Prestižní projekty JUNIOR STAR: Představujeme unikátní výzkumy začínajících excelentních vědců

Pátý díl seriálu o vysoce výběrových projektech JUNIOR STAR se zaměří na další čtyři začínající vědce podpořené v letošním roce. Pětileté granty JUNIOR STAR mají za cíl díky nadstandardní podpoře až 25 milionů Kč umožnit excelentním začínajícím badatelům se vědecky osamostatnit, tedy začít se zaměřovat na vlastní výzkumné téma, a případně založit i novou vědeckou skupinu. Od příštího roku začne být řešeno šestnáct nový výzkumných projektů. Vypsání další soutěže JUNIOR STAR je plánováno na únor příštího roku.

OPTIMÁLNÍ NÁVRH V ELEKTROMAGNETISMU ZALOŽENÝ NA LOKÁLNÍ PERTUBACI PŘESNÝCH MODELŮ

doc. Ing. Miloslav Čapek, Ph.D., Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení v Praze

„Projekt umožní navrhovat a vyrábět menší a lehčí zařízení, které budou vykazovat lepší parametry, a to za současného snížení časových i materiálových nároků.“

Podpořený projekt se zabývá hledáním optimálních tvarů elektromagnetických zařízení.

„Vše si můžeme představit na příkladu antény ukryté uvnitř každého bezdrátového zařízení, kupříkladu mobilního telefonu. Na takovou anténu klademe neustále se zvyšující množství požadavků; od její velikosti až po její účinnost. Proto je obtížné určit její vhodný tvar – možností je prakticky nekonečně. V praxi se snažíme tuto složitost snížit. Přesto přesahuje cokoliv, co umíme prozatím uchopit nebo spočítat,“ přibližuje předmět výzkumu badatel Miloslav Čapek a dodává: „Rozvoj tvarové optimalizace by pro nás byl naprosto nemyslitelný, kdybychom v předchozích letech nevyvinuli na Českém vysokém učení technickém unikátní elektromagnetické modelovací a výpočetní nástroje. Nechtěli jsme zůstat závislí na komerčních nástrojích. Tím se nám potvrdilo, že kvalitní základní výzkum může v krátké době generovat aplikovatelné výsledky,“ doplňuje vědec.

Projekt JUNIOR STAR si klade za cíl vyvinout efektivní metody tvarové optimalizace, která umožní nalézt nové a netypické tvary, které budou využity v bezdrátových, mikrovlnných a optických zařízeních. Řešitelé projektu spolupracují s nejvýznamnějšími skupinami v oboru a díky multidisciplinárnímu zaměření je možné, že dokonce vznikne také nový obor elektromagnetismu.

Capek_office

 

STRUKTURNÍ CHARAKTERIZACE INTERAKCÍ MEZI TRANSKRIPCÍ A OPRAVOU DNA

Mgr. Marek Šebesta, Ph.D., Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity (CEITEC)

 „Cílem projektu je popsat mechanismus komunikace mezi transkripcí a opravou DNA na molekulární úrovni, přičemž jeho objasnění přispěje k vývoji léčiv, které mohou být využity pro léčbu rakoviny.“

Projekt JUNIOR STAR zkoumá vztah mezi transkripcí, tj. přepisem genetické informace z DNA do RNA pomocí enzymů (RNA polymeráza), a opravou poškozeného DNA. Pokud transkripce poškodí DNA, které předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu, může dojít ke zrodu mutací, jejichž důsledkem může být vznik rakoviny. Právě RNA polymeráza se podílí na opravě jednoho z nejnebezpečnějších typů poškození DNA – dvouvláknového zlomu DNA.

„Snažíme se detailně porozumět doposud málo prozkoumanému fenoménu – jak mezi sebou komunikují transkripce a opravy DNA v buňkách. Proteiny, které jsme vybrali pro výzkum, jsou zmutované u pacientů s rakovinou nebo s neurodegenerativními chorobami. Pomocí nejmodernějších elektronových mikroskopů určujeme 3D struktury těchto proteinů, a zjišťujeme tak, jaký mají mutace vliv na vznik těchto závažných onemocnění. Tyto 3D struktury mohou být následně využity při vývoji léčiv, které by se, cílením na zkoumané proteiny, mohly podílet na léčbě rakoviny,“ přibližuje výzkum vědec Marek Šebesta.

Vědec původem ze Slovenska se začal věnovat vědě již na střední škole. Proto se rozhodl středoškolákům poskytovat podobnou šanci, jako měl on. „Je skvělé, že i díky podpoře Grantové agentury České republiky můžu středoškoláky zapojit do výzkumu, a tím tak přispívat k výchově budoucí generace vědkyň a vědců,“ dodává badatel.

Šebesta_foto_profil

 

VLIV GLOBÁLNÍCH ZMĚN NA BIOGEOGRAFII HUB A FUNGOVÁNÍ EKOSYSTÉMŮ

Mgr. Petr Kohout, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

„Chceme zjistit, jak moc se jednotlivé druhy hub liší ve své odpovědi na klima a tím pádem, jaké skupiny hub jsou ohroženější z hlediska klimatické změny.”

Projekt JUNIOR STAR Petra Kohouta z Mikrobiologického ústavu AV ČR poskytne bližší pochopení úlohy různých skupin hub v ekosystémových procesech, jako je například rozklad organické hmoty či výživy rostlin. Dále jeho výsledky pomohou přesnější předpovědi dopadu globálních změn na lesy, potažmo agroekosystémy.

Houby se významně liší v tom, jak získávají živiny skrz své podhoubí. Některé houby se živí rozkladem odumřelé organické hmoty, jiné žijí ve vzájemně prospěšné symbióze s kořeny stromů a jiných rostlin, další parazitují na hostitelských rostlinách či živočiších. V každém ekosystému je poměr mezi těmito skupinami hub jemně balancován a hraje významnou roli v celkové stabilitě místních komunit,“ říká řešitel projektu Petr Kohout a doplňuje: Změna druhového složení hub pak může ovlivnit řadu ekosystémových procesů, ve kterých hrají houby nezastupitelnou roli, jako je například rozklad organické hmoty a s tím spojené změny v koloběhu uhlíku, příjem živin hostitelskými rostlinami a s tím spojené změny ve vegetaci.“

Petr Kohout studoval doktorát na univerzitě v estonském Tartu a po jeho ukončení se vrátil zpět do České republiky. „Během svého doktorátu jsem pochopil, že špičková věda nemusí nutně záviset na velikosti země či honosnosti názvu vědecké instituce. Věda je především o lidech, dobrých a zajímavých nápadech a o vůli jít si za svým,“ říká.

Jeho projekt JUNIOR STAR bude probíhat nejen na území České republiky, ale v různých zemích světa, například ve Francii, Rakousku, Slovinsku, Norsku, Argentině, Jihoafrické republice, Austrálie apod. Globální rozměr výzkumu pomůže komplexně uchopit vliv hub v ekosystémech. Na řešení projektu bude spolupracovat také s kolegy z Finska, Španělska či Estonska.

Fotografie_pracovni_Petr_Kohout_02

 

ALCHYMIE VŮNÍ. REKONSTRUKCE STAROVĚKÝCH ŘECKO-EGYPTSKÝCH PARFUMÁŘSKÝCH POSTUPŮ: EXPERIMENTÁLNÍ PŘÍSTUP K DĚJINÁM VĚDY

Dr. Sean Coughlin, Filosofický ústav Akademie věd ČR

„Od parfumářů Kleopatřina Egypta po badatele Filosofického ústavu AV ČR. Za pomoci starověké historie a moderní vědy oživujeme nejslavnější parfumářské recepty starověkého Egypta a Řecka.“

webová stránka projektu

Badatel Sean Coughlin se zaměřuje na historické základy a vývoj parfumářství, starověkého umění spojovaného s alchymií a vzdáleného předchůdce dnešní chemie. Se svým týmem v rámci programu JUNIOR STAR zkoumá, jak extrahování, míchání a konzervace rostlinných esencí ovlivnily vědu, lékařství a kulturu Středomoří v antice, od vlády Alexandra Velikého až po vládu Kleopatry VII. (4.–1. stol. př. n. l.). Na základě starověkých receptur dochovaných v egyptských chrámech, řecké literatuře a lékařských textech, a za pomoci archeologických nálezů také replikuje starověké výrobní metody.

„Předchozí výzkum pomohl zjistit, jaké vůně tyto parfémy obsahují: jde například o myrhu, skořici, lilii a terebint. Stále ale nevíme, jak se parfémy vyráběly, protože původní techniky vymizely před více než tisíci lety. S podporou GA ČR jsme sestavili multidisciplinární tým sestávající z historiků vědy, egyptologů, organických chemiků a dalších odborníků z Filosofického ústavu. Naším cílem je využít doklady z prastarých zdrojů i nástroje moderní chemie a tyto ztracené techniky rekonstruovat. O výsledky se chceme dělit s veřejností a pořádat vzdělávací workshopy, kde budou mít lidé příležitost si toto starověké alchymistické umění sami vyzkoušet,“ říká Sean Coughlin, vědec původem z Kanady, který již zaznamenal první úspěch – podílel se na rekonstrukci staroegyptského parfému „Mendesian“ z doby královny Kleopatry VII.

V rámci projektu vznikne slovník staroegyptských, řeckých a latinských parfumerií. K dispozici bude také manuál parfumářských receptů a postupů a tři monografie o výrobě parfémů v kontextu dějin vědy a kultury, které má toto starověké umění představit široké veřejnosti.

Coughlin_foto

GA ČR bude od příštího roku financovat pět projektů s Brazílií

Grantová agentura České republiky (GA ČR) se s brazilskou agenturou São Paulo Research Foundation (FAPESP) dohodla na financování pěti společných projektů od roku 2022. Podpořené projekty úspěšně prošly hodnoticím procesem každé z agentur. Na jejich řešení se budou podílet vědecké týmy z České republiky a Brazílie – každá z agentur bude financovat tu část, kterou řeší badatelé z dané země. Řešení bude probíhat 3 roky.

Česko-brazilské projekty určené k financování od roku 2022

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč
22-21122J RNDr. Peter Minárik, Ph.D. Pokročilé slitiny hořčíku pro odbouratelné zátěžové implantáty Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
22-15012J Priv.-Doz. Ilya Kossovskiy, Ph.D. Hladká a analytická regularita v CR geometrii Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
22-12648J RNDr. Petr Kopáček, CSc. Úloha mikrobioty v ovlivnění střevní imunity a vektorové kompetence klíšťat Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
22-31141J doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D. Zkrácení generační doby pomocí náhradní reprodukce a in vitro maturace spermií u ryb Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod
22-35084J Matos-Maraví, Pável Evoluční mechanismy, které utvářely diverzitu a areály v hotspotu tropické diverzity Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů Mezinárodní projekty – 2022 – The São Paulo Research Foundation (Brazílie) – FAPESP (*.pdf)

Vyhlášení další společné výzvy GA ČR a FAPESP je plánováno na únor 2022.

GA ČR v minulém týdnu vyhlásila výsledky soutěží standardní projekty a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Další podpořené mezinárodní projekty zveřejní v příštích týdnech a měsících.

 

 


Rozhodnutí o podpoře uvedených projektů je přijato s podmínkou, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši již schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši nebo z jiných zákonných důvodů si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout. Grantové prostředky budou jednotlivým příjemcům poskytovány na základě smluv o poskytnutí podpory, které nemohou být s příjemci uzavírány dříve, než po nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, tedy po skončení případného rozpočtového provizoria

Nové česko-polské a česko-lucemburské projekty

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhodnotila návrhy projektů zaslané do společných výzev s polskou agenturou National Science Centre (NCN) a lucemburskou agenturou National Research Fund (FNR), která byla vyhlášena letos poprvé. Hodnocení proběhlo na principu Lead Agency – tedy projekty hodnotila GA ČR a partnerské agentury její hodnocení převzaly. Na řešení projektů, které začne v roce 2022, se budou podílet vždy týmy z obou zemí. Každá z participujících agentur financuje tu část projektu, na níž participují badatelé z dané země.

Polsko-české projekty doporučené k financování

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč
22-04047K Ing. Jan Valentin, Ph.D. Pokročilé postupy pro stanovení a porozumění únavovému chování asfaltových směsí České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
22-28001K Ing. Alice Hospodková, Ph.D. Vakance atomů kovů, jejich klastry a komplexy v nitridových polovodičích Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
22-07833K Tristan Bice, Ph. D. Homogenita a generičnost a metrických struktur – grup, dynamických systémů, Banachových prostorů a C*-algeber Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
22-27317K Prof. Lukasz Cwiklik, Ph.D., DSc. Funkcionalizace povrchů pro biomateriály bioaktivními látkami: od základů k aplikacím Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
22-11661K Prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. Integrovaná stratigrafie mladšího paleozoika ve východní části tropické Pangey Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
22-26278K prof. Mary Anne O’Connell, PhD Výzkum nových rolí ADAR1 v rakovině; produkce immunopeptidomu, propojení s p53 a účinek protinádorové léčby na aktivitu ADAR1. Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut
22-28594K Mgr. Ing. Jan Cimbálník, Ph.D. Pokročilé algoritmy pro identifikaci elektrofyziologických příznaků kódování a vybavování lidské paměti v intrakraniálním EEG Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
22-18972K doc. Martin Nodl, Ph.D. Pohané a křesťané. Christianizace v Českém a Polském království ve středověku Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
22-35826K INDRANIL MUKHERJEE, PhD Jak složité jsou mikrobiální potravní řetezce ve vodách?Objasnění role středně velkých heterotrofních bičíkovců ve sladkých a brakických habitatech Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
22-15841K Mgr. Jan Hubert, Ph.D. Roztoči jako modelová skupina pro sledování interakcí intracelulárních bakterií: Existuje válka mezi symbionty? Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání česko-polských projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (*.pdf)

 

Lucembursko-český projekt doporučený k financování

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč
22-35755K prof. Ing. Bořek Patzák, Dr. SUMO: Udžitelný návrh založený na modelování, sémantické interoperabilitě a vícekriteriální optimalizaci České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání česko-lucemburských projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (*.pdf)

 

Výzvy byly vyhlášeny na základě iniciativy Weave, díky níž se do roku 2025 propojí 12 evropských agentur podporujících základních výzkum. Vědci nově budou moci podávat i trilaterální projekty.

 


Rozhodnutí o poskytnutí podpory je přijato s podmínkou, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši již schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši nebo z jiných zákonných důvodů si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout. Grantové prostředky budou jednotlivým příjemcům poskytovány na základě smluv o poskytnutí podpory, které nemohou být s příjemci uzavírány dříve, než po nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, tedy po skončení případného rozpočtového provizoria.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Doplňující výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje doplňující výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR.

Návrhy se předkládají do následujících hodnoticích panelů:

Návrhy na členy hodnoticích panelů mohou na formulářích GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků. Předložené nominace musí obsahovat seznam všech pracovišť kandidáta a prohlášení zaměstnavatele, že s nominací souhlasí a je připraven kandidáta v případě jeho jmenování uvolňovat na zasedání panelů, případně dalších poradních orgánů předsednictva GA ČR, která mohou vyplynout z titulu členství v panelu. Z důvodu vyloučení střetu zájmů při hodnocení projektů, je GA ČR nucen upřednostňovat kandidáty s menším počtem afiliací.  Délka členství v hodnoticím panelu se stanovuje zpravidla na 2 roky a každý zvolený člen panelu může tuto činnost vykonávat nejvýše po dvě funkční období. Grantová agentura přivítá vyšší zastoupení žen, podobně jako cizojazyčných pracovníků působících na našich institucích, v podaných nominacích na členy hodnoticích panelů.

Jedním z důležitých požadavků na člena hodnoticího panelu je ochota a schopnost umět s určitým nadhledem posoudit v rámci panelu širší úsek oboru, tedy nejen specializaci vlastní vědecko‐výzkumné činnosti. Dále je třeba zdůraznit, že člen hodnoticího panelu je nominován jako vědecká osobnost, nikoli jako zástupce instituce, v níž působí. Očekává se tudíž schopnost posuzování výhradně podle odborných hledisek. Povinností člena hodnoticího panelu je vyjádřit se ke značnému počtu projektů, seznámit se se všemi předloženými projekty a dále zúčastnit se všech zasedání hodnoticího panelu. Členství v panelu je tedy náročné na časové i pracovní zatížení. Členům panelů náleží za jejich práci finanční odměna.

GA ČR využívá webovou aplikaci pro zpracování grantových přihlášek, dílčích i závěrečných zpráv pro řešitele a dále i pro hodnocení projektů členy panelů. Proto je nezbytné, aby kandidáti na členství v hodnoticích panelech byli schopni a ochotni tento elektronický systém používat.

Návrhy do hodnoticích panelů pro nadcházející funkční období začínající 1. dubna 2022 je třeba zaslat Kanceláři GA ČR v písemné formě nebo elektronicky na formuláři GA ČR podepsaném osobou oprávněnou jednat jménem zaměstnavatele (lze i prostřednictvím Informačního systému datových schránek – ISDS: a8uadk4) na e-mailovou adresu podatelna@gacr.cz nejpozději do 31. ledna 2022.

Pokud byl na kandidáta předložen návrhový list na konci roku 2020 či na začátku roku 2021 a v mezidobí nedošlo u kandidáta k podstatným změnám, nový návrhový list není požadován. Návrhové listy doručené do Kanceláře GA ČR v uvedeném období tudíž zůstávají platné.

Neúplně vyplněné návrhy nebo návrhy, které nebudou podány na stanoveném formuláři, GA ČR nebude akceptovat.

Není třeba zdůrazňovat, že úroveň členů panelů má zásadní význam pro kvalitu hodnoticího procesu.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Informace pro řešitele: Zveřejněny protokoly hodnocení závěrečných zpráv s odloženým hodnocením

V aplikaci pro podávání a správu grantových projektů GRIS byly zveřejněny protokoly hodnocení závěrečných zpráv s odloženým hodnocením, které byly hodnocené na podzim 2021. Hodnocení najdou řešitelé v detailu projektu v záložce „Progress Reports, Final Reports“ na řádku závěrečné zprávy (Delayed Final Report) ve sloupci „Protocol (Public)“.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Informace pro navrhovatele Standardních projektů a projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP: Posudky jsou dostupné v GRIS

Grantová agentura České republiky (GA ČR) v pondělí zveřejnila seznam Standardních projektů a projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP určených k financování od roku 2022. Žadatelé, kteří do těchto soutěží podali návrh projektu, naleznou jeho hodnocení v Grantovém informačním systému GRIS. O financování projektů, u kterých se navrhovatelům posudky nezobrazují, ještě nebylo finálně rozhodnuto.

Letos poprvé se navrhovatelé v hodnocení návrhu projektu dozví, v jakém pásmu hodnocených projektů se jejich projekt umístil. Tuto informaci mohou využít při přípravě projektu pro příští soutěže.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Grantová agentura ČR podpoří téměř 500 nových vědeckých projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vybrala 477 výzkumných projektů, které budou financovány od příštího roku. Témata projektů, která si vědci zvolili, jsou ze všech oblastí základního výzkumu, jehož hlavním cílem je přinést nové poznatky. Projekty byly vybrány v rámci různých grantových výzev – vybrané projekty budou probíhat 35 let. Za tu dobu na ně poputuje přes 3,5 miliardy Kč.

„Základní výzkum je charakteristický tím, že přináší nové poznatky. Díky němu byly velmi rychle vyvinuty vakcíny proti covid-19 – když epidemie přišla, existovala totiž již řada poznatků, na kterých se dalo stavět. GA ČR podporuje všechny oblasti základního výzkumu také proto, že nikdy nevíme, kdy mohou být užitečné. Na poznatcích základního výzkumu stojí také všechny současné vynálezy,“ podotkl předseda GA ČR Petr Baldrian.

Nejvíce badatelských projektů jako každý rok uspělo v hlavní soutěži standardních projektů. „Všechny vybrané projekty jsou excelentní a srovnatelné s mezinárodními standardy, a to i kvůli tomu, že v této soutěži bude podpořeno méně než 20 % návrhů projektů,“ říká Petr Baldrian a dodává: „O kvalitě projektů vybíraných GA ČR svědčí i výsledky již ukončených projektů, které přinesly řadu publikací a hlavně nových poznatků, patřících do absolutní světové špičky.“ Standardních projektů bude financováno od příštího roku celkem 434.

Pro každého vědce je důležité získat co nejdříve zahraniční zkušenosti, proto GA ČR letos poprvé vypsala soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (PIF). Tyto granty jsou rozděleny na příjezdové granty pro vědce ze zahraničí a na výjezdové granty pro české vědce. „Smyslem těchto grantů,“ říká předseda GA ČR, „je umožnit českým badatelům získat zkušenosti s vědou světové úrovně na nejlepších zahraničních pracovištích. Součástí grantu je i návrat na české pracoviště, kde se získané zkušenosti zúročí. Druhá větev této soutěže otevře nejlepším mladým vědcům z cizích zemí kariéru na vědeckých institucích v České republice.“ V prvním roce bylo uděleno 27 grantů PIF, v příštích letech GA ČR očekává nárůst.

„Mladí vědci touží také po možnosti realizovat svoje originální nápady a vybudovat si vlastní tým. To umožňují granty JUNIOR STAR, které jsou však vysoce výběrové a dosáhnou na ně jen vědci, kteří již mají potřebné zkušenosti. Pokud ale projdou přísným výběrovým procesem, zaslouží si dlouhodobou podporu pro rozvoj vlastního tématu,“ představuje soutěže pro začínající vědce předseda GA ČR. Na pětiletou podporu ve výši až 25 milionů Kč dosáhlo šestnáct badatelů.

Všechny projekty prošly transparentním několikastupňovým hodnoticím procesem, na kterém se podílí přes 400 českých odborníků na jednotlivé oblasti výzkumu a stovky zahraničních vědců. Lhůta pro podávání návrhů projektů byla kvůli epidemické situaci prodloužena o dva týdny, výsledky jsou však vyhlášeny v původním termínu. „Velký dík si zaslouží naši hodnotitelé, jen díky nim a jejich nadstandardnímu nasazení se podařilo vyhlásit výsledky ještě letos.“

Seznam podpořených projektů

Výsledky mezinárodních výzev budou oznamovány v příštích týdnech, po jejich potvrzení zahraničním partnerem.

 

Grantová agentura České republiky

GA ČR jako jediná instituce v České republice poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu výhradně na projekty základního výzkumu. Mezi cíle GA ČR patří financovat vědecké projekty základního výzkumu erudovaných vědců i začínajících mladých vědců a jejich týmů, vytvářet vhodné a atraktivní podmínky pro vědce a také podporovat a dále rozšiřovat mezinárodní vědeckou spolupráci. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Technostres se stává fenoménem doby

Fenoménem dnešní uspěchané doby se stává tzv. technostres. Jeho vliv ještě akcelerovala pandemie COVID-19 a přesun dalších pracovních aktivit do online prostředí. Nejvíce ohroženou je skupina zaměstnanců nad 50 let. Z předběžných výsledků výzkumu Mendelovy univerzity v Brně ze čtyř zemí vyplývá, že až čtvrtina lidí v tomto věku trpí techno zahlceností, složitostí nových technologií, popřípadě tzv. techno invazí – tedy pocitem, že každého z nás lze zastihnout kdykoliv a kdekoliv a od technologií se prostě není možné odříznout.

Vědci MENDELU z výzkumného týmu Smart Society mají k dispozici data od 1300 zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných ve věku mezi 50 a 64 lety. „Téměř 40 % lidí v tomto věku se obává, že technologie, které využívají, usnadňují narušování jejich soukromí a podobně vysokému počtu seniorních zaměstnanců vadí, že údaje z jejich současných technologií můžou být vystopovány i za řadu let,“ uvedla Martina Rašticová, vedoucí Ústavu práva a humanitních věd a vedoucí výzkumného týmu Smart Society PEF MENDELU. Největší míru stresu (46,6 procent) ovšem zaměstnanci prožívají z toho, že jejich využívání technologií může být snadno kontrolováno.

Technostres jako moderní nemoc způsobenou neschopností vyrovnat se s novými počítačovými technologiemi zdravým způsobem už v roce 1984 definoval americký psychoterapeut Craig Brod. Postupně byl technostres popisován jako psychický stres, který vzniká v souvislosti s využíváním technologií, jehož součástí jsou také fyziologické a emocionální projevy.

„Problémy spojené s užíváním technologií se před několika lety proměnily z převážně fyzických, jako je zánět karpálního tunelu, na psychické. Lidé začali trpět psychickými obtížemi. Od nomofóbie, což je strach z bytí bez telefonu, přes syndrom falešného vibrování až po nespavost kvůli častému zírání do obrazovek nebo klasickou závislost na chytrém telefonu,“ uvedl Martin Lakomý, sociolog z výzkumného týmu Smart Society.

Součástí technostresu je dnes běžně například syndrom FOMO. Zkratka pochází z anglického Fear of Missing Out a popisuje strach z toho, že nám něco unikne. Co když zrovna někdo na Twitteru zveřejnil zásadní informaci? Nebo podniká něco zajímavého bez nás? „Studie potvrzují, že díky sociálním sítím a moderním technologiím míváme rovněž pocit nedokonalosti, nespokojenosti a neustále se srovnáváme s ostatními, což může vyústit v úzkosti, deprese až sebevražedné sklony. Ostatně na sociálních sítích jsou nejčastěji prezentovány úspěchy v soukromém i pracovním životě. Hádku, která snímkům předcházela, nebo jiné problémy aktérů, už sociální sítě neprezentují,“ uvedla Rašticová.

Nejčastěji jsou v souvislosti s technostresem popisovány následující stresory. Techno-přetížení, tedy situace, kdy používání počítačů a technologií nutí pracovat lidi více a rychleji. Techno-invaze pak popisuje stresor, který je způsoben přesvědčením, že člověk je vždy vystaven technologii a je možné jej potenciálně zastihnout kdekoli a kdykoli. Lidé také cítí potřebu být neustále připojeni a dříve pravidelný pracovní den se prodlužuje. Lidé vnímají podle vědkyně také velmi citlivě například technologickou složitost. Jsou často vyděšeni z různých aplikací, funkcí a IT žargonu.

Data týkající se technostresu nasbírali u srovnatelné skupiny respondentů v celkem čtyřech středoevropských zemích. Kromě ČR se jedná o Slovensko, Maďarsko a Polsko. V současné době probíhá jejich podrobná analýza, která má nejen popsat situaci ohledně technostresu u skupiny starších zaměstnanců a OSVČ, ale také přinést doporučení a postupy, jak se se stresem vyrovnat na individuální a organizační úrovni. Problematika technostresu je dále řešena také v rámci projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR Digitalizace na trhu práce: výzvy, možnosti a nerovnosti pro starší pracující, který vede dr. Martin Lakomý z výzkumného týmu Smart society.

 

Autor: Mendelova univerzita v Brně

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Výzva na předložení návrhů na volbu člena Kontrolní rady GA ČR

Předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Ivo Vondrák vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem, aby ve lhůtě do 17. prosince 2021 předložily výboru návrh na volbu člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky (GA ČR).

Kontrolní rada GA ČR je kontrolním orgánem GA ČR. Má deset členů, které z řad odborníků jmenuje Poslanecká sněmovna na návrh právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem. Funkční období členů kontrolní rady je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Kontrolní rada kontroluje rozdělování finančních prostředků GA ČR, projednává stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení návrhu grantového projektu a předkládá stanoviska předsednictvu, pro které jsou závazná.

Výzva na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY