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06282SDr. Fabio Giovanni LamantiaEvoluční ekonomická dynamika s konečnou populací: Modelování a aplikaceVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06289SPhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.Následky šikany: Jak charakteristiky školních tříd zmírňují psychické potíže spojené s viktimizacíPsychologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06346SJakub Eberle, Ph.D.Digitální suverenita a střední EvropaÚstav mezinárodních vztahů, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06348SMgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.Význam jídla ve vyšším věkuMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06394SMgr. Jan Kapusta, Ph.D.Klíčové kulturní zdroje, představy a praxe západní alternativní spirituality a medicínyZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06403SMgr. Helena Tůmová, Ph.D.Provenience mramoru v severní Itálii a na Istrii jako svědectví kontaktů mezi Východem a Západem v pozdní anticeUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06406SMgr. Kamila Hladikova, Ph.D.Reprezentace a role tibetského buddhismu v narativech o Tibetu od roku 1950 do současnostiUniverzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06411SIng. Zbyněk Dubský, Ph.D.Dekarbonizace české energetiky prizmatem nové energetické geopolitiky EU (se zaměřením na plynovou závislost)Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06509Sdoc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.Cherchez la femme. Ženské postavy v pozdně byzantské literatuřeSlovanský ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06606Sprof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.Do hlubin decentralizovaných financí: Tržní mikrostruktura, behaviorální a psychologické vzorceÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06645SMgr. Iva Lelková, Ph.D.Učenecké publikační strategie a korespondenční sítě pobělohorských českých zemí (1622 - 1667)Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06662SMSc. Kateřina Klapilová, Ph.D.Tělo nebo chování? Role fyzických a behaviorálních indikátorů věku a sexuální vyspělosti v kontextu výběru partnera u osob s pedofiliíNárodní ústav duševního zdraví3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06683SMgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.Pouta prarodič-vnouče: Přesgenerační vztahy a každodenní vyjednávání závazků péčeMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06790SJUDr. Martin Hapla, Ph.D.Lidská práva a welfarismusMasarykova univerzita, Právnická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06796SJames BrandCze-Lex: Kvantifikace českého lexikonuUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06812SMgr. Jana Urbanovská, Ph.D.Obrazy “toho druhého”: česko-německé vztahy v dobách krizeMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06822SMgr. Rebeka Rmoutilová, Ph.D.Lidské kosterní pozůstatky ze Zlatého koně: revize a nové interpretace výzkumu z 20. století v Koněpruských jeskyníchUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06827Sprof. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.Ornament: estetika, politika a metafyzika opakováníMetropolitní univerzita Praha, o.p.s.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06828Sdoc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.Zdrženlivý existencialismus Jana PatočkyUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06902SMgr. Dušan Coufal, Th.D.Spor Viklefa a jeho 45 článků v evropské perspektivěFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06924SMgr. Hynek Cígler, Ph.D.Vliv formátu odpověďové stupnice na psychometrické parametry položekMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06940Sdoc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.Jednota přes hranici. Indikátory ekonomických a sociálních vztahů epochy popelnicových polí v česko-bavorském prostoruJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06953SMgr. Michal Schwarz, Ph.D.Evoluční interference náboženství a vlády ve Vnitřní Asii: srovnání vzájemných impaktů s tributárními zeměmi: Mongolskem, Koreou a VietnamemMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06972SMgr. Daniela Theinová, Ph.D.Zelený ostrov? Ekologie v moderní irské poeziiUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06989SMgr. et Mgr. Ing. Štěpán Bahník, Ph.D.Proč vrána k vráně někdy nesedá? Nedokonalá selekce podvodníků do prostředí umožňujících podváděníVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07020SMgr. Lucie Drdova, Ph.D.BDSM během-Cov-2: Středoevropská BDSM subkultura během pandemieUniverzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07049SMgr. Jan Kovář, Ph.D.Mapování a vysvětlování trendů politizace a rámování evropské integrace v politickém diskurzu zemí střední a východní EvropyÚstav mezinárodních vztahů, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07068SMgr. Petr Dvořák, Ph.D.Morální argumentace u Jana Caramuela z Lobkovic v kontextu probabilismuFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07081SSebastian OttingerVliv a původ národních a místních politických institucíUniverzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07114SMgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.Mezi revolucí a krizí: vznik, vývoj a restrukturalizace ekonomického protestu v post-socialistickém kontextuMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07119Sprof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.VÝZNAM JAKO OBJEKT - PRINCIPY SÉMANTICKÝCH TEORIÍFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07128SDr. Gabriele TorriTržní míry systémového rizika na bázi syntetických CDOVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07136SIng. Matej Lorko, PhD.Tři experimenty o využití význačnosti pro udržitelné dodržování daňových předpisůVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07198SPhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.Raně středověké centrum – topografie, funkce, proměny: přemyslovská Boleslav a její transformace v sídlo kolegiátní kapituly (900-1200)Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07227SMgr. Milan Řepa, Ph.D.Politika a podoby kolektivní identity Němců v Čechách (1848-1914)Historický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07257SMgr. Jan Urban, Ph.D.Kauzální role environmentální identity v proenvironmentálním chováníUniverzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07270SIng. Miroslav Rada, Ph.D.Využití moderních metod diskrétní geometrie pro řešení vybraných problémů v operačním výzkumu a analýze dat – IIIVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07295Sdoc. PhDr. Jan Mervart, Ph.D.Genealogie československého stalinismu 1929–1953: konceptualizace, reprezentace, komunikaceFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07318Sdoc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.Český strukturalismus mezi poetikou a politikouÚstav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07353SGiedrė Šabasevičiūtė, Ph.D.Způsoby literární profesionalizace v Egyptě ve 21. stoletíOrientální ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07371Sdoc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.Pragmatická ekonomická sociologie: nový most spojující sociologii a ekonomii při výzkumu bydleníSociologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07378Sprof. PhDr. Martin Kreidl, M.A.,Ph.D.Měnicí se vzdělanostní struktura a nová partnerská dynamika: Vysoce vzdělané ženy po obrácení genderové mezery ve vzděláníMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07382SMgr. Stanislav MartinátAkumulace environmentálních nespravedlností a vznik klimatické zranitelnosti ve středoevropských uhelných regionech:sociálně-prostorové výhledyUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07559SMgr. Matouš Jaluška, Ph.D.Účinnost slova ve středověké bohemikální literatuřeÚstav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07619SMgr. Michaela Langová, Ph.D.Keramika jako svědek kulturní změny? Starobronzová sídelní aglomerace v Plotištích n. Labem ve světle multidisciplinárního výzkumuArcheologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07642SVasily Korovkin, Ph.D.Důsledky válek a konfliktů na produkční sítě: Důkazy z Ruska, Ukrajiny a IndieNárodohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07660SMgr. Martin Voříšek, Ph.D.Schwarzenberská dechová harmonie v hudebním životě knížecího dvora ve 2. polovině 18. stoletíJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07669SMgr. Veronika Jičínská, Ph. D.Ženské psaní a překládání na přelomu 19. a 20. století v Praze a Českých zemíchUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07727SMgr. Petr Plecháč, Ph.D.Evropská poezie: distant readingÚstav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07747SPhDr. Martin Loučka, Ph.D.Naděje a prognostické uvědomování u pacientů s pokročilým onemocněnímUniverzita Karlova, 3. lékařská fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07764SMgr. Alžběta Frank Danielisová, Ph.D.Společenská a technologická změna na Jantarové stezce ve 3. století př.Kr. Multi-izotopová a aDNA analýza laténských pohřebišť na Moravě.Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07791Sprof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.Rituály a symboly v římském právuUniverzita Karlova, Právnická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07819Sprof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D.Dopady přechodu na výrobu elektromobilů v českém automobilovém průmysluUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07863SPhDr. Rudolf Procházka, CSc.Vznik vrcholně středověké keramiky - hrnčířské pece a jejich vsádkyArcheologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07933SMgr. Jiří Janáč, Ph.D.Technokratický environmentalismus v období studené války: Českoslovenští experti v EHK OSN (1950s-1980s)Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07934Sdoc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.LGBT+ identita jako vývojová výzva v prostředí školy: individuální, sociální a institucionální perspektivaUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07983Sdoc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.Sociální chování firem v reakci na CSR politiky, instituce a ekonomické problémyMendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07985Sdoc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.Stejný problém, různá percepce? Experimentální výzkum vlastností politických tématMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-08052SMgr. Markéta Braun Kohlová, Ph.D.Využití teorie nákladné signalizace ke zvýšení sociálního statusu skromných spotřebitelů a posílení jejich pro-environmentálních vzorců spotřebyUniverzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-08311Sprof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.Prostorová a časová dynamika sociálního vyloučení a segregaceUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-04654Sdoc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D.Chemoenzymatická příprava a biologická aktivita metabolitů polyfenolových sloučenin z potravyMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-04690SMgr. Jan Jansa, Ph.D.Arbuskulární mykorrhizní symbióza a půdní nitrifikace - rozsah a mechanismy této interakceMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-04749SRNDr. Vít Latzel, Ph.D.Mezigenerační adaptace klonální rostliny v kontextu biotických interakcíBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-04866SDocent Michael Wrzaczek, PhDRole receptor-like protein kináz během regulace plasmodesmat a řízení mezibuněčné komunikace u rostlinBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-04887SMgr. Jan Bartoš, Ph.D.Identifikace genů ovlivňujících nondisjunkci B chromozómu kukuřiceÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-04891Sdoc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.SYSTEMATIKA STABILNÍCH IZOTOPŮ STŘÍBRA V OBLASTECH TĚŽBY A METALURGIE: DYNAMIKA KOVU V PŮDÁCHČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05108SMgr. Tereza Toralová, Ph.D.Degradace maternálních proteinů a její vliv na kvalitu vývoje preimplantačního embrya savcůÚstav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05132SMgr. Petra Hájková, PhD.Nové kalibrační a indikační systémy pro rekonstrukci holocenního klimatu zohledňující lokální vývojBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05272SRNDr. Jan Altman, Ph.D.Aktivita tropických cyklón, jejich řídící činitelé a vliv na lesní ekosystémy na různých prostorových a časových škáláchBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05453SMgr. Martina Janoušková, Ph.D.Mykorhiza jako komplexní pojištění rostlin do proměnlivého prostředíBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05461SIng. David Püschel, Ph.D.Zadržování a translokace vody myceliem arbuskulárních mykorhizních hubBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05465SDr Dina in 't ZandtPůdní mikrobiota a půdní chemie jako faktory ovlivňující sebelimitaci a stabilitu suchých trávníkůBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05564Sprof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.Funkce FASS/TON2 v buněčné morfogenezi mechu a fylogenetické vhledy do evoluce TTP komplexuÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05654SProf. RNDr. Jan Lepš, CSc.Faktory určující asymetrii kompetice ve společenstvech vytrvalých rostlin: všudypřítomné ale netestovanéJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05733SRNDr. Jesús Servando Hernández OrtsOd kola k trnu: evoluce a adaptace k parazitismu u vířníků (Syndermata)Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05977SAntonín MacháčDynamika diverzity napříč škálamiUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06004Sprof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.Nový pohled na důležitou symbiózu: diverzita a dynamika vztahu anaerobních protist a vnitrobuněčných methanogenních archeíUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06009Sprof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.Detekce nových rizikových organických mikropolutantů vodovodního systému a in vitro studium mechanismů jejich toxicity pomocí multi-omických přístupůMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06075Sprof. RNDr. Evžen Stuchlík, CSc.Environmentální změny způsobené extraterestrickými impakty a vulkanismem: Doklady v jezerních sedimentechBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06116SDoc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.Fyloregiony subsaharské Afriky: Drobní savci jako vhodná skupina pro kvantifikaci evoluční diverzity a jedinečnostiÚstav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06133SMgr. et Mgr. Adam Bajgar, Ph.D.Role makrofagů ve stresové mobilizaci lipidůJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06140SHelene Robert Boisivon, Ph.D.Studium role genové rodiny BnaTAA1 ve vývoji Brassica napusMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06203SMgr. Tomáš Pánek, Ph.D.Posouvání hranic zkoumání biologie plastidů prostřednictvím studia druhotně nefotosyntetizujících protistůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06379SRNDr. Eva Kaštovská, Ph.D.Horské ekosystémy na výškovém gradientu pod vlivem změn klimatických podmínekJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06426SProf. Ing. Otomar Linhart, DrSc.Metylace DNA v heterogenních populacích rybích spermií po jejich sestárnutí in vitroJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06429Sdoc. Ing. Jiří Bárta, Ph.D.SoWaFUN - Ekologie hub na rozhraní půda-vodaJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06455SRNDr. Petr Nguyen, Ph.D.Podstata a evoluce modifikací meiózy u motýlůJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06457SRNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.Identifikace a funkční charakteristika bioaktivních molekul produkovaných entomopatogenními hlísticemiMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06507SMgr. Petr Dvořák, Ph.D.Faktory pohánějící globální diverzifikaci kosmopolitní sinice MicrocoleusUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06518Sprof. Ing. Vladimír Košťál, CSc.Diversita a fyziologický význam malých kryoprotektivních molekul octomilek: zaměřeno na mitochondriální membrány.Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06568SMgr. Lukáš Falteisek, Ph.D.Dynamika a údržba genomů v jednoduchých a homogenních přirozených komunitách prokaryotUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06593SProf. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.Mechanismy a význam funkční heterogenity jednobuněčných diazotrofních sinicMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06614SMgr. Martin Kopecký, Ph.D.Propojení mikroklimatu a dynamiky lesa: od růstových reakcí rostlin k dlouhodobým změnám vegetaceBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06643SMgr. Vratislav Peška, Ph.D.Dispozice, výskyt a zpracování DNA lézí v genomu rostlin Arabidopsis thaliana defektních pro reparaci DNA a sestavování nukleozomůBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06660SHervé LesotFyziologická dynamika odontogeneze v kontextu okolních strukturÚstav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06726SMgr. Petra Šarhanová, Ph.D.Sex u apomiktů – skryté události detekované novými metodami.Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06745SIng. David Janík, Ph.D.Jak funkční vlastnosti stromů zprostředkovávají interakce mezi sousedy, nepřáteli a mutualisty: objasnění soužití v tropickém a temperátním leseVýzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06757SIng. Petr Sedláček, Ph.D.Enkapsulace bakterií podporujících růst rostlin prostřednictvím gelace jimi produkovaných polysacharidů jako cesta k nové generaci bioinokulantůVysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06776SIng. Zuzana Vaňková, Ph.D.Stabilní kompozity biocharu s oxidy manganu jako chytré řešení pro komplexní půdní remediaciČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06806SMarkus HaberHon na hostitele bakteriofágů: nalézání hostitelů pro sladkovodní fágyBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06840Sprof. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc.Nové evoluční centroméry rostlinMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06881Sdoc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.Genetická podstata speciace protistUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06928SMartin DančákObjevování nových druhů – opravdu nás to nezajímá? Rod Thismia (Thismiaceae) na Borneu a SumatřeUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06931SMgr. Jiří Grúz, Ph.D.Fenylsulfáty v rostlinách a potravinách: Výskyt, environmentální faktory a zdravotní rizikoUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06941SIng. Barbora Branská, Ph.D.Inhibitory ze zpracování bioodpadu: výzva nebo příležitost pro biotechnologickou produkci chemikálií klostridiemi?Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07000Sprof. RNDr. David Honys, Ph.D.Regulační úloha nově popsané podskupiny transkripčních faktorů rodiny bZIP ve vývoji rostlinÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07026SMgr. Miroslav Kolařík, PhD.Odhalení vztahů mezi ambróziovými bejlomorkami a jejich symbionty: přehlížený model evoluce houbového farmařeníMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07087SJules SegrestinVliv ztráty druhové diverzity rostlin na koloběh uhlíku v ekosystémech v měnícím se světěJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07103Sprof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.Cesta k porozumění procesům zodpovědným za úbytek biodiverzity zemědělské krajiny: poučení od ptáků střední EvropyUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07185SMgr. Markéta Ondračková, Ph.D.Vliv nepůvodních ryb na diverzitu původních parazitů ve sladkovodních ekosystémechÚstav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07210SMUDr. Daniel Elleder, PhDDetekce virů a interferonová signalizace v ptačích buňkáchÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07216SMgr. Jakub Kreisinger, Ph.D.Interkace mezi genetikou, ekologií a symbionty ve dvou adaptivních radiacích hlodavců z Nové GuineyUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07274Sdoc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.Bioakumulační dynamika emergentních kontaminantů ve vodních bezobratlých organismech studovaná pomocí raka mramorovanéhoJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07278SDr. Ivan JaricVyužití internetových informačních zdrojů (iEcology a culturomics) ve výzkumu biologických invazíBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07287SRNDr. Radka Reifová, Ph.D.Příčiny a evoluční důsledky programované DNA eliminace u pěvcůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07303Sdoc. Mgr. Stanislav Korenko, Ph.D.Lumci jako model pro studium koevoluce parazitoidů s hostiteli – integrativní přístupČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07331SRNDr. Václav Gvoždík, Ph.D.Genetické sítě v konžských lesích: neprozkoumaný archív biodiverzity, herpetologický aspektÚstav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07347SMichail Rovatsos, Ph.D.Co řídí diferenciaci pohlavních chromosomů? Výzva klasickým modelůmUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07363SMgr. Ondřej Novák, Ph.D.Alternativní sestřih reguluje cytokininovou percepci v rostlináchÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07376Sprof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.Modulace tepelné stresové reakce signální dráhou cytokininu u ArabidopsisMendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07403Sprof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.Celosvětová fylogeografie a historie globálně invazivního plevelného druhu Chenopodium album.Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07533SMgr. Lukáš Čížek, Ph.D.Proměny evropských nížinných lesů: Jak se sukcese, klimatické změny, exotické organizmy a hospodaření projevují na různých trofických úrovních?Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07583SMgr. Filip Oulehle, Ph.D.Vztah mezi transpirací a koloběhem vápníku. Co odpovídá za co?Česká geologická služba3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07658Sprof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.Souvisí mechanismus environmentálního určení pohlaví amniotických obratlovců se stresem?Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07665SMgr. Marie Altmanová, Ph.D.Je hybridizace jedinou cestou k asexualitě obratlovců?Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07716SIng. Jan Douda, Ph.D.Využití koncepce trade-off a funkčních znaků v moderní teorii druhové koexistenceČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07733SIng. Přemysl Pejchar, Ph.DVšechny cesty vedou k ROS: časo-prostorová regulace pylových NADPH oxidasÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07744SDr. Győző Garab, Dr.Sc.Identifikace a charakterizace struktur souvisejících s odlišnými fázemi lipidů tylakoidních membrán rostlinOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07776SProf. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.Průběh sukcese v deštném lese podél výškového gradientu v časech klimatické změny: experimentální transplantace společenstev na Nové GuinejiBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07811SProf. Ing. Jiřina Száková, CSc.Interakce parazitů a kovů (metaloidů) v drobných zemních savcíchČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07813SRNDr. Jan Petrášek, Ph.D.Odhalení podstaty auxinové regulace buněčného dělení a expanzeÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07916SIng. Anna Jirošová, Ph.D.Identifikace a RNAi zhášení genů produkce agregačního feromonu agresivního kůrovce lýkožrouta smrkového (Ips typographus)Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07970SMgr, Karel Říha, Ph.D.Funkce a dynamika P-tělísek v rostlinné meiózeMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-08067SMgr. Kamil Růžička, Dr. rer. nat.Modulace signálních drah ABA pomocí alternativního sestřihu ABI2Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů Standardní projekty – 2023

 

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP

Již podruhé GA ČR vyhlásila soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (PIF), a to ve dvou variantách: OUTGOING a INCOMING. První varianta umožní začínajícím vědcům absolvovat dvouletou zahraniční stáž, kde získají cenné zkušenosti v rané fázi své kariéry. Třetí rok tyto zkušenosti zúročí na českém pracovišti. Druhá větev soutěže (PIF INCOMING) umožní vynikajícím začínajícím zahraničním vědcům působit na vědeckém pracovišti v ČR. Tato soutěž je využívána i mladými českými vědci v zahraničí, kteří se po postdoktorské zkušenosti plánují vrátit do České republiky. Celkově na tyto tříleté granty s počátkem řešení od ledna dosáhlo 24 začínajících vědců a vědkyň nejdéle čtyři roky po dokončení doktorského studia.

Projekty podpořené od roku 2023 – PIF OUTGOING

Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazečDoba trváníOborová komise
23-04903OIng. Martin Ladecký, Ph.D.Topologická optimalizace mikrostruktur s vysokým rozlišením a vnitřním kontaktem využívající metody redukce řáduČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební4OK1 – technické vědy
23-06074OIng. Ján Mucha, Ph.D.Výzkum pokročilých metod analýzy grafomotorických obtíží pomocí kalkulu neceločíselného řáduVysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií4OK1 – technické vědy
23-05760OMartin PižlRedoxní a fotochemické vlastnosti polypyridylových biosenzorůVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06015OMgr. Lukáš Lachman, PhD.Korelace mezi Fockovými stavy fotonů a atomůUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta4OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06344ORNDr. Marek Tuhý, Ph.D.Vliv požárů na toky kovů a polokovů v těžebních oblastech: simulace v pilotním měřítku a in-situ pozorováníUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta4OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06384OJán ŠubjakOdhalenie populácie blízkych exoplanét a hnedých trpaslíkov v okolí hviezdAstronomický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06810ORNDr. Petr Doležal, Ph.D.Výzkum magneto-elastické interakce v materiálech považovaných za kvantové spinové kapalinyUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta4OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07610OMarie ŠvecováZesilující substráty na bázi mědi pro pokročilé techniky vibrační spektroskopieVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06639OIvone Cristina Igreja e Sa, M.Sc.Role endoglinu v infiltraci imunitních buněk do jater během nealkoholické steatohepatitidyUniverzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové4OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05412OMgr. Martin Lešák, Ph.D.Umění, stacionární liturgie a komunity: Vytváření mozaikové výzdoby kostelů v pozdně antickém Římě (5.–6. století)Masarykova univerzita, Filozofická fakulta4OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05310ORNDr. Ing. Tomáš Figura, Ph.D.Hon na zloděje: hledání rostlin, které kradou uhlík od hubBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05469OMgr. Veronika KonečnáOpakovaná adaptace u divokých hvozdíků: role sdílené genetické variability a nových mutací v konvergentní evoluci genomuBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05546OMgr. Dora ČertnerováFormování genomu: Jak mohou environmentální faktory ovlivnit evoluci velikosti genomu v populacích planktonních řas?Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06710OMgr. Michal Daněk, PhDRole HIR proteinů v hypersensitivní reakci u Arabidopsis thalianaÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.4OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07045OMgr. Anna Mrázová, Ph.D.Obranné strategie stromů: proč a jak se mění síla kontroly zdola nahoru podél gradientu zeměpisné šířky?Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07434OMgr. Vojtěch Tláskal, Ph.D.TIMPAOMP projekt - Význam anaerobní oxidace metanu v rašeliništíchBiologické centrum AV ČR, v.v.i.4OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07638OMgr. Martina KarasováRegulace metabolismu xenobiotik mechanotransdukcí: nová role receptoru pro aromatické uhlovodíkyBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING – 2023

 

Projekty podpořené od roku 2023 – PIF INCOMING

Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazečDoba trváníOborová komise
23-06386IMgr. Ondřej Mottl, PhD.BIODYNAMICS: Dynamika biotických interakcí v čase a prostoruUniverzita Karlova, Centrum pro teoretická studia4OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06513IMgr. Michaela Walterová, Ph.D.Slapová odezva terestrických (exo)planet a binárních asteroidůUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta4OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07242IJan Kotál, Ph.D.Charakerizace molekul z klíštěcích slin, které váží cytokinyJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta4OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07275IJörn Frederik GerchenPopulačně genomické důkazy interploidní introgrese a její adaptivní význam v přirozených populacíchUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07330IDr. Goncalo OliveiraZdroj neurologické patologie u PNKP-mutovaného onemocněníÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07751IMichaela AppeltovaTělo a socialismus: genderová tělesnost a studená válka v Československu 1965-1989Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07924IMSc. Mariia Zhadko, Ph.D.Pokročilé nanostrukturní kovové povlaky s vynikajícími mechanickými vlastnostmi a vysokou teplotní stabilitouZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3OK1 – technické vědy

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING – 2023

 

Na třístupňovém hodnoticím procesu, kterým všechny návrhy standardních projektů a projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP prochází, se podílí přes 400 odborníků z jednotlivých vědních oborů a desítky dalších zahraničních posuzovatelů.

Minulý měsíc došlo k vyhlášení podpořených projektů JUNIOR STAR a EXPRO. První jmenované jsou určené pro vynikající začínající vědce a vědkyně, kterým umožní sestavit vědecký tým a věnovat se vlastnímu tématu. Granty EXPRO jsou na druhou stranu určeny zejména pro zkušené vědce a vědkyně, kterým zajistí nadstandardní podporu. Oba typy projektů mají pětiletou dobu řešení a od příštího roku jich bude nově podpořeno celkem 33.

Z důvodu sjednocení pravidel pro zveřejňování výsledků mezinárodních soutěží a výzev budou podpořené mezinárodní projekty oznámeny po dohodě se zahraniční spolufinancující agenturou.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Udržení mozků je nezbytné pro budování evropského výzkumného prostoru

V Praze se dnes konala akce evropské iniciativy Science Europe a sdružení Science|Business, která se i u příležitosti českého předsednictví Radě EU zaměřila na překlenutí propasti mezi výkoností vědy v EU13, představované převážně východními zeměmi, a vědecky výkonnějšími zeměmi západní Evropy. Stěžejním tématem se stalo i udržení mozků v zemích EU13. Za GA ČR se akce zúčastnil předseda Petr Baldrian.

„Vědu musíme vždycky posuzovat v globálním měřítku. Je tak nezbytné, aby česká věda byla světovou vědou – často se jí to také daří a GA ČR ji v tom podporuje. Nesmíme však zavírat oči před výzvami, před kterými stojíme. Jednou z nich je i to, aby česká věda poskytovala dobré podmínky pro ty nejlepší světové vědce, kteří budou působit na jejich institucích,“ řekl předseda GA ČR Petr Baldrian.

„Naším úkolem musí být umožnit českým vědcům získat zahraniční zkušenosti a ty, kteří v zahraničí působí, motivovat k návratu. Zároveň musíme cílit na excelentní zahraniční vědce, kteří české instituce obohatí. GA ČR k tomuto cíli přispívá především nastavením svých soutěží – obzvláště těch, které jsou určené pro excelentní vědce, jako je EXPRO a JUNIOR STAR, nebo které mohou přímo sloužit k zajištění prostředků pro začínající excelentní vědce přicházející ze zahraničí, jako je POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP,“ pokračoval předseda GA ČR.

Téma konference Talent retention: How can Europe tackle the challenges of brain drain and capacity building in EU13 countries? (Udržení talentů: Jak může Evropa řešit problémy spojené s odlivem mozků a budováním kapacit v zemích EU13?) konané u příležitosti českého předsednictví Radě EU reflektovalo plán Evropské komise s názvem „Widening“ („Rozšíření“). Na tento plán Evropská komise vynakládá 3,3 miliardy eur. Jeho cílem je rozšířit sítě a možnosti spolupráce ve výzkumu a vývoji v celé EU a překlenout inovační mezeru mezi východem a západem.

Akce se mimo předsedy GA ČR účastnila také komisařka Evropské komise Mariya Gabriel, výkonná ředitelka Evropské inovační rady Ana Barjasic, místopředseda ERC Andrzej Jajszczyk, ale také zástupci švýcarských, polských, estonských, litevských a dalších českých institucí.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Na vysoce výběrové projekty EXPRO a JUNIOR STAR půjde téměř miliarda korun

Grantová agentura České republiky (GA ČR) od příštího roku bude financovat 10 nových projektů EXPRO a 23 projektů JUNIOR STAR. Obě prestižní soutěže mají za cíl nadstandardními podmínkami podpořit vědeckou excelenci – EXPRO jsou určeny pro zkušené vědce, kteří mají přelomovou myšlenku, zatímco JUNIOR STAR umožní vynikajícím začínajícím vědcům věnovat se vlastním badatelským tématům. Na pětileté projekty připadne celkem téměř miliarda korun.

„V rámci soutěží EXPRO a JUNIOR STAR jsou vždy podpořeny pouze ty nejlepší projekty, které získají podporu mezinárodních hodnoticích panelů. Jejich řešitelé mají lepší podmínky podpory v průběhu pětileté doby řešení,“ řekl předseda GA ČR Petr Baldrian. „Důležité je, co mají tyto projekty přinést – u EXPRO se očekává průlom v daném vědním oboru a JUNIOR STAR umožňují vybudovat novou samostatnou vědeckou generaci.“

Projekty se zaměří například na vývoj nových detektorových systémů pro identifikaci částic, přispějí k efektivnějšímu šlechtění rostlin díky detailnějšímu porozumění evolučním silám, ale také umožní zlepšení právního rámce zahrnujícího umělou inteligenci, prozkoumají možnosti snížení environmentální zátěže nebo navrhnou účinnější postupy protinádorové terapie.

Na procesu hodnocení se podílí výhradně zahraniční vědci. Probíhá ve dvou fázích – každý podpořený projekt je nejdříve hodnocen šesti odborníky na dané téma a poté podrobně diskutován na zasedání oborové komise.

EXPRO

Cílem grantů EXPRO je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vědy a také napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů do vysoce prestižní evropské grantové soutěže ERC. Jednou z povinností řešitelů je podat žádost o grant ERC. Náklady na projekty EXPRO, které jsou určeny především pro zkušené badatele, mohou dosáhnout až 50 milionů Kč na pět let. Grantová soutěž EXPRO bude vypisována již pouze v sudých letech.

V letošní soutěži z deseti podpořených projektů budou tři řešeny na Masarykově univerzitě, po dvou v ústavech Akademie věd, Českém vysokém učením technickém v Praze a na Univerzitě Karlově. Jeden grant byl také udělen vědcům z Univerzity Palackého v Olomouci. Na uvedené projekty poputuje přes 450 milionů korun.

Seznam doporučených projektů

Reg. čísloNavrhovatelNázev projektuUchazečOborová komise
23-04754XMgr. et Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.Identifikace a charakterizace nové signální dráhy regulující sestřih pre-mRNAMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institutOK EX 4 – Biologie člověka a lékařské vědy
23-04949Xdoc. RNDr. Pavel Valtr, Dr.Stěžejní otázky diskrétní geometrieUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaOK EX 1 – Matematika a fyzika 1
23-05692XMgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.Roboti, programování člověka a autismus/Kulturní imaginace autismu a emoční umělé inteligenceMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studiíOK EX 7 – Humanitní vědy
23-06479Xprof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.Co vlastně dělají nejběžnější bílkoviny v oceánu?Biologické centrum AV ČR, v.v.i.OK EX 5 – Biologie a zemědělské vědy
23-07085XMgr. Jiří Dědeček, CSc., DSc.Disociace molekulárního dusíkuÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.OK EX 3 – Chemie
23-07580XJan Vitek, PhdRigorous Engineering of Data Analysis Pipelines (RiGiD)České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologiíOK EX 8 – Technické vědy a informatika
23-07969XMgr, Karel Říha, Ph.D.Role biomolekulárních kondenzátů v diferenciaci zárodečných buněk rostlinMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institutOK EX 5 – Biologie a zemědělské vědy
23-07973XDr. rer. nat. Torsten SattlerSjednocená Reprezentace 3D MapČeské vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetikyOK EX 8 – Technické vědy a informatika
23-07984XJan Weinzettel, Ph.D.Cesty k environmentální udržitelnostiUniverzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředíOK EX 6 – Společenské vědy
23-08019XProf.Dr. Patrik SchmukiJednoatomové 2D fotokatalyzátoryUniverzita Palackého v Olomouci, Český institut výzkumu a pokročilých technologiíOK EX 2 – Fyzika 2

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů EXPRO – 2023 (*.pdf)

JUNIOR STAR

Granty JUNIOR STAR jsou určeny pro excelentní začínající vědce do 8 let od získání titulu Ph.D., kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Díky pětiletému projektu s možností čerpat až 25 milionů Kč získávají možnost se vědecky osamostatnit a případně založit i vlastní výzkumnou skupinu, která může do české vědy přinést nová výzkumná témata.

Od příštího roku bude nově podpořeno celkem 23 projektů JUNIOR STAR, z toho nejvíce jich bude řešeno na Univerzitě Karlově (5 projektů), Českém vysokém učení technickém v Praze (4 projekty), Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (4 projekty) a v ústavech Akademie věd (3 projekty). Na tyto projekty je na příštích pět let připraveno přes půl miliardy korun.

Seznam doporučených projektů

Reg. čísloNavrhovatelNázev projektuUchazečPanel
23-04740Mdoc. Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D.Hybridní biokompatibilní nanokatalyzátory pro extracelulární bioorthogonální aktivaci proléčivMendelova univerzita v Brně, Agronomická fakultaOK EX 4 – Biologie člověka a lékařské vědy
23-04869MDr. rer. nat. Benedikt BergmannIdentifikace částic v experimentech fysiky vysokych energií a ve vesmíru s pokročilými detekčními systémyČeské vysoké učení technické v Praze, Ústav technické a experimentální fyziky ČVUTOK EX 1 – Matematika a fyzika 1
23-04921MRNDr. Petr Šácha, Ph.D.Objasnění vlivu atmosférických gravitačních vln na klima.Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaOK EX 1 – Matematika a fyzika 1
23-04962MRNDr. Vojtěch Vyklický, Ph.D.Konformační dynamika NMDA receptorů: od struktury k funkci a farmakologiiFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.OK EX 4 – Biologie člověka a lékařské vědy
23-05027MIng. Jakub Cikhardt, Ph.D.Intenzivní elektromagnetické impulsy: vznik, charakterizace a ovládáníČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnickáOK EX 8 – Technické vědy a informatika
23-05107MDr. Erin Claire Carson, Ph.D.Nepřesné maticové výpočty pro éru ExascaleUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaOK EX 8 – Technické vědy a informatika
23-05119MIng. Andrea Konečná, Ph.D.Tvarované svazky pro novou éru elektronové mikroskopie a spektroskopieVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrstvíOK EX 2 – Fyzika 2
23-05194Mdoc. Ing. Ondřej Jankovský, Ph.D.Vysocepevné a voděodolné MOC kompozity se sekundárními plnivy: příspěvek 2D uhlíkových nanomateriálů a jejich kombinacíVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologieOK EX 8 – Technické vědy a informatika
23-05227Mdoc. PhDr. Zuzana Iršová Havránková, Ph.D.Zdánlivá přesnost v meta-analýze společenskovědního výzkumu (METASPUR)Univerzita Karlova, Fakulta sociálních vědOK EX 6 – Společenské vědy
23-05336MMgr. et Mgr. Pavla Perlíková, Ph.D.Vývoj inhibitorů polymerizace aktinu jako potenciálních migrastatikVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologieOK EX 3 – Chemie
23-05476MIng. Ctirad Červinka, Ph. D.Vývoj ab initio modelování pro neuspořádané molekulární polovodičeVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrskáOK EX 3 – Chemie
23-06162MIng. Robert Pěnička, Ph.D.TOPFLIGHT: Plánování trajektorií a misí agilních vzdušných robotů v prostředí s překážkamiČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnickáOK EX 8 – Technické vědy a informatika
23-06540MElías Fuentes GuillénNormalizace a vznik: Přehodnocení dynamiky matematiky Případ Prahy v první polovině 19. stoletíFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.OK EX 7 – Humanitní vědy
23-06781MBruno de la Torre, Ph.D.Řízení a vizualizace delokalizace náboje v atomárním měřítku v molekulárních nanomodelech pohlcujících světloUniverzita Palackého v Olomouci, Český institut výzkumu a pokročilých technologiíOK EX 2 – Fyzika 2
23-06815MDr. Jan VolecExtrémální a pravděpodobnostní kombinatorikaČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrskáOK EX 1 – Matematika a fyzika 1
23-06977MPeter FabianAnalýza kraniofaciálních nik skeletálních kmenových buněkMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaOK EX 5 – Biologie a zemědělské vědy
23-07108MMgr. Ondřej Srba, Ph.D.Proměnlivé adaptační strategie mobilních pastevců v Mongolsku: Dynamika v komunitních historiích a vzorcích stěhování dokumentovaná orálními pramenyMasarykova univerzita, Filozofická fakultaOK EX 7 – Humanitní vědy
23-07204MFilip KolářMechanismy řídící konvergentní evoluci genomu v přírodních populacíchUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultaOK EX 5 – Biologie a zemědělské vědy
23-07283MMgr. Aleš Kudrnáč, Ph.D.Dynamika postojů adolescentů k cizincůmSociologický ústav AV ČR, v.v.i.OK EX 6 – Společenské vědy
23-07419MSven Hoeppner, M.Sc., LL.M., Ph.D.Transakce člověk-stroj: behaviorální základy a právní důsledkyUniverzita Karlova, Právnická fakultaOK EX 6 – Společenské vědy
23-07692MRNDr. Vojtěch Kubelka, Ph.D.Migrace zvířat v měnícím se světě – Přesuny za reprodukcí do vyšších zeměpisných šířek: stále výhodná strategie nebo maladaptivní chování?Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakultaOK EX 5 – Biologie a zemědělské vědy
23-08010MAleš BučekTrajektorie evoluce genomů u konvergentních organismůČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta tropického zemědělstvíOK EX 5 – Biologie a zemědělské vědy
23-08083MIng. Martin Veselý, Ph.D.Na míru šité nízko-dimenzionální vrstevnaté materiály za hranicí grafenu a jejich využití v základním výzkumu heterogenních katalyzátorůVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologieOK EX 3 – Chemie

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů JUNIOR STAR – 2023 (*.pdf)

 

Hodnocení návrhů projektů EXPRO a JUNIOR STAR bude navrhovatelům zpřístupněno v aplikaci GRIS v příštích dnech.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Předseda GA ČR společně s ministryní pro vědu, výzkum a inovace ocenil pět nejlepších vědeckých projektů

Ve čtvrtek 29. září obdrželo Cenu předsedy Grantové agentury České republiky (GA ČR) za mimořádné výsledky pět vědců a vědkyn z různých oblastí základního výzkumu. Předávání probíhalo již po devatenácté – poprvé se ho ujal vloni jmenovaný předseda GA ČR Petr Baldrian, a to společně s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou.

Oceněné výzkumné projekty přinesly významné poznatky a metody, díky kterým je například možné na videu identifikovat a zaostřit rozmazané objekty, určit kvalitu půdy na základě satelitních dat či za pomoci strojového učení určit, které texty významných autorů nepocházejí z jejich per. Ocenění vědci prozkoumali také, jak probíhá zapínání a vypínání genů v buňce, které může vést k závažným chorobám, ale i to, co ovlivňuje rychlost stárnutí.

„Kvalita podpořených projektů – a tedy i české vědy – rok od roku roste. Tím spíše si ocenění badatelé zaslouží naše uznání – jejich projekty byly vybrány z desítek realizovaných vědeckých záměrů podpořených Grantovou agenturou, které všechny patří ke špičce nejen českého, ale mnohdy i světového výzkumu,“ řekl předseda GA ČR Petr Baldrian. „Potěšující je také to, že u řady projektů se rýsuje potenciální cesta dál, k aplikovanému využití nebo porozumění základním principům přírody a společnosti.“

Cena předsedy GA ČR je pravidelně udělována od roku 2003 jako ocenění mimořádných výsledků dosažených při řešení grantových projektů ukončených v předchozím roce. Laureáti jsou vybíráni na doporučení několika stovek vědců, kteří hodnotí projekty financované GA ČR. Každý laureát obdrží v rámci ocenění finanční odměnu ve výši 100 000 Kč. Ceny jsou udělovány v pěti oblastech základního výzkumu: technické vědy; vědy o neživé přírodě; lékařské a biologické vědy; společenské a humanitní vědy a zemědělské a biologicko-enviromentální vědy.

Přehled laureátů a oceněných projektů

Technické vědy

doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.

Řešení inverzních problémů vznikajících při analýze rychle se pohybujících objektů

V rámci oceněného projektu byla vyvinuta metoda, která umožňuje výrazně zlepšit kvalitu obrazu, a to i přes omezené technické možnosti záznamu. Metoda spočívá na skutečnosti, že z rozmazaného videa lze získat více informací než z jednoho ostrého snímku – jako je například 3D trajektorie a úhlová rychlost objektu. Díky tomu je možné rekonstruovat tvar, vzhled a pohyb rychle se pohybujícího objektu. Dodatečné zaostřování obrazu najde své využití také ve vědeckých experimentech, obraně, zdravotnictví a dalších oblastech.

Vědy o neživé přírodě

M.Sc. Asa Gholizadeh, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Hodnocení kontaminace půdy s využitím hyperspektrálních satelitních dat

Juniorský projekt přinesl průlomovou metodu identifikace kontaminované půdy za pomoci veřejně dostupných družicových dat o odrazu světla různých vlnových délek. Nově vzniklá metoda využívá pro zpracování dat i neuronové sítě a nástroje strojového učení – díky tomu umožňuje rychle, levně a ekologicky získat informace o kontaminaci půdy na rozlehlém území. Metoda umožní implementovat nové a přesné algoritmy do budoucích vesmírných senzorů, které je využijí k měření globální kontaminace půdy v reálném čase.

Lékařské a biologické vědy

doc. Ing. Václav Veverka, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Evoluční a funkční vztah mezi LEDGF/p75 a Pdp3

V rámci projektu vědci sledovali, jakým způsobem dokážou vybrané typy proteinových úseků, které dříve identifikovali při studiu leukémie a infekce HIV, ovlivňovat prodlužování řetězce RNA. Postupně rozpletli širokou síť vzájemně spolupracujících buněčných partnerů ovlivňujících tento proces. Podařilo se tak odhalit dosud opomíjenou roli nestrukturovaných oblastí bílkovin pro zajištění této spolupráce. Objev může přispět k lepšímu porozumění rakovinným, virovým či neurodegenerativním onemocněním a dalším stavům, které jsou způsobené narušením exprese genů.

Společenské a humanitní vědy

Mgr. Petr Plecháč, Ph.D. & Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Stylometrická analýza básnických textů

Projekt se zaměřil na určování autorství básnických textů pomocí strojového učení. Vedle běžně užívaných textových charakteristik, jako jsou například údaje o četnostech slov a slovních spojení, se vědci zaměřili i na formální rysy verše (veršový rytmus, rým), u nichž se jim podařilo prokázat, že významně zvyšují spolehlivost výsledků. Týmu se za pomoci strojového učení například podařilo určit, které pasáže veršovaných her Jindřich VIII. a Dva vznešení příbuzní jsou z pera Williama Shakespeara a které pocházejí od jeho spoluautora Johna Fletchera.

Zemědělské a biologicko-enviromentální vědy

prof. RNDr. Martin Reichard, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Zdroje vnitropopulační heterogenity ve stárnutí

Stárnutí je z biologického hlediska procesem zhoršování optimálního fungování organismu a zvyšování rizika selhání některé ze základních funkcí. Projekt odhalil příčiny různé rychlosti stárnutí samců a samic africké ryby halančíka tyrkysového v přírodě i laboratoři a popsal, jak můžou podmínky prostředí, průběh embryonálního vývoje a rychlost růstu ovlivnit proces stárnutí. Pochopení zdrojů rozdílů v rychlosti stárnutí je důležité také pro řešení aktuálních otázek současné stárnoucí lidské populace.

Grantová agentura České republiky

Grantová agentura České republiky (GA ČR) jako jediná instituce v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu výhradně na projekty základního výzkumu. Mezi cíle GA ČR patří financovat vědecké projekty základního výzkumu erudovaných vědců i začínajících mladých vědců a jejich týmů, vytvářet vhodné a atraktivní podmínky pro vědce a také podporovat a dále rozšiřovat mezinárodní vědeckou spolupráci. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Oblasti technických věd se ujímá prof. Martin Hartl

Profesor Ing. Martin Hartl, Ph.D., se stal členem předsednictva GA ČR, ve kterém ponese další čtyři roky zodpovědnost za oblast technických věd. Nahrazuje tak prof. Ing. Rostislava Drochytku, CSc., MBA, dr. h. c., který rezignoval na pozici v předsednictvu po té, co se stal děkanem Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (VUT). Funkční období členů předsednictva může být nanejvýš jednou opakováno.

prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.Prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D., v orgánech GA ČR působil od roku 2011, nejprve jako člen hodnoticího panelu a od roku 2018 jako člen vědecké rady. Vystudoval strojní inženýrství na VUT v Brně. Vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost směřuje do oblasti tribologie, biotribologie a reologie. Působí jako ředitel Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, který transformoval v mezinárodně uznávanou výzkumně vzdělávací instituci. Je řešitelem několika strategických projektů. Nejvýznamnějších výsledků dosáhl v oblasti elastohydrodynamiky, za které byl oceněn např. cenou Society of Tribologists and Lubrication Engineers nebo Japanese Society of Tribologists. Na VUT v Brně působí jako pedagog, garant dvou studijních programů, školitel a předseda oborové rady doktorského studijního programu. Ve výuce dlouhodobě rozvíjí badatelsky orientované pojetí výuky.

O předsednictvu GA ČR

Předsednictvo GA ČR je jmenováno vládou ČR na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Je složeno z pěti členů, kteří zastupují pět základních vědních oborů – technické vědy (prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.), vědy o neživé přírodě (RNDr. Alice Valkárová, DrSc.), lékařské a biologické vědy (prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.), společenské a humanitní vědy (prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.) a zemědělské a biologicko-environmentální vědy (doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.). Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě funkční období po sobě následující. Statutárním orgánem GA ČR je její předseda.

Předsednictvo schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji a rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory, tedy o udělení grantů vědeckým projektům na základě hodnocení oborových komisí a panelů GA ČR. Předsednictvo dále koordinuje činnost těchto poradních orgánů, jmenuje a odvolává jejich členy.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Grantová agentura ČR podpoří téměř 500 nových vědeckých projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vybrala 477 výzkumných projektů, které budou financovány od příštího roku. Témata projektů, která si vědci zvolili, jsou ze všech oblastí základního výzkumu, jehož hlavním cílem je přinést nové poznatky. Projekty byly vybrány v rámci různých grantových výzev – vybrané projekty budou probíhat 35 let. Za tu dobu na ně poputuje přes 3,5 miliardy Kč.

„Základní výzkum je charakteristický tím, že přináší nové poznatky. Díky němu byly velmi rychle vyvinuty vakcíny proti covid-19 – když epidemie přišla, existovala totiž již řada poznatků, na kterých se dalo stavět. GA ČR podporuje všechny oblasti základního výzkumu také proto, že nikdy nevíme, kdy mohou být užitečné. Na poznatcích základního výzkumu stojí také všechny současné vynálezy,“ podotkl předseda GA ČR Petr Baldrian.

Nejvíce badatelských projektů jako každý rok uspělo v hlavní soutěži standardních projektů. „Všechny vybrané projekty jsou excelentní a srovnatelné s mezinárodními standardy, a to i kvůli tomu, že v této soutěži bude podpořeno méně než 20 % návrhů projektů,“ říká Petr Baldrian a dodává: „O kvalitě projektů vybíraných GA ČR svědčí i výsledky již ukončených projektů, které přinesly řadu publikací a hlavně nových poznatků, patřících do absolutní světové špičky.“ Standardních projektů bude financováno od příštího roku celkem 434.

Pro každého vědce je důležité získat co nejdříve zahraniční zkušenosti, proto GA ČR letos poprvé vypsala soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (PIF). Tyto granty jsou rozděleny na příjezdové granty pro vědce ze zahraničí a na výjezdové granty pro české vědce. „Smyslem těchto grantů,“ říká předseda GA ČR, „je umožnit českým badatelům získat zkušenosti s vědou světové úrovně na nejlepších zahraničních pracovištích. Součástí grantu je i návrat na české pracoviště, kde se získané zkušenosti zúročí. Druhá větev této soutěže otevře nejlepším mladým vědcům z cizích zemí kariéru na vědeckých institucích v České republice.“ V prvním roce bylo uděleno 27 grantů PIF, v příštích letech GA ČR očekává nárůst.

„Mladí vědci touží také po možnosti realizovat svoje originální nápady a vybudovat si vlastní tým. To umožňují granty JUNIOR STAR, které jsou však vysoce výběrové a dosáhnou na ně jen vědci, kteří již mají potřebné zkušenosti. Pokud ale projdou přísným výběrovým procesem, zaslouží si dlouhodobou podporu pro rozvoj vlastního tématu,“ představuje soutěže pro začínající vědce předseda GA ČR. Na pětiletou podporu ve výši až 25 milionů Kč dosáhlo šestnáct badatelů.

Všechny projekty prošly transparentním několikastupňovým hodnoticím procesem, na kterém se podílí přes 400 českých odborníků na jednotlivé oblasti výzkumu a stovky zahraničních vědců. Lhůta pro podávání návrhů projektů byla kvůli epidemické situaci prodloužena o dva týdny, výsledky jsou však vyhlášeny v původním termínu. „Velký dík si zaslouží naši hodnotitelé, jen díky nim a jejich nadstandardnímu nasazení se podařilo vyhlásit výsledky ještě letos.“

Seznam podpořených projektů

Výsledky mezinárodních výzev budou oznamovány v příštích týdnech, po jejich potvrzení zahraničním partnerem.

 

Grantová agentura České republiky

GA ČR jako jediná instituce v České republice poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu výhradně na projekty základního výzkumu. Mezi cíle GA ČR patří financovat vědecké projekty základního výzkumu erudovaných vědců i začínajících mladých vědců a jejich týmů, vytvářet vhodné a atraktivní podmínky pro vědce a také podporovat a dále rozšiřovat mezinárodní vědeckou spolupráci. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Do čela GA ČR byl jmenován doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.

Vláda jmenovala do funkce předsedy Grantové agentury České republiky (GA ČR) doc. RNDr. Petra Baldriana, Ph.D. Současně se stal členem předsednictva prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc., který bude mít na starost lékařské a biologické vědy.

„Je mi ctí, že mohu navázat na dobrou práci paní doktorky Alice Valkárové a pana profesora Jaroslava Koči. Jako jeden z členů předsednictva jsem se podílel na aktuálním nastavení grantového prostředí, které zahrnuje zejména nové grantové příležitosti pro začínající vědce a financování excelentních projektů s potenciálem přinést průlom ve své oblasti. Do budoucna plánuji zaměřit činnost Grantové agentury ČR obzvláště na další rozvoj mezinárodní spolupráce a finalizovat přípravy nového typu grantové soutěže, která nám umožní bezprostředně reagovat na aktuální celospolečenské výzvy, jako byla například pandemie nemoci covid-19,“ shrnuje své plány docent Petr Baldrian.

Pozice předsedy GA ČR a člena předsednictva pro lékařské a biologické vědy zůstala neobsazená od začátku července, kdy nenadále zemřel prof. Jaroslav Koča, který tyto pozice zastával. Vláda jmenovala Petra Baldriana a Milana Jirsu na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Petr Baldrian je členem předsednictva GA ČR za zemědělské a biologicko-environmentální vědy od ledna 2017. V současné době je také vedoucím Laboratoře environmentální mikrobiologie v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd ČR. Milan Jirsa působí v IKEM a na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Má zkušenosti také z hodnoticích panelů GA ČR, které mimo jiné posuzují návrhy projektů k financování.

O předsednictvu GA ČR

Předsednictvo GA ČR je jmenováno vládou ČR na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Je složeno z pěti členů, kteří zastupují pět základních vědních oborů – technické vědy, vědy o neživé, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy a zemědělské a biologicko-environmentální vědy. Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě funkční období po sobě následující. Statutárním orgánem GA ČR je její předseda. Předsednictvo schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji a rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory, tedy o udělení grantů vědeckým projektům na základě hodnocení oborových komisí a panelů GA ČR. Předsednictvo dále koordinuje činnost těchto poradních orgánů, jmenuje a odvolává jejich členy.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY