Budou financovány další 4 rakousko-české projekty, jeden z nich se zaměří i na COVID-19

Grantové agentuře České republiky byly předány partnerskou rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) výsledky hodnocení dalších návrhů projektů. Na řešení projektů, které začne v roce 2021, se budou podílet vědecké týmy z obou zemí. Hodnocení probíhá na principu Lead Agency – tedy pouze jedna agentura provede hodnocení projektů a druhá výsledky hodnocení přejímá. Jeden z projektů je financován díky urgentní výzvě zaměřené na výzkum spojený s COVID-19.

FWF doporučila k financování následující projekty:

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
21-38204L prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta Complexes of selected transition metals with plant-derived compounds with anti-NF-kappa B and pro-PPAR dual activities 3 roky
21-01948L prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc. FRSC Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. New glycomimetics for managing of age-related neurodegenerative diseases 3 roky
21-17194L Karl-Heinz Ernst Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Light-induced on-surface synthesis of molecular chains 3 roky

 

V rámci časově omezené výzvy „Urgent Funding SARS-CoV-2” FWF doporučila k financování následující projekt:

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
21-39019L Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D. Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Decontamination of sensitive materials using cold atmospheric plasma technology for efficient and inexpensive elimination of epidemic viruses 3 roky

 

Návrhy projektů do výzvy „Urgent Funding SARS-CoV-2“ je možné podávat do 15. prosince 2020. Více informací a text výzvy jsou k dispozici zde.

Agentura FWF, která jako Lead Agency nyní projekty hodnotí, provádí hodnocení kontinuálně, a tedy zveřejňuje výsledky postupně. Předchozí oznámení proběhlo na začátku listopadu. Další projekty budou oznamovány v příštích měsících.

Zjistěte více o projektech mezinárodní spolupráce pro rok 2021

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (.pdf)

Grantová agentura ČR podpoří v roce 2021 nové projekty za miliardu korun

Grantová agentura České republiky (GA ČR) ze svého rozpočtu, který přesahuje 4 miliardy korun, bude příští rok financovat nové projekty základního výzkumu za přibližně miliardu korun. Zbytek účelových prostředků je alokován na již probíhající projekty. Vedle standardních projektů budou financovány projekty excelence EXPRO a projekty JUNIOR STAR zaměřené na mladé vědce. Další projekty získají financování v rámci mezinárodní spolupráce s agenturami z celého světa, které podporují vědu a výzkum.

„GA ČR poskytuje prostředky na projekty základního výzkumu prakticky všem vědeckým institucím v zemi – jedná se zejména o Akademii věd ČR a univerzity, ale i muzea, knihovny, nemocnice atd. Na základní výzkum každoročně rozdělujeme přibližně 4,2 miliardy korun. Je to velká částka, více než 10 % státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, ale těší nás, že přináší výsledky. Více než polovina českých článků patřících mezi 1 % celosvětově nejcitovanějších vědeckých článků vznikla totiž právě s naší podporou,“ řekla předsedkyně GA ČR RNDr. Alice Valkárová, DrSc., a dodala: „Občas se základní výzkum nepovažuje za stejně důležitý jako aplikovaný, protože primárně necílí na bezprostřední využití svých výsledků v praxi. Tento přístup je však krátkozraký – jen díky základnímu výzkumu, který přináší průlomové objevy, mohou vznikat nové vynálezy. Ani sebelepšími inovacemi svíčky by nikdy nevznikla žárovka. I v současné době velmi aktuální vývoj vakcín stojí na poznatcích základního výzkumu.“

GA ČR poskytuje prostředky na projekty ze všech oblastí základního výzkumu – od technických věd, přes přírodní a biologické vědy až po společenské a humanitní vědy. Standardní projekty, kterých je obvykle financováno několik stovek ročně, podporují špičku výzkumu v České republice. Mezi nové vysoce výběrové projekty se řadí projekty EXPRO určené pro zkušené badatele. Ti se díky nim mohou zabývat unikátní myšlenkou, která má potenciál zásadně přispět k rozvoji jejich oboru. Podmínkou těchto grantů je navíc zapojit se do prestižní grantové soutěže Evropské výzkumné rady (ERC). Absolutní novinkou se stane řešení projektů JUNIOR STAR určených pro začínající vědce, kteří ukončili doktorské studium nejdéle před osmi lety. Několika desítkám badatelů bude umožněno se vědecky osamostatnit a rozvíjet vlastní badatelské téma.

Mimo to GA ČR navázala a stále navazuje mnohá zahraniční partnerství – nově například se Švýcarskem, Slovinskem a Polskem, mezi další partnerské země patří ale i Německo, Rakousko, Jižní Korea, Tchaj-wan, Rusko a brazilské São Paulo. Mezinárodní projekty řeší vědecké týmy z České republiky ve spolupráci s týmem z partnerského státu. „V některých případech se dokonce spojily týmy ze tří partnerských států. Jsme rádi, že se nám daří mezinárodní spolupráci intenzivně rozvíjet. V příštích letech navíc počítáme s jejím dalším významným rozšířením. Ve velké většině oblastí se totiž nebádá ve vakuu, poznatky se sdílí napříč celou vědeckou komunitou. Přenášení zkušeností a propojování týmů tak přináší významnou přidanou hodnotu,” uzavírá předsedkyně GA ČR.

 

Informace o podpořených standardních projektech od roku 2021

Informace o mezinárodní projektech řešených od roku 2021

Informace o podpořených projektech v grantových soutěžích EXPRO a JUNIOR STAR od roku 2021

Posudky návrhů projektů byly zpřístupněny

Grantová agentura České republiky zpřístupnila pro navrhovatele posudky návrhů standardních projektů a návrhů mezinárodních – bilaterálních projektů. Navrhovatelé posudky naleznou v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů GRIS. O financování projektů, u kterých se navrhovatelům posudky nezobrazují, ještě nebylo finálně rozhodnuto. Více informací naleznete v případě standardních projektů na stránce k jejich vyhlášení, obdobně také v případě mezinárodních – bilaterálních projektů.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

GA ČR rozhodla o financování nových standardních projektů

Předsednictvo Grantové agentury České republiky (GA ČR) rozhodlo o financování standardních projektů ze všech oblastí základního výzkumu pro nadcházející rok. Standardní projekty budou financovány vedle projektů grantových soutěží EXPRO, JUNIOR STAR a mezinárodních projektů. Dalších přibližně 60 standardních projektů získá finanční podporu podle aktuálních rozpočtových možností po provedení hodnocení mezinárodních projektů zahraniční stranou.

„Letos jsme ze strany vědců zaznamenali mnohem vyšší zájem o financování projektů než v minulých letech. Financí ze státního rozpočtu, kterými GA ČR podporuje českou vědu, je ale přibližně stále stejně, kolem 4,2 miliard Kč. Všem těm, kteří uspěli v tvrdé konkurenci a jejich projekt bude financován, blahopřeji a těším se na výsledky jejich bádání,“ řekla předsedkyně GA ČR RNDr. Alice Valkárová, DrSc., a dodala: „Přestože si uvědomuji, že autoři nefinancovaných projektů budou zklamaní, byla bych ráda, aby na GA ČR ani vědu obecně nezanevřeli. Mimo to, že mohou svůj projekt upravit a podat příští rok znovu, pracujeme neustále na rozšiřování a zdokonalování grantových schémat, aby co možná nejlépe odpovídala potřebám vědců. Řídíme se přitom mimo jiné i doporučeními, která nám dává Rada pro výzkum, vývoj a inovace. V minulých letech se nám podařilo navázat několik významných mezinárodních partnerství a na dalších pracujeme. Vloni byly také nově financovány projekty EXPRO, letos byla poprvé vypsána soutěž JUNIOR STAR a na příští rok plánujeme vypsat novou grantovou soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Těší nás, že GA ČR je dlouhodobě poskytovatelem grantové podpory, který se významně podílí na vysoké úrovni české vědy – více než polovina českých výsledků patřících mezi 1 % celosvětově nejvíce citovaných článků je podpořena naší agenturou.“

Další standardní projekty mimo níže uvedené mohou být financovány s ohledem na rozhodnutí o podpoře mezinárodních projektů v součinnosti GA ČR a partnerských institucí, které bude učiněno nejpozději během jara 2021.

„V minulých letech významně vzrostlo množství projektů mezinárodní spolupráce. V roce 2018 šlo na nové mezinárodní projekty 33,5 milionu korun, o rok později to bylo už přes 57 milionů korun a letos 105,6 milionu korun. Pro příští rok má GA ČR na tyto projekty rezervováno dokonce zhruba 200 milionů korun. V současné době ještě ale nevíme, které projekty budou financovány – většina z nich čeká na hodnocení či schválení partnerskou zahraniční organizací. Pokud finanční rezerva nebude na mezinárodní projekty vyčerpána, využije se na financování dalších přibližně 60 standardních projektů. Potenciální řešitele budeme během jara informovat o možnosti podpory jejich projektů od poloviny roku 2021,“ doplnila Alice Valkárová.

Hodnocení návrhů standardních projektů probíhá ve třech etapách a účastní se ho přes 400 odborníků. Každý návrh projektu byl hodnocen přinejmenším čtyřmi nezávislými experty na danou oblast. Více než polovinu nejlepších návrhů projektů následně posuzovali zahraniční hodnotitelé – u více než 99 % z nich byly dostupné alespoň dva zahraniční posudky. Přečtěte si více o procesu hodnocení návrhů standardních projektů.

Seznam financovaných projektů*

Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazečDélkaOborová komise
21-00227Sprof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.Basilejská univerzita a české země (1460-1630)Historický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-00533Sprof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.Nekonvenční environmentální ligandy Ah receptoru a jejich komplexní účinky in vitroBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-00551Sdoc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D.Metabolity a vybrané deriváty potravinových flavonoidů - příprava a biologická aktivitaMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-00579Sdoc. Ing. David Vrba, Ph.D.Multifyzikální studie superpozice elektromagnetických vln v modelu lidské hlavy pro ověření proveditelnosti mikrovlnné hypertermie nádorů mozkuČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství3OK1 – technické vědy
21-00580Sdoc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc.Jak rostlinné transposony přispívají ke "genomové krajině" a organizaci interfázního jádraBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-00790SDoc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.Evoluce reprodukčního parazitismu peřovce kukaččíhoÚstav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-00800Sprof. Ing. Robert Černý, DrSc.Chemické a fyzikální interakce výztuže na čedičové bázi s cementovou matricíČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
21-00828SRNDr. Petr Klimeš, Ph.D.Je kompetice skutečně hlavním faktorem formujícím společenstva mravenců v korunách tropických lesů?Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-00837SDr. rer. nat. Leoš Valášek, DSc.Post-terminační kontrola translace: zredukuj, znovupoužij, zrecykluj - anebo je vše jinak?Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-00871Sprof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.Aktivní nekolokované hlcení vibrací pro roboty a mechanické konstrukceČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní3OK1 – technické vědy
21-01057Sprof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.Nové organické polovodiče pro budoucí bioelektronické zařízení pro regenerativní medicínuVysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická3OK1 – technické vědy
21-01090SMgr. Martin Hrubý, Ph.D.Aktivně samočistící antibiofilmové polymerní povrchyÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
21-01205SRNDr. Petr Ježek, DrSc.Dynamika ultramorfologie mitochondriálních krist při sekreci inzulinu v beta buňkách pankreatu a metabolické deprivaci u maligních buněk tumorůFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-01233SMichal Sochor, Ph.D.Sex nebo ne? Rozluštění vzorců asexuality u unikátního rostlinného modeluVýzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-01308SMgr. Michal Horáček, Ph.D.Nové způsoby využití systému hydrosilan/B(C6F5)3 pro aktivaci prekatalyzátorů na bázi přechodových kovůÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
21-01429Sprof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.100 let Církve československé husitské: historicko-sociologická syntézaSociologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-01799Sprof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.Flavonoidy jako unikátní třída molekul fotochemicky uvolňujících oxid uhelnatýMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-01813Sdoc. RNDr. František Němec, Ph.D.Antropogenní elektromagnetické emise a jejich vliv na vnitřní magnetosféru ZeměUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-01953Sprof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.Geometricko-fázové hologramy vytvořené pomocí metapovrchů: kvantifikace optické odezvy a užití pro fázová měření a zobrazení se superrozlišenímUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK1 – technické vědy
21-02080Sprof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.Molekulová podstata interakce FOXO Forkhead transkripčních faktorů s tumorovým supresorem p53Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-02183Sdoc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.Porézní polymerní sítě s helikálně chirálními polyacetylenovými řetězci pro enantioselektivní aplikaceUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK1 – technické vědy
21-02257Sdoc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.Německá reakce na nejistotu v mezinárodních vztazích: Němci a Evropa mezi psaným právem a právem silnějšího 1839–1853Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-02316Sprof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D.Ferrocenové ligandy s Sb-donorovými skupinamiUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-02371SDoc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D.Úloha proteinu SGIP1 v regulaci bolesti modulací signalizace kanabinoidního receptoru 1Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-02411Sprof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.Řešení nekorektních úloh pohybu stlačitelných tekutinMatematický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-02532Sprof. RNDr. Václav Hypša, CSc.Vztahy mezi genetickou diversifikací a ekologií při sekundárním kontaktu: hybridní zóna a ekologická speciace v systému hostitel-parazit-symbiontJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-02843SMgr. Jaroslav Daneš, Ph.DVálka a starověká řecká tragédieUniverzita Hradec Králové, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-02929SMgr. Aleš Pečinka, Ph.D.Identifikace a charakterizace imprintovaných genů v průběhu vývoje semen ječmeneÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-02964Sprof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.Dusíkaté ligandy pro prvky nepřechodných kovů - objemnější, konjugovanější a reaktivnějšíUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-02993SMgr. Ondřej Vodička, Ph.D.Katoličtí měšťané z husitských měst (1419–1436)Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-03000Sprof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.Modifikované nukleofily pro reaktivaci cholinesteras inhibovaných organofosforovými sloučeninamiFakultní nemocnice Hradec Králové3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-03037SDr. Ing. Kateřina Minhová MacounováKontrola selektivity anodických reakcí v procesech vylučování chlóru a výroby chlorečnanuÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
21-03092SMgr. Tamah Sherman, Ph.D.Relevance jazykových zkoušek pro získání trvalého pobytu v životních drahách cizinců ze zemí mimo Evropskou unii žijících v České republiceÚstav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-03118Sdoc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., DSc.Termo-hygro-mechanický model betonových vozovekČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
21-03224Sprof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D.Fotoparasitismus u chromeridních řas a obrněnekBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-03295SRNDr. Jan Laštovička, DrSc.Dlouhodobé trendy antropogenního a přírodního původu ve stratosféře a horní atmosféřeÚstav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-03305Sdoc. Alexander William Bruce, Ph.D.Charakterizace genů asociovaných s Hippo signální dráhou u maturace myších oocytů, acentrosomálního dělení buněk a alokace buněčných linií blastocystyJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-03322Sprof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.Detekce biomarkerů endolitů evaporitických hornin: pozemský trénink pro exobiologii MarsuUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-03615SPhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.Vztah kognice ke kognitivní a mozkové rezervě u prvních epizod onemocnění schizofrenního spektra: prospektivní studieNárodní ústav duševního zdraví3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-03658SRNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.Teoretické základy výpočetní psychometrieÚstav informatiky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
21-03670SPhDr. Bronislava Kuzica Rokytová, Ph.D.Ilustrace dětské knihy v kontextu nakladatelských záměrů a kulturních, ideologických i sociopolitických změn (1869–1969)Památník národního písemnictví3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-03689Sprof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.Nové přístupy k analýze a návrhu nelineárních regulátorů a kompenzátorů pružných a řetězcovitých mechanických systémůÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
21-03691SRNDr. Lenka Maletínská, CSc.Receptor pro neuropeptid FF-2 jako potenciální cíl pro terapii obezity: vliv nových analogů RF-amid peptidůÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-03708Sdoc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.„Válka ševců“: Obuvnictví a obuvnický průmysl v Předlitavsku za první světové válkyMasarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-03847SRNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D.Úloha HIF-1α ve vývoji sympatického nervového systému v srdciBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-03909Sprof. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc.Odhalení evolučních tajů lničky seté a příbuzných druhůMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-03921Sprof. Ing. Jan Flusser, DrSc.Inverzní problémy ve zpracování obrazuÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
21-04132Sdoc. Mgr. David Staněk, Ph.D.Molekulární mechanismus tvorby spliceosomálního snRNP částicÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-04166SRNDr. Petr Štěpánek, DrSc.Nový koncept zlepšení receptorového cílení polymerních konjugátů vratným kotvením do membránÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-04178SAbigail TuckerPropojení funkce Sprouty s FGF a primárními ciliemi ve vývojiUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-04317SMgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.Energetický diskurz Evropské komise a Evropského parlamentu a jeho vliv na členské státyÚstav mezinárodních vztahů, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-04420SIng. Daniel Horák, CSc.Ochranné povlaky proti rozpouštění/rozpadu světlo-konvertujících nanočástic na bázi lanthanidů v biologických médiíchÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
21-04477SMgr. Martin Čada, Ph.D.Inovativní plazmově-chemická a chemická syntéza katalyzátorů na bázi směsných oxidů niklu pro oxidaci těkavých organických polutantůFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
21-04611Sprof. Ing. Jiří Neužil, CSc.Role adaptorového proteinu Miro1 v mezibuněčném přenosu mitochondriíBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-04973SPhDr. Petr Nejedlý, PhD.Výstavba českých folklorních písňových textů z přelomu 18. a 19. stoletíÚstav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-04987SRNDr. Klára Řeháková, Ph.D.Mikroorganismy z vrcholků hor: jak mikroorganismy rhizosféry pomáhají rostlinám vypořádat se s rychle měnícím klimatem vysokohorských pouští HimalájeBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-05146Sdoc. RNDr Marcela Buchtová, Ph.D.Úloha TMEM107 ve vývoji kraniofaciálních strukturMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-05180Sprof. RNDr. Antonín Vlček, CSc.Přenos náboje v chromofor-proteinových komplexech tryptofanovými drahamiÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-05216SRNDr. Jakub Prokop, Ph.D.Larvální specializace, bionomie a habitatové přesuny u dvou vybraných řádů hmyzu v období mezozoikaUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-05285SRNDr. Jan Kratzer, Ph.D.Nová generace plazmových výbojů s dielektrickou bariérou jako atomizátorů pro ultrastopovou prvkovou a speciační analýzuÚstav analytické chemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-05325SRNDr. Miroslav Šiman, Ph.D.Moderní neparametrické metody v ekonometriiÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-05339Sdoc. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.Strukturní a fyzikální aspekty inverzních Heuslerových slitin Mn2FeZ, Z = Si, Al, SnVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky3OK1 – technické vědy
21-05466SRNDr. Jana Kamanová, PhD.Působení proteinového efektoru BteA bakterie Bordetella pertussis na respirační epitelMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-05497SRNDr. Roman Kouřil, Ph.D.Role proteinu Lhcb8 v organizaci a funkci světlosběrného komplexu fotosystému II rostlinUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-05506Sdoc. Ing. Petr Slepička, Ph.D.Interakce buněk s periodicky nanostrukturovanými povrchyVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK1 – technické vědy
21-05523Sprof. Dr. Wilken Willem Karel Hugo Engelbrecht, cand. litt.Středověký školní komentář Bursarii super Ovidios a recepce Ovidia ve středověkém školstvíUniverzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-06065Sdoc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.Nové funkcionalizované senzory založené na plazmonech jako nástroje pro monitorování buněk a pro pokročilé tkáňové inženýrstvíFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
21-06083SRNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.Výzkum nových dvoudimenzionálních magnetických struktur ve van der Waalsovských halogenidechUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-06319SMgr. Juraj Franek, Ph.D.Performativní formule v epigrafických dokumentech antické středomořské tradiceMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-06446SDr Tom FayleŘídí entomopathogenní houby gradienty diverzity členovců přes negativní závislost na hustotě hostitelů?Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-06451SIng. Marie Davídková, CSc.Záhada zvýšení buněčné odezvy indukované protony v přítomnosti boruÚstav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-06511SMgr. Jan Budňák, Ph.D.Dimenze interkulturality v německojazyčné literatuře meziválečné ČSR 1918–1939 na příkladu jejího levicového segmentuMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-06524SMgr. Vladimír Proks, Ph.D.Xeno-free enzymaticky degradovatelné polymerní materiály pro 4D biotiskÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
21-06582Sprof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.Experimentální a počítačová analýza transportu, akumulace a krystalizace solí v nehydrofobizovaných omítkových maltáchČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
21-06613SIng. Ladislav Straka, DSc. (Tech.)Dvojčatové struktury v materiálech s magnetickou tvarovou pamětíFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
21-06645Sdoc. Miroslav Španiel, CSc.Výzkum životnosti strojních součástí při víceosém teplotně-mechanickém zatěžování s proměnnou amplitudouČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní3OK1 – technické vědy
21-06792Sdoc.MUDr. Martina Bielaszewska, CSc.Význam vezikul vnější membrány, nových nástrojů virulence enterohemoragických Escherichia coli, v patogenezi hemolyticko-uremického syndromuStátní zdravotní ústav, příspěvková organizace3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-06802SRNDr. Stanislav Kamba, CSc.Multiferoické vlastnosti indukované mechanickým napětím nebo intenzivním terahertzovým zářenímFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-06818SRNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.Integrace migrantů v nemetropolitních oblastech na individuální, diasporální a institucionální úrovni. Vietnamci usazení v českém pohraničí.Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-06839SRNDr. Terezie Mandáková, Ph.D.Vznik a evoluce chromozomů spojených s apomixií v rodu Boechera (Brassicaceae)Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-06873Sdoc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D.Metabolická symbióza mezi nádorovými buňkami a fibroblasty asociovaných s nádorem u nádorů v oblasti hlavy a krkuMasarykova univerzita, Lékařská fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-06991Sprof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.Relativistické efekty v paramagnetické NMR spektroskopiiMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-07062SDoc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc.Klastry PAH v laboratorním výzkumu astrochemických a atmosférických procesůÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-07129Sprof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.Nové jevy pocházející z narušení invariance vůči časové inversiÚstav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-07172SPetr Janský, Ph.D.Efekty reforem firemní transparentnostiUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-07275SMgr. Jan Jansa, Ph.D.Mikrobiomy arbuskulárních mykorrhizních hub - struktura, dynamika a funkceMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-07321Sdoc. Ing. Martin Hromčík, Ph.D.Přetrvávající problémy repetitivního řízeníČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3OK1 – technické vědy
21-07473SPhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.Postrk a chudinství v habsburské monarchii v letech 1780-1850: snaha o systémové řešení chudinské otázkyMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-07661Sprof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.Modulace abiotických stresových reakcí rostlin cestou regulace cytokininových a purinových interkonverzních enzymůÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-07753SIng. Petr Sazama, Ph.D.Vysoce uspořádané 3D grafenové katalyzátory s nanesenými kovy pro hydrogenační reakceÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
21-07769Sprof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.Kosmas a jeho světMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-07851SIng. Milan Houška, CSc.Studium metod modifikace mechanických vlastností a struktury kolagenní hmotyVýzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.3OK1 – technické vědy
21-08124Sdoc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.Ratifikace všeobecných smluv o kontrole zbrojení: vysvětlující faktoryUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd2OK4 – společenské a humanitní vědy
21-08182STomáš Bárta, Ph.D.Retinální organoidy: Zkoumání účinků fotostimulace na lidskou sítniciMasarykova univerzita, Lékařská fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-08256SPhD Anna TropiaIntencionalita a lidská osoba ve středověké filosofii a fenomenologiiUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-08772Sdoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.Vliv samovyhojovacích účinků na prodloužení životnosti konstrukcí vyrobených z vysokohodnotného betonuÚstav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
21-08826SRNDr. Petr Kopáček, CSc.Molekulární ontogeneze trávení krve ve střevě klíšťatBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-08835Sprof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.Nedoceněná role plzeňských premonstrátů v matematice a přírodověděČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-09064Sdoc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.Heterogenita ve způsobu odpovídaní v dotazníkových šetřeních napříč různými zeměmi, školami a skupinami studentůUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-09093Sdoc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.Vícefázové proudění, transport a změny struktury zeminy související se zamrzáním a rozmrzáním vody v podpovrchových vrstváchČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská3OK1 – technické vědy
21-09174Sprof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.Viskoelastické neizotermální modelování procesu vytlačování polymerních fólií pro výrobu membrán zahrnující tokem indukovnou krystalizaciUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická3OK1 – technické vědy
21-09220Sdoc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.Invarianty a symetrie Levi degenerovaných CR varietMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-09231Sdoc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Meta-analýzy výnosů strategií správy finančních investicUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-09254SIng. Martin Potocký, Ph.D.Kdo maže, ten jede: funkce fosfolipázy A2 a extracelulárních lipidů v klíčení pyluÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-09277SMgr. Oleksiy Lyutakov, Ph.D.MXene: plazmonicky asistovaná modifikace povrchu a optimalizace jeho vlastnostíVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK1 – technické vědy
21-09283Sprof. M.Sc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.Kataláza: být či nebýt ve dvou hostitelíchOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-09518SMgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.Počítačové hry a národní kultura: Případ herního průmyslu v České republiceUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-09637SRNDr. Hana Brzobohatá, Ph.D.Epidemie a hladomor v životě obyvatel středověké Kutné Hory z pohledu bioarcheologieArcheologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-09685SDr. Petr YudinVliv doménových stěn a povrchové vodivosti na funkční odezvy ve feroelektrických vrstváchFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-09745SPharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.Cirkadiánní hodiny v choroidním plexu a jejich citlivost k chronodisrupci a neurozánětuFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-09766Sdoc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.Magnetismus a elektronová struktura aktinoidů laděná ionicitouUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-09797SDr. Kateřina Chládková, MARozpoznávání slov u českých dětí: mezidialektová vývojová perspektivaPsychologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-09830SRNDr. Antonín Fejfar, CSc.Pružný nanokřemík pro pokročilé Li-ion baterieFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
21-10383SRNDr. Martin Srnec, Ph.D.Řízení reakční selektivity faktorem asynchronicityÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-10527SMgr. Karel Kleisner, Ph.D.Mezikulturní vzorce v obličejové typikalitě: objasnění provázanosti sextypikality, skupinové typikality a psychologických stereotypůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-10562SUniv. prof. Dr. Jesús Crespo CuaresmaO časově proměnné prediktivní schopnosti teoretických a empirických makroekonomických modelůMasarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-10768SRNDr. Matúš Maciak, Ph.D., M.Sc.Pokročilé Ekonometrické Modely pro Oceňování Opcí II – AdEMOP2Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-10775SMgr. Jan Hubička, Ph.D.Ramseyova teorie v kontextu teorie grup, teorie modelů a topologické dynamikyUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-10799SRNDr. Jiří Bek, DSc.Vliv prostředí na vzestup a pád nejstarších rostlinných společenstev, která osídlila silurské vulkanické ostrovy Pražské pánve (Česká republika)Geologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-10845Sprof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.Vliv mikrobiomu na pohlavní rozdíly ve stresové odpovědiFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-11058Sprof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.Raný orbitální a chemický vývoj planetárních soustavUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-11089SIng. Christelle Kadlec, Dr.Terahertzová magneto spektroskopie v supravodivých vrstváchFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-11268Sdoc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.Hmotové a nábojové proudy v obecné relativitě a astrofyziceUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-11299SRNDr. Marie Jalovecka, Ph.D.Funkční analýza kalcium-dependentních proteinkináz babesiíJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-11313SIng. Filip Průša, Ph.D.Příprava nanokrystalických kompozitních slitin s vysokou entropií a kontrolovatelnými vlastnostmiVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK1 – technické vědy
21-11366SRNDr. Martin Ferus, Ph.D.Simulace explozí meteoroidů a asteroidů pomocí terawattového laseruÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-11487SMgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.Adaptace, vyhnutí, nebo vyhynutí: propojení ekologie společenstev a ekofyziologie k porozumění vlivu vlhkostního deficitu v temperátních lesíchBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-11494SIva Adámková, Ph.D.Monastická rétorika v Apologii Bernarda z Clairvaux a evropská monastická tradice 12. stoletíUniverzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-11585SMgr. Karel Souček, Ph.D.Dynamika plasticity povrchového fingerprintu spojená s epiteliálně mesenchymálním přechodem u nádorových buněkBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-11661SProf. Ing. Luděk Žůrek, Ph.D.Komparativní ekologie a epidemiologický význam klíštěte Ixodes inopinatus, nově rozpoznaného vektoru nemocí ve Střední EvropěVeterinární a farmaceutická univerzita Brno, CEITEC - Středoevropský technologický institut, VFU Brno3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-11688SIng. Kamil Lang, CSc.Core-shell nanočástice pro cílenou fotodynamickou terapii indukovanou RTG zářenímÚstav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-11879SRNDr. Tereza Zádorová, Ph.D.Pedogeneze koluviálních půd: multidisciplinární přístup v modelování dynamiky vývoje v prostředí půda - krajinaČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-11977Sdoc. David Vopřada, Dr.Recepce principů alexandrijské exegeze mezi Východem a ZápademUniverzita Karlova, Katolická teologická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-12150Sdoc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.Mezikulturní variace v interakci mezi autorem a čtenářem v anglickém akademickém diskurzu českých studentů a rodilých mluvčích angličtinyMasarykova univerzita, Pedagogická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-12262Sprof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.Nanočásticové sondy pro zobrazovací hmotnostní spektrometriiMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-12719Sprof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.Mykobakterie u netopýrů a jejich role ve zdraví a nemociMendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-12828SIng. Andrey Shukurov, Ph.D.Plazmatem podpořená syntéza nanokapalin na bázi kapalných polymerůUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-13001Sprof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.Automatizovaný návrh hardwarových akcelerátorů pro strojového učení zohledňující výpočetní zdrojeVysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií3OK1 – technické vědy
21-13188SPhilip John Coates, Ph.D.Metabolomika a proteostáza v nádorových kmenových buňkáchMasarykův onkologický ústav3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-13208SPhDr. Martin Mádl, Ph.D.Barokní nástěnná malba mezi teorií a praxíÚstav dějin umění AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-13458SMgr. Magdaléna Hromadová, Ph.D.Přepínání vodivosti v jednotlivých elektroaktivních molekulách.Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-13541SIng. Vladislav Krzyžánek, Ph.D.Kvantitativní nízkoenergiové 4D-STEM zobrazování radiačně citlivých vzorkůÚstav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
21-13587SMgr. Radka Dudová, Ph.D.Genderové aspekty pandemie: redefinice péče v důsledku krize spojené s nemocí COVID-19?Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-13600SMgr. Petra Stankovska, Ph.D.Kritická edice Pentateuchu v chorvatskohlaholských středověkých památkáchSlovanský ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-13713Sprof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.Odhady nejistot pro integrální transformace v geodéziiZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-14030Sprof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.Aditivní výroba komplexních koncentrovaných slitin s gradientem složeníUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
21-14076SMgr. Jaroslav Bílek, Ph.D.Vysvětlení příčin represe a manipulace v hybridních režimech Latinské AmerikyUniverzita Hradec Králové, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-14082SMgr. Radka Václavíková, Ph.D.Úloha Notch signální dráhy v mechanismu působení nových taxanových derivátůStátní zdravotní ústav, příspěvková organizace3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-14179Sprof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.Nová strategie přepólování s využitím kovalentní organokatalýzy s flavinyVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-14409SRNDr. Bohumír Grüner, CSc.Exopolyhedrální substituční reakce na metallakarboranových klastrech a jejich stereochemieÚstav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-14665Sdoc. Mats Rickard Braun, M.A., Ph.D.Integrace v Euroasijské ekonomické unii optikou post-funkcionalismuMetropolitní univerzita Praha, o.p.s.3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-14758Sdoc.PhDr. Jan Volín, Ph.D.Prozodická fráze v současné mluvené češtině: význam, rovnováha, stochastické vzorceUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-14872Sdoc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.Bratrovražedné zběhnutí: jak krevní msta formuje protidžihádistickou mobilizaciUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-15530SPhDr. Mgr. Jakub Matějů, M.A., Ph.D.Vítězové a poražení: Komu prospívá působení České národní banky? Heterogenní dopad měnové politiky na firmy a na domácnostiVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-15700Sprof. RNDr. Petr Volf, CSc.Interakce mezi leishmaniemi a flebotomy: nové přístupy k zodpovězení starých otázek.Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-15841SMgr. Petra Prochazkova Schrumpfova, Ph.D.Genová exprese v samčí zárodečné linii: regulační faktory a jejich responsivní elementy.Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-15856Sdoc. RNDr. David Honys, Ph.D.Regulace translace v dormantních rozmnožovacích strukturách rostlin - pylu a semenechÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-16021Sdoc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.Kolektivita v dialogickém vyučování: Intervenční studieMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-16050SDoc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.Rekruti, dezertéři, invalidé a vysloužilci. Služba v armádě a její vliv na strukturu jihočeské venkovské rodiny, 1780-1830Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-16195Sprof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.Využití chemické biologie pro studium antracyklinové kardiotoxicity a farmakologické kardioprotekce se zaměřením na topoisomerasu II betaUniverzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-16218Sprof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.Absorpce a desorpce vodíku ve slitinách přechodových kovů s vysokou entropií s kubickou prostorově centrovanou strukturouUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
21-16391SMgr. Tomáš Hoder, Ph.D.Pokročilé metody pro ultrarychlou diagnostiku přechodného argon obsahujícího plazmatuMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-16406Sprof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.Nelineární akustika a transportní procesy v porézních periodických strukturáchZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3OK1 – technické vědy
21-16565SRNDr. Pavla Sojková, Ph.D.Cystatiny rybomorek a katepsiny rybích hostitelů: odhalování potenciální interakce během infekceBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-16614SMgr. Bc. Václav VondrovskýNa okraji neolitizace: strategie prvních zemědělců na jihu ČechArcheologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-16738SPhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.Společenské vnímání demence: kulturní reprezentace a subjektivní postojeUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-17044Sprof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr.Infekční diagnostika příští generaceMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-17059SProf. Paul Richard BlumPantheismus a panpsychismus v renesanci a zrod sekularismuUniverzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-17085SRNDr. Rostislav Tureček, Ph.D.Úloha GABAB-asociovaných KCTD16 proteinů v senzorickém nervovém systémuÚstav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-17125Sdoc. RNDr. David Hořák, Ph.D.Bariera v mlze: Výměna ptačích společenstev ve středních nadmořských výškách Kamerunské horyUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-17211SIng. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.Síťové modely komplexních systémů: od korelačních grafů k informačním hypergrafůmÚstav informatiky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
21-17564Sprof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.Buněčné, síťové a metabolické mechanizmy dlouhodobých kolísání v pravděpodobnosti záchvatůUniverzita Karlova, 2. lékařská fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-17643SDr Anne DaebelerPorozumění interakcím mezi nitrifikátory a methanotrofy a následný význam pro funkce ekosystémuJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-17720SRNDr. Pavel Rössner, Ph.D.Vliv nanočástic kovů na vlastnosti a funkce kmenových buněk: studie in vitro a in vivoÚstav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-17731SIng. Martin Nikl, CSc.Pokročilé scintilátory na bázi scandiem admixovaných granátůFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
21-17749STomáš VětrovskýEkonomicky významné houby a příbuzné organismy: rozšíření, diverzita a ovlivnění člověkemMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-17806Sdoc. Mgr. Michal Straka, Ph.D.Endohedrální fullereny pro molekulární součástky: Memristory a spinristoryÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-18033SDr. Anna Pospěch Durnová, Ph.D.Domov jako veřejněpolitický nástroj: emotivní dimenze domova v době karanténních opatření COVID-19 v ČeskuUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-18177SMgr. Marek Meško, M.A., Ph.D.Organizácia byzantského námorníctva za dynastie KomnénovcovMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-18532SDoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.Světlem-indukované ochranné mechanismy zprostředkované nízko-molekulárními metabolity a jejich úloha v odolnosti rostlin vůči vysokým teplotám a suchuOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-18545SRNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.Kvantová metrologie založená na fotonických sítíchUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK1 – technické vědy
21-18578Sdoc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.Funkční zobrazování sítnice s dvěma vlnovými délkami a současnou akvizicí biosignálů pro hodnocení očního krevního oběhuVysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3OK1 – technické vědy
21-18623SGerrit AngstMarcescence – běžná ale přehlížená. Proč některé rosliny drží mrtvou biomasu a jaké to má dopady na rozklad opadu a cyklus živin?Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-18870SMgr. Eliška Poláčková, Ph.D.Středověké bohemikální mariánské a magdalenské plankty jako textové a kulturní performanceFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-18993SRNDr. Alena Pecinová, Ph.D.Adaptace buněčného metabolismu vyvolané poruchami v oxidační fosforylaciFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-19041Sdoc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.Skladatelské svazy a kulturní politika v socialistických zemích v 50. a 60. letech 20. stoletíUniverzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-19266SMgr. et Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.Charakterizace kinazové aktivity cyklin dependentní kinázy 11 (CDK11), enzymu nezbytného pro růst nádorůMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-19311Sprof. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.Informační tok a ekvilibrium ve finančních trzíchUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-19437Sdoc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.Vliv nových chlorovaných kontaminantů na adipogeneziVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-19485SJUDr. Jakub Drápal, MPhil.Podmíněně odložené tresty odnětí svobody v postkomunistické Evropě: Terra incognitaUniverzita Karlova, Právnická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-19519SPharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D.Metabolické reprogramování mezenchymálních stromálních buněk pro aplikace v regenerativní medicíněÚstav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-19664Sprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.Molekulární mechanismy a evoluce RNA polyadenylace v plastidech euglenofytůOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-19779SRNDr. Hana Lísalová, Ph.D.Pokročilé ultra-rezistentní funkční polymerní kartáče v komplexních biologických médiíchFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-19854SProf. Lukasz Cwiklik, Ph.D.Lipidové multivrstvy v biologickém kontextu - mikroskopie Langmuirova filmu a simulace molekulové dynamikyÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-20238Sprof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.Spojení vícerozměrné chromatografie a hmotnostní spektrometrie v kvantitativních přístupech pro detailní charakterizaci lipidomu lidské plazmyUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-20374Sdoc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.Segmentace a sledování buněk se složitým tvaremMasarykova univerzita, Fakulta informatiky3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-20645Sdoc. Ing. Martin Böhm, Ph.D.Charakterizace vlastností modifikovaných lepidel na bázi izokyanátu pro speciální lepené aplikace dřevěných prvkůČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
21-21228SMgr. Aleš Březina, Ph.D.Hudební divadlo Bohuslava Martinů v letech 1913-1937. Příprava a vydání monografie s kritickou edicí.Institut Bohuslava Martinů, o.p.s.3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-21409SProf. Paul Sharpe, Ph.D.Fyziologické vlastnosti a funkce kmenových buněk vztahujících se k dentici se zaměřením na kontext in vivoÚstav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-21510SMgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D.Studium molekulárních mechanismů vzniku Alzheimerovy choroby pomocí cerebrálních organoidůMasarykova univerzita, Lékařská fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-21736SRNDr. Martin Gregor, PhD.Cílená modulace mechanických vlastností a mechanotransdukce v hepatocelulárním karcinomuÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-21743SMgr. Yvona Kostelecká, PhDVýhody a nevýhody domácího vzdělávání:co nám říká česká zkušenost?Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-21801SDr. Hugo Natal da LuzMěření anomálií v úhlové korelaci elektronu a pozitronu z vnitřní párové produkce v excitovaných jádrech 8Be a 4HeČeské vysoké učení technické v Praze, Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-21829SRNDr. Ladislav Slavík, Ph.D.Návrh na ustanovení mezinárodního stratotypu GSSP spodní hranice stupně ems v pražské synforměGeologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-21990SMarkus HaberEcoFAct – Ekologie častých sladkovodních aktinobakteriíBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-22141SMgr. Petr Kohout, Ph.D.Vliv globální změny klimatu na biogeografii hub a fungování ekosystémůMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-22160SMVDr. Oldřich Tomášek, Ph.D.Diverzita a fyziologické mechanizmy stárnutí v populaci volně žijícího pěvceMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-22276Sdoc. Dr. Ing. Jiří HorákModelování dostupnosti pro seniory, percepce dostupnosti a determinanty jejich prostorové mobilityVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-22398SFilip Kraus, Ph.D.Vyjednávání etnicky smíšených partnerských vztahů a mezigenerační konflikt v České vietnamské diaspořeUniverzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-22749SMgr. et Mgr. Helena DoudováArchitektura (ž.). Ženy, emancipace, architektura v druhé polovině 20. stoletíNárodní galerie v Praze3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-22765SRNDr. Milan Řezáč, Ph.D.Vliv endosymbiotických bakterií na predační kapacitu pavouků v agroekosystémech ošetřovaných pesticidyVýzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-22796SIng. Jaromír Kovářík, Ph.D.Difuze v sítích a sociální koheze: vliv koeficientu shlukováníZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-23014SRNDr. Eliška Procházková, Ph.D.NMR metodologie pro studium stereochemie bioaktivních molekul obsahujících fosforÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-23120Sprof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.Kvantové filtry pro přípravu optických kvantových stavů a operacíUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-23196SRNDr. Jan Šafanda, CSc.Rozšíření, mocnost a vývoj permafrostu ve střední Evropě v pozdním kvartéruGeofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-23261Sprof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc.Propojené azamakrocyklické komplexy – nový druh molekulární elektronikyÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
21-23288SLea TakácsVliv prenatálního stresu na raný psychický vývoj dítěte: role střevní mikrobioty a imunitní funkceUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-23668SJUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D.Metoda proporcionality: Na cestě za "optimálním" vymezením její působnostiUniverzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-23718Sprof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.Studium fascinující fyzikální chemie DNA pomocí pokročilých výpočetních metodBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-23773Sprof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.Žaludeční kryptosporidie savců: Poodhalení tajemství jejich adaptace na hostitele a genové regulace během infekceBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-24070Sprof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.Model segregace vláken v závislosti na reologických vlastnostech čerstvého HPCČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní3OK1 – technické vědy
21-24281SMgr. Martin Veselský, PhD.Experiment IS581 "Štěpení těžkých radiaktivních svazků v reakcích (d,p)-transferu"České vysoké učení technické v Praze, Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-24456SIng. Kvido Stříšovský, Ph.D.Role RHBDL2, intramembránové proteasy z rodiny rhomboidů, v homeostáze plicního epithelu a v patologii idiopatické pulmonární fibrosyÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-24460Sdoc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.Fázová separace fosforylované RNA Polymerázy IIMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-24571SMgr. Martin Balaštík, Ph.D.Nové mechanismy synaptogeneze - izoformy genu CRMP2 při tvorbě a prořezávání dendritických trnůFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-24674SRNDr. Vladimír Kořínek, CSc.Role signalizace Wnt/β-katenin v neurogenezi a gliogenezi vyvolané ischemickým poškozením mozku - analýza na úrovni jednotlivých buněkÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-24711Sprof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.Efektivní analýza a optimalizace pravděpodobnostních systémů a herMasarykova univerzita, Fakulta informatiky3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-24805Sprof. RNDr. Karel Maca, Dr.Řízení rozhraní v bezolovnatých feroelektrických-dielektrických kompozitech pro zlepšení jejich elektromechanických vlastnostíVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3OK1 – technické vědy
21-25061SDr Laszlo FerencziHospodářské dvory klášterů a krajinný impakt cisterciáckých velkostatků: krajinně archeologická a historicko-ekologická studie kláštera v PlasechUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-25088SMgr. Vít Punčochář, Ph.D.Logická struktura informaceFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-25159Sdoc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.Duálně citlivé polymerní hydrogely se strukturou dvojitých sítíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
21-25185SMgr. Karel Janko, Ph.D.Asexualitou k polyploidii. evoluce klonálních genomů a jejich interakce s prostředímÚstav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-25233SMgr. Josef Menšík, Ph.D.Koncept struktury a společenská ontologie Cambridgeské skupinyMasarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-25251SMgr. Peter Dráber, Ph.D.Chybná regulace signálních drah v TNF-zprostředkované autoimunitěUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-25280SMgr. et Mgr. Evžen Bouřa, Ph.D.Strukturní a funkční studie flavivirových polymeráz a srovnání s příbuznými enzymyÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-25331SIng. Rostislav Staněk, Ph.D.Konflikty jako nedorozumění: tři experimentální studieMasarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-25440SMgr. Jan Turek, PhD.Eneolitické dlouhé mohyly v Čechách a rekonstrukce rituální krajiny pod ŘípemUniverzita Karlova, Centrum pro teoretická studia3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-25486Sprof. RNDr. Patrik Španěl, Dr. rer. nat.Hmotnostní spektrometrie v proudové a driftové trubici s vybranými ionty s negativními ionty a dusíkem jako nosným plynemÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-25527SMgr. Tomáš Brdička, Ph.D.Mechanismy regulace hematopoezy a imunitní odpovědi transmembránovým adaptorovým proteinem WBP1LÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-25710SRNDr. Jaroslava Plomerová, DrSc.MOBNET v AdriaArray - Pan-evropský multi-disciplinární výzkum Adriatické deskyGeofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-25813SIng. Martin Sedlmajer, Ph.D.Studium vlivu organických vláken na vlastnosti cementových kompozitů při extrémním zatěžováníVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
21-25953Sprof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.Subkortikální jádra a kortikální funkce z perspektivy hluboké mozkové stimulaceMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-26025SRNDr. Tomáš Valenta, PhD.Proměny mikroprostředí ovlivňujícího epitelové kmenové buňky v průběhu vývoje a regenerace střevaÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-26115SDr. Ansgar GruberGuaninové krystaly jako úložiště dusíku v Chromera veliaBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-26209SMgr. Aleš Horák, Ph.D.Endosymbióza u diplonem z pohledu hostiteleBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-26353SChristian Ochsner, Ph.D.Zasaženi válkou: Kvazi-přirozené experimenty z regionálního ekonomického růstu a budování národaNárodohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-26376SDoc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D.Ekologie a evoluce sekundární sympatrie u ptáků napříč prostorovými škálamiUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-26382STravis Blake MeadorHuminové látky z pohledu stabilních izotopů vodíku a kyslíkuBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-26542Sprof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.Vliv postgenetických přeměn žul na jejich odolnost vůči zvětrávacím procesům v historických stavbáchUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK1 – technické vědy
21-26574Sdoc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D.Efektivní teorie pole z pohledu on-shell amplitudUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-26655SRNDr. Viktor Květoň, Ph.D.Role nadregionálních znalostí a kapitálu pro vývoj odvětví v různých typech regionůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-26883Sdoc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.Jak globální oteplování ovlivňuje diverzitu a produktivitu rostlin v Himálajích? Kombinace terénních měření s dálkovým průzkumem ZeměBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-27243SDr. Ing. Jan MacákSyntéza TiO2 nanotrubicových vrstev o velké ploše pro efektivní fotokatalytickou degradaci polutantů v plynné fázi a virůUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3OK1 – technické vědy
21-27270Sprof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.Superkritická fluidní chromatografie: Výzkum fundamentálních aspektů inovativní alternativní separační technikyUniverzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-27291SMgr. Martin Lanzendörfer, PhDMechanika nenewtonovských tekutin v porézním prostředí: charakterizace hydraulických a transportních vlastností ve vztahu k rozložení velikosti pórů.Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK1 – technické vědy
21-27364SRNDr. Zbyněk Kozmik, CSc.Role transkripčních faktorů ve vývoji očí: vhled z genetiky, transkriptomiky a regulačních krajin.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-27420SRNDr. Martin Novák, CSc., MSc.Mechanismy určující izotopové složení Mg, Ca a Sr v odtoku z malých povodí: srovnání kontrastních lokalitČeská geologická služba3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-27514Sprof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.Sloučeniny kovů pro zvýšenou imunoterapii rakovinyBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-27624SM.Sc. Pavel Flegontov, CSc.Genomická formace indoevropanů: nové přístupy k modelování genetického mísení řízené simulovanými daty.Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-27941Sprof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.Teorie funkcí a příbuzné operátory na komplexních oblastechSlezská univerzita v Opavě, Matematický ústav v Opavě3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-28277Sprof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.Vysoce účinné termochromické povlaky na bázi VO2 s nízkou přechodovou teplotou připravené pomocí reaktivního pulzního plazmatuZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3OK1 – technické vědy
21-28352SIng. Petr Šperka, Ph.D.Reologické vlastnosti tenkých mazacích filmů v bodových kontaktech při přechodu do smíšeného mazáníVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3OK1 – technické vědy
21-28525Sdoc. Ing. Jan Vorel, Ph.D.Částicový model reaktoplastů pro dodatečně vlepovanou výztuž a těžké kotveníČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
21-28560SMgr. Štěpán Roučka, Ph.D.Rotačně a vibračně excitovaný molekulární vodík - chemické reakce a přenos excitace v mezihvězdném prostředíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-28628SRNDr Eva Novakova, PhDMikrobiomy triatom: komplexní ekologický systém se zásadním epidemiologickým významemJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-28709SMgr. František Karlický, Ph.D.MXeny – materiály pro technologické aplikace budoucí generaceOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK1 – technické vědy
21-29124Sprof. RNDr. Martin Kotora, CSc.REAP a další katalytické reakce pro syntézu azapolyaromatických uhlovodíkůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-29370SRNDr. Ivan Fiala, Ph.D.Komplexní charakterizace mitochondrií rybomorek: genomický, proteomický a ultrastrukturální přístupBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-29389SIng. Jiří Kunecký, PhD.Experimentální a numerický odhad únosnosti zářezu v nosnících z konstrukčního dřeva v obecném místě pomocí LEFMÚstav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.3OK1 – technické vědy
21-29468SIng. Filip Ligmajer, Ph.D.Návrh a výroba opticky laditelných dielektrických metapovrchů pro viditelné a infračervené vlnové délkyVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3OK1 – technické vědy
21-29622Sprof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.Biologická úloha lektinů v symbióze a patogeneziMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-29680SIng. Jindřich Melichar, Ph.D.Vliv interakce cementových kompozitů se superabsorpčními polymery na zvýšení inkorporace druhotných surovinVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3OK1 – technické vědy
21-29772SMgr. Jitka Třebická Fialová, PhD.Role vizuálních a čichových vodítek ve vnitropohlaní kompetici: psychologické a fyziologické korelátyUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-29826SRNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.Kvarterní tektonická aktivita v západních Čechách a její vztah k vulkanismuÚstav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-30281Sdoc. RNDr. Pavel Dráber, CSc.Úloha protein tyrozin kináz a fosfatáz v regulaci nukleace mikrotubulů aktivovaných žírných buněkÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-30345SPat Lyons, Ph.D.Témata, lidří, kandidáti a média v českých parlamentních volbách 2021Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-30563Sprof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.Charakterizace nové hluboké linie eukaryot s plesiomorfními mitochondriemiUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-30730SDr. habil. Ullrich JahnSjednocené bioinspirované přístupy ke komplexním pyrazinochinazolinovým alkaloidůmÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-30769SMgr. Lukas Blinka, Ph.D.Závislost na hraní počítačových her v longitudinální a psychodynamické perspektivěMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-30795Sprof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.Modulace mesolimbického ghrelinového systému - nová naděje pro léčbu závislosti na metamfetaminu?Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-30822Sprof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.Vlastnicky propojené skupiny firem: Vlastnická struktura jako odraz cílů akcionářů a podnikatelského prostředíUniverzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-31380SDr. James MadaioNadnárodní provázání globálního hinduismu: kosmopolitní védánta Svámího AbhédánandyOrientální ústav AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-31457Sdoc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.Použití neuronových sítí pro rychlou predikci proudového pole v úlohách interakce tekutiny s tělesemZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3OK1 – technické vědy
21-31474SMgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.Vliv rodičovských výchovných strategií na míru a způsob užívání digitálních technologií malými dětmi (ve věku 6-9 let)Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-31691SPhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.Demografické souvislosti asistované reprodukce v ČeskuUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-31712SMgr. Zuzana Musilová, Ph.D.Oko a krev ryb zblízka: molekulární evoluce adaptací u hlubokomořských a sladkovodních rybUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-31806SRNDr. Cyril Bařinka, Ph.D.Ovlivnění strukturních a funkčních charakteristik chaperonu HSP90 prostřednictvím reverzibilní acetylaceBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
21-32817Sdoc. RNDr. Pavel Valtr, Dr.Algoritmické, strukturální a složitostní aspekty geometrických konfiguracíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-33437SPhDr. Martin Šimša, Ph.D.Pozůstalostní inventáře v etnologické perspektivě: potenciál archivního pramene pro poznání proměn lidového oděvu českých zemíNárodní ústav lidové kultury3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-33535SDoc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.Československá cesta do studené války a sovětského blokuÚstav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-33751SRNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D.Pozdně pliocenní nižší obratlovci (ryby a žáby) lokality Camp dels Ninots (severovýchodní Španělsko)Geologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
21-33896Sdoc. Andrew Lawrence Roberts, Ph.D.Ženy jako občané a politici v EvropěMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-35651SMgr. Lukáš Novák, Ph.D.Jsoucno a přirozená teologie ve scotismuJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
21-37017SWenda WuEnteroendokriní buněčná signalizace a signalizace mykotoxinu trichotecénuUniverzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy

Stáhněte si seznam financovaných standardních projektů ve formátu *.pdf.

Posudky návrhů všech podaných projektů budou dostupné v příštích dnech v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů GRIS.

Na začátku listopadu GA ČR vyhlásila financované projekty soutěží EXPRO a JUNIOR STAR. GA ČR zveřejnila také seznam mezinárodních – bilaterálních projektů, které doporučuje k financování. Jejich financování je ale ještě podmíněno kladným hodnocením partnerskou organizací. Financované mezinárodní projekty hodnocené formou LA jsou vyhlašovány postupně – rozhodnutí o financování bude vyhlášováno v průběhu příštího roku.


* Grantová agentura České republiky ke dni 1. 12. 2020 ukončila hodnocení návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu – Standardní projekty 2021 (SGA0202100005) a rozhodla o poskytnutí podpory na níže uvedené grantové projekty. Toto rozhodnutí je přijato s podmínkou, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši nebo z jiných zákonných důvodů si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

GA ČR ukončila hodnocení mezinárodních projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) ukončila hodnocení bilaterálních mezinárodních projektů a mezinárodních projektů hodnocených na principu Lead Agency, ve kterých je GA ČR hodnoticí agenturou. Finální rozhodnutí o financování zúčastněnými agenturami bude oznámeno v příštích týdnech a měsících.

LEAD AGENCY PROJEKTY

Rok 2020 byl v Grantové agentuře České republiky rokem obrovského rozvoje na poli projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA), u kterých na rozdíl od bilaterálních mezinárodních projektů vždy doporučuje projekty k financování pouze jedna organizace a druhá její hodnocení akceptuje. Tento přístup výrazně snižuje administrativní náročnost celého procesu.

Během letošního roku byla poprvé vyhlášená výzva se švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation (SNSF), jejíž výsledky byly oznámeny na konci září. Důležitou součástí mezinárodních LA projektů byla také výzva nové středoevropské iniciativy CEUS, ve které se ke spolupráci připojily tři agentury – rakouská Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), slovinská Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) a polská Narodowe Centrum Nauki (NCN). V této nové výzvě bylo poprvé umožněno podávat i trilaterální návrhy projektů. Poslední novinkou bylo také to, že se naše agentura poprvé stala Lead Agency, tedy agenturou, která podané návrhy projektů hodnotí po odborné stránce a navrhuje projekty k financování.

Na konci listopadu bylo o projektech, které v roli Lead Agency hodnotila GA ČR, rozhodnuto předsednictvem GA ČR, jenž navrhuje k financování nové LA projekty za téměř 212 milionů Kč. Nyní je na řadě potvrzení navržených výsledků partnerskými agenturami. Finální výsledky budou tedy navrhovatelům oznámeny ve chvíli, kdy zahraniční agentury potvrdí rozhodnutí GA ČR. V rámci LA projektů již byly během podzimu schváleny projekty za více než 64 milionů Kč (ve spolupráci s agenturou SNSF a FWF).

V hodnoticím procesu se nacházejí nadále projekty, ve kterých jsou v roli Lead Agency zahraniční agentury FWF a NCN. První výsledky výzvy s rakouskou FWF, která má průběžné hodnocení během celého roku, již GA ČR oznámila. Další se očekávají v březnu příštího roku. Výzva se slovinskou ARRS bude vyhlášena na začátku prosince letošního roku. Z těchto později vyhlášených výzev vzejdou projekty, které budou mít počátek řešení ve 2. polovině roku 2021 nebo na počátku roku 2022.

AKTUALIZACE:

7. 12. 2020 – Budou financovány další 4 rakousko-české projekty, jeden z nich se zaměří i na COVID-19

17. 12. 2020 – Čeští a slovinští badatelé budou příští rok společně řešit 10 projektů

5. 1. 2021 – V roce 2021 se začne řešit 9 česko-polských projektů

16. 3. 2021 – Vědci z Akademie věd ČR budou řešit dalších pět projektů s kolegy z Rakouska

13. 7. 2021 – Vědci z Polska a České republiky začnou společně řešit dalších 14 projektů

9. 8. 2021 – Na COVID-19 se zaměří nový projekt vědců z ČR, Rakouska a Německa

 

BILATERÁLNÍ MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

GA ČR i nadále podporuje mezinárodní – bilaterální projekty řešené společně s vědeckými týmy z Tchaj-Wanu (ve spolupráci s Ministry of Science and Technology – MOST), Jižní Koreje (ve spolupráci s National Research Foundation of Korea – NRF), Německa (ve spolupráci s Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG), brazilského São Paula (ve spolupráci s São Paulo Research Foundation – FAPESP) a Ruska (ve spolupráci s Russian Foundation for Basic Research – RFBR). Návrhy projektů podané do těchto soutěží jsou hodnoceny zároveň GA ČR a zahraničním partnerem a financovány jsou v případě, že je obě instituce doporučí k financování.

Počet obdržených návrhů projektů v rámci mezinárodních bilaterálních projektů se za poslední 3 roky více než ztrojnásobil, čemuž odpovídá i množství prostředků, kterými GA ČR tyto projekty financuje.

 

Seznam mezinárodních bilaterálních projektů, které GA ČR doporučuje k financování v roce 2021 (*.PDF) – financování těchto projektů je podmíněno jejich doporučením k financování také ze strany partnerské organizace, které ještě neproběhlo. Finální rozhodnutí o financování bude učiněno v následujících týdnech a měsících po obdržení výsledků od partnerských institucí.

!UPOZORNĚNÍ – Finální rozhodnutí o financování uvedených mezinárodních – bilaterálních projektů je podmíněno také jejich kladným hodnocením partnerskou zahraniční organizací.

AKTUALIZACE:

11. 12. 2020 – Příští rok bude financováno 12 společných projektů s německou agenturou DFG a 2 projekty s jihokorejskou agenturou NRF

21. 12. 2020 – Ve spolupráci s Tchaj-wanem bude GA ČR financovat 3 nové technické projekty

4. 1. 2021 – Oznámení o výsledcích společné výzvy se São Paulo Research Foundation (FAPESP)

15. 1. 2021 – Letos bude financováno 15 nových česko-ruských projektů

15. 2. 2021 – Poslední letošní grant financovaný společně s německou DFG poputuje na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY