Díky nové spolupráci se švýcarskou agenturou SNSF bude financováno 7 společných projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně se švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation (SNSF) bude od nového roku financovat 7 projektů*, na kterých se budou podílet výzkumníci z obou zemí. Jedná se o první projekty společné spolupráce se SNSF.

„V mezinárodní spolupráci vidíme velký potenciál. Vědci díky ní mají možnost spolupracovat s kolegy ze zahraničí a navzájem se od sebe učit. Sdílení zkušeností a výzkumných postupů je jedním ze základních principů vědy, díky kterému vědci dosahují jedinečných výsledků. Ve spolupráci se švýcarskou stranou plánujeme pokračovat i v budoucnosti. V současné době dojednáváme také další partnerství, která bychom měli oznámit do konce roku,“ uvedla předsedkyně GA ČR RNDr. Alice Valkárová, DrSc.

O financování v rámci výzvy GA ČR a SNSF usilovalo celkem 31 projektů. Na základě posudků zahraničních expertů jich bylo doporučeno celkem sedm, a to z různých oblastí základního výzkumu. Tři z těchto projektů budou realizovány na Masarykově univerzitě v Brně, dva Akademií věd ČR a po jednom v Českém vysokém učení technickém v Praze a Vysokým učením technickým v Brně.

Projekty určené k financování

Navrhovatel Instituce Název projektu
Ivan Foletti Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

 

Kulturní dialogy v Jihokavkazském regionu ve středověku: historiografická a historicko-umělecká perspektiva

 

prof. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc.

 

Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut

 

Genomické substráty chromosomových přestaveb a dysploidie během evoluční diversifikace rostlin

 

Ing. Stanislav Obruča, Ph.D.

 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická

 

Biologická funkce a dynamika PHA cyklu u bakterie Rhodospirillum rubrum a jeho biotechnologické konsekvence

 

RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.

 

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

 

Pokročilá buněčná biologie polarity rostlinných buněk

 

Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

 

Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut

 

Nové individualizované přístupy mozkové stimulace založené na synchronizaci v mozkových sítích pro zlepšení kognice zdravých seniorů a pacientů s MCI

 

Ing. Jan Rusz, Ph.D.

 

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

 

Snížení negativních vedlejších efektů hluboké mozkové stimulace na kvalitu řeči u Parkinsonovy nemoci s využitím automatizované akustické analýzy

 

doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.

 

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

 

Lidské protilátky proti klíšťaty-přenášeným flavivirům

 

Projekty byly vybírány metodou Lead Agency (LA), díky které je zefektivněn proces výběru.Na rozdíl od bilaterálních výzev jsou společné projekty doporučovány na základě nezávislých odborných posudků pouze jednou agenturou. Agentury se ve výběru zpravidla střídají. Letošní pozici Lead Agency zastávala SNSF.

*Financování je podmíněno splněním zákonných požadavků a přidělením prostředků GA ČR podle střednědobého výhledu státní rozpočtu.

OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŠVÝCARSKO-ČESKÝCH PROJEKTŮ HODNOCENÝCH NA PRINCIPU LA V ZÁKLADNÍM VÝZKUMU

Grantové agentuře České republiky byly předány partnerskou švýcarskou agenturou – Swiss National Science Foundation (SNSF) výsledky hodnocení LA grantů s počátkem řešení 2021.

V případě, že příslušnými uchazeči bude prokázáno splnění zákonných požadavků způsobilosti, bude na řešení těchto projektů poskytnuta podpora. Toto rozhodnutí je přijato s podmínkou, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši dle střednědobého výhledu. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši, si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo, poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.

Seznam vybraných projektů k financování

Pěti nejlepším vědeckým projektům byla udělena Cena předsedkyně GA ČR

(Praha, 23. září 2020) Předsedkyně Grantové agentury České republiky (GA ČR) Alice Valkárová udělila ceny pěti řešitelům vynikajících vědeckých projektů ukončených v minulém roce. Prestižní ceny jsou udíleny od roku 2003 a pravidelně dokládají špičkovou úroveň českého základního výzkumu a potvrzují jeho význam pro vědecké poznání.

Letos byly oceněny výzkumné práce, které mohou mimo jiné přispět k vývoji ultrarychlých baterií, k poznání podmínek vzniku života na Zemi, k pochopení poruch v buňce vedoucích ke zhoubnému bujení, vedly ke kritickému vydání díla skladatele Bohuslava Martinů a napomohly k popisu struktury genomu některých rostlin.

„Každoročně je velmi obtížné vybrat z několika desítek excelentních projektů ty úplně nejlepší. Ani letošek nebyl výjimkou, protože projekty, které se dostaly do užšího výběru, dosahují světové úrovně,“ řekla předsedkyně GA ČR RNDr. Alice Valkárová, DrSc. „Tento ročník je pro mě významný také tím, že je to počtvrté a také naposledy, co ceny uděluji – v příštím roce tato milá povinnost již bude ležet na bedrech nového předsedy nebo předsedkyně GA ČR,“ říká jaderná fyzička Alice Valkárová, jejíž funkční období letos končí.

Laureáti Cen předsedkyně jsou každoročně vybíráni na základě doporučení několika stovek vědců, kteří se podílí na hodnocení projektů financovaných GA ČR. Do užšího výběru se probojovaly tři desítky vynikajících projektů z pěti oblastí základního výzkumu. Odborníci vybírali v oblastech technických věd; věd o neživé přírodě; lékařských a biologických věd; společenských a humanitních věd; a zemědělských a biologicko-environmentálních věd.

„GA ČR finančně podporuje základní výzkum už 27 let. Vnímáme jej jako stěžejní. Rozšiřuje hranice lidského poznání a tvoří pevné základy pro budoucí aplikované výsledky. Kromě vynikající úrovně standardních projektů, z nichž jsou Ceny předsedkyně vybírány, vypisujeme také speciální výzvy zaměřené na podporu mezinárodní spolupráce nebo mladých vědců,“ doplňuje Alice Valkárová.

 O Cenách předsedkyně GA ČR

Ceny předsedkyně GA ČR jsou od roku 2003 každoročně udíleny 3–5 vybraným laureátům jako ocenění mimořádných výsledků dosažených při řešení grantových projektů ukončených v předchozím kalendářním roce. Celkově bylo k letošnímu roku oceněno 75 významných vědců a jejich projektů. Každému laureátovi náleží ocenění ve výši 100 000 Kč. Ceny jsou udělovány v pěti oblastech základního výzkumu.

O GA ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, která jako jediná instituce v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu. V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Každý rok podpoří stovky výzkumných projektů, a to na základě několikastupňového transparentního výběrového procesu. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993.

Informace o oceněných projektech

Technické vědy:

Víceškálová nerovnovážná termodynamika, RNDr. Michal Pavelka, Ph.D. (Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha)

Cílem projektu bylo najít sjednocující geometrický popis vývoje fyzikálních systémů na různě detailních úrovních. Byly nalezeny postupy, jak detailní úrovně redukovat na méně detailní a získávat přitom nevratné chování spojené s růstem entropie. Získané poznatky jsou aplikovány například ve výzkumu nových ultrarychlých baterií, při zkoumání možností antivirových nanočástic a ve strojovém učení.

Vědy o neživé přírodě:

Vznik života na Zemi a ve vesmíru – experiment a teorie, Judit E. Šponerová, Ph.D. (Biofyzikální ústav Akademie věd ČR, Brno)

Projekt zásadně přispěl k pochopení vzniku prvních molekul genetické informace na Zemi. Podařilo se ukázat, že dopady asteroidů a meteoritů mohly mít vliv na tvorbu prvních krátkých molekul RNA. Díky projektu vznikly také scénáře toho, jak mohly vzniknout první funkční genetické molekuly sestavené z jednoduchých látek přítomných na rané Zemi, jakými jsou formamid, kyanovodík nebo formaldehyd.

Lékařské a biologické vědy:

Detailní analýza funkcí a regulačního potenciálu jednotlivých podjednotek lidského translačního iniciačního faktoru 3 a jejich dílčích pod-komplexů, Dr. rer. nat. Leoš Shivaya Valášek, DSc. (Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Praha)

Projekt se zabýval regulací syntézy proteinů (translací), což je proces, během kterého dojde k překladu genetické informace – uložené ve formě DNA v genech – do proteinů. Podařilo se zjistit, jak lidský translační faktor eIF3 zajišťuje sestavení ribosomálních komplexů, které mají za úkol rozpoznat přesný začátek syntézy jednotlivých proteinů. Zjištění tohoto projektu jsou důležitá především pro výzkum deregulace translace, která významně přispívá k progresi některých typů zhoubného bujení a celé řady dalších onemocnění.

Společenské a humanitní vědy:

Souborné vydání díla Bohuslava Martinů – 2. fáze, Mgr. Aleš Březina, Ph.D. (Institut Bohuslava Martinů, o.p.s, Praha)

Hlavním výstupem projektu je kritické vydání devíti svazků díla Bohuslava Martinů, českého hudebního skladatele mezinárodního významu. V rámci projektu se podařilo vytvořit a zpřístupnit databázi pramenů klíčových jak pro poznání a výzkum skladatelova života a díla, tak i dějin hudby 20. století v českých zemích, USA, Francii a Švýcarsku. Také je zpřístupněno takřka 900 dopisů z obsáhlé korespondence této významné české osobnosti.

Zemědělské a biologicko-environmentální vědy:

Chybějící souvislosti: evoluce genomu v tribu Camelineae (brukvovité), RNDr. Terezie Mandáková, Ph.D. (Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno)

Lnička setá z čeledi brukvovitých je starobylá olejnatá plodina, která se v Evropě pěstovala již několik tisíc let před naším letopočtem. Díky tomuto projektu se podařilo identifikovat nejpravděpodobnější rodičovské druhy této plodiny, charakterizovat strukturu genomu pěti nejbližších příbuzných druhů a identifikovat mechanizmy, jakými se tyto genomy během evoluce měnily. Nové poznatky poskytují informace potřebné k budoucího šlechtění této významné plodiny.

 

Podívejte se na další podklady včetně fotografií

 

Kontakty:

Oddělení vnějších vztahů

Mgr. Renata Třísková

Renata.Triskova@gacr.cz

+ 420 603 309 316

 

Mgr. Vojtěch Janů

Vojtech.Janu@gacr.cz

+420 733 690 777

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Sledujte živě (23.9. od 10:30) udílení Cen předsedkyně GA ČR

S ohledem na aktuální situaci bude udílení Cen předsedkyně GA ČR, které proběhne v Profesním domě v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, přenášeno také online.

Živý online přenos bude dostupný na této stránce ve středu 23. 9. od 10:30.

V případě, že video v době vysílání nevidíte, zkuste stránku znovu načíst.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Prodloužení lhůty k podávání návrhů projektů v rámci Urgent Funding SARS-CoV-2

Předsednictvo GA ČR dnes schválilo prodloužení lhůty pro podávání projektů v rámci Urgent Funding SARS-CoV-2, ve které je Lead Agency rakouská FWF.

Nový termín pro podávání návrhů projektů a české části přihlášky je stanoven na 15. 12. 2020.

Původní text výzvy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

RNDr. Terezie Mandáková, Ph.D. – Leureátka Ceny předsedkyně GA ČR 2020

RNDr. Terezie Mandáková, Ph.D., z brněnského institutu CEITEC je mezinárodně uznávanou vědkyní v oboru cytogenetiky rostlin, který se věnuje genetice buněk a jejích struktur. Zabývá se převážně studiem evoluce genomů čeledi brukvovitých a její výsledky významně přispěly k pochopení vývoje chromozomů a genomů rostlin. Terezie Mandáková je díky svým vynikajícím vědeckým výsledkům a dlouhé řadě kvalitních publikací často zvána, aby přednášela na mezinárodních konferencích, čímž skvěle reprezentuje českou vědu jako takovou.

Popis oceněného projektu „Chybějící souvislosti: evoluce genomu v tribu Camelineae (brukvovité)”

Terezie Mandáková spolu se svými kolegy z výzkumné skupiny Martina Lysáka a americkými kolegy z Washington University a Missouri Botanical Garden, se v rámci řešení standardního grantu GA ČR zaměřila na studium genomu plodiny lničky seté (Camelina sativa).

Lnička setá z čeledi brukvovitých, blízce příbuzná rostlinnému modelu huseníčku rolnímu, je starobylá olejnatá plodina, která se v Evropě pěstovala již v roce 4000 před naším letopočtem.

Díky tomuto projektu základního výzkumu se podařilo identifikovat nejpravděpodobnější rodičovské druhy této hexaploidní plodiny, charakterizovat strukturu genomu pěti nejbližších příbuzných druhů a identifikovat mechanizmy, jakými se tyto genomy během evoluce měnily.

Nové poznatky o historii genomu rodu Camelina nyní poskytují informace potřebné k prozkoumání možností budoucího šlechtění této významné plodiny.

RNDr. Terezie Mandáková, Ph.D.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Mgr. Aleš Březina, Ph.D. – Laureát Ceny předsedkyně GA ČR 2020

Mgr. Aleš Březina, Ph.D., je český muzikolog a skladatel. Vystudoval muzikologii na univerzitách v Praze, Basileji a Olomouci. Je ředitelem Institutu Bohuslava Martinů v Praze a předsedou ediční rady Souborného kritického vydání děl tohoto skladatele. Jeho edice Eposu o Gilgamešovi získala cenu Best Edition na Frankfurtském hudebním veletrhu. Vydal několik knih, sborníků a vědeckých studií v českých i zahraničních časopisech, přednášel v Evropě a USA. Zrekonstruoval původní verzi opery Martinů Řecké pašije (Bregenz 1999). Je oceňovaným autorem koncertní, filmové a divadelní hudby.

Popis oceněného projektu „Souborné vydání Bohuslava Martinu – 2. fáze”

 

Hlavním výstupem projektu Souborné vydání Bohuslava Martinů – 2. fáze je kritické vydání devíti svazků díla tohoto českého hudebního skladatele mezinárodního významu, které v největší možné míře věrně zachycuje skladatelův tvůrčí záměr a v textových částech poskytuje detailní vhled do geneze, recepce a publikační historie jeho skladeb na základě výzkumu často dosud neznámých hudebních i nehudebních pramenů.

V rámci projektu se podařilo vytvořit a zpřístupnit databázi pramenů, klíčových jak pro poznání a výzkum skladatelova života a díla, tak i dějin hudby 20. století v českých zemích, USA, Francii a Švýcarsku.

Projektu se také podařilo v autentické podobě zpřístupnit takřka 900 dopisů z obsáhlé korespondence této významné české osobnosti. Řada vydaných svazků pomáhá poznat, zachovat a zhodnotit české kulturní dědictví, reprezentované tvorbou Bohuslava Martinů (1890-1959).

Mgr. Aleš Březina, Ph.D.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Dr. rer. nat. Leoš Shivaya Valášek, DSc. – Laureát Ceny předsedkyně GA ČR 2020

Dr. rer. nat. Leoš Shivaya Valášek, DSc., vystudoval molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity a obdržel titul Ph.D. v oboru Biochemie na Vídeňské univerzitě. Na Mikrobiologickém ústavu AV ČR se jeho skupina v rámci široké mezinárodní spolupráce zabývá regulací syntézy proteinů. Cílem je odhalit a popsat molekulární mechanismy, které umožňují přesně rozpoznat, kde má syntéza jednotlivých proteinů začít a kde skončit, a jakým způsobem je tento proces regulován za stresových podmínek, popř. deregulován v rakovinných buňkách. Tým je podporován řadou prestižních zahraničních i tuzemských grantů.

Popis oceněného projektu „Detailní analýza funkcí a regulačního potenciálu jednotlivých podjednotek lidského translačního iniciacního faktoru 3 a jejich dílčích pod-komplexů”

Tento projekt základního výzkumu se zabýval regulací syntézy proteinů, tzv. translace. Jedná se o proces, během kterého dojde k přečtení a následnému překladu genetické informace uložené ve formě DNA v genech do proteinů.

V nadneseném smyslu slova lze říci, že syntézou proteinů se genetická informace zhmotní, a vdechne tak buňkám život. Translace probíhá na makromolekulárních buněčných „mašinách“, takzvaných ribozomech. Jejich precizní fungování zajišťuje celá řada faktorů. Klíčovým hráčem zejména během začátku translace je multi-proteinový eukaryotický translační iniciační komplex eIF3.

Nám se podařilo zjistit, jak lidský eIF3 zajišťuje sestavení tzv. pre-iniciačních komplexů v buňce, které mají za úkol přesně rozpoznat, kde má syntéza začít. Zkoumali jsme rovněž, jak je tento mechanismus narušen, když je narušena integrita eIF3.

Zjištění jsou důležitá pro další výzkum, protože narušená integrita eIF3 vede k deregulaci syntézy proteinů. Ta významně přispívá k progresi některých typů zhoubného bujení a celé řady dalších onemocnění.

Dr. rer. nat. Leoš Shivaya Valášek, DSc.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Judit E. Šponer, Ph.D. – Laureátka Ceny předsedkyně GA ČR 2020

Judit E. Šponer, Ph.D., je vedoucí vědeckou pracovnicí Biofyzikálního ústavu AV ČR v Brně. Dlouhodobě se zabývá teoretickým a experimentálním studiem chemie vzniku života a je autorkou asi sta původních vědeckých prací. Navrhuje chemické scénáře syntézy stavebních bloků biomolekul a jejich následného propojení do prvních polymerů schopných samovolné evoluce. Její práce unikátně zasazují tyto chemické reakce do nejmodernějších geochemických a planetologických kontextů o podmínkách na rané Zemi.

Popis oceněného projektu „Vznik života na Zemi a ve vesmíru – experiment a teorie”
Vznik života na Zemi či kdekoliv ve vesmíru patří mezi základní otázky, které si lidstvo od nepaměti klade. S vývojem vědy přešlo spíše religionistické pojetí do roviny přísně vědeckých scénářů, jejichž základem jsou modely unikátních chemických reakcí vedoucích od nejjednodušších mateřských molekul po první chemický systém schopný spontánní evoluce – primitivní genetický kód šifrovaný v sekvenci ribonukleové kyseliny (RNA).

Při řešení projektu jsme zásadně přispěli k pochopení vzniku prvních molekul genetické informace. Ukázali jsme, že dopady asteroidů a meteoritů mohly přispět k syntéze stavebních bloků nukleových kyselin, tj. nukleových bází a cukrů. Objevili jsme cesty, jak se tyto stavební bloky mohly samovolně propojit a vytvořit první krátké molekuly RNA. Navrhli jsme také geologicky relevantní scénáře, které mohly vést ke vzniku prvních funkčních genetických molekul z jednoduchých látek přítomných na rané Zemi, jakými jsou formamid, kyanovodík nebo formaldehyd.

Judit E. Šponer, Ph.D.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

RNDr. Michal Pavelka, Ph.D. – Laureát Ceny předsedkyně GA ČR 2020

RNDr. Michal Pavelka, Ph.D., vystudoval matematické modelování na Matematicko-fyzikální fakultě (Matfyz) Univerzity Karlovy. Pracoval na École Polytechnique de Montréal (Kanada), na Západočeské univerzitě a na Vysoké škole chemicko-technologické. Poté se vrátil na Matfyz, kam přinesl geometrický pohled na mechaniku a termodynamiku ve fyzice kontinua. Odhlédnutím od částicové struktury a využítím moderních metod diferenciální geometrie je možné nalézt sjednocující princip pro popis takřka všech přírodních jevů kolem nás.

Popis oceněného projektu „Víceškálová nerovnovážná termodynamika”

Johannes Kepler kdysi napsal: „Ubi materia, ibi geometria.” – „Kde je hmota, tam je geometrie.” Podívejme se například na šálek teplé kávy, v němž se tekutina ještě nepřestala pohybovat, tedy nevychladla. Jak vstupuje do popisu pohybu kávy – procesu chladnutí geometrie?

Proces chladnutí tekutiny můžeme popisovat pomocí různě detailních systémů evolučních rovnic. Například vidíme-li tekutinu jako soubor částic, musíme vyřešit obrovské množství rovnic (typicky 1024). Vývoj tekutiny v čase však můžeme popsat také pomocí fyziky kontinua, soustředící se na průměrné lokální vlastnosti, například rychlost a teplotu (2 rovnice). K popisu hmoty tedy můžeme použít více úrovní lišící se detailem.

Díky podpořenému projektu jsme společně s kolegy z Kanady, Itálie, Ruska, Číny, Španělska, Turecka a Anglie našli obecnou geometrickou strukturu (Poissonova závorka, entropie a disipační potenciál), která vyjadřuje evoluci na každé úrovni popisu a která nás z detailního popisu zavede na popis méně detailní. Můžeme tak potvrdit Keplerova slova.

RNDr. Michal Pavelka, Ph.D.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY