Na co nezapomenout při podávání žádostí o granty GA ČR?

 

Pro navrhovatele projektů jsme připravili základní přehled toho, na co by neměli zapomenout, když žádají o grant GA ČR. Přehled může sloužit i jako odškrtávací seznam, aby navrhovatel mohl vše snadno zkontrolovat. Každý bod je navíc doplněn o odkaz na příslušnou zadávací dokumentaci, kde najde bližší informace.

 

416 KB Datum přidání: 4. 3. 2022
410 KB Datum přidání: 4. 3. 2022
415 KB Datum přidání: 4. 3. 2022
421 KB Datum přidání: 4. 3. 2022
471 KB Datum přidání: 4. 3. 2022

 

Jak podat grant v aplikaci GRIS, poradí videonávody.

Zástupci vlády, akademické obce a poskytovatelů vědecké podpory vydali společné prohlášení na podporu ukrajinských vědců, pedagogů a studentů

Na základě iniciativy ministryně pro vědu, výzkum a inovace, Heleny Langšádlové, proběhla dne 1. března. 2022 schůzka mezi ministrem školství Petrem Gazdíkem, předsedkyní Akademie věd ČR Evou Zažímalovou a představiteli České konference rektorů, Rady vysokých škol a její studentské komory RVŠ, Grantové agentury ČR a Technologické agentury ČR, Asociace výzkumných organizací, České akademie zemědělských věd a ministryní Langšádlovou.

Všichni aktéři schůzky se shodli na následujících závěrech:

  • Chceme informovat vědce, studenty a pedagogy, kteří jsou a budou mezi běženci, o možnostech uplatnění v ČR skrze webový portál ve spolupráci s MŠMT.
  • Zapojíme ukrajinské výzkumníky do širokého spektra projektů financovaných Grantovou agenturou ČR a Technologickou agenturou ČR.
  • Vzhledem k aktuální agresi ozbrojených sil Ruska na Ukrajině doporučujeme českým výzkumným pracovištím pozastavit či rozvázat institucionální formy spolupráce s ruskými či běloruskými výzkumnými institucemi.
  • Na druhé straně však považujeme za vhodné a důležité udržet některé kontakty na individuální bázi s lidmi v ruských či běloruských vědeckých a výzkumných institucích, kteří se proti naprosto neospravedlnitelné invazi jasně vymezují – mj. otevřeným dopisem. Má smysl je jednak osobně podpořit, jednak i budovat informační mosty tam, kde je možné stavět na důvěře a na osvědčeném pracovním vztahu. Jsme si vědomi, že ve vztahu k vědcům, pedagogům a studentům z Ruska či Běloruska je nutné vyhnout se principu uplatňování kolektivní viny. Tito lidé nemají být trestáni za současnou situaci jen na základě národnosti.
  • Konkrétní nástroje na podporu ukrajinských vědců, pedagogů i studentů budou zveřejněny co nejdříve.


Zástupci vlády, akademické obce a poskytovatelů vědecké podpory
Zástupci vlády, akademické obce a organizací podporujících výzkum schválili prohlášení na podporu ukrajinských vědců či studentů 3. března 2022

Podívejte se také na:

Ochrana oznamovatele (Whistleblowing)

Grantová agentura České republiky, se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6, IČO: 485 49 037 jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie.

Grantová agentura České republiky, jako orgán povinného subjektu zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající ze směrnice.

Ochrana oznamovatele se vztahuje pouze na oznamovatele protiprávního jednání spadajícího do věcných oblastí v působnosti Směrnice, tzv. whistleblowing v Grantové agentuře České republiky.  Pro lepší orientaci se oblastmi upravenými právním předpisem nebo předpisem Evropské unie rozumí následující oblasti v českém právním řádu:

a. finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
b. daně z příjmů právnických osob,
c. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
d. ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
e. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
f. ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
g. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
h. zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
i. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
j. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
k. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
l. fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

 

Oznámení lze podat prostřednictvím zřízeného VOS:

Kdo může podat oznámení

Fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí.

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání,

a. které má znaky trestného činu nebo přestupku,

b. nebo porušuje právní předpis či předpis Evropské unie upravující oblasti vymezené zákonem,

c. a o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou

činností.

Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu s výše uvedenou Směrnicí rozumí zejména:

a. zaměstnání,
b. služba,
c. samostatná výdělečná činnost,
d. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
e. výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. „volený orgán“),
f. správa svěřenského fondu,
g. dobrovolnická činnost,
h. odborná praxe, stáž,
i. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, nebo
j. ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Obsah oznámení

Obsahem oznámení je zejména:

a. datum podání oznámení;
b. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
c. oblast působnosti dle Směrnice;
d. shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa;
e. důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.

Způsob podání oznámení

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

Interní kanál

a. ústně (osobně)v sídle Grantové agentury České republiky, na adrese Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6, a to po dohodě s příslušnou osobou. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení (například formou pořízení audiozáznamu);
b. písemně na podatelně Grantové agentury České republiky, na adrese Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 nebo doporučeně adresováno na tutéž adresu. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“;
c. telefonicky na telefonní lince: 227 088 873;
d. elektronicky na e-mailové adrese whisteblowing@gacr.cz.

Externí kanál

Externí kanál pro oznámení představuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Více informací je uvedeno na webové stránce oznamovatel.justice.cz, na které lze taktéž oznámení podat.

 

Za oznámení se nepovažuje část oznámení, která obsahuje:

Z oznamování jsou vyňaty určité typy informací, u kterých zájem na jejich ochraně převažuje nad zájmem na ochraně oznamovatele. Takovými informacemi jsou informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky a informace o činnosti zpravodajských služeb.

Dále nemůže oznamovatel oznamovat skutečnosti, na které se vztahuje povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.

Oznamovatel také nesmí porušit povinnost mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a koncipienta, státního zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, asistenta soudce, justičního čekatele a daňového poradce a mlčenlivosti zaměstnance notáře, advokáta, soudního exekutora a daňového poradce, nebo mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb.

Oznamovateli, který poruší důvěrnost uvedených informací nebo uvedené povinnosti mlčenlivosti, nenáleží ochrana. Takový oznamovatel také může být postižen pro protiprávní jednání, kterého se tím dopustil.

 

Příslušná osoba v Grantové agentuře České republiky:

Mgr. Filip Edr
Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6, 4. patro, kancelář č. 26
email: filip.edr@gacr.cz,
tel: 227 088 873

Po podání oznámení následuje řádné posouzení důvodnosti oznámení a jeho pravdivosti příslušnou osobou. Oznamovatel bude vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho podání (pokud oznamovatel výslovně nepožádá, aby o přijetí oznámení vyrozuměn nebyl, nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele). Rovněž bude vyrozuměn o výsledcích posouzení oznámení nejpozději do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Směrnice, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.  Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržená příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele (pokud tím nedojde k vyzrazení totožnosti oznamovatele).

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, a to i vůči svému povinnému subjektu.

 

OCHRANA OZNAMOVATELE

V souvislosti s podáním oznámení je vyloučeno, aby byl oznamovatel, jakkoliv postihován. Oznamovatel je tak pod ochranou před odvetnými opatřeními, kterými se rozumí jakékoli jednání (vč. opomenutí) v souvislosti s prací nebo jinou relevantní činností vyvolané oznámením, které je přímo či nepřímo učiněno proti oznamovateli a dalším chráněným osobám a které je způsobilé způsobit jim újmu, zejména:

a. zproštění výkonu státní služby, zařazení mimo výkon státní služby nebo skončení služebního poměru,
b. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
c. zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
d. odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
e. uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
f. snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
g. diskriminace,
h. přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
i. služební hodnocení nebo pracovní posudek,
j. ostrakizace,
k. neumožnění odborného rozvoje,
l. změna rozvržení pracovní nebo služební doby,
m. vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
n. výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
o. zásah do práva na ochranu osobnost.

 

Ochrana osobních údajů

Jakékoli zpracovávání osobních údajů se provádí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje, které jsou pro vyřízení daného oznámení zjevně nepodstatné, se nezpracovávají, a jsou-li získány náhodou, jsou bez zbytečného odkladu vymazány.

Veškeré informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách Grantové agentury České republiky na adrese https://gacr.cz/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju-a-gdpr-v-grantove-agenture-ceske-republiky/.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY