Informace pro navrhovatele Standardních projektů a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP: Posudky jsou dostupné v GRIS

Dne 2. 12. 2022 byly zveřejněny výsledky letošních soutěží POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a Standardní projekty. Žadatelé, kteří do těchto soutěží podali návrh projektu, naleznou jeho hodnocení v Grantovém informačním systému GRIS. O financování projektů, u kterých se navrhovatelům posudky nezobrazují, ještě nebylo finálně rozhodnuto.

Od minulého roku se navrhovatelé v hodnocení návrhu projektu mohou také dozvědět, v jakém pásmu hodnocených projektů se jejich projekt umístil. Umístění projektu je součástí protokolu hodnocení, který se spolu s posudky nachází v aplikaci GRIS v záložce Project detail. Tuto informaci mohou navrhovatelé využít při přípravě projektu pro příští soutěže.

Staňte se členy hodnoticích panelů

Projekty JUNIOR STAR 2022 – III. díl

Grantová agentura České republiky podpoří od příštího roku 16 nových projektů JUNIOR STAR. Jaké projekty byly podpořeny od letošního roku a badatelé na nich již pracují? To se můžete dozvědět i díky poslednímu dílu webového seriálu.

Granty JUNIOR STAR jsou určené pro začínající vědce, kteří získali doktorát před méně než 8 lety, absolvovali zahraniční stáž a publikovali ve vědeckých časopisech. V rámci těchto pětiletých grantů je možné čerpat finanční podporu ve výši až 25 milionů Kč. Umožnují začínajícím badatelům založení výzkumného týmu a věnování se vlastním badatelským tématům.

 

Vyhodnocení intenzifikace suchozemského hydrologického cyklu

doc. Ing. Mgr. Ioannis Markonis, Ph.D., Fakulta životního prostředí – Česká zemědělská univerzita v Praze

Našim cílem je popsat akceleraci hydrologického cyklu v současnosti a blízké budoucnosti a objasnit její vliv na dostupnost vod.

Projekt Ioannise Markonise ukáže, jak významné jsou změny v koloběhu vody, které pozorujeme v posledním půlstoletí, a zdali jsou součástí pravidelných přírodních cyklů, nebo mohou být skutečně signálem globálního oteplování. Z těchto výsledků projekt dále stanoví budoucí prognózu vývoje a pokusí se odpovědět na otázku, které oblasti světa budou budoucími možnými změnami nejvíce ohroženy.

Je stále otevřenou otázkou, jak se změní dostupnost vody v důsledku globálního oteplování. Některé regiony mohou čelit sušším podmínkám, jiné mohou být vlhčí. V našem projektu se snažíme zúžit možné důsledky. Například, budou nedávná sucha v České republice a ve zbytku Evropy častější, nebo šlo jen o náhodu?“ konstatuje docent Markonis, vědec původem z Řecka.

Cílem projektu, na kterém se budou podílet nejen hydrologové, ale i klimatologové a biologové, je také vytvoření několika softwarových aplikací, které pomůžou ve zkoumání lokálních změn koloběhu vody.

ioannis markonisdoc. Ing. Mgr. Ioannis Markonis, Ph.D.

Multipólové antiferomagnety: Nové vzájemně propojené kapitoly v krystalografii, pásové struktuře a elektronice

Dr. Dominik Kriegner, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Hledáme nové materiály s potenciálem využití ve spintronických součástkách, které výrazně zvýší rychlost ukládání a hustotu integrace paměťových elementů. To znamená, že na stejné ploše zařízení by mohlo být uloženo více informací a přístup k nim by byl rychlejší.“

Magnetické materiály s anti paralelním uspořádáním spinů, na rozdíl od v elektronice běžně používaných feromagnetů, nejsou citlivé na rušivé magnetické pole. Projekt Dominika Kriegnera z Fyzikálního ústavu AV ČR se zaměřuje na speciální třídu těchto kompenzovaných magnetů, ve které dochází ke „střídání“ (alternovaní) spinové polarizace v krystalové i pásové struktuře a jsou tedy označovány jako „altermagnety“.  V rámci svého projektu připraví tenké vrstvy multipólových altermagnetů a jejich studiem položí základy nových souvislostí v krystalografii, pásové struktuře a elektronice s potenciálem přerůst svým významem vědecké a technologické obory založené na tradičních feromagnetech.

Zatímco již ve středoškolské fyzice se člověk učí o magnetech, naše znalosti o mikroskopických mechanismech a různých typech magnetického uspořádání a jejich výsledných fyzikálních vlastnostech se stále vyvíjejí. V rámci mého projektu se snažíme prozkoumat zcela novou třídu magneticky uspořádaných materiálů, připravit je a zkoumat ve formě tenkých vrstev. Naším cílem je vypěstovat materiály s určitým typem kompenzovaného magnetického uspořádání a určit jejich strukturní a elektronické vlastnosti,“ říká řešitel projektu doktor Kriegner.

Pro vědce původem z Rakouska, který v době podání žádosti o grant působil na univerzitě v německých Drážďanech, bylo udělení grantu JUNIOR STAR významným impulsem k trvalému přestěhování spolu s rodinou do Prahy.

dominik_kriegnerDr. Dominik Kriegner

Cell*: webová platforma pro vizualizaci, modelování a dynamiku organelových a buněčných struktur

RNDr. David Sehnal, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Vyvíjíme softwarové nástroje pro interaktivní vizualizace a analýzy 3D chemických a biologických struktur.“

Cílem podpořeného projektu Davida Sehnala je posunout hranice možností vizualizace 3D sktruktur směrem k zobrazení interaktivních modelů buněk. To umožní vědcům tyto systémy lépe zkoumat, pomůže při chápání jejich funkcí a může vést mimo jiné k vývoji lepších léků.

Během doktorského studia jsem vyvíjel programy pro výpočty vlastností biomolekul, které bylo třeba vizualizovat ve 3D. Žádné z dostupných řešení nevyhovovalo mým požadavkům, tak jsem vytvořil svoje vlastní. Tento vizualizační projekt se postupně rozrostl do mezinárodní spolupráce a má tisíce uživatelů denně,“ vysvětluje řešitel projektu doktor Sehnal.

Výsledkem projektu bude webová platforma Cell* pro vizualizaci a modelování organelových a buněčných struktur, která bude rovněž zobrazovat experimentální data a biologické a chemické vlastnosti látek. Platforma Cell* bude průlomovým řešením také proto, že bude schopna vizualizovat i dynamiku buněčných struktur a připravovat jejich animace.

david_sehnalRNDr. David Sehnal, Ph.D.

O dalších podpořených projektech se můžete dozvědět z předešlých dvou dílů seriálu:

Přijmeme referent(k)y sekce grantové podpory

Výběrové řízení bylo ukončeno.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

GA ČR podpoří od ledna přes 500 nových vědeckých projektů

Ve své největší grantové soutěži Grantová agentura České republiky (GA ČR) od příštího roku podpoří 459 nových projektů ze všech oblastí výzkumu. Na tyto projekty v příštích třech letech připadne 3,5 mld. Kč. Mimo standardních projektů jsou vyhlášeny výsledky soutěží pro začínající vědce POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Spolu s projekty EXPRO a JUNIOR STAR, které byly vyhlášeny před měsícem, GA ČR podpoří od příštího roku přes 500 vědeckých projektů za celkem 4,5 mld. Kč.

„Chtěl bych srdečně poblahopřát všem navrhovatelům, kteří uspěli v naší soutěži o standardní projekty a popřát jim, ať s podporou GA ČR dosáhnou svých cílů a získají zajímavé výsledky. Uspět v této naší soutěži, kterou vyhlašujeme každým rokem již téměř 30 let, je velmi obtížné – v letošním roce uspěla zhruba jen jedna pětina nejlepších návrhů,“ řekl předseda GA ČR Petr Baldrian. „I díky vhodně nastavenému výběrovému procesu – kdy všechny úspěšné projekty musí získat jak podporu domácích hodnotitelů, tak nezávislých zahraničních specialistů – máme jistotu, že vybíráme ty nejlepší projekty a finanční prostředky směřující do základního výzkumu jsou efektivně využity.“

Staňte se členy hodnoticích panelů

Standardní projekty

Standardní projekty tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v České republice. Od roku 2023 GA ČR podpoří 459 nových standardních projektů za 3,5 mld. Kč. Návrhy projektů s délkou řešení až tři roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na jejich věk a zkušenosti. Tento druh projektů je podporován již od roku 1993.

Projekty podpořené od roku 2023

Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazečDoba trváníOborová komise
23-04712Sprof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D.Význam stochastických interakcí ve výpočtových modelech stavební mechanikyVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-04724SFrantišek ŠebekVýpočtové modelování tvárného porušování identických tvářených a tištěných kovových materiálů při ultra-nízko-cyklové únavěVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3OK1 – technické vědy
23-04744Sprof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.Výzkum imobilizace těžkých kovů v alternativních nízkouhlíkových kompozitechČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-04772Sprof. Ing. Robert Černý, DrSc.Fyzikální a chemické procesy v alkalicky aktivované keramice vystavené vysokým teplotámČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-04806SMgr. Ing. Oleg Heczko, Dr.Hyperjemné pole - nová sonda pro zkoumání Heuslerových slitinFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-04824SIng. Lenka Mészárosová, Ph.D.Vliv alternativních surovinových komponent na zlepšení fyzikálně mechanických vlastností autoklávovaného pórobetonuVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-04928SIng. Petr Čermák, Ph.D.Biokompozity na bázi lignocelulózy a mycélia: od kinetiky růstu mycélia po fyzikálně-mechanické vlastnosti kompoizitu (MyBiCo)Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta3OK1 – technické vědy
23-04951Sdoc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D.Modifikace reologických vlastností alkalicky aktivovaných materiálů novými typy organických přísadVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-04971Sprof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D.Predikce mechanického chování struktur tvořených 3D tiskem slitiny titanu s betastrukturouČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-04974Sprof. Ing. Miroslav Vořechovský, Ph.D.Sdružený chemo-mechanický model normálního a nádorového mikroprostředíVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-05002Sprom. fyz. Jiří Vacík, CSc., Ph.D.Černé kovy povrchově dekorované MXeny jako citlivé vrstvy chemirezistorůÚstav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05082SRNDr. Theodor Staněk, Ph.D.Výzkum kombinovaného účinku oxidů síry, mědi a lithia na tvorbu a vlastnosti slínku portlandského cementu.Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.3OK1 – technické vědy
23-05104Sprof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.Multi-robotické plánování cest a jejich exekuceUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
23-05122SMgr. Martin Boháč, Ph.D.Vliv kombinace tavidel, mineralizátorů a SCMs na vlastnosti nízkoenergetického slínkuVýzkumný ústav stavebních hmot, a.s.3OK1 – technické vědy
23-05126Sdoc. Ing. Pavel Novák, Ph.D.Slinuté silicidy jako budoucí nástrojové materiályVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK1 – technické vědy
23-05128SIng. Kamil Souček, Ph.D.Vliv strukturních a texturních prvků na porušování transverzálně izotropních hornin zkoumaný pomocí 4D výpočetní tomografieÚstav geoniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05139Sprof. Ing. Pavel Lejček, DrSc.Struktura a vlastnosti metastabilních kompozitů s kovovou matricí produkovaných z "core-shell" práškůFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05154Sprof. RNDr. David Lukáš, CSc.Interakce prokaryotických a eukaryotických buněk s nanovlákny s různou morfologií a strukturou Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická3OK1 – technické vědy
23-05235SIng. Michal Zeleňák, Ph.D.Studium mechanismu vzniku stabilních vysokofrekvenčních kmitů generovaných v kapalině za vysokých tlakůÚstav geoniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05266Sprof. Dr. Ing. Josef KrýsaStudie klíčových faktorů ovlivňujících účinnost fotoelektrochemických cel využívající sluneční světlo pro syntézní reakce a čištění vodVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK1 – technické vědy
23-05338SProf. Yannis Dafalias, Ph.D.Mechanické a strukturní vlastnosti 3D tištěné slitiny AlSi10Mg v závislosti na míře recyklace práškuÚstav termomechaniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05372Sprof. Ing. Sergej Hloch, Ph.D.Povrchová a podpovrchová eroze způsobená vícenásobným dopadem kapekÚstav geoniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05435Sprof. Ing. Jiří Němeček, Ph.D.Účinky radiačního působení na nanomechanické vlastnosti cementových kompozitů v proměnných podmínkách prostředíČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-05500SM.Sc. Oleg Babčenko, Ph.D.Vliv povrchových úprav druhotných surovin na bázi křemíku na jejich působení v cementových kompozitechFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05507SIng. Jan Mrázek, Ph.D.Pokročilé anorganické nanokompozity pro distribuované senzory škodlivého zářeníÚstav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05575SRNDr. Lukáš Chrpa, Ph.D.Řízení dopravy v obydlených oblastech pomocí automatického plánováníČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 – technické vědy
23-05592SIng. Jaroslav Čapek, Ph.D.Vliv povrchových modifikací na funkční vlastnosti biodegradabilních materiálů na bázi zinku pro aplikace v oblasti kostních rekonstrukcíFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05615SRNDr. Eva Mihóková, CSc.Scintilační multimodální materiály a kvantové heterostruktury.Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05646Sdoc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D.Inteligentní přidělovaní rádiových prostředků a řízení mobility založené na federovaném učeníČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 – technické vědy
23-05662SRNDr. Petr Harcuba, Ph.D.Studium deformačních mechanismů v kovových materiálech pokročilými mikromechanickými metodamiUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
23-05701Sdoc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D.Překonání teplotních omezení thuliových vláknových laserů s vysokým výkonemÚstav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05736SRNDr. Michal Pavelka, Ph.D.Geometrická multiškálová termodynamika komplexních tekutinUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
23-05818SRNDr. Jan Demel, Ph.D.Aktivní boran jako katalyzátor s Lewisovsky kyselými centryÚstav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05845SIng. Helena Škutková, Ph.D.Určování infekčních hrozeb v reálném čase ze surových nanoporových signálů pomocí technik strojového učeníVysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3OK1 – technické vědy
23-05878SIng. Jan Vlček, Ph.D.Tenké vrstvy molekulárních komplexů přechodných kovů s vakacemi v ligandovém poli pro senzoriku plynůFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05895SIng. Jiří Červenka, Ph.D.Vývoj pokročilých rozhraní elektroda-elektrolyt pro vysokonapěťové vodné baterie nové generaceFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05915SIng. Ján Lančok, Ph.D.Transport elektrického náboje v heterostrukturách polovodičových oxidů s halogenidy mědiFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-05918SIng. Dana Koňáková, Ph.D.Chytré bydlení - systémy akumulace energie ukryté v budovách jako součást základních stavebních prvkůČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-05947Sdoc. Mgr. Pavel Souček, Ph.D.Teorií směřované studium povlaků keramik stabilizovaných vysokou entropií založených na těžkotavitelných kovechMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK1 – technické vědy
23-06016Sdoc. Ing. Martina Eliášová, CSc.Povrchová úprava skla a její vliv na spolehlivost lepených spojů pro skleněné konstrukce za zvýšené teplotyČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-06070Sdoc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.Základní výzkum v návrhu CMOS prvků fraktálního řáduVysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3OK1 – technické vědy
23-06152SIng. Michal Kohout, Ph.D.Modulární přístup k chirálním membránám pro rozšiřitelnou enantioseparaci racemických léčivVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK1 – technické vědy
23-06157SIng. Lenka Scheinherrová, Ph.D.Vliv C3A na počáteční pevnosti cementuČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-06159SIng. Jakub Šístek, Ph.D.Vírové struktury: pokročilé metody identifikace a efektivní numerické simulaceMatematický ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-06167SIng. Ivo Kuběna, Ph.D.Vysokoteplotní degradační mechanismy niklové superslitiny vyrobené laserovou fúzí v práškovém ložiÚstav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-06169SIng. Tomáš Prošek, Ph.D.Vliv precipitátů na transport vodíku a vodíkem vyvolané zkřehnutí hliníkových slitin Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Účelová celoškolská výzkumná a vzdělávací pracoviště3OK1 – technické vědy
23-06220Sprof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.Flexoelektrické periodické struktury pro transport tekutin a sběr energieZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3OK1 – technické vědy
23-06263SMgr. Petr Klapetek, Ph.D.Termofyzikální charakterizace tenkých vrstevČeský metrologický institut3OK1 – technické vědy
23-06285SMgr. Jakub Holovský, Ph.D.Nové iontové krystaly a jejich povrchy jako klíč k fotovoltaickým materiálům budoucnosti (NicePV)České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 – technické vědy
23-06352Sprof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.Cílená elektromagnetická orientace rozptýlených vláken sloužící k dosažení optimální odolnosti betonových konstrukčních prvkůČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-06476Sprof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.Analýza diskrétních a spojitých dynamických systémů se zřetelem na problematiku identifikaceVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3OK1 – technické vědy
23-06506Sprof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.Pokročilá analýza a verifikace pro pokročilý softwareVysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií3OK1 – technické vědy
23-06543SRNDr. Milan Dopita, Ph.D.Sktrukturní změny způsobené light-soaking efektem ve směsných halogenidových perovskitechUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
23-06548Sprof. Ing. Roman Jambor, Ph.D.Superhydrofobní materiály na bázi heteroboroxinůUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3OK1 – technické vědy
23-06562SMgr. Jan Hynek, Ph.D.Optimalizace protonové vodivosti v zirkoničitých metaloorganických sítích pomocí periferní substituce porfyrinových ligandůÚstav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-06644Sprof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.Fluorescenční materiály pro chlazení vyzařováním: vývoj, testování a aplikaceUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
23-06691SRNDr. Jakub Zázvorka, Ph.D.Vývoj senzoru využívající magneto-optickou difrakci na uspořádaných magnetických texturáchUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
23-06746SMgr. Dana Kubies, CSc.Polyelektrolytické vícevrstevnaté filmy syntetických polykationtů s nestálým nábojem a heparinu pro doručování růstových faktorůÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-06793SDr. Hanna SophaInženýring technologie bipolární elektrochemie pro další generaci TiO2 nanotrubicových vrstevUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3OK1 – technické vědy
23-06843Sdoc. Dr. Ing. Petr KlusoňPokročilé tenkovrstvé fotokatalyzátory na bázi grafitického karbon nitriduÚstav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-06856SIng. Václav Pouchlý, Ph.D. Ing. Paed. IGIPKompozičně komplexní keramické oxidové materiály: Ab initio design a experimentální ověřeníVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3OK1 – technické vědy
23-06912SRNDr. David Mareček, Ph.D.Identifikace a prevence nechtěné genderové zaujatosti v neuronových jazykových modelechUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta2OK1 – technické vědy
23-06920Sprof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.Funkčně biomimetický exoskelet lidské horní končetiny pro selektivní podporu svalůČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní3OK1 – technické vědy
23-06925SMgr. Daniil Nikitin, Ph.D.Odporové přepínání v kovových nanokapalinách: nový přístup v neuromorfním inženýrstvíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
23-06957SIng. Michal Mikl, Ph.D.Nové strategie ve zpracování multi-echo fMRI datMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK1 – technické vědy
23-07013SIng. Richard Pokorný, Ph.D.Charakterizace vývoje plynů a vzniku sklo-tvorné taveniny za účelem pochopení a minimalizace primárního pěnění při tavení sklaVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK1 – technické vědy
23-07071SDr. Raul ZazpeDvou-dimenzionální fosfidy na bázi přechodných kovů pomocí depozice atomárních vrstevUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3OK1 – technické vědy
23-07228SIng. Michal Novotný, Ph.D.Nové termoelektrické, termovoltaické a fononelektrické systémy pro konverzi tepla na bázi polovodičů nitridůFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-07235SIng. Miroslav Šmíd, Ph.D.Manipulace mikrostruktury austenitickych oceli pomocí techniky laserové fúze praškového ložeÚstav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-07244Sdoc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.Anizotropní magnetoreologické elastomery s řízenými elektrickými vlastnostmiUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut3OK1 – technické vědy
23-07280Sdoc. Ing. Michal Hajžman, Ph.D.Identifikace a kompenzace nepřesností a efektů tření ve vazbách mechatronických systémůZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3OK1 – technické vědy
23-07292SRNDr. Viliam Kolivoška, Ph.D., MBAAditivní nebo subtraktivní výroba: která z nich je účinnější pro dosažení stabilní elektroredukce oxidu uhličitého při vysokých reakčních rychlostech?Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-07294Sprof. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.Od perceptronu k percepci: psychoakusticky motivovaná rekonstrukce audio signálu s využitím prvků hlubokého učeníVysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3OK1 – technické vědy
23-07299SIng. Ondřej Kuželka, Ph.D.Statistické relační učení v dynamických doménáchČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 – technické vědy
23-07356SIng. Ondřej Kašpar, Ph.D.Vývoj inhalovatelných nosičů pro in-situ tvorbu přírodních antibiotikVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3OK1 – technické vědy
23-07361SIng. Lukáš Münster, Ph.D.Syntéza zlatých nanočástic pro SERS a katalýzu řízená pomocí selektivně oxidovaných polysacharidůUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut3OK1 – technické vědy
23-07384SIng. Robert Macků, Ph.D.Několikavrstvé grafenové senzory plynu se zadním hradlem: transport náboje a jeho fluktuace pro zlepšení vlastnostíVysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3OK1 – technické vědy
23-07415SIng. Libor Sitek, Ph.D.Studium erozní odolnosti hornin pomocí zrychlené hydro-abrazivní a kavitační simulaceÚstav geoniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-07425Sprof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.Anisotropní a elektricky vodivé biomateriályUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut3OK1 – technické vědy
23-07445SMgr. Elena Miliutina, Ph.D.Příprava, charakterizace a využití hybridních MOF-Me nanostrukturních materiálůVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK1 – technické vědy
23-07517SDr. rer. nat. Martin SaskaAgilní roje létajících robotů se spolehlivým multimodálním vnímáním a estimací svého stavuČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 – technické vědy
23-07518Sdoc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.Pokročilé struktury a metody charakterizace nelineárního zpětného rozptylu pro identifikaci a snímáníČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 – technické vědy
23-07574SIng. Miloš Krbal, Ph.D.Optické vlastnosti amorfních, tepelně a laserem krystalizovaných materiálů na bázi chalkogenidů a jejich optimalizace pro fázově řízenou nanofotonikuUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3OK1 – technické vědy
23-07617Sprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.2D monokrystaly typu „MXenes“Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3OK1 – technické vědy
23-07722SIng. Milan Maly, Ph.D.Pokročilé energeticky účinné modifikace dvoumédiových trysekVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3OK1 – technické vědy
23-07772Sprof. Dr. Ing. Václav MatoušekStruktura a pohyb dnových splavenin nad erodovaným rovným dnem v korytě: vliv různozrnnostiČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
23-07781Sdoc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.Samoadaptivní správa vícemodelových databázíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
23-07785Sprof. Ing. Tomáš Polcar, Ph.D.Superlubricita: tření 2D materiálůČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 – technické vědy
23-07848SDr. Alexander MozalevNové samouspořádané pole nanotyčinek anodických oxidů molybdenu, sloučenin a heterostruktur jako vznikající víceúčelové elektronické nanomateriályVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3OK1 – technické vědy
23-07879SIng. Karel Slámečka, Ph.D.Výzkum vlivu nitridace na únavové chování aditivně vyrobených titanových hierarchických porézních strukturVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3OK1 – technické vědy
23-07953SIng. Andrea Konečná, Ph.D.Tvarované svazky pro novou éru elektronové mikroskopie a spektroskopieVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3OK1 – technické vědy
23-07962SIng. Vladislav Krzyžánek, Ph.D.Pokročilá kryo-optofluidní platforma pro korelativní světelnou a elektronovou mikroskopii (CLEM)Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
23-07971SIng. Štěpán Kment, Ph.D.Bezolovnaté dvojité perovskitové nanokrystaly pro fotokatalytickou redukci CO2Univerzita Palackého v Olomouci, Český institut výzkumu a pokročilých technologií3OK1 – technické vědy
23-08001SIng. Pavel Procházka, Ph.D.Laditelné nábojově-transportní mezivrstvy pro efektivní přenos náboje přes rozhraní mezi kovovou elektrodou a organickým polovodičemVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3OK1 – technické vědy
23-08020SRNDr. Petra Veselá, Ph.D.Tomografie rozhraní tenkých vrstev pomocí náhodného pikosekundového sonaruÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3OK1 – technické vědy
23-08038SIng. Petr Tej, Ph.D.Optimalizované uspořádání výztuže v cementových kompozitechČeské vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav3OK1 – technické vědy
23-04659SIng. Petr Beier, Ph.D.Využití organických fluorovaných azidů pro syntézu neobvyklých dusíkatých heterocyklůÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-04679Sprof. Ing. Daniel Klír, Ph.D.Studium fyziky z-pinčového plazmatu pomocí nových diagnostických metod využívající rychlé iontyČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-04683SChristopher Lambie-Hanson, Ph.D.Kompaktnost v teorii množin a její aplikace v algebře a teorii grafůMatematický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-04703Sdoc. RNDr. Michal Roth, CSc.Alternativní příprava kapilárních monolitických kolon z diskrétních částic s využitím superkritické vodyÚstav analytické chemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-04720Sprof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.Jemné vlastnosti funkcí, operátorů a prostorů funkcíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-04734SAlessandro FabbrizioExperimentální určení difuzivity beryllia v pyroxenech a plagioklasech: nový nástroj pro geospeedometriiUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-04746Sdoc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.Teorie magnetických systémů v elektrických a elektromagnetických políchÚstav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-04766SDoc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D., DSc.Variační přístupy k dynamickým úlohám v mechanice kontinuaÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-04776Sprof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.Interakce algebraických, metrických, geometrických a topologických struktur na Banachových prostorechUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-04825SNeil ThapenLogika a nesplnitelnostMatematický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-04946SMgr. Josef Ďurech, Ph.D.Studium vývojových drah asteroidů řízených negravitačními silami pomocí fotometrických pozorováníUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05051Sprof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.Kovy a jejich izotopy v prostředí aktivních a opuštěných důlních oblastí subsaharské Afriky – pochopení jejich geochemie a environmentálních dopadůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05083SRNDr. Jindřich Fanfrlík, Ph.D.Modelování biologicky aktivních heteroboranových klastrůÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05111Sprof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.Syntéza a fotofyzikální a (foto)chemické vlastnosti nových derivátů cyaninůMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05146SMgr. Jindřich Karban, Ph.D.Studium interakcí galektinů s glykany pomocí fluoroglykomimetikÚstav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05148Sdoc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.Homologická a strukturní teorie v geometrických kontextechUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05207Sprof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.Vývoj spolehlivých výpočetních metod vhodných pro zkoumání interakcí tekutina/pevná látka zaměřených na řešení důležitých kardiovaskulárních problémůUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05217Sprof. RNDr. Katarína Holcová, Ph.D.Fosilní podmořské louky – opomíjený fanerozoický ekosystém: jeho příspěvek k biodiverzitě šelfu a identifikace ve fosilním záznamuUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05241Sdoc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.Regulace transkripce onkoviru Epstein–Barrové – biofyzikální implikace pro léčbu cílenou na transkripční regulátor RtaMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05242Sprof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.Oscilační teorie na hybridních časových doménách s aplikacemi ve spektrální teorii a maticové analýzeMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05271Sprof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.Chemická modifikace bambusurilů pro úpravu jejich vazebné afinity a selektivityMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05293SIng. Jan Rohlíček, Ph.D.Posouvání hranic složitosti při řešení krystalových struktur pomocí kombinace XRPD a ssNMRFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05378SDr. Tao WuSyntéza a charakterizace lanthanidové luminescenční sondy pro biomolekulární Ramanovu spektroskopii a zobrazováníÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05439Sprof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.Rekombinace astrofyzikálně významných iontů ve specifickém kvantovém stavu s elektronyUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05443SIng. Ctirad Červinka, Ph. D.Výpočetní návrh metal-organických porézních kapalin pro adsorpci plynů a katalýzuVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05486Sdoc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.Syntéza na površích a charaketrizace polyradikálních molekulUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05557SRNDr. Michal Kolář, Ph.D.Vstříc atomárnímu pochopení prvních okamžiků života proteinuVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05577SDr. Catherine AnnenVznik, rozsah a trvání permeabilních krystalových suspenzí v korovém sloupciGeofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05578SValentyn Laguta, DrSc.Řízení spinových qubitů v kvantových paraelektrikách pomocí elektrického poleFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05586Sdoc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.Nanovlákna jako pokročilé extrakční materiály v chromatografické analýzeUniverzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05639Sprof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.Molekulové simulace RNA: od statických struktur k molekulárním souborůmBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05640Sdoc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D.Tunelování elektronů v interagujících polovodičových nanostrukturách ovládané rezonancí plasmonu na terahertzových frekvencíchUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05651Sdoc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.ChromeXplore: interaktivní vizuální prozkoumávání chromatinuMasarykova univerzita, Fakulta informatiky3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05688Sdoc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.Elektrochemické senzory na bázi nanostrukturovaných a funkcionalizovaných sp2 a sp3 uhlíkových povrchů pro (bio)analytické aplikaceUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05737Sdoc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.Fourierova analýza funkcionálních datUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05784SRNDr. Pavel Galář, Ph.D.Intermitence ve fotoluminiscenci nanokrystalů: objasnění dynamiky nosičů náboje na dlouhé časové škále pomocí ultrarychlých procesůFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05798SMgr. Hana Engstová, Ph.D.Fluorescenční nanoskopie beta buněk pankreatuFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05827SIng. Jakub Vícha, Ph.D.Zvýšení vědeckého potenciálu observatoře gama záření SWGO Čerenkovskými teleskopyFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05837SRNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D.Fononová recyklace v polovodičových kvantových tečkáchFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05891SHéctor Vázquez, Ph.D.Návrh molekulárních obvodů ze simulací a strojového učeníFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05914Sprof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.Pokročilé techniky aplikované na přesné prostoročasy s černými dírami a gravitačními vlnamiUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05940SProf. Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc. DSc.Katalytické metalopeptidy coby propojení světa nízkomolekulárních katalyzátorů a metaloenzymůÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05972SRNDr. Pavel Kubáň, Ph.D. DSc.Pokročilé techniky pro plně autonomní analýzy suchých krevních skvrnÚstav analytické chemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05983SRNDr. Jitka Myšková, Ph.D.Směrovost nelineárních optických vlastností fluorescentních proteinůUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06115SRNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.Vývoj elektroanalytických metod interakcí galektinů a glykomimetických ligandů - Nových potenciálních protinádorových léčivBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06177Sprof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.J-dimery u ftalocyaninůUniverzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06198Sprof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.Reakce středněpaleozoických faunistických společenstev na významné změny prostředí: studie Mulde, Lau a Chotečského eventu v pražské pánviČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06224Sprof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.Semiklasická nelineární elektro-optická levitaceÚstav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06308Sprof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.Jednofononová kvantová akustikaUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06345Sprof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.Seismo-geodynamické modelování Helénské subdukceUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06364Sdoc. Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer. nat., DSc.Molekulová dynamika excitovaných stavů s neadiabatickými a spinorbitálními efekty s asistencí strojového učeníÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06369SDR Artur SlobodeniukRole dekoherence v nelinárních optických interakcích vysokého řáduUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06370SMgr. Petr Kolínský, Ph.D.Zjišťování vzdálených rychlostních anomálií ve svrchním pláštiGeofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06401Sprof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.Kde a jak je sluneční vítr urychlován a zahříván a jak tyto procesy ovlivňují jeho vývoj?Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06430SIng. Ivana Kolmašová, Ph.D.Síla přírody: extrémní bleskové výbojeÚstav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06437SMgr. Štěpán Timr, Ph.D.Alosterie a prostorová organizace v glykolýze: úloha fosfofruktokinázy 1Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06439Sdoc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.Kolektivní dynamika jaderných elektromagnetických excitacíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06451SGregory RuetenikVzájemné působení relativní hladiny moře a povrchových procesů: porovnání reakcí v tektonicky ak- tivních a neaktivních terénechGeofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06465Sprof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.Spojení fotochemie a elektrochemie v redoxní katalýze na bázi flavinůVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06498SLinus WulffDuality a derivace vyšších řádůMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06530SRNDr. Stanislav Musil, Ph.D.Unikátní metody ultrastopové analýzy vybraných technologicky-kritických prvkůÚstav analytické chemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06600SRNDr. Petr Šimek, CSc.Nové přístupy v cílené metabolomické analýze nestabilních metabolitů s keto skupinou: značení kvarterní amoniovou skupinou a stabilními izotopyBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06708Sprof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.Stáří detritických zirkonů jako nástroj pro interpretaci provenance teránůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06718Sprof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc., FRSCRigidní a funkční ferrocenové fosfinyUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06755SRNDr. Martin Lepšík, Ph.D.Porozumění vazbě peptidový‎ch hormonů k jejich receptorům na atomární úrovni a návrh mimetik pomocí pokročilých vý‎počtů a experimentálního ověřeníÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06770SMgr. Michal Kovaľ, Ph.D.Testy standardního modelu v experimentu NA62Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06866SRNDr. Karel Škoch, Ph.D.Boreniové kationty a (hetero)boraalkeny jako sensory, aktivátory malých molekul a katalyzátoryÚstav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06909Sprof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.Grand-kánonický popis chemických reakcí při konstantním pH.Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07031SDoc. Ing. Michal Šprlák, PhD.Elipsoidické modelování planetárních gravitačních políZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07043SRNDr. Martin Kološ, Ph.D.Magnetosféra černých děrSlezská univerzita v Opavě, Fyzikální ústav v Opavě3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07066Sprof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.Časově závislé simulace pro časově rozlišené elektronové spektroskopieVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07110SMgr. Jiří Kvita, Ph.D.Aplikace strojového učení ve fyzice vysokých energií a astročásticové fyziceUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07152SYuliya VystavnaZranitelná místa nedostatku vody ve střední Evropě na základě složení izotopů vody v jezerech: hydrologické, klimatické a socioekonomické determinantyBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07154Sprof. Ing. Pavel Lhoták, CSc.Chalkogenové analogy calix[n]arenů coby nové makrocykly pro supramolekulární chemiiVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07169Sprof. Ing. Igor Jex, DrSc.Vícečásticová kvantová dynamika na grafech a hypergrafech – teorie a aplikaceČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07175Sdoc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.Semikoordinace: cesta k chemicky stabilním molekulárním nanomagnetůmUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07254Sprof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.Tvar mobilitních píků jako nástroj pro odlišení izomerů iontovou mobilitou-hmotnostní spektrometriíUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07310SProf. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.Největší rozsedání skalního masivu na Zemi: proč v aridní Patagonii?Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07334SIng. Štěpán Štverák, Dr.Vlivy interakce s plazmatem na elektronová měření na družici Solar OrbiterÚstav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07430Sprof. RNDr. Martin Kotora, CSc.Nový typ uhlíkatých planárně chirálních 3D polyaromátů: syntéza a využitíUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07432SDr. techn. Eric Glowacki, MSc.Faradayův Skalpel: precizní ablace mozkové tkáně pomocí elektrochemické redukce kyslíkuVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07457SMgr. David Kubizňák, Ph.D.Skryté symetrie a chemie černých děrUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07499Sdoc. RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D.Studium kvark-gluonového plazmatu pomocí tvrdých sond a podmínek jeho vznikuÚstav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07563SIng. Miroslav KrůsBorany: Cesta k inerciální proton-borové fúziÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07565SIng. Ondřej Lengál, Ph.D.Reprezentace Booleovských funkcí pomocí adaptabilní datové strukturyVysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07581SDoc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D.Vícerozměrná proteomická analýza proteinů a peptidůMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07605Sdoc. Ernst Paunzen, PhDOsud galaktických otevřených hvězdokupMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta2OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07616Sprof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.Operando modelování zeolitů: za hranice chemické intuiceUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07625SDr. sc. nat. Tomáš MagnaPředvariské oceánské pánve Českého masívu – sjednocení petrologie, geochronologie a netradičních stabilních izotopových systémůČeská geologická služba3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07703SMgr. Marek Piliarik, Ph.D.Bezznačková superrozlišovací mikroskopie vycházející z fluktuace jednotlivých proteinů a její využití k analýze obálek tau proteinůÚstav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07821SMgr. Pavlína Hasalová, Ph.D.Pervazivní tok taveniny kontinentální kůrou: mikroskopický proces s rozsáhlými důsledkyČeská geologická služba3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07931SDavid Fernández DuqueTransfinitní certifikáty konvergenceÚstav informatiky AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07947SMgr. Jakub Mareček, Ph.D.Identifikace modelu kvantového systému jako problém nekomutativní polynomiální optimalizaceČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-08049SDr. Ulf BüntgenStředoevropské HYDRoklima na základě stabilních izotopů z dubových letokrůhů za posledních 8000 let – HYDRO8Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-08056Sprof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.Sledování dynamiky vývoje suchých epizod a jejich klasifikace v globálním měřítku - DynamicDroughtÚstav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-08249SRNDr. Pavla Štípská, Ph.D.Původ relaminantu v Českém masivu během variské orogenezeČeská geologická služba3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-04655Sprof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.Role prenylace a glykosylace v protizánětlivé aktivitě a metabolismu přírodních fenolových látekMasarykova univerzita, Farmaceutická fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-04662Sprof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., DrSc.Monoterpenoidy jako nová třída negativních alosterických modulátorů aryl uhlovodíkového receptoru v terapii kolorektálního karcinomuUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-04670SMgr. Jan Jakubík, Ph.D.Vývoj nových dlouhodobě působících antagonistů muskarinových receptorů na základě jejich strukturních vlastnostíFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-04671Sprof. Ing. Jiří Neužil, CSc.Metabolický zvrat u regenerace jaterBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-04686SRNDr. Veronika Obšilová, Ph.D.Úloha vápníku a proteinu 14-3-3 v regulaci lidské ubikvitin ligásy Nedd4-2Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-04755SMgr. et Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.Charakterizace nové signální dráhy regulující sestřih pre-mRNAMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-04769Sprof. M.Sc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.Biologie telomer u trypanosomatid: protikladné rysy ukazují na různé strategieOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-04876Sdoc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.Nanodiamanty jako selektivní proteinové pasti k regulaci poruch způsobených aberantní signalizací FGF2Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-04918SDr. Nicola SilvaMechanismus založený na modifikaci chromatinu osvětluje novou dráhu pro vytvoření meiotické synapse chromozomůMasarykova univerzita, Lékařská fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-04922Sprof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.In vitro and in vivo studie důsledků mutací NMDA receptoru spojených s onemocněním a pokus o jejich farmakologické ovlivněníFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05070Sprof. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.Vývoj cirkadiánních hodin v neuronech a gliích fetálního mozku a jejich citlivost k mateřskému stresuFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05257Sdoc. Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D.Proléčiva na bázi feritinu jako nanovakcíny pro synergickou imunoterapii solidních nádorůVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05274Sprof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.Terapeutická modulace exprese miRNA u epilepsie: dopad na excitabilitu a jiné procesy v mozkuMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05284Sdoc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. natRozluštění vztahu mezi homologní rekombinací a umlčením genůMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05303SMgr. Štěpána Boukalová, Ph.D.Využití metabolických poruch pro léčbu karcinomů s deficitem sukcinát dehydrogenázyBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05327SIng. Lukáš Valihrach, Ph.D.Komunikace astrocytů a mikroglií jako cíl terapie cévní mozkové příhodyBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05377Sprof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.Transkriptomika na úrovni jednotlivých buněk jako nástroj pro studium subklonální heterogenity a klonálního vývoje u lymfomu z plášťových buněkUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05389SRNDr. Miroslav Kvasnica, Ph.D.Nové CB2 a BChE modulátory proti Parkinsonově chorobě a souvisejícím patologiímÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05462Sdoc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.Inhibice FLT3 novými duálními inhibitory jako možný přístup k léčbě akutní myeloidní leukemie s přestavbou genu MLLUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05474Sprof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.Modulace kináz pro cílenou léčbu hematologických a dalších malignitUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05540SDr. Jessica Kwok, PhD.Modulace extracelulární matrix, zvyšující neurální plasticitu, jako nástroj prevence deficientní paměti v rámci stárnutíÚstav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05609SKari Hemminki, M.D. Ph.D.Objasnění metastatického potenciálu kolorektálního karcinomu pomocí celoexomového sekvenování a profilu imunitních buněk a telomerUniverzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05622SMgr. Jarmila Hnilicová, Ph.D.Nové regulační RNA interagující s bakteriálním trankripčním systémemMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05634SRNDr. Branislav Večerek, PhD.Přínos regulačních RNA k patogenezi Bordetella pertussisMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05645SMgr. Klára Kostovčíková, Ph.D.Působení ketogenní diety na imunitní odpověď a na schopnost vyrovnat se s cizorodými látkami (xenobiotiky) v experimentálním modeluMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05764Sprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.Organelární translace jako evoluční hřištěOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05805SRNDr. Lenka Žáková, Ph.D.Ligandy pro mannosa-6-fosfát/insulin podobný růstový faktor 2 receptor a jejich in vitro efektů v patologických a nervových procesesÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05857SMgr. Eugenie Nepovimová, Ph.D.Alzheimerova nemoc a stárnutí: dokáží inhibitory mTOR zabít dvě mouchy jednou ranou?Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05951SPhilip John Coates, Ph.D.Mechanismy a účinky inverzní regulace TAp63 a ΔNp63Masarykův onkologický ústav3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05963SRNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D.Transkripční a epigenetická regulace ve vývoji sluchových neuronůBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06027SRNDr. Lukáš Alán, PhDÚloha Vwa8 proteinu v regulaci mitochondriálního lipidového metabolismuFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06051SMgr. Tomáš Perečko, PhDElektrofilní nitrované mastné kyseliny jako ochrana proti poškození krvetvorby způsobené ionizujícím zářením: ovlivnění dráhy NRF2Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06129Sdoc. Mgr. David Staněk, Ph.D.Identifikace molekulárních defektů způsobených mutacemi v sestřihových faktorech spojených s degenerací sítniceÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06160SMgr. Jan Křivánek, Ph.D.Fluktuace mikroprostředí kmenových buněk jako zdroj tkáňové adaptability ve zdraví a nemociMasarykova univerzita, Lékařská fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06208SRNDr. Katarína Smolková, Ph.D.Úloha metabolismu glycerolfosfolipidů v rozvoji rezistence k tamoxifenu u karcinomu prsuFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06269SIng. Miroslava Anděrová, CSc.Narušená regulace mTOR signálni dráhy u gliových buněk po ischemickém poškození mozkuÚstav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06295SIng. Jan Dohnálek, Ph.D.Kde se setkává transkripce s translacíBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06299Sprof. RNDr. Petr Volf, CSc.Přenosové cykly Leishmania major v přirozených rezervoárových hostitelích: od lokálních analýz po globální výstupyUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06307SMgr. Vojtěch Novohradský, PhD.Sloučeniny na bázi kovů jako kandidáti pro antimetastatickou chemoterapiiBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06316Sprof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.Lékařská biofyzika a biochemie světlem-aktivovatelných metalofamak pro cílenou protinádorovou terapii.Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06368SRNDr. Libuše Váchová, CSc.Mezibuněčná koordinace a konkurence v prostorově strukturovaných populacích kvasinek: Procesy a regulaceMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06472SMgr. Karel Souček, Ph.D.Objasnění interaktomu kinázy Haspin a její role v kontextu buněčné plasticityBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06536SMgr. Ivo Fabrik, Ph.D.Pnpt1 jako regulátor metabolického reprogramování ve fagocytechFakultní nemocnice Hradec Králové3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06546SRNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D.Úloha parvalbumin-pozitivních interneuronů v potkaním modelu schizofrenie indukovaném maternální imunitní aktivacíNárodní ústav duševního zdraví3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06558SDoc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.Úloha signalizace spojené s poškozením DNA v rozvoji antracyklinové kardiotoxicity a její farmakologické ovlivněníUniverzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06571SMgr. Karel Doležal, Dr., DSc.Co nás mohou naučit orangutani: protiamébová a protigiardiová aktivita rostlin používaných orangutany k možné sebemedikaciÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06605SRNDr. Dominik Filipp, CSc.Koordinace cytoskeletonu a membranové morfologie během formování imunologické synapseÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06638SRNDr. Jan Dvořák, Ph.D.Sekretované proteiny vajec Schistosoma mansoni: komparativní přístup k identifikaci bioaktivních molekul lidského parazita.Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06675Sdoc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.Plicní stres a regeneraceMasarykova univerzita, Lékařská fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06676SMgr. Tomáš Brdička, Ph.D.Adaptorový protein PSTPIP2 a chronická multifokální osteomyelitida u myších modelů a lidských pacientůÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06884SRNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.Charakterizace ribozomu překládajícího pre-spliced mRNA pro syntézu antigenních peptidových substrátů pro dráhu MHC-IMasarykův onkologický ústav3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06888SMgr. Pavel Doležal, Ph.D.Biosyntéza železosirných klastrů v mitosomech Giardia intestinalis a jejich role v buněčném metabolismu a rezistenci vůči antibiotikům.Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-06913SKonstantinos Tripsianes, Ph.D.Pochopení vztahu strukturně uspořádaných a neuspořádaných částí proteinu Dishevellled pro jeho funkci v signalizaci WntMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07021Sprof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.Kultivace původce syfilis v podmínkách in vitro: nový nástroj pro studium genetiky a interakcí Treponema pallidum s eukaryotickými buňkamiMasarykova univerzita, Lékařská fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07056SRNDr. Zbyněk Kozmik, CSc.Evoluční historie mezodermu laterální ploténky obratlovců: vhled ze studia bazálního strunatce kopinatceÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07074SIng. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.Symetrie mozkové konektivityNárodní ústav duševního zdraví3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07094Sprof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.Užívání cannabis v těhotenství; vliv na endokrinní a imunitní funkce placentyUniverzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07096SIng. Kvido Stříšovský, Ph.D.Mechanistická a strukturní analýza komplexu ADAM17-iRhom2 pro nové protizánětlivé strategieÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07141SPanagiotis Alexiou, PhDVýpočetně-experimentální přístup k vazbám Ago2 mimo miRNAMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07149SRNDr. Cyril Bařinka, Ph.D.Studium mechanismu polyglutamylace mikrotubulů prostřednictvím TTLL11Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07160Sprof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.Molekulární patogeneze alimentární infekce virem klíšťové encefalitidy.Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07184Sdoc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.Cirkadiánní regulace enzymů kynureninové dráhy v mozku a periferních orgánech potkanaUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07212SMgr. Vladimír Soukup, Ph.D.Nové organizátory ve vývoji tělních extremit obratlovcůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07273SMUDr. Jiří Bártek, CSc., Dr.h.c.Objasnění role nukleolárního kompartmentu PML při udržování rDNA v normálních a rakovinných buňkáchÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07277SMgr. Vladimír Hampl, Ph.D.Prostorová proteomika Euglena gracilis se zaměřením na strukturu pelikuly a import do chloroplastuUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07370SMgr. Vladimír Varga, PhDNutriční stress jako spouštěč buněčné diferenciace procyclické formy Trypanosoma bruceiÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07372Sprof. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.Identifikace a úloha proteinů v kontrole a degradaci RNA a regulaci genové expreseMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07396SDr. Teije Middelkoop, PhDPřevod točivého momentu na molekulární úrovni na narušení symetrie organismu zleva dopravaÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07532SRNDr. Dávid Drutovič, Ph.D.Regulace výstavby acentriolárního dělícího vřeténka a segregace chromozomů v meióze lidských a myších oocytůÚstav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07631SMgr. Michaela Bosáková, Ph.D.Úloha kinázy GRK2 ve vývoji a homeostáze kostiÚstav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07674Sdoc. Hassan Hashimi, Ph.D.Jak systematické změny v membránovém proteomu a kardiolipinu ovlivňují vývoj mitochondriálních kristBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07736SRNDr. Petr Dráber, DrSc.Nové signalizační dráhy indukované u žírných buněk cytolysiny závislými na cholesteroluÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07810SMgr. Michaela Fenckova, PhDHabituace u drozofily jako nástroj pro vyplnění mezery v genetické diagnostice neurodevelopmentálních onemocněníJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07850SRNDr. Daniel Sojka, Ph.D.Hlavní proteázy řídící funkci apikálního komplexu BabesiíBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07990SRNDr. Roman Kuchta, Ph.D.Sekretomika: odhalení modulačních mechanismů u evolučně vzdálených parazitů a jejich hostelůBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-08039SRNDr. Martin Palus, Ph.D.Role nestrukturního virového proteinu 1 v neuropatogenezi klíšťové encefalitidyBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-04719Sdoc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.Vývoj slabičných sonor v češtiněMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-04764SMgr. Jana Obrovská, Ph.D.Adresování individuálních vzdělávacích potřeb všech žáků: Etnografie tříd na druhém stupni základních školMasarykova univerzita, Pedagogická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-04781SProf. PhDr. Pavel ZatloukalOd obelisku k střídmosti. Brněnská architektura 19. stoletíOstravská univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-04833Sdoc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.Specializace v zahraniční a bezpečnostní politice malých států EUUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-04955Sdoc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.Vlivové působení Ruské federace v prostoru západního Balkánu a jeho dopad na balkánský bezpečnostní komplexMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-04979Sdoc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.Šlarafie: prvek hry v kultuře 19. stoletíSlezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-04980SIng. Mgr. Petr Pytlík, Ph.D.Funkce paratextů při recepci autorů skupiny Gruppe 47 v Československu mezi lety 1948-1989Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-04986SMgr. Klára Bártová, Ph.D. et Ph.D.Sexuální orientace či nikoli? Mapování kognitivních, psychosociálních a psychofyziologických aspektů asexualityUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-04988Sdoc., Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D.Gramatika jazyka A Fala založená na primárních datech a spolupráci s komunitouTechnická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-04989SMgr. Marie Peterková Hlouchová, Ph.D.Staroegyptské pohřební schrány ze Staré říše a První přechodné doby. Evoluce, kontextualizace a významUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05005SFil.dr Mgr. Anežka KuzmičováDětská nonfikce o přírodě jako nástroj imaginace (WONDER)Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05042SMgr. Radka Heisslerová, Ph.D.„Český Vasari“ Jan Jakub Quirin Jahn (1739–1802) a jeho pojetí dějin výtvarného umění v ČecháchNárodní galerie v Praze3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05045SPhDr. Bc. Věra Dvořáčková, Ph.D.Symboly vědy 1945–1970Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05047Sdoc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.Instituce stárnoucích mužůMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05096SRNDr. Robert Osman, Ph.D.Geografie krip temporalit: čas v každodennosti lidí s postiženímMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05138SMgr. Adéla Ebersonová, Ph.D.Středověké knihovny řeholních kanovníků sv. Augustina v Čechách v kontextu střední EvropyUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05178SMgr. Matyáš Havrda, Ph.D.Věrohodné lékařství: Galénova metoda zkoumání a důkazuFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05181Sdoc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.Archeologie textů. Tradice, transmise a transformace na starověkém Předním východěUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05238SMgr. et Mgr. Marie Mikulová, Ph.D.Funkce a formy okolnostních určeníUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05240SMgr. Barbora Štěpánková, Ph.D.Prostředky vyjadřování epistémické modality a evidenciality v češtiněUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05243SAlberto Virdis, Ph.D.Fragmentované obrazy. Ke kořenům umění vitrážíMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05248SPhDr. Jan Mergl, Ph.D.Transfer znalostí jako základ multikulturalismu a jeho role při proměnách českého uměleckého průmyslu v letech 1850–1930Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05300SMgr. Eva Taterová, M.A., Ph.D.Československá diplomacie a arabsko-izraelský konflikt v letech 1948-1989Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05312Sdoc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.Výzkum vnímané pracovní schopnosti u učitelů 2. stupně základních školMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05334SMgr. Pavel Burgert, Ph.D.Metabazit typu Jizerské hory jako transkulturní spojovatel pravěkých komunit střední EvropyArcheologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05374SMgr. Filip Jaroš, Ph.D.Nové kontexty filosofické antropologie: Hledání antropologické diference mimo dichotomii příroda/kulturaUniverzita Hradec Králové, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05379SZsófia Csajbók, M.A., Ph.D.Dynamika depresivních symptomů v partnerských vztazíchUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05408SMgr. Vít Třebický, Ph.D.Vztah mezi atraktivitou a fyzickou zdatností napříč percepčními modalitamiUniverzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05437SPhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.Literární kritika v českých zemích v době formování národních kánonů (1806-1858)Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05448Sprof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.Falibilismus a jeho imanentní strukturaUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05449Sdoc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.Lidé jako my? Reverzní sociologie migrace v České republiceMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05519SRNDr. Šárka Kaňková, Ph.D. Míra „disgustu“ před a po otěhotnění: imunologické a hormonální koreláty a dlouhodobý vliv na zdraví matky a dítěteUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05562SMgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.Kdo vzdělává budoucí učitele geografie? Sociální reprezentace učitelů a učitelství v učitelské přípravěMasarykova univerzita, Pedagogická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05587Sdoc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.Filosofická legitimizace vědy v raném osvícenství: Fontenelle a jeho současníciMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05617Sdoc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.Pojetí výuky geografie: ověřování ekologické validity výzkumného nástrojeMasarykova univerzita, Pedagogická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05637SMgr. Viktor Ber, Ph.D.Hrdelní zločiny v Deuteronomickém zákoníku a jejich raná jazyková rekontextualizaceJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05641SMgr. Pavel Baloun, Ph.D.Trestat nebo napravovat? Gender, práce a disciplinace v donucovací pracovně v českých zemích (1918-1950)Historický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05655SMgr. Martin Lang, Ph.D.Psychologie signalizace: Výzkum komputací umožňujících kooperativní komunikaciMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05753SMgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.Minuty mezi životem a smrtí: Proměny zdravotnické záchranné služby a profesní identita jejích zaměstnanců v českých zemích 1952–2003Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05769SPhDr Ayaz Zeynalov, PhDSnižování rizika firemních bankrotů: role efektu disciplínyVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05777SPetr JakubíkNové výzvy v oblasti makroobezřetnostních politik pro evropský pojišťovací sektorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05800SMgr. David Černín, Ph.D.Velká historie a její filozofický potenciálOstravská univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05873SMartin Komarc, Ph.D.Motivace v tělesné výchově u středoškoláků z České republiky: longitudinální vztahy k psychosociálním prediktorům a kognitivním následkůmUniverzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05880Sdoc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.Interkulturní a interdisciplinární transfer na pomezí historických epoch: intelektuální biografie Joachima MoraseMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05893SMgr. Miroslav Hanke, Ph.D.Vědění a pochybování: tradice britské epistemické logiky v pozdním středověkuFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05924SMgr. Jana Nosková, Ph.D.Mezi "Východem" a "Západem" – zkušenosti s hranicí a narativy o hranici na česko-slovenském a slovensko-ukrajinském pomezíEtnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05958Sdoc. Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D.Sebelegitimizační praktiky institucí EU v době permanentní krize: diskurzivní perspektivaMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06062SMgr. Petr Kadlec, Ph.D.Modernizace komerčního vzdělávání v Předlitavsku v letech 1848-1918: projevy, trendy, mechanismyOstravská univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06139SMgr. Vladimír Holý, Ph.D.Dynamické modely založené na skóre v operačním výzkumuVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06150SMgr. Tereza Matějčková, Ph.D.Opakování matkou původnosti? Kopie a její nejistý příslibUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06170Sdoc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D.Role různých typů sociálních norem ve zlepšování konfliktních meziskupinových vztahůPsychologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06180SMgr. Jaromír Mazák, Ph. D.Vliv legitimity organizací občanské společnosti na dobrovolnictví: případ Česka v postkomunistickém kontextuUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06187SMgr. Stanislav Popelka, Ph.D.Identifikace bariér v procesu komunikace prostorových sociálně-demografických informacíUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06213SSmaranda PanteaDigitalizace veřejného sektoru: dopady na růst a inovace domácích IT sektorůVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06243SJUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M.Digitální řešení civilních sporů a garance práva na spravedlivý procesUniverzita Karlova, Právnická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06264SPhDr. Martina Mysíková, Ph.D.Příjmová chudoba: Výdaje a zadluženost domácností v evropských zemíchSociologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06280SMichal HolčapekNové přístupy pro předvídání finančních časových řad v rámci fuzzy-pravděpodobnostního prostředíOstravská univerzita, Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06282SDr. Fabio Giovanni LamantiaEvoluční ekonomická dynamika s konečnou populací: Modelování a aplikaceVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06289SPhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.Následky šikany: Jak charakteristiky školních tříd zmírňují psychické potíže spojené s viktimizacíPsychologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06346SJakub Eberle, Ph.D.Digitální suverenita a střední EvropaÚstav mezinárodních vztahů, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06348SMgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.Význam jídla ve vyšším věkuMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06394SMgr. Jan Kapusta, Ph.D.Klíčové kulturní zdroje, představy a praxe západní alternativní spirituality a medicínyZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06403SMgr. Helena Tůmová, Ph.D.Provenience mramoru v severní Itálii a na Istrii jako svědectví kontaktů mezi Východem a Západem v pozdní anticeUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06406SMgr. Kamila Hladikova, Ph.D.Reprezentace a role tibetského buddhismu v narativech o Tibetu od roku 1950 do současnostiUniverzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06411SIng. Zbyněk Dubský, Ph.D.Dekarbonizace české energetiky prizmatem nové energetické geopolitiky EU (se zaměřením na plynovou závislost)Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06509Sdoc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.Cherchez la femme. Ženské postavy v pozdně byzantské literatuřeSlovanský ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06606Sprof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.Do hlubin decentralizovaných financí: Tržní mikrostruktura, behaviorální a psychologické vzorceÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06645SMgr. Iva Lelková, Ph.D.Učenecké publikační strategie a korespondenční sítě pobělohorských českých zemí (1622 - 1667)Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06662SMSc. Kateřina Klapilová, Ph.D.Tělo nebo chování? Role fyzických a behaviorálních indikátorů věku a sexuální vyspělosti v kontextu výběru partnera u osob s pedofiliíNárodní ústav duševního zdraví3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06683SMgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.Pouta prarodič-vnouče: Přesgenerační vztahy a každodenní vyjednávání závazků péčeMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06790SJUDr. Martin Hapla, Ph.D.Lidská práva a welfarismusMasarykova univerzita, Právnická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06796SJames BrandCze-Lex: Kvantifikace českého lexikonuUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06812SMgr. Jana Urbanovská, Ph.D.Obrazy “toho druhého”: česko-německé vztahy v dobách krizeMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06822SMgr. Rebeka Rmoutilová, Ph.D.Lidské kosterní pozůstatky ze Zlatého koně: revize a nové interpretace výzkumu z 20. století v Koněpruských jeskyníchUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06827Sprof. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.Ornament: estetika, politika a metafyzika opakováníMetropolitní univerzita Praha, o.p.s.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06828Sdoc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.Zdrženlivý existencialismus Jana PatočkyUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06902SMgr. Dušan Coufal, Th.D.Spor Viklefa a jeho 45 článků v evropské perspektivěFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06924SMgr. Hynek Cígler, Ph.D.Vliv formátu odpověďové stupnice na psychometrické parametry položekMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06940Sdoc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.Jednota přes hranici. Indikátory ekonomických a sociálních vztahů epochy popelnicových polí v česko-bavorském prostoruJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06953SMgr. Michal Schwarz, Ph.D.Evoluční interference náboženství a vlády ve Vnitřní Asii: srovnání vzájemných impaktů s tributárními zeměmi: Mongolskem, Koreou a VietnamemMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06972SMgr. Daniela Theinová, Ph.D.Zelený ostrov? Ekologie v moderní irské poeziiUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06989SMgr. et Mgr. Ing. Štěpán Bahník, Ph.D.Proč vrána k vráně někdy nesedá? Nedokonalá selekce podvodníků do prostředí umožňujících podváděníVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07020SMgr. Lucie Drdova, Ph.D.BDSM během-Cov-2: Středoevropská BDSM subkultura během pandemieUniverzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07049SMgr. Jan Kovář, Ph.D.Mapování a vysvětlování trendů politizace a rámování evropské integrace v politickém diskurzu zemí střední a východní EvropyÚstav mezinárodních vztahů, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07068SMgr. Petr Dvořák, Ph.D.Morální argumentace u Jana Caramuela z Lobkovic v kontextu probabilismuFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07081SSebastian OttingerVliv a původ národních a místních politických institucíUniverzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07114SMgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.Mezi revolucí a krizí: vznik, vývoj a restrukturalizace ekonomického protestu v post-socialistickém kontextuMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07119Sprof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.VÝZNAM JAKO OBJEKT - PRINCIPY SÉMANTICKÝCH TEORIÍFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07128SDr. Gabriele TorriTržní míry systémového rizika na bázi syntetických CDOVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07136SIng. Matej Lorko, PhD.Tři experimenty o využití význačnosti pro udržitelné dodržování daňových předpisůVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07198SPhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.Raně středověké centrum – topografie, funkce, proměny: přemyslovská Boleslav a její transformace v sídlo kolegiátní kapituly (900-1200)Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07227SMgr. Milan Řepa, Ph.D.Politika a podoby kolektivní identity Němců v Čechách (1848-1914)Historický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07257SMgr. Jan Urban, Ph.D.Kauzální role environmentální identity v proenvironmentálním chováníUniverzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07270SIng. Miroslav Rada, Ph.D.Využití moderních metod diskrétní geometrie pro řešení vybraných problémů v operačním výzkumu a analýze dat – IIIVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07295Sdoc. PhDr. Jan Mervart, Ph.D.Genealogie československého stalinismu 1929–1953: konceptualizace, reprezentace, komunikaceFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07318Sdoc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.Český strukturalismus mezi poetikou a politikouÚstav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07353SGiedrė Šabasevičiūtė, Ph.D.Způsoby literární profesionalizace v Egyptě ve 21. stoletíOrientální ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07371Sdoc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.Pragmatická ekonomická sociologie: nový most spojující sociologii a ekonomii při výzkumu bydleníSociologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07378Sprof. PhDr. Martin Kreidl, M.A.,Ph.D.Měnicí se vzdělanostní struktura a nová partnerská dynamika: Vysoce vzdělané ženy po obrácení genderové mezery ve vzděláníMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07382SMgr. Stanislav MartinátAkumulace environmentálních nespravedlností a vznik klimatické zranitelnosti ve středoevropských uhelných regionech:sociálně-prostorové výhledyUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07559SMgr. Matouš Jaluška, Ph.D.Účinnost slova ve středověké bohemikální literatuřeÚstav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07619SMgr. Michaela Langová, Ph.D.Keramika jako svědek kulturní změny? Starobronzová sídelní aglomerace v Plotištích n. Labem ve světle multidisciplinárního výzkumuArcheologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07642SVasily Korovkin, Ph.D.Důsledky válek a konfliktů na produkční sítě: Důkazy z Ruska, Ukrajiny a IndieNárodohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07660SMgr. Martin Voříšek, Ph.D.Schwarzenberská dechová harmonie v hudebním životě knížecího dvora ve 2. polovině 18. stoletíJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07669SMgr. Veronika Jičínská, Ph. D.Ženské psaní a překládání na přelomu 19. a 20. století v Praze a Českých zemíchUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07727SMgr. Petr Plecháč, Ph.D.Evropská poezie: distant readingÚstav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07747SPhDr. Martin Loučka, Ph.D.Naděje a prognostické uvědomování u pacientů s pokročilým onemocněnímUniverzita Karlova, 3. lékařská fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07764SMgr. Alžběta Frank Danielisová, Ph.D.Společenská a technologická změna na Jantarové stezce ve 3. století př.Kr. Multi-izotopová a aDNA analýza laténských pohřebišť na Moravě.Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07791Sprof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.Rituály a symboly v římském právuUniverzita Karlova, Právnická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07819Sprof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D.Dopady přechodu na výrobu elektromobilů v českém automobilovém průmysluUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07863SPhDr. Rudolf Procházka, CSc.Vznik vrcholně středověké keramiky - hrnčířské pece a jejich vsádkyArcheologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07933SMgr. Jiří Janáč, Ph.D.Technokratický environmentalismus v období studené války: Českoslovenští experti v EHK OSN (1950s-1980s)Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07934Sdoc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.LGBT+ identita jako vývojová výzva v prostředí školy: individuální, sociální a institucionální perspektivaUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07983Sdoc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.Sociální chování firem v reakci na CSR politiky, instituce a ekonomické problémyMendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07985Sdoc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.Stejný problém, různá percepce? Experimentální výzkum vlastností politických tématMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-08052SMgr. Markéta Braun Kohlová, Ph.D.Využití teorie nákladné signalizace ke zvýšení sociálního statusu skromných spotřebitelů a posílení jejich pro-environmentálních vzorců spotřebyUniverzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-08311Sprof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.Prostorová a časová dynamika sociálního vyloučení a segregaceUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-04654Sdoc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D.Chemoenzymatická příprava a biologická aktivita metabolitů polyfenolových sloučenin z potravyMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-04690SMgr. Jan Jansa, Ph.D.Arbuskulární mykorrhizní symbióza a půdní nitrifikace - rozsah a mechanismy této interakceMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-04749SRNDr. Vít Latzel, Ph.D.Mezigenerační adaptace klonální rostliny v kontextu biotických interakcíBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-04866SDocent Michael Wrzaczek, PhDRole receptor-like protein kináz během regulace plasmodesmat a řízení mezibuněčné komunikace u rostlinBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-04887SMgr. Jan Bartoš, Ph.D.Identifikace genů ovlivňujících nondisjunkci B chromozómu kukuřiceÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-04891Sdoc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.SYSTEMATIKA STABILNÍCH IZOTOPŮ STŘÍBRA V OBLASTECH TĚŽBY A METALURGIE: DYNAMIKA KOVU V PŮDÁCHČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05108SMgr. Tereza Toralová, Ph.D.Degradace maternálních proteinů a její vliv na kvalitu vývoje preimplantačního embrya savcůÚstav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05132SMgr. Petra Hájková, PhD.Nové kalibrační a indikační systémy pro rekonstrukci holocenního klimatu zohledňující lokální vývojBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05272SRNDr. Jan Altman, Ph.D.Aktivita tropických cyklón, jejich řídící činitelé a vliv na lesní ekosystémy na různých prostorových a časových škáláchBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05453SMgr. Martina Janoušková, Ph.D.Mykorhiza jako komplexní pojištění rostlin do proměnlivého prostředíBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05461SIng. David Püschel, Ph.D.Zadržování a translokace vody myceliem arbuskulárních mykorhizních hubBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05465SDr Dina in 't ZandtPůdní mikrobiota a půdní chemie jako faktory ovlivňující sebelimitaci a stabilitu suchých trávníkůBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05564Sprof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.Funkce FASS/TON2 v buněčné morfogenezi mechu a fylogenetické vhledy do evoluce TTP komplexuÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05654SProf. RNDr. Jan Lepš, CSc.Faktory určující asymetrii kompetice ve společenstvech vytrvalých rostlin: všudypřítomné ale netestovanéJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05733SRNDr. Jesús Servando Hernández OrtsOd kola k trnu: evoluce a adaptace k parazitismu u vířníků (Syndermata)Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05977SAntonín MacháčDynamika diverzity napříč škálamiUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06004Sprof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.Nový pohled na důležitou symbiózu: diverzita a dynamika vztahu anaerobních protist a vnitrobuněčných methanogenních archeíUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06009Sprof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.Detekce nových rizikových organických mikropolutantů vodovodního systému a in vitro studium mechanismů jejich toxicity pomocí multi-omických přístupůMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06075Sprof. RNDr. Evžen Stuchlík, CSc.Environmentální změny způsobené extraterestrickými impakty a vulkanismem: Doklady v jezerních sedimentechBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06116SDoc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.Fyloregiony subsaharské Afriky: Drobní savci jako vhodná skupina pro kvantifikaci evoluční diverzity a jedinečnostiÚstav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06133SMgr. et Mgr. Adam Bajgar, Ph.D.Role makrofagů ve stresové mobilizaci lipidůJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06140SHelene Robert Boisivon, Ph.D.Studium role genové rodiny BnaTAA1 ve vývoji Brassica napusMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06203SMgr. Tomáš Pánek, Ph.D.Posouvání hranic zkoumání biologie plastidů prostřednictvím studia druhotně nefotosyntetizujících protistůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06379SRNDr. Eva Kaštovská, Ph.D.Horské ekosystémy na výškovém gradientu pod vlivem změn klimatických podmínekJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06426SProf. Ing. Otomar Linhart, DrSc.Metylace DNA v heterogenních populacích rybích spermií po jejich sestárnutí in vitroJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06429Sdoc. Ing. Jiří Bárta, Ph.D.SoWaFUN - Ekologie hub na rozhraní půda-vodaJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06455SRNDr. Petr Nguyen, Ph.D.Podstata a evoluce modifikací meiózy u motýlůJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06457SRNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.Identifikace a funkční charakteristika bioaktivních molekul produkovaných entomopatogenními hlísticemiMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06507SMgr. Petr Dvořák, Ph.D.Faktory pohánějící globální diverzifikaci kosmopolitní sinice MicrocoleusUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06518Sprof. Ing. Vladimír Košťál, CSc.Diversita a fyziologický význam malých kryoprotektivních molekul octomilek: zaměřeno na mitochondriální membrány.Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06568SMgr. Lukáš Falteisek, Ph.D.Dynamika a údržba genomů v jednoduchých a homogenních přirozených komunitách prokaryotUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06593SProf. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.Mechanismy a význam funkční heterogenity jednobuněčných diazotrofních sinicMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06614SMgr. Martin Kopecký, Ph.D.Propojení mikroklimatu a dynamiky lesa: od růstových reakcí rostlin k dlouhodobým změnám vegetaceBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06643SMgr. Vratislav Peška, Ph.D.Dispozice, výskyt a zpracování DNA lézí v genomu rostlin Arabidopsis thaliana defektních pro reparaci DNA a sestavování nukleozomůBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06660SHervé LesotFyziologická dynamika odontogeneze v kontextu okolních strukturÚstav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06726SMgr. Petra Šarhanová, Ph.D.Sex u apomiktů – skryté události detekované novými metodami.Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06745SIng. David Janík, Ph.D.Jak funkční vlastnosti stromů zprostředkovávají interakce mezi sousedy, nepřáteli a mutualisty: objasnění soužití v tropickém a temperátním leseVýzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06757SIng. Petr Sedláček, Ph.D.Enkapsulace bakterií podporujících růst rostlin prostřednictvím gelace jimi produkovaných polysacharidů jako cesta k nové generaci bioinokulantůVysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06776SIng. Zuzana Vaňková, Ph.D.Stabilní kompozity biocharu s oxidy manganu jako chytré řešení pro komplexní půdní remediaciČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06806SMarkus HaberHon na hostitele bakteriofágů: nalézání hostitelů pro sladkovodní fágyBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06840Sprof. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc.Nové evoluční centroméry rostlinMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06881Sdoc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.Genetická podstata speciace protistUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06928SMartin DančákObjevování nových druhů – opravdu nás to nezajímá? Rod Thismia (Thismiaceae) na Borneu a SumatřeUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06931SMgr. Jiří Grúz, Ph.D.Fenylsulfáty v rostlinách a potravinách: Výskyt, environmentální faktory a zdravotní rizikoUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06941SIng. Barbora Branská, Ph.D.Inhibitory ze zpracování bioodpadu: výzva nebo příležitost pro biotechnologickou produkci chemikálií klostridiemi?Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07000Sprof. RNDr. David Honys, Ph.D.Regulační úloha nově popsané podskupiny transkripčních faktorů rodiny bZIP ve vývoji rostlinÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07026SMgr. Miroslav Kolařík, PhD.Odhalení vztahů mezi ambróziovými bejlomorkami a jejich symbionty: přehlížený model evoluce houbového farmařeníMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07087SJules SegrestinVliv ztráty druhové diverzity rostlin na koloběh uhlíku v ekosystémech v měnícím se světěJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07103Sprof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.Cesta k porozumění procesům zodpovědným za úbytek biodiverzity zemědělské krajiny: poučení od ptáků střední EvropyUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07185SMgr. Markéta Ondračková, Ph.D.Vliv nepůvodních ryb na diverzitu původních parazitů ve sladkovodních ekosystémechÚstav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07210SMUDr. Daniel Elleder, PhDDetekce virů a interferonová signalizace v ptačích buňkáchÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07216SMgr. Jakub Kreisinger, Ph.D.Interkace mezi genetikou, ekologií a symbionty ve dvou adaptivních radiacích hlodavců z Nové GuineyUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07274Sdoc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.Bioakumulační dynamika emergentních kontaminantů ve vodních bezobratlých organismech studovaná pomocí raka mramorovanéhoJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07278SDr. Ivan JaricVyužití internetových informačních zdrojů (iEcology a culturomics) ve výzkumu biologických invazíBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07287SRNDr. Radka Reifová, Ph.D.Příčiny a evoluční důsledky programované DNA eliminace u pěvcůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07303Sdoc. Mgr. Stanislav Korenko, Ph.D.Lumci jako model pro studium koevoluce parazitoidů s hostiteli – integrativní přístupČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07331SRNDr. Václav Gvoždík, Ph.D.Genetické sítě v konžských lesích: neprozkoumaný archív biodiverzity, herpetologický aspektÚstav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07347SMichail Rovatsos, Ph.D.Co řídí diferenciaci pohlavních chromosomů? Výzva klasickým modelůmUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07363SMgr. Ondřej Novák, Ph.D.Alternativní sestřih reguluje cytokininovou percepci v rostlináchÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07376Sprof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.Modulace tepelné stresové reakce signální dráhou cytokininu u ArabidopsisMendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07403Sprof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.Celosvětová fylogeografie a historie globálně invazivního plevelného druhu Chenopodium album.Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07533SMgr. Lukáš Čížek, Ph.D.Proměny evropských nížinných lesů: Jak se sukcese, klimatické změny, exotické organizmy a hospodaření projevují na různých trofických úrovních?Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07583SMgr. Filip Oulehle, Ph.D.Vztah mezi transpirací a koloběhem vápníku. Co odpovídá za co?Česká geologická služba3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07658Sprof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.Souvisí mechanismus environmentálního určení pohlaví amniotických obratlovců se stresem?Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07665SMgr. Marie Altmanová, Ph.D.Je hybridizace jedinou cestou k asexualitě obratlovců?Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07716SIng. Jan Douda, Ph.D.Využití koncepce trade-off a funkčních znaků v moderní teorii druhové koexistenceČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07733SIng. Přemysl Pejchar, Ph.DVšechny cesty vedou k ROS: časo-prostorová regulace pylových NADPH oxidasÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07744SDr. Győző Garab, Dr.Sc.Identifikace a charakterizace struktur souvisejících s odlišnými fázemi lipidů tylakoidních membrán rostlinOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07776SProf. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.Průběh sukcese v deštném lese podél výškového gradientu v časech klimatické změny: experimentální transplantace společenstev na Nové GuinejiBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07811SProf. Ing. Jiřina Száková, CSc.Interakce parazitů a kovů (metaloidů) v drobných zemních savcíchČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07813SRNDr. Jan Petrášek, Ph.D.Odhalení podstaty auxinové regulace buněčného dělení a expanzeÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07916SIng. Anna Jirošová, Ph.D.Identifikace a RNAi zhášení genů produkce agregačního feromonu agresivního kůrovce lýkožrouta smrkového (Ips typographus)Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07970SMgr, Karel Říha, Ph.D.Funkce a dynamika P-tělísek v rostlinné meiózeMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-08067SMgr. Kamil Růžička, Dr. rer. nat.Modulace signálních drah ABA pomocí alternativního sestřihu ABI2Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů Standardní projekty – 2023

 

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP

Již podruhé GA ČR vyhlásila soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (PIF), a to ve dvou variantách: OUTGOING a INCOMING. První varianta umožní začínajícím vědcům absolvovat dvouletou zahraniční stáž, kde získají cenné zkušenosti v rané fázi své kariéry. Třetí rok tyto zkušenosti zúročí na českém pracovišti. Druhá větev soutěže (PIF INCOMING) umožní vynikajícím začínajícím zahraničním vědcům působit na vědeckém pracovišti v ČR. Tato soutěž je využívána i mladými českými vědci v zahraničí, kteří se po postdoktorské zkušenosti plánují vrátit do České republiky. Celkově na tyto tříleté granty s počátkem řešení od ledna dosáhlo 24 začínajících vědců a vědkyň nejdéle čtyři roky po dokončení doktorského studia.

Projekty podpořené od roku 2023 – PIF OUTGOING

Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazečDoba trváníOborová komise
23-04903OIng. Martin Ladecký, Ph.D.Topologická optimalizace mikrostruktur s vysokým rozlišením a vnitřním kontaktem využívající metody redukce řáduČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební4OK1 – technické vědy
23-06074OIng. Ján Mucha, Ph.D.Výzkum pokročilých metod analýzy grafomotorických obtíží pomocí kalkulu neceločíselného řáduVysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií4OK1 – technické vědy
23-05760OMartin PižlRedoxní a fotochemické vlastnosti polypyridylových biosenzorůVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06015OMgr. Lukáš Lachman, PhD.Korelace mezi Fockovými stavy fotonů a atomůUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta4OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06344ORNDr. Marek Tuhý, Ph.D.Vliv požárů na toky kovů a polokovů v těžebních oblastech: simulace v pilotním měřítku a in-situ pozorováníUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta4OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06384OJán ŠubjakOdhalenie populácie blízkych exoplanét a hnedých trpaslíkov v okolí hviezdAstronomický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06810ORNDr. Petr Doležal, Ph.D.Výzkum magneto-elastické interakce v materiálech považovaných za kvantové spinové kapalinyUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta4OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07610OMarie ŠvecováZesilující substráty na bázi mědi pro pokročilé techniky vibrační spektroskopieVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06639OIvone Cristina Igreja e Sa, M.Sc.Role endoglinu v infiltraci imunitních buněk do jater během nealkoholické steatohepatitidyUniverzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové4OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05412OMgr. Martin Lešák, Ph.D.Umění, stacionární liturgie a komunity: Vytváření mozaikové výzdoby kostelů v pozdně antickém Římě (5.–6. století)Masarykova univerzita, Filozofická fakulta4OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05310ORNDr. Ing. Tomáš Figura, Ph.D.Hon na zloděje: hledání rostlin, které kradou uhlík od hubBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05469OMgr. Veronika KonečnáOpakovaná adaptace u divokých hvozdíků: role sdílené genetické variability a nových mutací v konvergentní evoluci genomuBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05546OMgr. Dora ČertnerováFormování genomu: Jak mohou environmentální faktory ovlivnit evoluci velikosti genomu v populacích planktonních řas?Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06710OMgr. Michal Daněk, PhDRole HIR proteinů v hypersensitivní reakci u Arabidopsis thalianaÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.4OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07045OMgr. Anna Mrázová, Ph.D.Obranné strategie stromů: proč a jak se mění síla kontroly zdola nahoru podél gradientu zeměpisné šířky?Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07434OMgr. Vojtěch Tláskal, Ph.D.TIMPAOMP projekt - Význam anaerobní oxidace metanu v rašeliništíchBiologické centrum AV ČR, v.v.i.4OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07638OMgr. Martina KarasováRegulace metabolismu xenobiotik mechanotransdukcí: nová role receptoru pro aromatické uhlovodíkyBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING – 2023

 

Projekty podpořené od roku 2023 – PIF INCOMING

Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazečDoba trváníOborová komise
23-06386IMgr. Ondřej Mottl, PhD.BIODYNAMICS: Dynamika biotických interakcí v čase a prostoruUniverzita Karlova, Centrum pro teoretická studia4OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06513IMgr. Michaela Walterová, Ph.D.Slapová odezva terestrických (exo)planet a binárních asteroidůUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta4OK2 – vědy o neživé přírodě
23-07242IJan Kotál, Ph.D.Charakerizace molekul z klíštěcích slin, které váží cytokinyJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta4OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07275IJörn Frederik GerchenPopulačně genomické důkazy interploidní introgrese a její adaptivní význam v přirozených populacíchUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-07330IDr. Goncalo OliveiraZdroj neurologické patologie u PNKP-mutovaného onemocněníÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07751IMichaela AppeltovaTělo a socialismus: genderová tělesnost a studená válka v Československu 1965-1989Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07924IMSc. Mariia Zhadko, Ph.D.Pokročilé nanostrukturní kovové povlaky s vynikajícími mechanickými vlastnostmi a vysokou teplotní stabilitouZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3OK1 – technické vědy

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING – 2023

 

Na třístupňovém hodnoticím procesu, kterým všechny návrhy standardních projektů a projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP prochází, se podílí přes 400 odborníků z jednotlivých vědních oborů a desítky dalších zahraničních posuzovatelů.

Minulý měsíc došlo k vyhlášení podpořených projektů JUNIOR STAR a EXPRO. První jmenované jsou určené pro vynikající začínající vědce a vědkyně, kterým umožní sestavit vědecký tým a věnovat se vlastnímu tématu. Granty EXPRO jsou na druhou stranu určeny zejména pro zkušené vědce a vědkyně, kterým zajistí nadstandardní podporu. Oba typy projektů mají pětiletou dobu řešení a od příštího roku jich bude nově podpořeno celkem 33.

Z důvodu sjednocení pravidel pro zveřejňování výsledků mezinárodních soutěží a výzev budou podpořené mezinárodní projekty oznámeny po dohodě se zahraniční spolufinancující agenturou.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY