Jak bojovat s předsudky? Příklad vztahů mezi lidmi pěti národností ve střední Evropě

„Determinanty vztahů mezi skupinami: integrovaný model meziskupinových postojů, kontaktu, osobnostních a sociálních faktorů“? To je název projektu, kterým se zabývala doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D a doc. Martina Hřebíčková, DSc. z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky.

Doc. Sylvie Graf, Ph.D. působí jako vědecká pracovnice v Psychologickém ústavu AV ČR, v.v.i v Brně. Je předsedkyní sekce interkulturní psychologie Českomoravské psychologické společnosti. Zabývá se možnostmi snižování předsudků a zlepšování vztahů mezi lidmi z různých skupin.Výsledky svých výzkumů publikuje v uznávaných mezinárodních časopisech. V roce 2015 ve spoluautorství vydala monografii „Češi a jejich sousedé“ o meziskupinovém kontaktu a postojích ve střední Evropě. V současnosti je na vědecké stáži na univerzitě v Bernu, kde získala prestižní dvouletý grant „Marie Curie Fellowship“ od Evropské komise, v jehož rámci zkoumá utváření postojů k imigrantům.

Doc. Martina Hřebíčková, DSc. je vedoucí vědeckou pracovnicí Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i. Těžištěm jejího odborného zájmu je pětifaktorový model osobnosti a metody pro jeho diagnostikování. Zkoumá také sociální percepci, národní stereotypy a akulturaci. Byla řešitelkou čtyř grantových projektů podpořených GA ČR. V současnosti řeší projet věnovaný akulturačním strategiím u majority a minority. Patří k nejcitovanějším českým psychologům. V letech 2010-2016 byla zvolena do „Executive Committee European Association of Personality Psychology“.

Čemu jste se vlastně ve svém projektu věnovaly?
V rámci projektu s tímto složitým názvem jsme se věnovaly zejména vztahům mezi různými skupinami a možnostem, jak snižovat předsudky. V sociální psychologii definujeme skupiny jako širší společenská uskupení tvořená osobami, které spojuje příslušnost ke společné etnicitě (Romové), národnosti (Němci), náboženství (muslimové), sexuální orientaci (homosexuálové) nebo jiné charakteristice (přistěhovalci). V našem výzkumu jsme zkoumaly vztahy mezi lidmi ze sousedních národů v rámci střední Evropy. Zaměřily jsme se také na vztah Čechů ke dvěma výrazným menšinám v České republice – Vietnamcům a Romům.

Co bylo cílem projektu?
Zajímalo nás především, jaké jsou možnosti snižování předsudků. Předsudky jsou převážně negativní soudy, které vznikají na základě pouhého zařazení do negativně vnímané skupiny. Dobře to vystihuje české přísloví házet všechny do jednoho pytle. Předsudky si nevytváříme na základě vlastních negativních zkušeností s konkrétním člověkem, ale přebíráme rozšířená přesvědčení, ve kterých se utvrzujeme. Například v české společnosti je rozšířeno přesvědčení o odměřenosti Němců. Ke konkrétním Němcům, se kterými se setkáme, se proto můžeme chovat rezervovaně ve shodě s naším negativním hodnocením celého národa. Naše rezervované chování pravděpodobně z jejich strany vyvolá odměřenou reakci, což může naše předsudky dále upevnit.

Můžeme předsudky nějak ovlivnit?
Jednou z možností, jak předsudky ovlivňovat, jsou osobní zkušenosti s příslušníky daných skupin – tzv. meziskupinový kontakt. Pokud budeme pokračovat v příkladu uvedeném výše, setkání s německými vrstevníky během společného jazykového kurzu v zahraničí nám může ukázat, že jsou to lidé jako my bez ohledu na národnost a předsudky s ní spojené. Existují však i negativní zkušenosti, které naopak mohou předsudky vůči celým skupinám zesilovat.
V rámci našeho výzkumu jsme se účastníků ptaly na jejich konkrétní zkušenosti s příslušníky vybraných národů – jako je např. kontakt s vrstevníky v průběhu kurzu v zahraničí. Na základě popisů různých zkušeností jsme se snažily odhalit obecné skutečnosti vyskytující se v průběhu kontaktu, které mohou ovlivnit pozitivní nebo negativní hodnocení daných národů.

Jak jste při výzkumu konkrétně postupovaly?
Účastníci našeho výzkumu nejdříve popsali svou libovolnou konkrétní zkušenost s příslušníkem jim nejbližšího sousedního národa (např. obyvatelé Zlína popsali svoji zkušenost se Slováky, obyvatelé z Ústí nad Labem zkušenost s Němci). Poté vyjádřili svoje pocity vřelosti, popř. rezervovanosti vůči příslušníkům zkoumaných národů a posuzovali jejich typické vlastnosti. Podle toho jsme odvodily míru jejich předsudků k daným sousedním národům.
Popis konkrétních zkušeností analyzoval tým pěti badatelek z různých zemí, které ovládaly čtyři národní jazyky účastníků výzkumu. Na základě předem připraveného tzv. codebooku – seznamu skutečností vyskytujících se v průběhu kontaktu – hodnotily každou popsanou zkušenost, zda danou skutečnost obsahuje.

Jaké skutečnosti si můžeme představit?
Takovou skutečností byla např. různá míra blízkosti k lidem ze sousedních národů. S některými cizinci se naši respondenti potkávali jen náhodně na ulici, s některými navázali formální kontakt např. v pracovním prostředí, jiní měli s cizinci blízký osobní a přátelský vztah. Další skutečnost představovalo hodnocení konkrétních osob, se kterými se účastníci výzkumu setkali. Hodnotili je pozitivně nebo negativně, případně udávali jak pozitivní, tak i negativní hodnocení. Měly jsme tedy k dispozici údaje o tom, jak lidé v pěti evropských zemích popisují skutečný meziskupinový kontakt a tyto údaje jsme propojily s jejich hodnocením celých skupin. Umožnilo nám to zjistit, jaké konkrétní skutečnosti během kontaktu ovlivňují předsudky vůči daným národům.

Které skutečnosti se ukázaly jako důležité při ovlivňování předsudků?
Jako podstatná se pro redukci předsudků ukázala např. míra blízkosti k lidem ze sousedních národů, kdy navázaná přátelství a vztahy s konkrétními cizinci přispívaly k pozitivnějšímu hodnocení daných národů. Rovněž pozitivní – ale i negativní – hodnocení konkrétních cizinců v průběhu kontaktu se přenášelo na předsudky vůči celým národům. Výsledky podrobně představujeme v monografii „Češi a jejich sousedé. Meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě.“.

Jaký je podle Vás nejzásadnější teoretický přínos vašeho výzkumu?
Na základě unikátních dat z výpovědí o konkrétních zkušenostech z pěti zemí se nám podařilo navrhnout řešení rozporu mezi dvěma pohledy v rámci teorie meziskupinového kontaktu. První tvrdil, že pozitivní zkušenosti jsou pro formování předsudků určující. Naproti tomu novější studie ukazovaly, že negativní zkušenosti s příslušníky určitých skupin mají větší vliv na zvyšování předsudků k těmto skupinám než pozitivní zkušenosti na jejich snižování.
Naše studie je významná, protože jsme prokázaly, že negativní zkušenosti mají na zvyšování předsudků sice relativně větší vliv než pozitivní zkušenosti na jejich snižování, zároveň se ale pozitivní zkušenosti vyskytují častěji než negativní, což výraznější vliv negativity na předsudky vyrovnává a tlumí. Výsledky jsme spolu s kolegy z australské Univerzity v Newcastlu publikovali v uznávaném zahraničním časopise European Journal of Social Psychology.

Můžete uvést ještě další výsledky případně vaše další úspěchy?
Zmínila jsem se o tom, že jsme zkoumaly také vlastnosti typických představitelů pěti evropských zemí. V sociálních vědách se jim říká národní stereotypy nebo také národní charakter. Zjišťovaly jsme, zda jsou národní stereotypy přesné. Porovnávaly jsme představy o charakteristikách typických představitelů pěti evropských zemí s tím, jak sami sebe posuzují lidé v těchto zemích. Jako jedny z prvních na světě jsme zkoumaly přesnost stereotypů o příslušnících jiných zemí. Předpokládalo se totiž, že sousedé mohou být objektivnější a přesnější než lidé, kteří posuzují typického představitele vlastní země. Naše výsledky sice tento předpoklad nepotvrdily, ale byly natolik zásadní, že je publikoval prestižní European Journal of Personality. Navíc byla studie hodnocena jako excelentní výstup za rok 2016 expertním panelem Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Zjistily jste při zkoumání národních stereotypů i jiné skutečnosti, které by mohly zajímat veřejnost?
Při porovnání stereotypů příslušníků vlastního národa se stereotypními charakteristikami, které přisuzujeme sousedům, jsme odhalily fenomén, který jsme pojmenovaly zrcadlení stereotypů. Dochází k němu, když typickému příslušníkovi vlastní skupiny přisuzujeme opačné charakteristiky než typickému představiteli skupiny, do které nepatříme. Výsledky jsme publikovali v Journal of Social Psychology.
Těší nás, že nás mezinárodní odborná komunita začala vnímat jako expertky na danou oblast a jsme žádány, abychom zpracovaly kapitoly do monografií, které se meziskupinovému kontaktu a stereotypům věnují. Dosud jsme takové stati připravily čtyři – pro Hogrefe, Nova Science Publishing a dvě pro Routledge.

Jaké jsou vaše další plány, jak se vidíte v budoucnu?
Ve zkoumání meziskupinového kontaktu a přesnosti národních stereotypů pokračujeme. Ve spolupráci s estonskými kolegy jsme připravili metodologickou studii, ve které testujeme nový způsob odhadu přesnosti národních stereotypů. Máme velkou radost z toho, že i tato studie byla přijata k publikování v European Journal of Personality. Věříme, že náš navržený inovativní postup budou používat i další výzkumníci.

A vaše plány ve výzkumu meziskupinového kontaktu?
Navázali jsme na úspěšnou spolupráci s australskými kolegy a připravili studii o tom, zda negativní zkušenosti v rámci blízkých vztahů s lidmi z jiných skupin zhoršují nebo zlepšují předsudky vůči těmto skupinám. Podle výsledků dosavadního výzkumu lze totiž očekávat oba scénáře. Na základě středoevropských dat jsme byli schopni ukázat, že intimita ve vztahu k lidem z jiných skupin chrání před dopadem negativních zkušeností na předsudky vůči celé skupině. Tato studie byla právě přijata k publikování v časopisu Group Processes and Intergroup Relations.

Věnujete se i novým výzkumným projektům?
Martina Hřebíčková je řešitelkou nového projektu GAČR „Vliv meziskupinového kontaktu na akulturační strategie a podporu práv menšin: longitudinální výzkum majority a minority.“ Zkoumáme postoje české většinové společnosti k minoritám. Nejlepší způsob, jak se o našem výzkumu dozvědět více, je se do něj zapojit na http://www.psychologicky-vyzkum.cz/majorita/
Já jsem obdržela prestižní grant Evropské komise „Marie Curie Fellowship,“ v rámci kterého na Univerzitě v Bernu zkoumám vliv prezentace imigrantů v médiích na postoje majoritní společností k imigrantům. Podrobnosti o projektu se lze dočíst na webové stránce: http://immigrants-project.eu/

Zveřejněny protokoly hodnocení dílčích zpráv

Vážení řešitelé, v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zveřejněny protokoly hodnocení dílčích zpráv. Hodnocení najdete v detailu projektu v záložce „Progress Reports, Final Reports“ na řádku dílčí zprávy za rok 2017 ve sloupci „Protocol (Public)“.

Výsledky oceněného projektu profesora Švorčíka byly využity při léčbě chronických ran

V roce 2015 byl jedním z laureátů Ceny předsedy GA ČR profesor Václav Švorčík z Vysoké školy chemicko-technologické. Se svým týmem připravil nové speciální materiály s upraveným povrchem, které jsou vhodné jako podklad pro pěstování lidských buněk. Ty by v budoucnu měly sloužit pacientům s popáleninami nebo bércovými vředy jako podložka, na které by se pěstovaly jejich kožní buňky. Na těchto materiálech velmi dobře rostou i buňky hladkého svalstva (cévní protézy) a kostní buňky pro regeneraci kostních tkání. „Polymerní materiály, v tomto případě především plasty, mají celou řadu skvělých vlastností, optických, mechanických, elektrických, ale také se s nimi snadno pracuje a zároveň jsou cenově dostupné,“ říká Václav Švorčík. „V bioaplikacích se používají relativně omezeně, protože jejich povrchové vlastnosti nejsou pro interakci s buňkami většinou vhodné. Proto jsme náš výzkum zaměřili na úpravu povrchu těchto materiálů tak, aby nabídly živým buňkám pro ně atraktivní prostředí.“ Vědci dalšími experimenty z oblasti materiálového inženýrství prokázali i to, že obdobně modifikované povrchy polymerů mohou najít uplatnění i v elektronice či optice.

Část výsledků oceněného projektu byla úspěšně využita při léčbě chronických ran v preklinických testech. Jedná se o aplikaci kovových nanočástic ve vodném prostředí na dlouhodobě se nehojící otevřená poranění kůže. Bylo dokázáno, že tento postup léčby by mohl být perspektivní. Na oceněný projekt navázal tým profesora Švorčíka dalším projektem financovaným GA ČR.

V roce 2016 získal profesor Švorčík Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2016 a Cenu rektora VŠCHT 2016 za mimořádné výsledky ve výzkumu a vynikající reprezentaci VŠCHT Praha.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Výzkumný projekt laureáta Ceny předsedy GA ČR z roku 2014, prof. RNDr. Vojtěcha Novotného, CSc., vedl na Nové Guineji k vyhlášení dvou chráněných oblastí

Vojtěch Novotný v rámci projektu, který i nadále pokračuje v jednom z nejsložitějších ekosystémů na světě, zkoumá ekologické vztahy mezi rostlinami a býložravým hmyzem ve snaze porozumět pro Evropany poněkud zvláštní struktuře tropických lesů. Tropický prales vypadá spíš jako uměle vysázené arboretum, neboť jsou v něm promíchány desítky až stovky různých druhů stromů, aniž by některý z nich ve vegetaci převládl. Něco takového biologie nesnadno vysvětluje, neboť z podmínek mírného pásma jsme zvyklí na bučiny, smrčiny, doubravy a další typy lesů, které jsou pojmenované po jednom druhu stromu, jenž dominuje. Jedna z ekologických teorií vysvětlujících odlišnost tropických lesů předpokládá, že vysoká druhová rozmanitost stromů je udržována jejich nepřáteli, tedy býložravci a patogeny. Jakmile se jakýkoliv druh stromu rozšíří a začne převládat nad ostatními, stane se snadným a snadno nalezitelným cílem pro své přirozené nepřátele, jež ho nesnadno hledali, dokud byl vzácný. K těmto nepřátelům patří i tisíce druhů býložravého hmyzu studovaných v rámci Novotného výzkumu. Hledání odpovědí na otázky, zda jsou různé druhy hmyzu skutečně specializované na jednotlivé druhy stromů a mohou tedy reagovat na změny v jejich početnosti, a jak moc vlastně takoví býložravci stromům škodí, patří mezi hlavní výzkumná témata profesora Novotného. Zkoumané druhy je samozřejmě nutné také blíže poznat, popsat a katalogizovat, většina tropické rozmanitosti hmyzu zůstává totiž stále vědě neznámá. Výzkumný projekt odhadl, že v tropických lesích žije šest milionů druhů hmyzu, zatímco vědecky jich je popsán dosud jen milion.

Výzkum prof. Novotného na Papui-Nové Guineji má i praktický význam pro ochranu přírody. Tropické lesy v této zemi jsou vlastněny tradičními kmenovými společenstvími. Oceněný výzkumný projekt, jenž s nimi již 20 let spolupracuje, vedl k vyhlášení dvou chráněných oblastí. Jde o vzájemně výhodnou spolupráci. Vlastníci pralesa ho otevřeli pro výzkum a získali tím možnost se na výzkumu také sami podílet, což samozřejmě přináší i mzdy za práci v terénu, jakož i příjem za ubytování a provoz terénních stanic. Ti nejnadanější z místních asistentů se nakonec stávají výzkumnými techniky a někteří i vědci, po vystudování místní univerzity a dalším studiu v zahraniční, včetně ČR. Takto vybudovaná výzkumná základna láká i četné zahraniční výzkumné týmy. Poskytuje totiž nejlepší možnosti ekologického výzkumu na ostrově Nová Guinea, na němž žije celá dvacetina všech druhů rostlin a živočichů planety. V Novotném založené stanici mají také příležitost získat nové zkušenosti doktorandi z Jihočeské univerzity. Výzkumná oblast Wanang Conservation Area, ve které Novotný působí již přes dvacet let, byla za projekt ochrany tropického lesa oceněna prestižní Equator Prize UNDP.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Laureát Ceny předsedy GA ČR z roku 2014 ČR prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D. na cestě k vývoji fotoaktivovatelných proléčiv

Projekt profesora Klána, který byl v roce 2012 po několika letech výzkumu ukončen, zkoumal vývoj fotoaktivovatelných sloučenin – látek, které účinkem světla uvolňují biologicky aktivní molekuly. Systémy tohoto typu se někdy nazývají proléčiva, jsou biologicky neaktivní při administraci a jejich účinek se projeví až po aktivaci – v tomto případě za použití světla. Cílem výzkumu bylo připravit systémy schopné absorbovat viditelné záření. K tomuto cíli projekt dospěl a navázal na něj další, do současnosti běžící projekt. V rámci tohoto projektu se tým Petra Klána zaměřuje aplikaci již objevených systémů a vývoj dalších nových, které jsou schopné absorbovat záření v blízké infračervené oblasti, které lehce proniká biologickými tkáněmi.

Společně s profesorem Liborem Vítkem z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy profesor Klán zkoumal a popsal první fotoaktivovatelný systém, který uvolňuje oxid uhelnatý jako přirozenou biologickou signální molekulu v in vitro a in vivo experimentech po ozáření světlem o vlnových délkách až do 730 nanometrů. Nízké koncentrace oxidu uhelnatého mají řadu pozitivních biologických účinků, jako jsou preventivní a ochranné účinky v procesu hojení ran a při zánětlivých procesech a nádorových onemocněních. Oxid uhelnatý tak představuje velmi slibný terapeutický nástroj pro léčbu těchto nemocí. Výsledky výzkumu byly publikovány v prestižním časopise Journal of the American Chemical Society.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Česká republika se díky práci prof. RNDr. Milana Chytrého, PhD. může pyšnit celosvětově unikátním národním přehledem rostlinných společenstev

Za svůj projekt Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev získal profesor Chytrý v roce 2012 Cenu předsedy GA ČR. Projekt završil dlouholetý terénní výzkum a komplexně se věnoval moderní klasifikaci vegetace na našem území. Cílem byla inventarizace rostlinných společenstev na základě sběru fytocenologických snímků a jejich uspořádání do databáze obsahující v současné době více než 100 000 položek.

Hlavním výstupem projektu byla čtyřdílná monografie Vegetace České republiky, která vyšla v letech 2007-2013 a je nejmodernější svého druhu na světě. I proto se Milan Chytrý stal vedoucím či partnerem podobných projektů na evropské úrovni, jako je například databáze Evropský vegetační archiv, jejímž je koordinátorem.

Významnými navazujícími projekty jsou vegetační syntézy pro Evropskou agenturu životního prostředí nebo tvorba Červeného seznamu evropských biotopů a Evropského přehledu vegetace, které byly vydány v roce 2016. Ty jsou podporovány evropskými zdroji a GA ČR v rámci Centra excelence Pladias.

Pomocí přehledu rostlinných společenstev mohou odborníci snáze hledat odpovědi na ekologické otázky, jako například jaké konkrétní přírodní podmínky (intenzita ozáření, teplota nebo množství dostupných živin) jsou zodpovědné za to, že se na daném místě nachází určitá kombinace nebo větší či menší množství druhů. Umožňuje též studium chování a šíření invazivních druhů, tvorbu map, rozšíření určitých druhů a využívá se i v ochraně přírody.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Lepší poznání mezibuněčné komunikace může pomoci léčit dosud neléčitelná rakovinová onemocnění

V roce 2014 byl jedním z laureátů ceny předsedy GA ČR Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. z Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ocenění získal za projekt Dynamika proteinů interagujících s Dishevelled a jejich význam pro Wnt signálování. Zásadním výstupem bylo poznání významu fosforylace kinázou CK1. Toto zjištění otevřelo možnosti pro využití inhibitorů CK1 v léčbě onemocnění způsobených deregulací signální dráhy Wnt, která v lidském organismu řídí řadu buněčných procesů a při jejímž poškození může v těle nastat nádorové bujení.

Laboratoř Vítězslava Bryji byla založena před osmi lety a věnuje se základnímu výzkumu fungování signální dráhy Wnt a možnostem, jak ji ovlivnit. Někteří pracovníci také sledují dráhu, která je pozměněná u nemocí, jako je například chronická lymfocytární leukémie. Díky poznání významu Wnt dráhy můžeme lépe určit mechanismus vzniku této nemoci a rychleji ji tak diagnostikovat a zvolit druh terapie. V Brně objevili možnosti, jak dráhu ovlivňovat a zasahovat do ní – což má potenciální uplatnění v rámci léčby těchto onemocnění. Bryjův tým spolupracuje s kolegy z Interní hematologické a onkologické kliniky FN v Brně a dalšími pracovišti.

Sám Vítězslav Bryja je nositelem několika významných ocenění v oblasti výzkumu Wnt dráhy. Jeho tým i nadále pokračuje ve výzkumu dosud neodhalených chemických detailů mezibuněčné komunikace, navazuje partnerství v komerční sféře a získal také několik patentů. Výsledky získané v rámci studií, které navázaly na oceněný projekt, byly publikovány na konci roku 2016 v prestižním časopise PNAS.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Zemřel bývalý předseda GA ČR, prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.

Se zármutkem si dovolujeme oznámit, že v ranních hodinách v pátek 16. června 2017 zemřel po dlouhé nemoci, ve věku nedožitých 67 let, profesor Petr Matějů, který v letech 2008 – 2014 zastával funkci předsedy GA ČR. Za jeho působení v roli předsedy se mimo jiné zasadil o zavedení panelového systému, který GA ČR dovedl k mezinárodním standardům peer-review posuzování. Pozůstalým tímto Grantová agentura České republiky vyslovuje upřímnou soustrast.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Laureát Ceny předsedy GA ČR Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. svou prací ovlivnil koncepci bydlení v České republice

V roce 2012 Cenu předsedy GA ČR získal Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. ze Sociologického ústavu AV ČR za projekt Sociální nerovnosti a tržní rizika vyplývající ze spotřeby bydlení. Aktuální a žádoucí reakce fiskální a monetární politiky státu. Ve své práci se Martin Lux věnoval tomu, jaké jsou nerovnosti a rizika v oblasti bydlení, jak jsou vážné a jaký mají dopad na českou ekonomiku. Hlavním výsledkem projektu bylo, že je zapotřebí posílit význam nájemního bydlení v bytovém systému České republiky a změnit orientaci bytové politiky, která do té doby upřednostňovala vlastnické bydlení, směrem k větší neutralitě k různým právním formám bydlení. Tento výsledek projektu se přímo odrazil v Koncepci bydlení ČR do roku 2020 schválené vládou již v roce 2011 (tedy ještě během trvání projektu), ale i v její upravené podobě schválené vládou v roce 2016. Nejednalo se však pouze o koncepci – od té doby se skutečně struktura výdajů státu směřující na různé nástroje bytové politiky postupně měnila ve prospěch nájemního bydlení a snižovaly se podpory v oblasti vlastnického bydlení, praktický důsledek pokračování projektu je tedy zřejmý. Byly přijaty nové nástroje (například podpora výstavby nájemních bytů alokovaná ze Státního fondu rozvoje bydlení), zvýšily se výdaje na příspěvek na bydlení (určený prioritně nájemníkům) a započala debata o sociálním bydlení. Výzkumný tým se částečně podílel na přípravě vládní Koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025 i na podobě zákona o sociálním bydlení, který se nyní připravuje ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Výsledky projektu, oceněném Cenou předsedy GA ČR, byly také využity a citovány v Koncepci prevence a řešení problematiky bezdomovectví do roku 2020, která byla vládou přijatá v roce 2013. Ta s odkazem na výstupy projektu poukazuje zejména na nutnost řešení dluhové pasti značné části domácností bezdomovců a přílišnou volnost při poskytování vysokoúročených spotřebitelských úvěrů – v této věci bylo vládou v roce 2016  navrženo zpřísnění podmínek, zejména při poskytování úvěrů bez ověřování bonity klienta. “Myslím, že jsme částečně přispěli také ke změně uvažování o orientaci bytové politiky i v dalších středoevropských a východoevropských zemích, kde dosud převažoval důraz na podporu vlastnického bydlení,” říká Martin Lux. “Soudím tak z odezvy výzkumníků a tvůrců bytových politik v těchto zemích a také z citačního ohlasu našich prací v zahraničí,” dodává. Martin Lux je hlavním řešitelem více než 10 projektů, napsal či editoval 13 knih, z nichž mnohé vyšly v zahraničí.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Unikátní experimentální zařízení Mgr. Michala Fárníka, Ph.D., vítěze Ceny předsedy GA ČR z roku 2014, umožňuje posouvat vědecký výzkum v oblasti nanočástic

Projekt Michala Fárníka oceněný Cenou předsedy GA ČR se zabýval solvatovanými elektrony, které vznikají při zachycení volného elektronu v prostředí kapaliny – solventu. Solvatované elektrony se účastní celé řady fyzikálních a chemických procesů a hrají v nich klíčovou úlohu. V technologiích se solvatované elektrony podílejí na důležitých procesech například při zpracování nukleárního odpadu, nebo se uplatňují v nanotechnologiích při vytváření třídimenzionálních kovových nanostruktur. Projekt Michala Fárníka se zabýval výzkumem solvatovaných elektronů, jejich vzniku, vlastností a reaktivity na velmi detailní molekulové úrovni. Výsledkem byl detailní záznam procesů reakcí se solvatovaným elektronem, které vedou například v atmosféře k ničení ozonu či k radiačnímu ničení DNA molekul v lidském těle.

Laboratoř doktora Fárníka se v této oblasti rozvíjí i po skončení oceněného grantového projektu. Experimenty, které se zde odehrávají, jsou ojedinělé i díky speciální aparatuře, kterou doktor Fárník vybudoval na základě experimentálního zařízení dovezeného z Německa. Toto zařízení získal během svého pobytu v Institutu Maxe-Plancka v německém Göttingenu a přivezl jej v roce 2005 do ÚFCH JH v Praze, při svém návratu z desetiletého zahraničního pobytu v laboratořích v Německu a USA. V České republice tak vzniklo světově ojedinělé experimentální zařízení, které umožňuje celou řadu různých experimentů s klastry a nanočásticemi. To dovoluje přímé srovnávání výsledků různých experimentů a tento multidimenzionální pohled na zkoumané nanočástice o nich přináší bezprecedentně detailní informace.

Nedávné experimenty v oblasti biologicky relevantního výzkumu týmu doktora Fárníka jednoznačně prokázaly ochranný vliv molekul vody při záchytu pomalých elektronů na biomolekulách – tento objev je relevantní z hlediska radiačního ničení DNA molekul v lidském těle. V posledních letech se celosvětově značný důraz klade na otázku vzniku života ve vesmíru. Na molekulové úrovni se tato otázka redukuje na tvorbu biomolekul v mezihvězdném prostoru, kterou skupina doktora Fárníka zkoumá na nanočasticích, jež simulují ledové a prachové částice ve vesmíru. Experimenty ukázaly, že interakcí fotonů a elektronů s nanočásticemi s deponovanými molekulami prekurzorů mohou vznikat komplexní molekuly s vazebnými motivy analogickými k DNA. Záchyt pomalých elektronů se rovněž uplatňuje v technologických procesech při nanofabrikaci. Provedené experimenty s nanopovrchy klastrů odhalily některé detaily interakce pomalých elektronů s prekurzory nanostruktur. Pochopení těchto mechanismů může vést k praktickému vylepšení dané technologie.

Základní výzkum, který je nezastupitelný pro současné i budoucí netušené aplikace ve skupině doktora Fárníka stále pokračuje a rozvíjí se. Chceme-li totiž porozumět procesům a aplikacím, které zahrnují například solvatované elektrony, neobejdeme se bez pochopení těchto procesů na detailní molekulové úrovni – bez něj zůstává i sebedokonalejší aplikovaný výzkum čistě na úrovni popisu studovaných jevů. Výsledky základního výzkumu týmu doktora Fárníka také pravidelně vycházejí v různých vědeckých publikacích.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY