Rozhodnutí o udělení dalších standardních grantových projektů

Předsednictvo Grantové agentury ČR rozhodlo o udělení dalších standardních grantových projektů, dodatečně podpořených z finanční rezervy. Níže je zveřejněn kompletní seznam financovaných projektů s počátkem řešení v roce 2016.
Úspěšnost u standardních grantových projektů je 27,8 %.
[table “15” not found /]

PŘÍLOHY

916 KB Datum přidání: 23. 2. 2016

Dodatečná výzva k nominacím na kandidáty hodnoticích panelů GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje dodatečnou výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR.

Návrhy se předkládají do následujících hodnoticích panelů:
• P201 Matematika
• P204 Fyzika kondenzovaných látek a materiálů

Lhůta pro nominaci kandidátů končí 20. března 2016. Funkční období jmenovaných členů začíná 1. dubna 2016.

Detaily jsou uvedeny v přílohách.

Panely jsou velmi významným poradním orgánem předsednictva GA ČR a hrají klíčovou roli v hodnoticím procesu návrhů projektů, během kontroly úrovně běžících grantových projektů a také při hodnocení výstupů ukončených grantových projektů.

PŘÍLOHY

154 KB Datum přidání: 19. 2. 2016
262 KB Datum přidání: 19. 2. 2016

Vyhlášení veřejné soutěže [STANDARDNÍ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017.

Soutěžní lhůta začíná 16. 2. 2016.

Návrhy projektů je možné podávat do 30. 3. 2016.

Zadávací dokumentace pro standardní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Dokumenty„.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů

FAQ a KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách
Po – Čt: 9 – 11:30 12:30 – 16:00; Pá: 9 – 11:30 12:30 – 15:00 na tel.č. 227 088 841.

Před zadáním dotazu si prosím nejprve pročtěte příslušné FAQ, kde jsou zodpovězeny nejčastěji řešené dotazy viz. příloha této zprávy.

PŘÍLOHY

47 KB Datum přidání: 16. 2. 2016
704 KB Datum přidání: 15. 2. 2016
172 KB Datum přidání: 23. 2. 2016
16 KB Datum přidání: 22. 12. 2014
15 KB Datum přidání: 22. 12. 2014
355 KB Datum přidání: 16. 2. 2016
4 MB Datum přidání: 15. 2. 2016
152 KB Datum přidání: 26. 2. 2016

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vyhlášení veřejné soutěže [MEZINÁRODNÍ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017.

The Czech Science Foundation announces a public tender for the international/bilateral grant projects with the expected start date of the awarded projects in 2017.

Soutěž na mezinárodní (bilaterální) projekty je vyhlášena ve spolupráci s:
The public tender for international (bilateral) projects is open with the following partners:

Soutěžní lhůta začíná 16. 2. 2016.

Návrhy projektů je možné podávat do 30. 3. 2016.

Zadávací dokumentaci pro mezinárodní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce hlavního menu „Dokumenty“.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů

FAQ a KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách
Po – Čt: 9 – 11:30 12:30 – 16:00; Pá: 9 – 11:30 12:30 – 15:00 na tel.č. 227 088 841.

Před zadáním dotazu si prosím nejprve pročtěte příslušné FAQ, kde jsou zodpovězeny nejčastěji řešené dotazy viz. příloha této zprávy.

PŘÍLOHY

50 KB Datum přidání: 15. 2. 2016
48 KB Datum přidání: 15. 2. 2016
48 KB Datum přidání: 15. 2. 2016
151 KB Datum přidání: 26. 2. 2016
822 KB Datum přidání: 15. 2. 2016
173 KB Datum přidání: 23. 2. 2016
16 KB Datum přidání: 22. 12. 2014
15 KB Datum přidání: 22. 12. 2014
355 KB Datum přidání: 16. 2. 2016
4 MB Datum přidání: 15. 2. 2016

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vyhlášení veřejné soutěže [JUNIORSKÉ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017.

Soutěžní lhůta začíná 16. 2. 2016.

Návrhy projektů je možné podávat do 30. 3. 2016.

Zadávací dokumentace pro standardní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Dokumenty„.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů

FAQ a KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách
Po – Čt: 9 – 11:30 12:30 – 16:00; Pá: 9 – 11:30 12:30 – 15:00 na tel.č. 227 088 841.

Před zadáním dotazu si prosím nejprve pročtěte příslušné FAQ, kde jsou zodpovězeny nejčastěji řešené dotazy viz. příloha této zprávy.

PŘÍLOHY

50 KB Datum přidání: 16. 2. 2016
16 KB Datum přidání: 22. 12. 2014
15 KB Datum přidání: 22. 12. 2014
682 KB Datum přidání: 26. 2. 2016
313 KB Datum přidání: 26. 2. 2016
355 KB Datum přidání: 16. 2. 2016
4 MB Datum přidání: 15. 2. 2016
174 KB Datum přidání: 23. 2. 2016

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Skupina grantových projektů mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency („LA granty“)

Rakouská agentura pro vědu Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu.

Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena. Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency (LA) principu. To znamená, že návrhy projektů jsou hodnoceny pouze jednou z agentur. Návrh projektu musí být připraven v souladu s formálními pokyny a předpisy LA agentury (agentury, k níž je projekt podáván). LA agentura zajistí celý hodnoticí proces v souladu se svými běžnými procedurami, pravidly a rozhodovacími procesy. GA ČR a FWF uděleným projektům financují příslušnou národní část projektu stanovenou v návrhu rozpočtu.

Na základě předběžné dohody bude v soutěži vyhlášené v roce 2016 s počátkem řešení projektů v roce 2017 v roli LA rakouská FWF. Navrhované projekty mohou být maximálně tříleté. Počátek lhůty pro podávání návrhů je 14. ledna 2016, konec lhůty pro podávání návrhů projektů je 18. března 2016. Navrhovatelé musí kopii podaného návrhu projektu zaslat GA ČR na níže uvedený kontakt. Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu v následujících oborech:

  1. technické vědy
  2. vědy o neživé přírodě
  3. lékařské a biologické vědy
  4. společenské a humanitní vědy
  5. zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Rozpočet navrhovaného projektu

Rozpočet projektu musí být navržen zvlášť pro rakouskou a českou stranu, a to v souladu s pravidly každé z jednotlivých agentur. Pravidla pro sestavení rozpočtu na české straně jsou ke stažení zde.

Způsob podání návrhu projektu

Společný návrh projektu popisující podrobně celý plánovaný výzkum za českou a rakouskou stranu je podáván FWF nejpozději do 18. března 2016, a to v souladu s pravidly podání projektu FWF, které jsou ke stažení zde:
application guidelines of the FWF stand-alone projects/Einzelprojekte.

Návrhy projektů musí obsahovat kromě kritérií popsaných v pravidlech FWF navíc informace následujícího charakteru:

– Přesné rozdělení práce na výzkumu mezi oběma partnery
– Popis přidané hodnoty deklarované spolupráce
– Přesné zdůvodnění obou částí rozpočtu projektu (českého i rakouského). Veškeré formuláře pro podání návrhu projektu jsou ke stažení na stránkách FWF:
http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/antragstellung/internationale-programme/joint-projects-era-net-calls/

Formulář pro vyplnění české části návrhu rozpočtu a dalších údajů potřebných pro evidenci projektu v GA ČR je ke stažení zde/:

Navrhovatelé po vyplnění a podání návrhu projektu FWF zašlou GA ČR elektronickou formou:

na e-mail: la.fwf(at)gacr.cz, a to nejpozději do 18. března 2016.

K prokázání způsobilosti k řešení navrhovaného projektu podle § 18 odst. 2 písm. c), d), f) a g) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, předloží český účastník GA ČR čestné prohlášení, jehož formulář je ke stažení zde https://gacr.cz/mezinarodni-aktivity/la-spoluprace/ .

Dále účastník předloží dle ust. § 18 odst. 2 písm. e) ve spojení s ust. § 18 odst. 4 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb. výpis z Rejstříku trestů, přičemž v případě právnických osob se prokazuje u těchto osob a současně u osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena s výjimkou osob, u kterých jsou pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jeho člena stanoveny jiným právním předpisem obdobné podmínky (např. § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích).

Oprávnění k činnosti podle § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb. předkládají ti uchazeči, kteří nejsou veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí, a to dokladem o oprávnění k podnikání nebo jiným požadovaným oprávněním (např. zakládací nebo zřizovací listina nebo jiný obdobný doklad o zřízení nebo založení, výpis z veřejného rejstříku); vyžaduje-li řešení grantového projektu případně kopii oprávnění podle zvláštního právního předpisu, předkládají takové oprávnění všichni uchazeči (případně spoluuchazeči) bez ohledu na právní formu. (Například v případě, že řešení grantového projektu vyžaduje „oprávnění k používání pokusných zvířat“ uchazeč musí v době podání návrhu dodat „oprávnění k používání pokusných zvířat“ (dřívější akreditace uživatelského zařízení) s platností minimálně do začátku řešení projektu).

Uchazeč, který je právnickou osobou, předloží informaci o osobách v souladu s § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a to ve formě čestného prohlášení, jehož vzor je ke stažení zde.

V průběhu řešení projektu odevzdává řešitel přehled čerpání finančních prostředků a stručné zhodnocení průběhu řešení projektu za jednotlivé roky.

Obě agentury upozorňují na to, že prostředky, které bude možné na základě této soutěže udělit, budou velmi omezené, celkový předpokládaný počet podpořených projektů by neměl překročit devět projektů.

FAQ a KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách
Po – Čt: 9 – 11:30 12:30 – 16:00; Pá: 9 – 11:30 12:30 – 15:00 na tel.č. 227 088 841.

Před zadáním dotazu si prosím nejprve pročtěte příslušné FAQ, kde jsou zodpovězeny nejčastěji řešené dotazy viz. příloha této zprávy.

PŘÍLOHY

536 KB Datum přidání: 10. 3. 2016

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

GA ČR zveřejňuje prezentaci ze setkání „Role GA ČR ve financování základního výzkumu II.“

Zveřejňujeme prezentaci, kterou na včerejším setkání pořádaném Radou vysokých škol přednesl předseda Grantové agentury ČR prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.

PŘÍLOHY

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

RVŠ a GA ČR zvou na seminář „Role GA ČR ve financování základního výzkumu II.“

Rada vysokých škol ve spolupráci s Grantovou agenturou ČR zve všechny zájemce na další ročník otevřeného diskusního setkání s názvem Role GA ČR ve financování základního výzkumu II.
Uskuteční se 11. 2. 2016 od 13 hodin v Modré posluchárně Karolina, Celetná 20, Praha 1.

Na setkání vystoupí předseda Grantové agentury ČR prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. a další členové předsednictva GA ČR. Po vystoupeních bude následovat diskuse.

Registrace není nutná.

Pozvánka RVŠ v příloze.

PŘÍLOHY

194 KB Datum přidání: 7. 1. 2016

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY