Vyhlášení veřejné soutěže MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019.

Soutěžní lhůta začíná 27. 2. 2018.

Návrhy projektů je možné podávat do 11. 4. 2018.

Zadávací dokumentace pro mezinárodní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce Dokumenty.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách
Po – Čt: 9 – 16:00; Pá: 9 – 15:00 na tel.č. 227 088 841.

Vyhlášení veřejné soutěže pro mezinárodní projekty

Zadávací dokumentace pro mezinárodní projekty s počátkem řešení v roce 2019

Čestné prohlášení uchazeče – fyzické osoby

Čestné prohlášení uchazeče – právnické osoby

Čestné prohlášení uchazeče jako právnické osoby (podle zákona č. 218/2000 Sb.)

DFG Template

 

Extract from the Tender Document for Public Tender in Research, Experimental Development and Innovation for the Support of Basic Research Grant Projects – International Projects 2019

Vyhlášení veřejné soutěže JUNIORSKÉ PROJEKTY

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019.

Soutěžní lhůta začíná 27. 2. 2018.

Návrhy projektů je možné podávat do 11. 4. 2018.

Zadávací dokumentace pro juniorské projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce Dokumenty„.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů

FAQ a KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách
Po – Čt: 9 – 16:00; Pá: 9 – 15:00 na tel.č. 227 088 841.

Vyhlášení veřejné soutěže pro juniorské projekty

Zadávací dokumentace pro juniorské projekty s počátkem řešení v roce 2019

Čestné prohlášení uchazeče – právnické osoby

Čestné prohlášení uchazeče jako právnické osoby (podle zákona č. 218/2000 Sb.)

 

Extract from the Tender Document for Public Tender in Research, Experimental Development and Innovation for the Support of Basic Research Grant Projects – Junior Grants 2019 

Vyhlášení veřejné soutěže STANDARDNÍ PROJEKTY

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019.

Soutěžní lhůta začíná 27. 2. 2018.

Návrhy projektů je možné podávat do 11. 4. 2018.

Zadávací dokumentace pro standardní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce Dokumenty„.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách
Po – Čt: 9 – 16:00; Pá: 9 – 15:00 na tel.č. 227 088 841.

Vyhlášení veřejné soutěže pro standardní projekty

Zadávací dokumentace pro standardní projekty s počátkem řešení v roce 2019

Čestné prohlášení uchazeče – fyzické osoby

Čestné prohlášení uchazeče – právnické osoby

Čestné prohlášení uchazeče jako právnické osoby (podle zákona č. 218/2000 Sb.)

 

Extract from the Tender Document for Public Tender in Research, Experimental Development and Innovation for the Support of Basic Research Grant Projects –  Standard Projects 2019.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

GA ČR vyhlásí v druhém čtvrtletí roku 2018 veřejnou soutěž v rámci nové skupiny grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO.

Cílem nové skupiny grantových projektů EXPRO je podporovat výzkumné týmy vedené špičkovou mezinárodně uznávanou vědeckou osobností nebo mladým vědeckým pracovníkem s přesvědčivým potenciálem pro excelenci, směřovat podporu tam, kde excelence už existuje nebo má naději vzniknout, a zvýšit tak kvalitu české vědy. Excelentní výzkum je založený na špičkových vědcích a často prostřednictvím „high risk – high gain“ projektů, což v Evropě ukazují např. projekty Evropské výzkumné rady (ERC). Cílená podpora takovýchto projektů v ČR dosud chyběla, což se promítá např. do naší velmi nízké úspěšností v získávání projektů ERC.

Novou skupinu grantových projektů EXPRO schválila na svém 328. zasedání dne 22. 9. 2017 Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a následně vláda ČR usnesením č. 756 ze dne 23. října 2017.

GA ČR předpokládá vyhlášení první veřejné soutěže v průběhu druhého čtvrtletí roku 2018, se zahájením řešení projektů v roce 2019.

Základní parametry projektů EXPRO:

–  při hodnocení návrhů projektů bude hlavní důraz kladen na excelenci hlavního navrhovatele, jeho curriculum vitae (s přihlédnutím k délce jeho kariéry), dosažené publikační výsledky, mezinárodní ohlas navrhovatele (členství v odborných společnostech a edičních radách, zvané přednášky na mezinárodních konferencích), předchozí zkušenosti s řešením projektů, schopnost vést výzkumný tým;

–  v návrhu projektu smí být uveden pouze jeden uchazeč a nejvýše jeden spoluuchazeč, změna příjemce dotace bude v rámci pravidel zadávací dokumentace umožněna, pokud zaručí lepší podmínky pro řešení projektu;

– návrh projektu se předpokládá v rozsahu max. 15 stran formátu A4;

– projekty budou pětileté, hodnocení z hlediska nakládání s finančními prostředky se bude provádět každoročně kanceláří GAČR, odborné hodnocení po 2,5 letech a poté rok po skončení projektu, tedy po šesti letech; návrhy projektů a jejich odborné výsledky budou hodnoceny výhradně mezinárodními panely;

–  předpokládá se, že řešitelé projektu a jejich spolupracovníci budou pracovat na tomto projektu s výší úvazku nejméně 0,5. Kolektiv by měl být spíš menší a kompaktní, s jasně definovanými úlohami jednotlivých členů;  předpokládaná výše dotace na jeden projekt bude podstatně vyšší než v případě standardních projektů; předpokládá se do 10 mil. Kč / rok, investice budou umožněny do 20 % celkové dotace na projekt. Výše mezd nebude omezena;

–  měla by umožnit zapojení zahraničních odborníků nebo českých odborníků, kteří dosud pracují v zahraničí; při hodnocení návrhu projektu bude přihlédnuto i k zapojení talentovaných studentů doktorského studia a postdoktorandů a k zapojení týmu do mezinárodní spolupráce;

–  podmínkou pro úspěšné splnění projektu EXPRO bude závazek řešitele nebo některého z členů jeho týmu, že nejpozději do šesti let od začátku řešení projektu podá návrh na projekt ERC. V případě, že řešitel návrh na projekt ERC nepodá, bude projekt EXPRO hodnocen jako nesplněný i v případě dostatku vědeckých výsledků a řešitel bude odpovídajícím způsobem penalizován.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Grantová agentura ČR zve do Prahy, Brna a Plzně na seminář pro uchazeče k soutěžím s počátkem řešení v roce 2019

Cílem tohoto semináře je seznámit pracovníky grantových oddělení, uchazeče o granty i navrhovatele projektů s pravidly GA ČR platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží na podporu grantových projektů základního výzkumu vyhlašovaných v roce 2018 a s počátkem řešení v roce 2019 a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím on-line aplikace GRIS.

V Praze se seminář koná 8. 3. 2018 od 14:30 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.

V Brně se seminář uskuteční 9. 3. 2018 od 9:30 hodin v Aule Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, Lipová 41a, 659 79 Brno.

V Plzni se seminář uskuteční 16. 3. 2018 od 11:00 hodin v přednáškovém sále US 207 (budova NTIS) Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Technická 8, 306 14 Plzeň. Podrobnější mapa včetně příjezdu k areálu ZČU

Vzhledem k omezené kapacitě sálů je třeba se předem na semináře registrovat

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Plánovaná odstávka aplikace pro podávání grantových návrhů

V sobotu 17. 2. 2018 v čase od 10:00 do 15:00 hod. proběhne odstávka aplikace z důvodu její aktualizace. V průběhu hlášené odstávky bude systém nedostupný. Děkujeme za pochopení.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Upozornění příjemcům podpory projektů pokračujících v roce 2018 nebo končících v roce 2018 na podstatnou změnu ve způsobu finančního vypořádání v souvislosti se změnou platné právní úpravy

Novelizace vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění účinném k 1. 1. 2018 přináší  zásadní změnu ve způsobu finančního vypořádání roku 2017, a tou je zavedení finančního vypořádání projektů výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) dle této vyhlášky až po ukončení jejich financování a nikoliv každoročně, jak tomu bylo doposud.

Upozorňujeme tak příjemce podpory projektů VaVaI, jejichž řešení pokračuje i v roce 2018, že již nejsou v souladu s výše uvedenou novelizovanou  vyhláškou povinni vracet nespotřebované finanční prostředky na účet GA ČR tak, jak byli doposud zvyklí v rámci každoročního finančního vypořádání. Nespotřebované finanční prostředky jsou tak příjemci nově povinni vrátit na účet GA ČR pouze za projekty, jejichž řešení bylo ukončeno k 31. 12. 2017.

Rovněž upozorňujeme příjemce, že výše uvedená vyhláška neřeší návaznost na tvorbu účelově určených prostředků a účtování nevyčerpaných prostředků, které je nutné provádět v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy, které tuto problematiku upravují.

Příjemcům podpory bude zaslán nový formulář Přehledu čerpání / Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemci na řešení grantových projektů GA ČR na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 s nově upravenými pokyny pro vyplnění jak pro končící, tak pro pokračující projekty podpory VaVaI.

Podívejte se na podrobnější informaci

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Skupina grantových projektů mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency („LA granty“)

Rakouská agentura pro vědu Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu.

Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena. Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency (LA) principu. To znamená, že návrhy projektů jsou hodnoceny pouze jednou z agentur. Návrh projektu musí být připraven v souladu s formálními pokyny a předpisy LA agentury (agentury, k níž je projekt podáván). LA agentura zajistí celý hodnoticí proces v souladu se svými běžnými procedurami, pravidly a rozhodovacími procesy. GA ČR a FWF uděleným projektům financují příslušnou národní část projektu stanovenou v návrhu rozpočtu.

Na základě předběžné dohody bude v soutěži vyhlášené v roce 2017 s počátkem řešení projektů v roce 2019 v roli LA rakouská FWF. Navrhované projekty mohou být maximálně tříleté. Počátek lhůty pro podávání návrhů je 14. prosince 2017, konec lhůty pro podávání návrhů projektů je 16. března 2018. Navrhovatelé musí kopii podaného návrhu projektu zaslat GA ČR na níže uvedený kontakt. Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu v následujících oborech:

  1. technické vědy
  2. vědy o neživé přírodě
  3. lékařské a biologické vědy
  4. společenské a humanitní vědy
  5. zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Rozpočet navrhovaného projektu

Rozpočet projektu musí být navržen zvlášť pro rakouskou a českou stranu, a to v souladu s pravidly každé z jednotlivých agentur. Pravidla pro sestavení rozpočtu na české straně.

Způsob podání návrhu projektu

Společný návrh projektu popisující podrobně celý plánovaný výzkum za českou a rakouskou stranu je podáván FWF nejpozději do 16. března 2018, a to v souladu s pravidly podání projektu FWF:
application guidelines of the FWF stand-alone projects/Einzelprojekte.

Návrhy projektů musí obsahovat kromě kritérií popsaných v pravidlech FWF navíc informace následujícího charakteru:

– Přesné rozdělení práce na výzkumu mezi oběma partnery
– Popis přidané hodnoty deklarované spolupráce
– Přesné zdůvodnění obou částí rozpočtu projektu (českého i rakouského).

Veškeré formuláře pro podání návrhu projektu jsou ke stažení na stránkách FWF

Formulář pro vyplnění české části návrhu rozpočtu a dalších údajů potřebných pro evidenci projektu v GA ČR je ke stažení zde:

Navrhovatelé po vyplnění a podání návrhu projektu FWF zašlou GA ČR elektronickou formou:

na e-mail: la.fwf(at)gacr.cz, a to nejpozději do 16. března 2018.

K prokázání způsobilosti k řešení navrhovaného projektu podle ustanovení § 18 odst. 2 písm. c) až f), h) a i) a u fyzických osob, také podle odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, předloží český účastník GA ČR čestné prohlášení.

Oprávnění k činnosti podle ustanovení § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb. předkládají ti uchazeči, kteří nejsou zřízeni podle zvláštního zákona, jiného obecně závazného předpisu, nebo zveřejněného rozhodnutí (uvedené doklady nepředkládají např. veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, organizační jednotky ministerstev a příspěvkové organizace ministerstev), a to dokladem o oprávnění k podnikání nebo jiným požadovaným oprávněním.

Vyžaduje-li řešení grantového projektu speciální oprávnění podle zvláštního právního předpisu (např. povolení k nakládání s jadernými materiály podle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo oprávnění k chovu či používání pokusných zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, předkládají takové oprávnění všichni uchazeči (případně spoluuchazeči) bez ohledu na právní formu v prosté kopii.

Uchazeč, který je právnickou osobou, předloží informaci o osobách v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a to ve formě čestného prohlášení, jehož vzor je ke stažení zde.

V průběhu řešení projektu odevzdává řešitel přehled čerpání finančních prostředků a stručné zhodnocení průběhu řešení projektu za jednotlivé roky.

Obě agentury upozorňují na to, že prostředky, které bude možné na základě této soutěže udělit, budou velmi omezené, celkový předpokládaný počet podpořených projektů by neměl překročit devět projektů.

FAQ a KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GA ČR písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách
Po – Čt: 9 –  16:00; Pá: 9 – 15:00 na tel.č. 227 088 841.

Před zadáním dotazu si prosím nejprve pročtěte příslušné FAQ, kde jsou zodpovězeny nejčastěji řešené dotazy, viz příloha této zprávy.

Přílohy

Pravidla pro nakládání s účelovou podporou mezinárodních projektů na principu LA pro rok 2019

Formulář české části návrhu projektu

Formulář čestné prohlášení (podle zákona č. 218/2000 Sb.)

Formulář čestné prohlášení (právnické osoby)

Formulář čestné prohlášení (fyzické osoby)

FAQ Lead Agency 2019

 

 

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Zpřístupnění hodnocení návrhů projektů veřejných soutěží na podporu grantových projektů se začátkem řešení v roce 2018

Grantová agentura ČR v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů zpřístupnila účastníkům veřejných soutěží na podporu grantových projektů se začátkem řešení v roce 2018 hodnocení návrhů projektů.
Navrhovatelé naleznou hodnocení projektů po přihlášení do aplikace pro podávání a správu grantových projektů na adrese http://www.gris.cz.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Oznámení termínů podání dílčích a závěrečných zpráv za rok 2017

Vážení řešitelé, v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zpřístupněny formuláře dílčích a závěrečných zpráv. Termín pro odevzdání dílčích zpráv je 16. 1. 2018. Termín pro odevzdání závěrečných zpráv je 31. 1. 2018.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR:

telefonicky v úředních hodinách na tel. č. 227 088 841

Po – Čt: 9 –  16:00
Pá: 9 – 15:00

písemně (info@gacr.cz – pro všeobecné dotazy) / (kontakty@gacr.cz – pro hesla a změny osob a institucí)

https://info.gacr.cz/servlet/HelpdeskDynamic?eid=rozcestnik&lang=cs

Nejčastější dotazy k  vyplňování DZ /ZZ naleznete níže.

FAQ DZ a ZZ_2018

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY